Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konkurencja rynkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The postal services market in Poland in recent years opened up to competition. Gradually was reduced an area of services reserved for the public operator and at the same time increased market competition. Opening of the market forced the Polish Post to face the market competition in all areas of its business. In view of these changes of particular importance becomes the need to adopt an approach aimed to meet the needs of consumers, in which the quality of the offer will be a priority item. The purpose of this article is to present the results of studies on the quality of the offer of Polish Post in the opinion of its customers.
2
Content available remote Soczewki progresywne – podsumowanie zmian
PL
Obserwując szybki rozwój konstrukcji progresywnych dostępnych na rynku optycznym oraz coraz częstsze premiery nowych produktów, warto pokusić się o pewne – nie ukrywam, że bardzo subiektywne – podsumowanie zmian, których jesteśmy świadkami.
PL
W warunkach konkurencji rynkowej nadrzędnym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego jest zorientowanie działań na klienta. W krajach rozwiniętych przemysłowo dla rozwiązania tych problemów powszechnie stosowanym narzędziem jest logistyka. Elementami systemu sektora hutniczego są urządzenia produkcyjne, transportowe, magazyny międzyoperacyjne i wyrobów gotowych. Logistyczne podejście wymaga m.in. minimalizowania czasu przejścia materiałów przez system, minimalizowania zapasów do produkcji. Struktura systemu powinna uwzględniać cztery podstawowe podsystemy: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji wyrobów oraz podsystem powtórnego zagospodarowania odpadów. Budowane modele powinny być podstawą do sformułowania logistycznego systemu, uwzględniającego zarówno aspekty technologiczne, jak i ekonomiczne funkcjonowania badanego sektora hutniczego. Ponadto w artykule przedstawiono systemowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem hutniczym oraz dokonano identyfikacji kluczowych czynników wymuszających rozwój technologiczny.
EN
In a competitive market the overriding objective of the company is production-oriented activities for the client. In industrially developed countries to address these problems commonly used tool is the logistics. Elements of the system are the steel sector production equipment, transport, storage intermediate and finished products. Logistic approach requires, inter alia, materials to minimize the transit time through the system to minimize the production of stocks. The structure of the system should take into account four main subsystems: supply, production, distribution of products and recycling of waste management subsystem. Built model should be the basis for the formulation of logistics system, taking into account both the technological aspects, as and economic functioning of the tested steel sector. In addition, the article presents a systematic approach to the management of the steel and the identification of key factors forcing technological development.
4
EN
In the economies of many countries, free competition is protected by antitrust laws and regulations in terms of unfair competition, whose recipients are entrepreneurs. On one hand FDI facilitates an access to technologies, know-how and management skills, accelerating the integration of national economies with international markets, production and distribution networks, and strengthening the international competition of companies but on the other hand governments interfere to with competitions supporting FDI actions. The state aid impact the country internal Foreign Direct Investment as well as support of external FDI of national corporations. The papers presents the government impact in those situations in Poland.
PL
W gospodarkach wielu krajów, wolna konkurencja jest chroniona przez prawa konkurencji i regulacji w zakresie nieuczciwej konkurencji, którego beneficjentami są przedsiębiorcy. Z jednej strony ułatwia FDI dostęp do technologii, know-how i umiejętności zarządzania, przyspieszanie integracji gospodarek narodowych z międzynarodowych rynków, produkcji i sieci dystrybucji oraz wzmocnienie międzynarodowej konkurencji firm, ale na innych rządów kolidują z konkursów do wspierania działania BIZ. Wpływ pomocy państwa, kraj wewnętrzny, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, jak również wsparcie dla zewnętrznych BIZ narodowych korporacji. W referacie zaprezentowano wpływ rządu w takich sytuacjach w Polsce.
5
Content available remote Rola transportu w systemach logistycznych w warunkach konkurencji rynkowej
PL
Referat dotyczy problemu obsługi transportowej klientów przedsiębiorstwa. W referacie przedstawiono w sposób sformalizowany działalność firmy o zakresie lokalnej z dostawą jej wyrobów do klienta, następnie rozważono zagadnienie konkurencyjności rynkowej producenta przy równomiernej gęstości klientów na danym obszarze i uwzględnieniu kosztów transportu. Na koniec sformalizowano działalność firmy globalnej z dostawą wyrobów do domu (magazynu) klienta.
EN
Speech presents problem of transportation services for company customers. The company local activity consisting in delivering finished goods to customers was formally specified. In the next step author consider the problem of market competition and transportation costs for uniform density of clients distribution in the specified area. Finally author gives formal model for the company global activity with door to door deliveries.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.