Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  programowanie ewolucyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy zastosowania programowania ewolucyjnego do optymalizacji niezawodności elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. W artykule przedstawiono koncepcję i opis proponowanej metody oraz algorytm obliczeniowy. W końcowej części zaprezentowano przykładowe rezultaty obliczeń dla wybranej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.
EN
In the article is presented the evolutionary programming using the optimization of reliability the power distribution grids. The article presents the conception and description the evolutionary programming. The final part of the article describes sample calculations for power distribution grids using the developed method.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie programowania ewolucyjnego do optymalizacji pracy sieci dystrybucyjnych SN w stanach awarii. Przedstawiono koncepcję opracowanego algorytmu optymalizacji oraz opis możliwości jego zastosowań. Zaprezentowano także możliwość połączenia opracowanego algorytmu programowania ewolucyjnego z algorytmem planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej. W artykule zaprezentowano przykładowe rezultaty obliczeń optymalizacji dla wybranej miejskiej sieci SN. Przebieg obliczeń opracowanymi algorytmami przedstawiono na załączonych wykresach.
EN
The article presents the conception and description method evolutionary programming for optimization the power distribution grids. The article shows possibility of connection of evolutionary programming with algorithm the planning of development of power distribution grids. The final part of the article describes sample calculations for power distribution grids performed using the proposed method.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie programowania ewolucyjnego do optymalizacji pracy sieci dystrybucyjnych SN w stanach awarii. Przedstawiono koncepcję opracowanego algorytmu optymalizacji oraz przedstawiono opis możliwości jego zastosowań. Zaprezentowano także możliwość połączenia opracowanego algorytmu programowania ewolucyjnego z algorytmem planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej. W artykule zaprezentowano przykładowe rezultaty obliczeń optymalizacji dla wybranej miejskiej sieci SN. Przebieg obliczeń opracowanymi algorytmami przedstawiono na załączonych wykresach.
EN
The article presents the conception and description method evolutionary programming for optimization the power distribution grids. The article shows possibility of connection of evolutionary programming with algorithm the planning of development of power distribution grids. The final part of the article describes sample calculations for power distribution grids performed using the proposed method.
EN
The main objective of economic load dispatch (ELD) is to allocate the output power generator at minimum cost while satisfying all the operation constraints. This paper presents a new hybrid method by integrating particle swarm optimization with time varying acceleration coefficients and evolutionary programming (TVAC-EPSO) for solving nonconvex ELD problem. The competition, sorting and selection in EP method are used to determine the best particle in PSO for finding the optimum solution efficiently. The proposed TVAC-EPSO has been tested on three different power system benchmarks. The simulation results have demonstrated the effectiveness of the proposed method in solving nonconvex ELD problem.
PL
W artykule przedstawiono hybrydową metodę ekonomicznie uzasadnionego określenia założeń dotyczących generowanej energii elektrycznej (ang. Economic Load Dispatch - ELD). Algorytm oparty jest na wykorzystaniu metody optymalizacji roju cząstek ze współczynnikami zmiennymi w czasie i programowaniu ewolucyjnym. (ang. TVAC-EPSO). Proponowana metoda została poddana weryfikacji na trzech różnych systemach energetycznych. Wyniki symulacyjne potwierdzają jej efektywność w analizie problemu ELD.
PL
Wiele konwencjonalnych metod i technik modelowania matematycznego ma ograniczone zastosowania w odniesieniu do układów przeróbki surowców mineralnych, a uzyskiwane modele mają specjalne cechy i ograniczenia. Masowe zastosowanie komputerów doprowadziło do tego, że klasyczne problemy projektowania i poszukiwanie optymalnych warunków stały się zadaniem z zakresu informatyki i odpowiednich procedur obliczeniowych. W artykule omówiono dość szeroko zastosowanie programowania ewolucyjnego do doboru optymalnych warunków pracy kruszarek szczękowych (wzory (1), (2) i (3)), prowadzące do projektów układów rozdrabniania. W wielu przypadkach wskazane jest stosowanie nieklasycznych (niestandardowych) metod statystycznych, z których omówiono metody bootstrapowe, metody bayesowskie i nieparametryczne sposoby estymacji gęstości rozkładów właściwości materiałów uziarnionych. Zostało także ogólnie scharakteryzowane wielowymiarowe podejście do opisu właściwości materiałów, ze zwróceniem uwagi na ich specyfikę.
EN
Many conventional methods and mathematical modeling techniques are limited in mineral processing systems applications giving the models of special features and limitations. The global applications lead to the situation where the classical designing tasks and searching for the optimal conditions became the problems from the field of informatics and certain calculating procedures. The paper presents widely the applications of evolutionary programming to select the optimal conditions for jaw crushers work (formulas (1), (2) and (3)), leading to designs of comminution technological systems. In many cases the application of non-classical statistical methods, like bootstrap, Bayesian and non-parametric methods of estimation of grained materials characteristics distribution functions is advisable. These methods were discussed in the paper. Furthermore, the multidimensional approach to the materials characteristics was generally presented, with special attention to their specific character.
6
Content available Algorytmy ewolucyjne i ich zastosowania
PL
Pojęcie algorytmy ewolucyjne obejmuje metodologie inspirowane darwinowską zasadą doboru naturalnego stosowane do rozwiązywania trudnych zagadnień. W artykule przedstawione są podstawowe cztery typy algorytmów ewolucyjnych: algorytmy genetyczne, programowanie genetyczne, strategie ewolucyjne i programowanie ewolucyjne, omówiona jest i zilustrowana przykładem zasada działania algorytmu ewolucyjnego oraz przedstawione są przykłady zastosowań algorytmów ewolucyjnych w praktyce.
EN
The term evolutionary algorithm encompasses methodologies inspired by the principles of genetics and Darwinian natural selection that are used for solving hard problems. In this paper four types of evolutionary algorithms are described: genetic algorithms, evolution strategies, genetic programming and evolutionary programming. An example illustrating how an evolutionary algorithm works is shown. Some real-life applications of evolutionary algorithms are presented.
7
Content available remote Evolution approach on image sequence filtering
EN
This paper describes the novel evolution approach to direct spatio-temporal filtering. It is based on the evolution programming for image sequence filter designing. The main new element in the design of the chromosome is that it is three-dimensional. Each gene represents the filter weight. The proposed filters are tested by the real image sequences.
PL
Artykuł opisuje nowe ewolucyjne podejście do bezpośredniej filtracji czasowo - przestrzennej. Opiera się ono na zastosowaniu programowania ewolucyjnego do projektowania filtrów sekwencji obrazów. Nowym elementem jest zastosowanie trójwymiarowych chromosomów, których każdy gen reprezentuje wagę filtru. Proponowane filtry są testowane z wykorzystaniem rzeczywistych sekwencji obrazów cyfrowych.
EN
In this paper, we present a novel method that utilizes the accumulation of knowledge in a rule base for solving the nonlinear frictional gripper problem for both the isotropic and orthotropic cases. The knowledge is discovered and accumulated in a rule base with the aid of a genetic based machine learning mechanism. This machine learning mechanism extracts rules for solving the problem with the help of the Evolutionary Programming [EP) algorithm. The retrievals are done using the nearest-classifier-algorithm. This approach provides online solutions for the problem, and establishes a dynamic and evolving environment that adapts with new and sudden changes on the grip specifications or on the external forces. The resulting grasping forces using the presented method are compared with grasping forces obtained using other methods, such as the Complementarity Problems. The proposed online method could update the needed grasping forces to keep firm grip if the configuration of the forces externally applied to the object is changed. Numerical examples that illustrate the proposed method are presented.
EN
The purpose of short-term load forecasting is to optimise the power supply volume in short time horizon. There is no straightforward mapping rule between the type of time period and the resulting power consumption. Still, it is inevitable for the overall efficiency of the power system to rely on a good prediction model. Our paper illustrates a novel approach based on evolutionary programming. Feedforward networks are being evolved by the ECoMLP method in order to properly solve the optimisation problem, defined as minimisation of the prediction error. All the results have been obtained using the data from the Polish Power System. The data used for the training and tests has been chosen so as to reflect both short-time and long-time dependencies between time period category and load of the system. The primary feature of the described method is a novel self-adaptive procedure that is a part of a sophisticated design algorithm serving to select both network architecture and weight connections. Due to the application of this procedure, no time consuming tests are required to train and retrain neural prediction models. Therefore, the method makes it possible to construct and maintain prediction models for load forecasting without expert knowledge about neural networks.
PL
Teoria liczb znajduje coraz szersze zastosowanie m.in. w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów oraz w kryptografii i kodowaniu. Arkusz kalkulacyjny Excel z wbudowanym językiem Visual Basic dla Aplikacji stał się środowiskiem programi-stycznym o bardzo szerokich możliwościach. Przedstawiono wybrane prawa teo-rii liczb oraz możliwości ich implemantacji w Excelu. Zaprezentowano równieżprogram ewolucyjny do budowy kwadratów magicznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.