Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  charakterystyka magnesowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnego wyznaczenia statycznych charakterystyk magnesowania dla wybranych gatunków stali konstrukcyjnej oraz współczesnych materiałów magnetostrykcyjnych. Badania właściwości magnetycznych materiałów wykonano dla próbek o kształcie walcowym i o kształcie uproszczonej elipsoidy. Wyniki pomiarów przeliczono uwzględniając wtórne oddziaływanie własnego pola magnetycznego próbki na pole magnetyczne zewnętrzne. Przedstawiono zależności opisujące natężenie pola i indukcji magnetycznej w badanej próbce oraz współczynniki odmagnesowania. Wyznaczono rozkład pola magnetycznego w badanych próbkach. Zbadano obliczeniowo jaki wpływ na wartość indukcji magnetycznej ma zastosowanie próbek o kształcie uproszczonej elipsoidy.
EN
The paper presents the results of the experimental determination of the static magnetization characteristics for selected types of constructional steel and modern magnetostrictive materials. Research of magnetic properties of materials has been performed for samples with a cylindrical shape and a simplified shape of ellipsoid. The measurement results have been converted taking into account the influence of the own sample magnetic field to an external magnetic field. The relations describing the field intensity and magnetic flux density in the sample and the coefficients of demagnetization have been presented. The magnetic field distribution in the test samples has been determined. The impact on the value of magnetic flux density by the use of samples of simplified shape of ellipsoid has been investigated.
PL
W pracy zaprezentowano model fizyczny generatora synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi, zaprojektowany i wykonany przez autorów zgodnie z koncepcją domagnesowania obwodu magnetycznego magnesów trwałych za pomocą wzbudzenia elektromagnetycznego w celu kompensacji oddziaływania twornika. W proponowanym rozwiązaniu indukcja magnetyczna magnesów trwałych oraz napięcie indukowane w uzwojeniu twornika są określone zgodnie z charakterystyką odmagnesowania magnesów trwałych przez wypadkowe pole magnetyczne, wynikające z zastosowanego domagnesowania elektromagnetycznego oraz odmagnesowującego oddziaływania twornika.
EN
In the paper the physical model of permanent magnet synchronous generator is presented. The model was designed and made by the authors in accordance with the concept of the additional magnetization of permanent magnets’ magnetic circuit using the electromagnetic excitation in order to compensate the armature reaction. In the proposed solution the flux density of permanent magnets as well as the back electromotive force induced in armature winding are determined by the resultant field in accordance with the demagnetization curve of permanent magnets. The resultant field is caused by the applied additional electromagnetic magnetization and the demagnetizing reaction of armature.
PL
W artykule przedstawiono algorytm wyznaczania naprężeń mechanicznych i deformacji kształtu obwodu magnetycznego wywołanych siłami pochodzenia magnetycznego. Naprężenia mechaniczne powodują zmiany charakterystyki magnesowania obwodu magnetycznego. W opracowanym algorytmie uwzględniono wzajemne sprzężenie pól magnetycznego i mechanicznego. Eksperyment obliczeniowy wykazał, że istnieje możliwość uwzględnienia wzajemnego wpływu obydwu pól w jednym modelu numerycznym. Opracowany algorytm uwzględniania wpływu naprężeń mechanicznych na parametry magnetyczne materiałów konstrukcyjnych można zastosować w polowych modelach 2D i 3D.
EN
In the paper the algorithm of determination of mechanical stresses and deformation of the magnetic circuit shape caused by forces of the magnetic origin has been presented. Mechanical stresses cause changes of the magnetizing characteristic of the magnetic circuit. Within the elaborated algorithm the mutual magnetic coupling of the magnetic and mechanical fields has been taken into consideration. The calculation experiment has proved the possibility of taking into account the influence of these two fields in one numerical model. The elaborated algorithm allowing for the influence of mechanical stresses on magnetic parameters of construction materials can be used in the field models of 2D- and 3D-type.
PL
W artykule przedstawiono autorskie programy komputerowe do obliczeń projektowych przekładników prądowych i napięciowych.
EN
The author’s computer programs for designing current and voltage transformers there are presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono charakterystyki magnesowania, stratności i przenikalności magnetycznej względnej różnych materiałów magnetycznych. Porównano właściwości metrologiczne przekładników prądowych z rdzeniami jednorodnymi i z rdzeniami składanymi osiowo i promieniowo ze stali elektrotechnicznej FeSi i permaloju NiFe78. Przedstawiono wnioski dotyczące sposobów składania rdzeni.
EN
The paper presents the magnetization, specific loss and relative permeability curves of different magnetic materials. Comparison of the measurement properties of homogeneous and axially or radially composed CTs of electrical steel FeSi and permalloy NiFe78 is presented. The conclusions how to compose cores are described.
PL
W artykule przedstawiono praktyczną weryfikację metody wyznaczania charakterystyk magnetycznych rdzeni składanych osiowo i promieniowo z różnych materiałów ferromagnetycznych miękkich otrzymanych na podstawie pomiarów modeli fizycznych przekładników prądowych. Tak otrzymane charakterystyki porównano z wypadkowymi charakterystykami magnetycznymi wyznaczonymi w modelu numerycznym.
EN
The article presents the practical verification of the method for determining the magnetic characteristics of cores axially and radially composed of different soft ferromagnetic materials where the data for computation come from measurements of physical models of CTs. Magnetic characteristics obtained from the analytical method have been compared with characteristics received in the numerical model.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną w środowisku LabView’u aplikację do pomiaru i analizy właściwości magnetycznych blach elektrotechnicznych. Omówiono podstawy teoretyczne wyznaczania charakterystyki magnesowania. Opracowano praktyczną procedurę wykonywania pomiarów. Aplikacja współpracuje z kartą pomiarową PCI-6123 firmy National Instruments i umożliwia pomiar, akwizycję i wizualizację przebiegów elektrycznych. Przedstawiono rezultaty badań laboratoryjnych.
EN
This paper presents an application created to measure and analyze magnetic properties of electrotechnical metal sheets. This application has been developed in LabView environment. Paper briefly states the theoretical basis of measuring magnetic characteristics. An user friendly procedure of measuring was developed. Application is compatible with National Instrument PCI-6123 card, which measure, acquire and visualize electronic course. The results of lab research are presented
PL
W artykule dokonano weryfikacji metody wyznaczania charakterystyk magnesowania i stratności materiałów magnetycznych na podstawie małogabarytowych próbek pierścieniowych w odniesieniu do ich wykorzystania przy budowie rdzeni przekładników prądowych. Określono możliwości wykorzystania uzyskanych zaproponowaną metodą charakterystyk do projektowania przekładników prądowych o znacznych w porównaniu z próbkami wymiarach rdzeni.
EN
The article covers verification of estimation method of magnetization and loss curves of soft magnetic materials characteristics on the basis of toroidal test cores with small dimensions as regards their application in the construction of magnetic cores of current transformers. The possibility to use the characteristics obtained with the proposed method was defined, for the design of current transformers with significant, in comparison with test cores, dimensions of magnetic cores.
EN
Assumptions and final structure of series motor equations were presented. In the description, a magnetization curve, which significantly affects properties of the motor, was taken into account. Nonlinearly connected with magnetization curve is present in a induction voltage drop and in a rotation voltage, as well. Quantitive examinations were performed for a series motor PBSOa12x type. A share of current dependent induction voltage drop components was examined. It was assumed that additional, so-called “negative inductance”, which is a product of a current and partial, current derivative of inductance, can be omitted. This conclusion can be regarded as general. It refers to a typical motor taking into account construction and magnetic materials. So-called incremental equations of a motor were formulated, which describe it behaviour in a small deviation from an equilibrium point. Using a precise model, a simulation of a motor start fed from a DC controlled rectifier was performed. The simulated system was a closed one with a current limitation. The feeding voltage was an input signal.
PL
W artykule przedstawiono odwzorowanie typowych stanów pracy prądowych przekładników indukcyjnych w zależności od prądu płynącego w uzwojeniu pierwotnym przekładnika. Korzystając z charakterystyki magnesowania przekładnika rozłożonej w szereg Fouriera przeprowadzono analizę kształtu prądu wtórnego przekładnika. Właściwe odwzorowanie działania przekładnika prądowego umożliwia poprawny dobór przekładnika prądowego do obciążenia powodując poprawę dokładności pomiaru energii elektrycznej.
EN
This paper reviews relation between the waveforms of current and the levels of excitation the current transformers for the different load current in primary windings. Using the shape of the excitation curve represented as Fourier series is then introduced and used to analyze current waveforms. Accurate current transformer modeling leads us to proper current transformer selection and improved accuracy of energy measurement systems.
11
Content available Analiza prądu załączania transformatora
PL
Włączenie zasilania nieobciążonego transformatora może spowodować pobór prądu osiągającego znaczną wartość szczytową, przekraczającą wielokrotnie wartość znamionową. W artykule przedstawiono opis analityczny tego zjawiska. Analizę przeprowadzono w oparciu o zlinearyzowaną charakterystykę magnesowania rdzenia transformatora. Pozwoliło to na uzyskanie niezbyt skomplikowanych zależności opisujących przebiegi prądu włączania i strumienia magnetycznego. Na tej podstawie określono wpływ takich czynników, jak moment włączenia napięcia, charakter obwodu pierwotnego i stopień namagnesowania rdzenia na przebieg i wartość maksymalną prądu.
EN
Energization of a transformer with no load is always accompanied by an inrush current. Peak of the current may be several times higher then its rated value. An analytical approach to the phenomenon is presented in the article. The analysis was carried out basing on piecewise linear flux-current characteristic. This resulted in obtaining simple formulas to describe variations of inrush current and magnetic flux. Basing on these the influence of several factors (including: time of switching on of the voltage, circuit inductance, residual flux of the core) upon variation and maximal value of current was determined.
PL
W pracy przedstawiono metody stosowane do modelowania charakterystyk magnesowania przełączalnych silników reluktancyjnych oraz dokonano ich porównania biorąc pod uwagę dokładność modelowania charakterystyk oraz złożoność obliczeniową poszczególnych metod.
EN
Modelling methods used for modelling of magnetisation characteristics of switched reluctance motors, as well as their comparison taking into consideration the accuracy of modelling the characteristics and the computation burden of the particular method, are presented in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.