Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usuwanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Zagrzybienie elementów budynków
PL
Obecność farmaceutyków w środowisku to zjawisko coraz lepiej rozpoznawalne od strony źródeł i sposobu rozprzestrzeniania się oraz ryzyka, jakie może powodować ich stała obecność w wodzie czy glebie. Dziś więcej już wiadomo o technikach usuwania farmaceutyków ze ścieków, jednak w związku z brakiem wymogów prawnych oraz wysokim kosztem zaawansowanych metod oczyszczania, technologie nie są wprowadzane do regularnego użycia.
PL
Drzewa i krzewy nie znają granic administracyjnych - w praktyce mogą występować zarówno na terenach stanowiących własność jednej osoby, jak i będących przedmiotem współwłasności. Pojawia się pytanie, który organ jest właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie roślin z terenu nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności?
PL
Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydawane na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2018 r., poz. 1614) są tym rodzajem decyzji, których wydanie może wymagać współdziałania z innymi organami administracji. Dlatego też zgodnie z postanowieniami art. 83a ust. 2a tego aktu prawnego: Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
PL
Powszechnie występującą tendencją w ostatnich latach jest wzrost produkcji i konsumpcji środków wpływających na zdrowie. Szacunkowo stwierdza się jednak, że na rynku poszczególnych krajów dostępne jest równocześnie od 5000 do 10000 typów różnych farmaceutyków. Z danych statystycznych wynika, że przeciętny Polak nabywa 29 opakowań leków w ciągu roku. W porównaniu z innymi krajami jest to dosyć znaczna ilość. Jedynie mieszkańcy Francji kupują ich więcej (średnio 32 opakowania w ciągu roku w odniesieniu do jednej osoby). Różnice między poszczególnymi krajami wynikają m. in. z uwarunkowań odpowiednimi regulacjami prawnymi, co do ilości oraz typów leków, które w danym państwie można nabyć bez konsultacji z lekarzem, a także od ogólnych przekonań i trybu życia poszczególnych społeczności.
EN
A widespread trend in recent years is the increase in the production and consumption of agents affecting health. However, it is estimated that between 5000 and 10000 types of various pharmaceuticals are simultaneously available on the individual market. Statistical data show that the average Pole purchases 29 packages of drugs per year. Compared to other countries, this is quite a significant amount. Only residents of France buy more of them (on average 32 packages per year per person). Differences between individual countries result, among others conditions due to the appropriate legal regulations regarding the quantity and types of drugs that can be purchased in a given country without consulting a doctor, as well as the general beliefs and lifestyle of individual communities.
EN
Due to the toxicity of mercury a reduction of its emission is the objective of many legislative actions. In the case of power plants, there are well-known methods allowing for the removal of mercury from flue gases (post-combustion). In the case of households and small-scale combustion installations these methods are not used, which is caused by high investment costs. The most effective solution for this group of customers is the removal of mercury from coal (pre-combustion). This can be obtained in the washing and deshaling processes. The coal-cleaning processes which is commonly used in Polish coal preparation plants were analyzed, i.e. dense media separation, grain and fine coal jigging, flotation, as well as dry deshaling using the pneumatic vibrating FGX type separator. The first four are the washing processes and the last one is the dry separation process. The effectiveness of the coal cleaning process was assessed with the use of the RF factor (the ratio of the mercury content in the rejects to the mercury content in the feed coal). The obtained values of the RF factors show that mercury has a tendency to remain in the rejects, while higher values of the RF factors were obtained for the dry deshaling process (from 0.83 to 2.82 with the average of 1.15) than for the washing process (from 0.53 to 2.24 with the average of 1.50). This shows the possibility of the effective removal of mercury occurring in the adventitious inorganic constituents of the analyzed Polish hard coals. However, it should be noted, that the obtained results varied within a relatively high range, which should be explained by the difference in the mode of mercury occurrence in individual coals.
PL
Emisja rtęci, z uwagi na jej toksyczne właściwości jest przedmiotem wielu działań legislacyjnych których przykładem jest m.in. przyjęcie w UE konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. W przypadku dużych energetycznych instalacji znane i stosowane są różne metody usuwania rtęci ze spalin (etap post-combustion), natomiast w przypadku użytkowników domowych i instalacji energetycznych o małej mocy te metody nie są stosowane. Jest to spowodowane w głównej mierze wysokimi kosztami inwestycyjnymi. Najskuteczniejszym rozwiązaniem dla tej grupy użytkowników węgla jest usuwanie rtęci z węgla (etap precombustion), co umożliwia uzyskanie węgla o niskiej zawartości rtęci. Taki węgiel może być przygotowany w wyniku jego wzbogacania lub odkamieniania. Analizie poddano procesy wzbogacania węgla kamiennego stosowane w polskim sektorze przeróbczym: wzbogacanie w płuczkach zawiesinowych cieczy ciężkich, wzbogacanie w osadzarkach miałowych i ziarnowych, flotację a także proces odkamienianie przy wykorzystaniu separatora powietrzno-wibracyjnego. Cztery pierwsze procesy są stosowane do wzbogacania węgla kamiennego na mokro, a ostatni do suchej separacji. Dla analizowanych procesów przebadano próbki nadaw kierowanych do wzbogacania oraz odpady. Dla oceny efektywności procesu wzbogacania wykorzystano wskaźnik RF, wyznaczony jako stosunek zawartości rtęci w odpadzie do nadawy kierowanej do wzbogacania. Uzyskane wartości RF wskazują na tendencję do pozostawania rtęci w odpadach zarówno w procesie wzbogacania na mokro (od 0,53 do 2,24 przy średniej 1,15) jak i suchego odkamieniania (od 0,83 do 2,82 przy średniej 1,50), przy czym wyższe wartości wskaźnika uzyskano dla suchego odkamieniania. Świadczy to o możliwości efektywnego usuwania rtęci z badanych polskich węgli kamiennych. Należy zaznaczyć, że uzyskane wyniki wahały się w dość szerokim zakresie, co należy tłumaczyć różnicami w formach występowania rtęci w poszczególnych węglach.
PL
Odory to jedna z przyczyn degradacji substancji budowlanej sieci kanalizacyjnej i pracujących tam urządzeń. Zagrożone są również elementy technologiczne oczyszczalni ścieków, na przykład komory rozprężne czy instalacje do mechanicznego oczyszczania. Stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia operatorów sieci kanalizacyjnej oraz eksploatatorów oczyszczalni. Jak radzą sobie z nimi w Śremskich Wodociągach?
EN
Due to the toxicity of mercury a reduction of its emission is the objective of many legislative actions. In the case of power plants, there are well-known methods allowing for the removal of mercury from flue gases (post-combustion). In the case of households and small-scale combustion installations these methods are not used, which is caused by high investment costs. The most effective solution for this group of customers is the removal of mercury from coal (pre-combustion). This can be obtained in the washing and deshaling processes. The coal-cleaning equipment which is commonly used in Polish coal preparation plants was analyzed, i.e. dense media separators, grain and fine coal jigs, flotation machines, as well as the pneumatic vibrating FGX type separator. The effectiveness of the coal cleaning process was assessed with the use of the RF factor (the ratio of the mercury content in the rejects to the mercury content in the feed coal). The obtained values of the RF factors show that mercury has a tendency to remain in the rejects, while higher values of the RF factors were obtained for the dry deshaling process (from 0.83 to 2.82) than for the washing process (from 0.53 to 2.24).
PL
Emisja rtęci, z uwagi na jej toksyczne właściwości jest przedmiotem działań wielu legislacyjnych których przykładem jest m.in. przyjęcie w UE konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. W przypadku dużych instalacji energetycznych znane i stosowane są różne metody usuwania rtęci ze spalin (etap post-combustion), natomiast w przypadku użytkowników domowych i instalacji energetycznych o małej mocy te metody nie są stosowane. Jest to spowodowane w głównej mierze wysokimi kosztami inwestycyjnymi. Najskuteczniejszym rozwiązaniem dla tej grupy użytkowników węgla jest usuwanie rtęci z węgla (etap pre-combustion), co umożliwi spalanie węgla o niskiej zawartości rtęci. Taki węgiel może być przygotowany w wyniku jego wzbogacania lub odkamieniania. Analizie poddano urządzenia do wzbogacania węgla kamiennego stosowane w polskim sektorze przeróbczym: płuczki zawiesinowe cieczy ciężkich, osadzarki miałowe i ziarnowe, flotowniki, a także separatory powietrzno-wibracyjne. Cztery pierwsze to urządzenia stosowane do wzbogacania węgla kamiennego na mokro, ostatnie to urządzenie do suchego odkamieniania urobku węglowego. Dla analizowanych urządzeń przebadano próbki nadaw kierowanych do wzbogacania oraz odpady. Dla oceny efektywności procesu wzbogacania wykorzystano wskaźnik RF, wyznaczony jako stosunek zawartości rtęci w odpadzie do nadawy kierowanej do wzbogacania. Uzyskane wartości RF wskazują na tendencję do pozostawania rtęci w odpadach zarówno w procesie wzbogacania na mokro (od 0,53 do 2,24 przy średniej 1,15) jak i suchego odkamieniania (od 0,83 do 2,82 przy średniej 1,50), przy czym wyższe wartości wskaźnika uzyskano dla suchego odkamieniania. Świadczy to o możliwości efektywnego usuwania rtęci z badanych polskich węgli kamiennych. Należy zaznaczyć, że uzyskane wyniki wahały się w dość szerokim zakresie, co należy tłumaczyć różnicami w formach występowania rtęci w poszczególnych węglach.
PL
Modernizacja trakcyjnej sieci kolejowej stanowi istotny problem w dostosowaniu polskich linii kolejowych do standardów europejskich. Przedstawiono jeden z problemów modernizacji sieci, jakim jest usuwanie fundamentów po konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej, a także różne metody demontażu tych fundamentów.
EN
Modernization of the railway traction network is a significant problem in adapting Polish railway lines to European standards. There is presented one of the problems of network modernization, which is the removal of foundations after supporting structures of the traction network, as well as various methods of disassembly of these foundations.
EN
The aim of the study was to compare the removal efficiency of toxic heavy metal ions: chromium(VI), nickel(II) and copper(II) as well as metal-complex dyes from aqueous solution using Lewatite VPOC 1065 and AdsorbsiaTM As500. The point of zero charge (pHPZC) of both sorbents and the influence of the initial concentration on the sorption process of Ni(II), Cu(II), Cr(VI), C.I. Acid Red 183 (AR183), C.I. Reactive Blue 21 (RB21) and nickel(II) phthalocyanine-tetrasulfonic acid tetrasodium salt (NiPc-TSATSS) were studied to determine the maximum sorption capacity. Kinetic studies were also carried out for the most effective sorbent-sorbate systems. The concentration effect of both hydrochloric acid and auxiliaries on the removal yield was also taken into account. As was found, Lewatit VPOC 1065 can be successfully applied for the treatment of textile wastewaters containing metal complex dyes and heavy metal ions. The highest sorption capacity, qe = 816.1 mg/g, was found for C.I. Acid Red 183.
PL
Wśród zanieczyszczeń środowiska na szczególną uwagę zasługują metale ciężkie oraz metalobarwniki, które emitowane są do środowiska z różnych gałęzi przemysłu. Z uwagi na ich negatywny wpływ na organizmy żywe niezwykle istotnym jest ich usuwanie z wód i ścieków z wykorzystaniem różnych metod, wśród których adsorpcja odgrywa istotną rolę. Celem pracy było porównanie efektywności usuwania toksycznych jonów metali ciężkich: Cr(VI), Ni(II), Cu(II) oraz metalobarwników :C.I. Acid Red 183, C.I. Reactive Blue 21, soli tetrasodowej kompleksu nikluikwasu ftalocyjanino-tetrasulfonowego z roztworów wodnych z wykorzystaniem jonitu Lewatit VPOC 1065 oraz tlenku AdsorbsiaTM As500. Wyznaczono pHPZC obu sorbentów oraz zbadano wpływ stężenia początkowego na proces sorpcji badanych sorbatów oraz kinetykę procesu sorpcji dla najbardziej efektywnego układu sorbent-sorbat. W badaniach uwzględniono także wpływ stężenia kwasu chlorowodorowego oraz wpływ substancji pomocniczych na proces sorpcji.
PL
Tworzenie biofilmu na granicy między powierzchnią materiału a wodą jest zjawiskiem częstym, występującym zarówno w warunkach naturalnych, jak i przemysłowych. Materiały w systemach dystrybucji wody to idealne powierzchnie do kolonizacji drobnoustrojów, a tworzący się biofilm jest przyczyną wielu problemów w przemyśle rozlewniczym. Do głównych czynników wpływających na intensywność tworzenia biofilmu należą: temperatura, dostępność składników odżywczych, warunki przepływu oraz właściwości materiału. Artykuł obejmuje główne tezy wykładu wygłoszonego na konferencji firmy IDEXX „Badania mikrobiologiczne wody – wyzwania, trendy, możliwości” 13 października 2016 r. we Wrocławiu.
EN
Biofilm formation on the border between the abiotic surface and water is a common phenomenon, occurring both in natural and industrial environments. The materials in water distribution systems are suitable for microbial colonization, and biofilms create many problems in the bottling industry. The main factors affecting the intensity of biofilm formation include: temperature, nutrients, hydraulic conditions and the properties of the substrate. The article includes the main theses of the lecture delivered at the IDEXX Conference „Microbiological testing of water – challenges, trends and opportunities”, on 13th of October, 2016 in Wrocław.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących możliwości wykorzystania węgli aktywnych produkcji polskiej (WD-ekstra, WG-12, WG-15, AG-5 i DTO) do usuwania substancji humusowych z wody. Celem przeprowadzonych badań było ilościowe sformułowanie procesu adsorpcji, oraz ustalenie wpływu różnych czynników na jego przebieg. Nakreślone w celu pracy zadania próbowano rozwiązać posługując się modelowymi układami doświadczalnymi. Jako adsorptyw stosowano roztwór modelowy zawierający substancje humusowe w ilości 20 mg/dm3. Procesy adsorpcji prowadzone w układzie porcjowym najlepiej opisywały izotermy Freundlicha. Na podstawie izoterm wyliczono zdolność adsorpcyjną testowanych węgli aktywnych. Warunki przepływowe realizowano metodą filtracji kolumnowej. Na podstawie uzyskanych wyników sporządzono krzywe przebicia–izoplany, które posłużyły do wyznaczenia pojemności adsorpcyjnych w warunkach przepływowych. Największe wartości pojemności sorpcyjnych wyznaczone zarówno w warunkach nieprzepływowych jak i przepływowych posiadały węgle WD – ekstra (7,71 mg/g) i DTO (7,40 mg/g). Krzywe wyjścia (izoplany) wykorzystano również do określenia strefy przenikania masy (wysokości frontu adsorpcji) oraz do obliczenia prędkości przesuwania się strefy wymiany masy.
EN
The paper presents the results of laboratory tests on possibility of utilizing active carbons produced in Poland (WD-ekstra, WG-12, WG-15, AG-5 and DTO) for removing humic substances from water. The objective of the tests was to arrive at a quantitative formulation of the adsorption process, as well as determine the effect of various factors on process course. An attempt was made to solve the tasks set in the study purpose using model experimental setups. A model solution with humic substances in the concentration of 20 mg/dm3 was employed. The processes of adsorption conducted in a batch mode were best described by Freundlich isotherms. The adsorption capacity of the tested active carbons was calculated on the basis of the isotherms. The flow conditions were created with columnar filtration method. On the basis of the obtained results, the breakthrough curves, so-called iso-planes, were prepared and served to determine the adsorption capacities in flow conditions. The WD-extra (7.71 mg/g) and DTO (7.40 mg/g) carbons exhibited the highest values of adsorption capacities, as determined in both non-flow and flow conditions. The exit curves (iso-planes) were also utilized to determine the mass penetration zone (the adsorption front height), as well as to calculate the rate of mass-exchange zone advance.
EN
Elimination of hydrogen sulfide from gaseous streams by biological treatments is a promising alternative procedure, among them biotrickling reactor seems a reliable and efficient system. To maximize the performance, strains should have high hydrogen sulfide elimination efficiency; excellent carriers should be selected where the microbes can be immobilized. Various carriers were used as the support medium for the immobilization of Thiobacillus thioparus and a continuous biotrickling reactor was constructed and operated for H2S elimination. It was found that such systems with Mavicell and Kaldnes supports are able to remove H2S from gas mixtures with high efficiency (95–100%), and the elimination capacity was calculated as a high as 30–40 g S/(m3·h).
16
Content available Mniej azotu w ściekach z krakowskiej Nowej Huty
PL
Kolejnym z dużych przedsięwzięć inwestycyjnych Wodociągów Krakowskich jest modernizacja oczyszczalni ścieków Kujawy, zakończona 30 listopada 2015 r. Głównym celem modernizacji było uzyskanie wymaganej przepisami efektywności w zakresie usuwania azotu. Po przeprowadzeniu inwestycji oczyszczalnia spełnia wymogi tzw. dyrektywy ściekowej (91/271/EWG).
EN
Another of large investment projects of Wodociągi Krakowskie is the modernization of the sewage treatment plant Kujawy completed on 30 November 2015. The main aim of the upgrade was to achieve the nitrogen removal efficiency required by law. After the investment, the sewage treatment plant meets the requirements of the so-called waste water directive (91/271/EEC).
17
Content available remote Problem usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest na terenie Polski
PL
Od końca XX wieku obowiązuje w Polsce zakaz produkcji i stosowania azbestu. W 2002 r. Rada Ministrów przyjęła krajowy program usuwania tego odpadu, który wg założeń ma skończyć się do 2032 r. Zgodnie z przyjętym programem, materiały zawierające azbest powinny zostać całkowicie wyeliminowane z użytkowania i złożone na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Choć mija połowa czasu na realizację planu, na terytorium kraju wciąż znajduje się ogromna ilość – liczona w milionach ton – wyrobów zawierających azbest. W artykule przedstawiono stan realizacji krajowego programu na podstawie danych dostępnych w krajowej bazie dotyczącej problematyki azbestowej.
EN
Since the end of the twentieth century in Poland the ban on the production and use of asbestos is applied. In 2002 the national program of disposal of this asbestos-waste was enacted. According to assumptions, the whole process should be completed by 2032 and this program recommends that asbestos-containing materials should be completely eliminated from the use and safe stored at special places of landfills destined for hazardous waste. In halfway through the duration of national program, on the Poland territory a huge amount – counted in millions of tons – of asbestos-containing materials is still used. This article presents the main directions of use. Based on the data commonly available from the national asbestos problem database the implementation status of the national program is also presented.
EN
Up to now, water pollution is still one of the important issues and challenges worldwide, due to its environmental, economic and human life impacts. It is also remains a challenge to environment scientists and technologists. Nowadays, the textile dyeing industry is considered one of the largest water consuming industries and produces large volumes of colored wastewater in its dyeing and finishing process. In this study, date palm tree leaflets (DPL) has been selected as a natural renewable source for the production of a new activated carbon (AC) utilized for the removal of crystal violet (CV) from water-dye system using a batch mode technique. The experiments studies were carried out at different initial dye concentration, contact time, adsorbent dose, and pH. The sorption exhibited high efficiency for CV adsorption and the equilibrium state could be achieved in 30 minutes for the different CV initial concentrations. CV removal was proved to increase with the increase in ACDL dose, pH, and contact time. Agitation rate and total volume of the reaction mixture were kept at 200 rpm and 20 mL respectively. The applicability of Langmuir and Freundlich isotherm equations was investigated and it was found that experimental data fitted very well to both Freundlich and Langmuir models. The maximum adsorption capacity (qm) was found to be 36.63 mg/g.
PL
Poziom zanieczyszczenia wody jest jednym z najważniejszych problemów do rozwiązania i wyzwań dla technologii remediacyjnych. Także przemysł farbiarski ma wpływ na zanieczyszczenie wód powierzchniowych ze względu na wytwarzanie dużych ilości ścieków powstałych w procesie barwienia i wykańczania materiałów. Liście palmy daktylowej zostały wybrane jako naturalne, odnawialne źródło materiału organicznego do wytwarzania węgla aktywnego, który może być wykorzystany w procesie usuwania fioletu krystalicznego. W trakcie badań zbadano wpływ stężenia barwnika, czasu kontaktu, masy złoża węgla aktywnego oraz pH wody na efektywność procesu usuwania barwnika. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że izotermy Freundlicha i Langmuira dobrze opisują przebieg procesu adsorpcji fioletu krystalicznego na złożu węgla aktywnego uzyskanego z martwych liści palmy daktylowej.
PL
Wyrok Trybunału oprócz problemów związanych z wymierzaniem kar pieniężnych w okresie 18 miesięcy przewidzianych na dostosowanie standardów wymierzania kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia do wymogów Konstytucji RP rodzi także dodatkowe wątpliwości związane z przedawnieniem tych kar oraz karalności czynów, za które mogą one być wymierzone.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3381--3386, CD 1
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz i badań eksploatacyjnych oraz warunki pracy wybudowanych w ostatnich latach gminnych oczyszczalni ścieków z wielofazowymi reaktorami osadu czynnego w układzie przepływowym. Oczyszczalnie te zapewniają wysoką efektywność usuwania zarówno związków organicznych jak i biogennych i przy prawidłowej eksploatacji spełniają zaostrzone wymagania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Analiza pracy przedstawiona została na przykładzie trzech obiektów o porównywalnych rozwiązaniach technologicznych i różnym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń. We wnioskach przedstawiono również doświadczenia eksploatacyjne z innych oczyszczalni z reaktorami wielofazowymi.
EN
The article presents operation parameters and conditions as well as treatment results of communal wastewater treatment plants. The plants have been built in recent years and they all have multi-phase activated sludge reactors (BNR reactors) working in a continuous flow mode. The plants provide a very good removal of both organic compounds and nutrients and meet the stringent requirements of the Directive on Urban Wastewater Treatment, if properly operated. The analysis covers three case studies of comparable technological systems and different pollution loads. In the conclusions the authors included also operational experiences from other treatment plants with multi-phase reactors.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.