Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brushless motor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
A universal controller for brushless direct current (BLDC) motors was designed in the presented article. The system is controlled from the user console where operating parameters are set by the user. Signals are transmitted by cables to microcontrollers which drive and monitor electric motors. Microprocessors communicate via a data bus. The controller contains the user console module and the motor control module. The user console module generates commands, and motors are controlled and monitored by the control module. Motor control modules operate independently, and each brushless motor has a dedicated control module. Brushless motors can be controlled in bipolar or unipolar mode. The control method is selected by the operator. The user console and motor controllers communicate via the I2C bus.
2
Content available remote Prototype of a device used for dynamic balancing power units of unmanned platforms
EN
The paper presents a prototype of a device used for dynamic balancing of motors and power units utilized in the construction of unmanned electric aerial vehicles. The concept of research was described and a measuring system depiction was included. A threedimensional model of a device functional prototype with its description was demonstrated. Additionally, research results of the system in the form of graphs were included.
PL
W pracy przedstawiono prototyp urządzenia służącego do wyważania dynamicznego silników i zespołów napędowych wykorzystywanych w budowie bezzałogowych statków powietrznych z napędem elektrycznym. Opisano koncepcję badań, a także zawarto opis systemu pomiarowego. Zademonstrowano model bryłowy urządzenia, prototyp funkcjonalny wraz z opisem. Dodatkowo zamieszczono wyniki badań systemu w postaci wykresów.
3
Content available Energooszczędne wentylatory promieniowe
PL
W pracy pokazano trzy wentylatory promieniowe charakteryzujące się małym poborem energii. Wentylatory te wyposażone zostały w nowy układ napędowy, składający się z bezszczotkowego silnika prądu stałego i energoelektronicznego układu (falownika) sterującego pracą silnika. Pokazano konstrukcję silnika użytego w wentylatorach, na który zużyto znacznie mniej żelaza i miedzi w porównaniu z silnikami dotychczas stosowanymi. Omówiono zasadę sterowania bezczujnikowego zastosowaną w falowniku oraz pokazano prototyp falownika. Porównano pobory mocy wentylatorów dotychczas stosowanych z wentylatorami wyposażonymi w nowe układy napędowe. Opracowane wentylatory przeznaczone są do pracy przy piecach centralnego ogrzewania, w ekstruderach do produkcji butelek PET oraz w układach klimatyzacji. Zużywają one ponad dwukrotnie mniej energii niż urządzenia stosowane obecnie.
EN
The paper presents three centrifugal fans with low power consumption. The fans are equipped with a new drive system consisting of a brushless DC motor and power electronics system (inverter) used for motor control. The construction of the motor required much less iron and copper than the present motors. The principle of sensorless control of inverter is discussed and the prototype of the inverter is presented. The power consumption of the existing fans and the ones equipped with new drive systems is compared. The developed fans are designed to work with central heating furnaces, in extruders for the production of PET bottles, and in air-conditioning systems. They consume over twice as little energy as currently used fans.
4
Content available Energooszczędne wentylatory promieniowe
PL
W pracy pokazano trzy wentylatory promieniowe charakteryzujące się małym poborem energii. Wentylatory te wyposażone zostały w nowy układ napędowy składający się z bezszczotkowego silnika prądu stałego i energoelektronicznego układu (falownika) sterującego pracą silnika. Pokazano konstrukcję silnika użytego w wentylatorach, na który zużyto znacznie mniej żelaza i miedzi w porównaniu z silnikami dotychczas stosowanymi. Omówiono zasadę sterowania bezczujnikowego zastosowaną w falowniku oraz pokazano prototyp falownika. Porównano pobory mocy wentylatorów dotychczas stosowanych z wentylatorami wyposażonymi w nowe układy napędowe. Opracowane wentylatory przeznaczone są do pracy przy piecach centralnego ogrzewania, w ekstruderach do produkcji butelek PET oraz w układach klimatyzacji. Zużywają one ponad dwukrotnie mniej energii niż urządzenia stosowane obecnie.
EN
The paper presents three centrifugal fans with low power consumption. The fans are equipped with a new drive system consisting of a brushless DC motor and power electronics system (inverter) used for motor control. The construction of the motor required much less iron and copper than the present motors. The principle of sensorless control of inverter is discussed and the prototype of the inverter is presented. The power consumption of the existing fans and the ones equipped with new drive systems is compared. The developed fans are designed to work with central heating furnaces, in extruders for the production of PET bottles, and in air-conditioning systems. They consume over twice as little energy as currently used fans.
EN
The paper deals with suggested concept of direct drive for small electric vehicle, using a three-phase double disc BLCD motor. Presented and described in the article are results of electromagnetic design and construction of a disc brushless motor with central slotted stator and double outer rotor with permanent magnets that has been found to be suitable for its positioning within wheel of small electric vehicle.
PL
W artykule omówiono koncepcję bezpośredniego napędu małego pojazdu elektrycznego z wykorzystaniem trójfazowego tarczowego silnika BLCD. Przedstawiono i opisano wyniki projektu elektromagnetycznego i bezszczotkowego silnika tarczowego z centralnym szczelinowym stojanem i podwójnym wirnikiem zewnętrznym z magnesami trwałymi, który został umieszczony w obrębie koła małego pojazdu elektrycznego.
PL
W artykule przedstawiono analizę termiczną obudowy silnika zakrętarki elektromechanicznej. Celem pracy było przeprowadzenie analizy nagrzewania obudowy podczas pracy zakrętarki elektromechanicznej oraz wyznaczenie rozkładu temperatury na obudowie dla stanu ustalonego. Sposób chłodzenia obudowy wg założeń konstrukcyjnych to chłodzenie powietrzem poprzez konwekcję naturalną oraz radiację, bez zewnętrznego układu wymuszającego obieg powietrza wokół obudowy. Analizę prowadzono zakładając pracę zakrętarki w dwóch trybach: na biegu jałowym oraz pod obciążeniem. Na potrzeby analizy zamodelowano obudowę zakrętarki, stojan uzwojony oraz pokrywy zamykające obudowę. W modelu numerycznym uwzględniono straty mocy generowane w uzwojeniu oraz pakiecie blach stojana, wyznaczone na podstawie badań doświadczalnych na modelach silnika do zakrętarki. Analizę nagrzewania prowadzono w 5 punktach pomiarowych zlokalizowanych na obudowie zakrętarki oraz w uzwojeniu stojana. Otrzymane wyniki pozwoliły na ocenę wydajności chłodzenia obudowy zakrętarki elektromechanicznej oraz stanowią podstawę dalszych prac nad optymalizacją konstrukcji.
EN
This article presents the thermal analysis of the motor housing for the electric torque wrench. The aim of the study was to analyze the heating process of the motor housing during operation of the electric torque wrench and to determine the temperature distribution for the steady state. According to the design assumptions the cooling method of the motor housing is air cooling through natural convection and radiation without an external systems forcing the circulation of air around the housing. The analysis was performed assuming the operation of the electric torque wrench in two modes: operation at idle and under the load. For the purpose of the thermal analysis the motor housing with closing covers and winded stator were modeled. In the vnumerical model the power losses in stator winding and stator stack were taken into account. Power losses were determinated during the experimental measurements conducted on the research models of the electric motor. The heating process of the motor housing was analyzed in 5 measurement points located on the motor housing and in the electrical winding. The obtained results allowed to evaluate the cooling system efficiency of the motor housing and are the basis for further works on the optimization of the design.
PL
W artykule omówiono sterowanie silnika bezszczotkowego prądu stałego małej mocy oraz zjawiska występujące w rzeczywistym silniku. Zaprezentowano także sposób sterowania bezszczotkowego silnika prądu stałego. Zrealizowano także własny sterownik małej mocy, umożliwiający płynny rozruch i kontrolę prędkości obrotowej silnika do 3 tys. obrotów i napięciu zasilającym do 32V DC. W niniejszym artykule zostały także zaprezentowane wyniki z przeprowadzonych pomiarów sterowania silnikiem BLDC używanym w pojazdach samochodowych, głównie w ciężarowych i autobusach.
EN
The article discusses low-power brushless motors and control modules that are used, among others, in trucks and buses. Also presented are methods of controlling brushless DC motors. The own low power controller was also implemented, enabling smooth start-up and control of the engine speed up to 3,000 revolutions and supply voltage up to 32V DC. This article also presents the results of the measurements of BLDC motor control used in automotive vehicles, mainly in trucks and buses.
PL
W artykule przedstawiono kilka wariantów rozwiązań konstrukcyjnych silnika bezszczotkowego do napędu zakrętarki elektromechanicznej. Celem pracy było określenie w jakim stopniu poszczególne rozwiązania konstrukcji silnika elektrycznego wpływają na ograniczenie strat mocy generowanej przez ten silnik. W tym celu zaprojektowano oraz wykonano 5 modeli silnika bezszczotkowego BLDC z magnesami trwałymi różniących się m.in: długością pakietu, rodzajem i grubością blach pakietu, rodzajem obróbki powierzchni zewnętrznej pakietu oraz konstrukcją wirnika. Następnie, modele silników poddano laboratoryjnym badaniom cieplnym, w wyniku których wyznaczono straty mocy dla każdego z tych modeli. Porównanie wyników badań dla każdego modelu pozwoliło na określenie stopnia w jakim modyfikacje konstrukcji silnika wpływają na ograniczenie strat mocy.
EN
This article presents several design variants of the brushless electric motor for application in the drive system of electric torque wrench. The aim of the study was to determine an influence of the particular design solution on the reduction of power losses in the electric motor. For this purpose, a five models of BLDC permanent magnet motors were designed and manufactured. Models differed inter alia in: stator stack length, type and thickness of the used stack metal sheet, type of stator's external surface machining, rotor design. Then, the laboratory thermal tests were conducted in which the power losses for each of the model were measured. The comparison of the measurement results for each model allowed to determine the impact of the particular design solution on the reduction of power losses.
EN
In the first part of paper there are described various constructions of existing electric drives used in a wheelchair driven by an electric motor and also described is the most widely used current technology drive of the wheelchair. Further this paper describes a new design and technical solution of the concepts of the proposed drive with the choice of the type construction drive and steering, construction of the motor, battery and appropriate drive parameters. Results of construction and electromagnetic design of disc brushless motor with a central stator and double-tapping external rotor suitable for location in 24" rear wheels of a wheelchair are also described.
PL
W pierwszej części artykułu opisano różne konstrukcje istniejących napędów elektrycznych, używanych w wózku inwalidzkim napędzanym silnikiem elektrycznym. Następnie opisano nowy projekt i techniczne rozwiązanie koncepcji proponowanego napędu z wyborem napędu budowlanego i układu kierowniczego, konstrukcji silnika, akumulatora i odpowiednich parametrów napędu. Opisano również wyniki budowy i projektowania elektromagnetycznego bezszczotkowego silnika z centralnym stojanem i podwójnym zębatym wirnikiem, do zastosowania w tylnych kołach 24" wózka inwalidzkiego.
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie pełnego procesu diagnostycznego sterownika silnika PM BLDC – od wykrycia uszkodzenia, jego identyfikacji i izolacji aż do działania napędu po dokonaniu kompensacji uszkodzenia. Wyniki zilustrowano przykładowymi przebiegami uzyskanymi podczas eksperymentu na stanowisku badawczym.
EN
The paper presents a complete diagnostic process of PM BLDC motor driver – from detection of the transistor fault, the fault identification, isolation and finally compensation of damage. The results are illustrated with examples of waveforms obtained during an experiment on laboratory stand.
11
Content available remote A fan for solid-fuel furnaces
EN
The paper presents a fan with DC brushless motor used to circulate air in the combustion chamber of a solid-fuel furnace. A way of constructing the permanent magnet motor using much less steel and copper than present motors has been shown. Thanks to the use of sensorless control, the control system of the motor is simple and allows for continuous speed control. It consumes much less energy than previous designs. The motor and control system can be applied in other fans.
PL
W pracy pokazano wentylator z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego przeznaczony do nadmuchu powietrza do komory spalania w piecu na paliwa stałe. Pokazano konstrukcję silnika z magnesami trwałymi, na który zużyto znacznie mniej żelaza i miedzi w porównaniu z silnikiem dotychczas stosowanym. Dzięki zastosowaniu sterowania bezczujnikowego układ sterowania silnika jest prosty i umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej. Nowy wentylator zużywa znacznie mniej energii niż wentylatory stosowane dotychczas. Taki silnik i układ sterowania może być stosowany w wentylatorach o innym przeznaczeniu.
12
Content available Wentylator do pieca na paliwa stałe
PL
W pracy przedstawiono wentylator z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego przeznaczony do nadmuchu powietrza do komory spalania w piecu na paliwa stałe. Pokazano konstrukcję silnika z magnesami trwałymi, na który zużyto znacznie mniej żelaza i miedzi w porównaniu z silnikiem dotychczas stosowanym. Dzięki zastosowaniu sterowania bezczujnikowego układ sterowania silnika jest prosty i umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej. Nowy wentylator zużywa znacznie mniej energii niż wentylatory stosowane dotychczas. Taki silnik i układ sterowania może być stosowany także w wentylatorach o innym przeznaczeniu.
EN
The paper presents the fan with DC brushless motor used to circulate an air in the combustion chamber of the furnace. The construction of the permanent magnet motor having much less of the steel and copper than present motors has been shown. The new motor allows for continuous speed control and consumes much less energy. It can be applied in other fans.
PL
W artykule przedstawiono efekt prac koncepcyjno - projektowych nad silnikiem bezszczotkowym do zastosowania w zakrętarce elektromechanicznej. Projekt realizowany wspólnie przez konsorcjum w którego skład wchodzą: Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie oraz Zakład Budowy Maszyn OSSA w Tychach, ma na celu opracowanie silnika bezszczotkowego do zakrętarki elektromechanicznej, który umożliwi zastosowanie zakrętarki w środowiskach o wysokim zapyleniu oraz wilgotności, w których zastosowanie standardowej zakrętarki wyposażonej w silnik z komutatorem mechanicznym jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa. W wyniku prac koncepcyjnych opracowano silnik BLDC z magnesami trwałymi oraz silnik reluktancyjny SRM. Wg założeń projektowych silniki miały charakteryzować się momentem znamionowym o wartości 1 Nm, znamionową prędkością obrotową wynoszącą 10 000 obr./min oraz wymiarami stojana o wartościach: O70mm średnica zewnętrzna, 50mm długości. W ramach prac projektowych przeprowadzono obliczenia numeryczne silników oraz zaprojektowano konstrukcję silników w systemie CAD.
EN
This paper presents the conceptual - design works on the brushless electric motor for application in electric torque tool. The project is carried out jointly by a consortium that includes: Institute of the Electrical Drives and Machines KOMEL in Katowice, AGH University of Science and Technology in Krakow and OSSA Machinery Works Company in Tychy. The aim of the project is to develop a brushless electric motor for electric torque tool, which will allow for the application of electric torque tool in high humidity and dusty environments, where use of standard electric torque tool equipped with a commutator motor is impossible for security reasons. As a result of conceptual work it was decided to develop a BrushLess Direct-Current motor (BLDC) with permanent magnets and Switched Reluctance Motor – SRM. According to the design assumptions, the electric motors should be characterized by a rated torque value of 1 Nm, rated speed of 10 000 rpm, and the following dimensions of the stator: O 70 mm of outer diameter and 50 mm length. The design Works included the numerical calculations of electric motors and designing in the CAD system.
14
Content available Energy- saving fan
EN
The paper presents a fan with DC brushless motor used to circulate air in the combustion chamber of a solid-fuel furnace. A way of constructing the permanent magnet motor using much less steel and copper than present motors has been shown. Thanks to the use of sensorless control, the control system of the motor is simple and allows continuous speed control. The fan with a new motor consumes much less energy than the one with three-phase asynchronous motor. The motor and control system can be applied in other fans.
PL
W pracy pokazano nowy napęd z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego przeznaczony do wentylatora używanego w nadmuchu powietrza w ekstruderze do produkcji butelek PET. W dotychczas stosowanych w tych urządzeniach wentylatorach używano trójfazowych silników asynchronicznych małej mocy. Ze względu na dużą liczbę używanych wentylatorów – do 40 sztuk w jednym ekstruderze, pobór energii przez wentylatory jest znaczny. Z tego względu zdecydowano się na opracowanie nowej konstrukcji napędu wentylatora o zmniejszonym poborze energii. Opracowany napęd składa się z bezszczotkowego silnika prądu stałego oraz z energoelektronicznego układu sterowania pracą silnika. W artykule pokazano konstrukcję silnika z magnesami trwałymi, na który zużyto znacznie mniej żelaza i miedzi w porównaniu z silnikiem dotychczas stosowanym. W silniku nie ma czujników położenia wirnika i dlatego w układzie sterowania wykorzystano procedurę określania położenia wirnika na podstawie pomiaru napięcia w punkcie neutralnym uzwojenia. Dzięki zastosowaniu sterowania bezczujnikowego zmniejszono liczbę połączeń układu sterowania z silnikiem. Zastosowanie w układzie sterowania specjalizowanego procesora uprościło ten układ i umożliwiło płynną regulację prędkości obrotowej. Wentylator z nowym układem napędowym zużywa znacznie mniej energii niż wentylator z asynchronicznym silnikiem trójfazowym stosowanym dotychczas. Opracowany silnik i układ sterowania może być również stosowany w wentylatorach o innym przeznaczeniu.
PL
W publikacji zawarto opis prac badawczo rozwojowych, jakich podjęły się dwa ośrodki badawcze (KOMEL i AGH) oraz przedsiębiorca (ZBM OSSA), w celu skonstruowania wysokomomentowej zakrętarki elektromechanicznej napędzanej silnikiem bezszczotkowym. Partnerzy konsorcjum planują opracować nowy typ zakrętarki, która ma służyć do dokręcania śrub w połączeniach z zadanym momentem od 2 000 do 15 000 Nm. Nowa zakrętarka będzie mogła pracować w środowiskach wysoko zapylonych i o zwiększonych wymaganiach bezpieczeństwa, gdzie nie można zastosować zakrętarek napędzanych silnikami komutatorowymi, które są obecnie standardem.
EN
Paper includes a presentation of research and development activities regarding an electric torque tool driven by brushless motor. Work is realised by two research institutions (KOMEL and AGH-UST) and an industrial partner (ZBM OSSA). The consortium plans to develop a new type of electric torque tool, which will be used for tightening nuts in joints with torque set from 2000 to 15000 Nm. New tool will be able to operate in highly dust-laden environments and also those with heightened safety requirements, where conventional torque tools driven by commonly universal motors can not be used.
PL
W artykule przedstawiono metodę bezczujnikowego sterowania wysokoobrotowego silnika PM BLDC bazującą na napięciach międzyprzewodowych silnika. Ponadto w artykule porównano niniejszą metodę z innymi bezczujnikowym metodami sterowania pod kątem możliwości implementacji w silniku wysokoobrotowym. W szczególności zwrócono również uwagę na możliwość implementacji w zależności od kąta komutacji.
EN
The paper presents a sensorless control method based on phase-to-phase voltages of a high-speed PM BLDC motor. In addition, the paper compares this method with other sensorless control methods considering the possibilities of implementation in a high-speed motor. In particular, also highlighted the possibility of implementation depending on the commutation angle.
17
Content available remote Porównanie nagrzewania silnika BLDC w zależności od sposobu zasilania
PL
Istnieją różne sposoby zasilania uzwojeń silnika BLDC, które różnią się sprawnością przetwarzania energii elektrycznej w energię mechaniczną. Ponadto należy zaznaczyć, że nie ma jednego sposobu sterowania, które byłoby najlepsze dla wszystkich warunków pracy. Na całkowitą sprawność układu przetwarzania energii elektrycznej w mechaniczną składają się straty energii w silniku i straty energii w układzie komutatora elektronicznego. Straty energii w silniku powodują wzrost temperatury jego elementów. Z tego względu postanowiono porównać przebiegi temperatury wewnątrz silnika dla różnych wariantów zasilania. Na potrzeby badań zbudowano rejestrator temperatury wewnątrz silnika pracującego z zadanym obciążeniem i zadaną prędkością wirowania.
EN
There are different ways of supplying BLDC motor. These methods differ in efficiency of energy transformation (from electrical energy into mechanical energy). It must be noted that there does not exist a single control method, which would answer the demands of all operating conditions. The total efficiency of system transforming electrical energy into mechanical energy is the sum of energy losses in the motor and in electronic commutator. The energy losses in the motor cause temperature rises in motor elements. That is why it has been decided to compare temperature curves for different motor elements and different supply variants. Temperature recorder dedicated to this end has been designed and built for motor operating at a given load and rotational speed.
PL
W przypadku bezzałogowych platform latających, podobnie jak i innych pojazdów zasilanych energią elektryczną, problemem jest kompromis pomiędzy zasięgiem a ciężarem baterii akumulatorów. Aby wykorzystać energię elektryczną, a dzięki temu zwiększyć zasięg lub zmniejszyć ciężar statku powietrznego, konieczne jest zastosowanie do napędu śmigła wydajnych układów napędowych o wysokiej sprawności i małej wadze. Silnikami elektrycznymi, które charakteryzują się najkorzystniejszym stosunkiem mocy do ciężaru i które jednocześnie posiadają wysoką sprawność, są silniki bezszczotkowe prądu stałego BLDC. Silniki te są wystarczająco lekkie i wydajne, by można je stosować również w samolotach. W pracy przedstawiono projekt przekształtnika energoelektronicznego przeznaczonego do napędu elektrycznego z silnikiem BLDC, możliwego do zastosowania w bezzałogowej maszynie latającej. Układ napędowy składa się z silnika BLDC o mocy 0,5 kW, przekształtnika energoelektronicznego i układu sterowania. Pracą przekształtnika steruje układ mikroprocesorowy z układem logiki programowalnej FPGA rodziny Cyclone III – EP3C40 firmy Altera. Karta z wymienionym układem DBM3Cxx była osadzana na gotowej karcie bazowej DBM_CIII_Base, zawierającej interfejs JTAG oraz trzy bloki wejść/wyjść binarnych wykorzystywane do sterowania i pomiarów. Przedstawiono metodę doboru elementu układu oraz wykonania obwodu drukowanego.
EN
In the case of unmanned aerial vehicles, like other vehicles powered by electric energy, the problem is a compromise between the travel range and the weight of the accumulator batteries. To use electricity, and thus to increase the travel range and reduce the weight of the aircraft, it is necessary to use for drive the propeller efficient drive systems with high efficiency and low weight. Electric motors that have the most favorable power to weight ratio and having a high efficiency are the brushless BLDC motors. These engines are sufficiently lightweight and efficient. They also can be used in aircrafts. In the paper the design of power electronics converter destined for electric drive of BLDC motor, which may be used in an unmanned aerial vehicle was presented. The drive system consists of a BLDC motor with a power of 0.5 kW, power electronic converter and control system. Conventer is controlled by the microprocessor with programmable logic Cyclone III FPGA – Altera EP3C40 card. Card with DBM3Cxx replaceable integrated circuit was settled on the final DBM_CIII_Base base card contains JTAG interface and three binary input/output blocks used for control and measurements. The selection method of integrated circuit element and performance of printed circuit board has also been described.
EN
The goal of the paper is to present a concept of an algorithm which plans the motion of an autonomous vehicle travelling in a known environment and the preliminary results of the work on such an algorithm. Thanks to this, through relevant inclusion of the information on a vehicle's technical condition, it is possible to enhance the security of mission completion and expend energy in a more efficient manner
PL
Celem pracy jest przedstawienie koncepcji algorytmu planującego ruch pojazdu autonomicznego poruszającego się w znanym środowisku oraz wstępnych rezultatów prac nad nim. Dzięki niemu, poprzez odpowiednie uwzględnienie informacji o stanie technicznym pojazdu, można będzie zwiększyć bezpieczeństwo wykonania misji pojazdu oraz efektywniej wydatkować energię.
PL
Istnieją różne sposoby zasilania uzwojeń silnika BLDC, które różnią się sprawnością przetwarzania energii elektrycznej w energię mechaniczną. Ponadto należy zaznaczyć, że nie ma jednego sposobu sterowania, które byłoby najlepsze dla wszystkich warunków pracy. Na całkowitą sprawność układu przetwarzania energii elektrycznej w mechaniczną składają się straty energii w silniku i straty energii w układzie komutatora elektronicznego. Straty energii w silniku powodują wzrost temperatury jego elementów. Z tego względu postanowiono porównać przebiegi temperatury wewnątrz silnika dla różnych wariantów zasilania. Na potrzeby badań zbudowano rejestrator temperatury wewnątrz silnika pracującego z zadanym obciążeniem i zadaną prędkością wirowania.
EN
There are different ways of supplying BLDC motor. These methods differ in efficiency of energy transformation (from electrical energy into mechanical energy). It must be noted that there does not exist a single control method, which would answer the demands of all operating conditions. The total efficiency of system transforming electrical energy into mechanical energy is the sum of energy losses in the motor and In electronic commutator. The energy losses in the motor cause temperature rises in motor elements. That is why it has been decided to compare temperature curves for different motor elements and different supply variants. Temperature recorder dedicated to this end has been designed and built for motor operating at a given load and rotational speed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.