Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  orientacja przedsiębiorcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest empiryczne sprawdzenie, czy istniejące w praktyce gospodarczej wymiary orientacji przedsiębiorczej pokrywają się z wymiarami przedstawionymi i zaproponowanymi w warstwie teoretycznej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na istnienie pięciu wymiarów orientacji przedsiębiorczej: autonomii, innowacyjności, proaktywności, podejmowania ryzyka i konkurencyjnej agresywności.
EN
The aim of the paper is empirical verification of whether the existing business practice of entrepreneurial orientation dimensions correspond to the dimensions laid down and proposed theoretical layer. Findings indicate the existence of five dimensions of entrepreneurial orientation: autonomy, innovation, proactive, risk-taking and competitive aggressiveness.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie, na bazie analizy literatury, istoty orientacji przedsiębiorczej, ze szczególnym uwzględnieniem jej składników i wymiarów. Wyniki analiz teoretycznych wskazują, że orientacja przedsiębiorcza jest konstruktem wielowymiarowym i może być konceptualizowana i manifestowana na wiele równie uprawnionych sposobów, na rożnych poziomach analizy (jednostki, zespołu, organizacji). W niniejszym artykule przyjęto pięciowymiarową koncepcję orientacji przedsiębiorczej.
EN
This paper aims to present provide, on the basis of the analysis of the literature, the essence of entrepreneurial orientation, with particular emphasis on its components and dimensions. The results of the theoretical analyses indicate that the entrepreneurial orientation construct is multidimensional and can be conceptualized and manifested in a number of equally ways, at different levels of analysis (individual, team, organization). This paper assumes five-dimensional concept of entrepreneurial orientation.
EN
Entrepreneurial orientation is a crucial element for a firm’s success. Nonetheless, most of the findings from previous studies provide the results of testing the direct effect of entrepreneurial orientation on firm performance. Various factors have been used to determine the relationship between entrepreneurial orientation and firm performance by past studies. In this study, we contribute to the entrepreneurial orientation and firm performance literature by proposing a wider perspective with intermediate step: type of process innovation effectiveness. A quantitative approach and simple random sampling through self-administered questionnaire was adopted to collect the data from SMEs sector which consist of the SMEs owners, directors, and the general managers in Algeria. There were 291 respondents who participated and 258 respondents were usable for further analysis after the screening process. SPSS - 20 and Smart-PLS 2.0 were utilized to screen and analyze the data. The results of data analysis showed that the entrepreneurial orientation does not have significant direct effect on the firm performance. It means that there is an intervening variable between entrepreneurial orientation and firm performance namely process innovation effectiveness. Further, this study found that the process innovation effectiveness mediates the relationship between entrepreneurial orientation and the firm performance.
PL
Orientacja przedsiębiorcza jest kluczowym elementem sukcesu firmy. Niemniej jednak, większość wniosków z dotychczasowych badań dostarcza wyników dotyczących testowania bezpośredniego wpływu orientacji przedsiębiorczej na wydajność firmy. W badaniach tych w celu określenia zależności między orientacją przedsiębiorczą a wydajnością firmy wykorzystywano różne czynniki. Niniejsze opracowanie stanowi przyczynek do literatury na temat orientacji przedsiębiorczej i wydajności firmy, proponując szerszą perspektywę z etapem pośrednim: rodzajem efektywności innowacji w obrębie procesu. W celu zebrania danych z sektora MŚP, obejmujących właścicieli, dyrektorów i dyrektorów naczelnych MŚP w Algierii, przyjęto podejście ilościowe i proste losowe pobieranie próbek przy wykorzystaniu samodzielnego kwestionariusza. W badaniu wzięło udział 291 respondentów, po przeglądzie, odpowiedzi 258 respondentów nadawały się do dalszej analizy. Do przeszukiwania i analizy danych wykorzystane zostały programy SPSS - 20 i Smart-PLS 2.0. Wyniki analizy danych wykazały, że orientacja przedsiębiorcza nie ma istotnego bezpośredniego wpływu na wydajność przedsiębiorstwa. Oznacza to, że pomiędzy orientacją przedsiębiorczą a wydajnością firmy istnieje interwencyjna zmienna, zwana efektywnością innowacji w obrębie procesu. Ponadto, niniejsze opracowanie wykazało, że efektywność innowacji w obrębie procesu pośredniczy w relacji między orientacją przedsiębiorczą a wydajnością firmy.
EN
The concept of entrepreneurial intention is developed within management studies as a source of competitive advantage and economic development in the world. University education plays an important role in promoting entrepreneurship and stimulating the entrepreneurial intention of students. The main aim of the paper is to find out whether among universities from selected V4 countries we can observe differences in approaches of universities toward students’ entrepreneurial intention creation from students’ point of view. The conclusions are based on the results of a questionnaire survey which was conducted in 2016 in selected universities among 300 students. The general conclusion is that although Polish students seem to have the strongest entrepreneurial intentions, the university’s role in creating entrepreneurial intention, as assessed by them, is lower compared to Slovak or Czech students.
PL
Problematyka intencji przedsiębiorczych, badana w ramach nauk o zarządzaniu, stanowi źródło przewagi konkurencyjnej organizacji i rozwoju ekonomicznego na świecie. Edukacja uniwersytecka odgrywa ważną rolę w promowaniu przedsiębiorczości oraz stymulowaniu intencji przedsiębiorczych wśród studentów. Celem głównym artykułu jest pozyskanie wiedzy czy wśród uniwersytetów z wybranych krajów V4 można zaobserwować różnice w podejściu do kształtowania intencji przedsiębiorczych przez uczelnie wyższe, z punktu widzenia studentów. Wnioski opierają się o badania ankietowe, które były przeprowadzone w 2016 r. na wybranych uczelniach wyższych wśród 300 studentów. Ogólnie można stwierdzić, że, pomimo iż polscy studenci wykazują się najsilniejszymi intencjami przedsiębiorczymi, oceniają oni gorzej rolę uniwersytetów w kształtowaniu tych intencji niż słowaccy i czescy studenci.
EN
Risk-taking and competitive aggressiveness, substantial elements of the entrepreneurial orientation of SMEs, have a significant impact on the management of SMEs. The aim of this contribution is to define the importance of these elements and to quantify the differences between entrepreneurs in terms of entrepreneur’s gender and education, and company’s age and size. Our research conducted in 2015 in the Czech Republic revealed some significant specifics within the relationships among gender, risk and competitive aggressiveness in the field of SMEs. Statistically significant differences between the designated social groups were compared through Pearson statistics at the significance level of 5%. According to our results since male and higher educated managers more intensively incline to initiative, to the realization of riskier projects and to aggressiveness against competitors, management of the entrepreneurially oriented companies should include these type of team members in order to formulate riskier and more competitively aggressive strategies. Companies which operate on the market for more than 10 years have a positive attitude and the “need” of risk and aggressive behaviour towards its competitors.
PL
Podejmowanie ryzyka i agresywna konkurencja, stanowią bardzo istotne elementy działalności małych i średnich przedsiębiorstw, mające znaczący wpływ na ich zarządzanie. Celem tego artykułu jest podjęcie próby określenia znaczenia tych elementów oraz wyznaczenie różnic między przedsiębiorcami w zakresie płci przedsiębiorcy, w Czechach. Badanie wykazało istotne różnice w ramach relacji pomiędzy płcią, ryzykiem i agresywną konkurencją w obszarze MŚP. Statystycznie istotne różnice między wyznaczonymi grupami społecznymi zostały porównane przy wykorzystaniu współczynnika korelacji Pearsona na poziomie istotności 5%. Wyniki badań w sposób jednoznaczny pokazują, ze istnieje potrzeba stosowania ryzykownych i agresywnych strategii wobec firm konkurencyjnych.
PL
Sprostanie wymogom zmiennego otoczenia, w tym nasilającej się konkurencji, wymaga odmiennego niż dotąd przewodzenia organizacją. Dotyczy to także przedsiębiorców działających w sektorze ekonomii społecznej, stojących przed wyzwaniem realizowania misji uwzględniającej zarówno cele społeczne, jak i ekonomiczne. Zamierzeniem dotychczas artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy orientacją przedsiębiorczą a postrzeganym poziomem sukcesu w przedsiębiorstwach społecznych. Aby potwierdzić postawioną hipotezę przeprowadzono badania wśród 141 zarządzających w polskich przedsiębiorstwach społecznych.
EN
The contemporary organisations, functioning in a turbulent environment, face the need to meet many complex requirements, which demands different way of managing an organisation. This also applies to entrepreneurs in the non-profit sector, who face the challenge of realizing both economic and social mission. The aim of this paper is to identify relationship between entrepreneurial orientation and perceived success in social enterprises. Using data from executives employed in 141 social enterprises in Poland s key hypothesis is confirmed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.