Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surveys
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Statistical data on occupational diseases recorded by the Institute of Occupational Medicine in Lodz, Poland, indicate a renewed increase in the number of cases of pneumoconiosis in Poland in recent years, especially in the PKD section of mining and quarrying industries. At the same time, in 2018 as a result of the implementation of directives of the European Parliament and the Council of the European Union, the changes were introduced to the Polish legislation in the area of protection of workers from the risk of exposure to carcinogenic or mutagenic agents related to the respirable fraction of crystalline silica found, among others, in mine dust. As a result of these solutions, since 2020 we have seen a spike in the number of miners employed in conditions of risk of carcinogenic dust. These facts indicate that despite the wide measurement of harmful factors in coal mines, the effectiveness of preventive measures taken does not bring tangible benefits, and OSH services have problems with the proper assessment of industrial dust hazards at workplaces. In the article, based on surveys, diagnostic (health) tests of workers and verification of the risk assessment methods used, the authors try to point out the most common mistakes made in estimating the level of risk associated with exposure to industrial dust.
PL
W artykule omówiono zastosowania geodezji na każdym z etapów budowy i eksploatacji sieci ciepłowniczej, przedstawiając funkcję jaką pełni „geodeta” podczas poszczególnych etapów inwestycji/realizacji. W efekcie przeprowadzonej analizy, wykazano jak bardzo „silne” jest oddziaływanie geodezji na sieci ciepłownicze i jednoznacznie wykazano, że pomiary geodezyjne są nieodłącznym elementem przygotowania inwestycji, projektowania, budowy i zakończenia inwestycji. Natomiast jeżeli chodzi o eksploatację sieci ciepłowniczej, to autorzy starali się dowieść, iż w obecnych czasach niezbędne jest w szeroko rozumianej inżynierii środowiska wykorzystywanie rozwiniętych „systemów GIS” (Geographic Information System), dzięki którym można wprowadzać, transformować, przechowywać, uzupełniać i aktualizować dane, czy też prowadzić ich analizy.
EN
The article discusses the applications of geodesy at each stage of construction and operation of the heating network, presenting the role of the “surveyor” during individual stages of investment and implementation. As a result of the analysis, it was shown how “strong” the impact of geodesy on heating networks is and it was clearly shown that geodetic measurements are an inseparable element of investment preparation, design, construction and completion of the investment. However, when it comes to the operation of the heating network, the authors tried to prove that nowadays it is necessary in broadly understood environmental engineering to use developed “GIS systems” (Geographic Information System), thanks to which it is possible to enter, transform, store, supplement and update data, or conduct their analysis.
EN
The presented article concerns activities aimed at improving the supply system in an industrial company in the joinery sector. The current system has been assessed and improvement measures have been proposed. The research tool used is the extended SWOT analysis with the use of quantitative methods.
PL
Wskazując na przeciętny poziom zmienności i burzliwości otoczenia przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, wykazano, że działania realizowane w procesach kształtowania dynamicznych zdolności w badanych przedsiębiorstwach charakteryzują się wysokim poziomem znaczenia. W postępowaniu badawczym wskazano także na istnienie relacji między poziomem umiejętności dopasowania badanych przedsiębiorstw do zmian w otoczeniu a oceną znaczenia działań w procesie kształtowania zdolności dynamicznych, co stanowiło podstawę do sformułowania wniosku o celowości zarządzania zdolnościami dynamicznymi w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego.
EN
Fifty medium and large-sized chem. industry enterprises were assessed by a poll for ability to align their behaviour to the variability and turbulence of their environment. The activities implemented in the processes of shaping dynamic capabilities showed a high level of significance. A relationship between the level of ability to adjust the surveyed chem. industry enterprises to changes in their environment, and the efficiency of actions in shaping dynamic capabilities was evidenced.
EN
Households account for varying shares of total energy usage in countries, depending on the degree of industrialization. In order to design effective policy instruments and set appropriate levels for subsidies, knowing the attitudes and perceptions of users with respect to energy usage and energy saving is always the first step. In this article, the authors have first presented a comparative analysis and critique of selected recently-published surveys (2018) related to energy use in households, from around the world, before applying the sustainability-thinking paradigm to their own regional survey of close to 300 single-family households (detached houses and row houses) carried out in Karlstad (south-central Sweden), to obtain insights into user attitudes and preferences – categorised into the three dimensions of sustainability – when it comes to energy usage or decision-making with regard to retrofits or new energy-using / energy-saving installations in households. Each of the dimensions is characterised by three criteria which respondents have rated on a Likert’s scale of 0 to 4 (not important to very important). The findings from this survey will open up a new way of thinking about the heterogeniety of energy users (which needs to be respected), for decision-makers and energy-advisers, who could subsquently strengthen their interaction and communication with them.
PL
Gospodarstwa domowe w poszczególnych krajach mają różny udział w całkowitym zużyciu energii, w zależności od stopnia uprzemysłowienia. W celu zaprojektowania skutecznych instrumentów polityki i ustalenia odpowiednich poziomów dotacji, znajomość postaw i opinii użytkowników w odniesieniu do zużycia energii i oszczędzania energii jest zawsze pierwszym krokiem. W tym artykule autorzy najpierw przedstawili analizę porównawczą i krytykę wybranych niedawno opublikowanych badań (2018) związanych z zużyciem energii w gospodarstwach domowych z całego świata, a następnie zastosowali paradygmat myślenia o zrównoważonym rozwoju do własnych badań regionalnych odnoszących się do 300 domów jednorodzinnych (domy jednorodzinne i szeregowe) przeprowadzonych w Karlstad (południowo-środkowa Szwecja) w celu uzyskania wglądu w postawy i preferencje użytkowników – podzielone na trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – w kontekście zużycia energii lub podejmowania decyzji w odniesieniu do modernizacji lub montowania nowych instalacji wykorzystujących energię / energooszczędnych w gospodarstwach domowych. Każdy z wymiarów charakteryzuje się trzema kryteriami, które respondenci ocenili w skali Likerta od 0 do 4 (nieważne do bardzo ważnych). Wyniki tego badania otworzą nowy sposób myślenia o heterogeniczności użytkowników energii (co należy szanować) dla decydentów i doradców energetycznych, którzy mogliby następnie wzmocnić interakcje i komunikację z nimi.
EN
The article presents the results of surveys on public transport and road infrastructure of Radom. There were 855 questionnaires obtained. The 19 questions of the survey were used. The survey, in addition to questions about age and gender, contained questions with specific answer options with single or multiple choice and questions in which the respondent rated the various elements of the transport system. From 8 questions, a 5-point Liekert scale was created as a basis for evaluating public transportation and road infrastructure. The reliability of the scale was assessed using the standardized Cronbach's coefficient. The analysis was done in selected groups of respondents with respect to age of respondents, gender of respondents and with respect to both characteristics simultaneously. Using the chi-square test of independence, the dependence of the scores on the age and gender of the respondents was examined. To compare the significance of differences in ratings between the separate groups of respondents, the test of significance of averages was used. The results of the survey indicate that although the overall rating is positive, due to the high percentage of negative ratings, it is necessary to take measures to improve, among other things: safety at bus stops and public transportation vehicles, availability and distribution of parking spaces. The results of the survey were compared with the results of previous surveys. Compared to the 2014 survey, a significant improvement was found in the condition of road infrastructure and the condition and distribution of bike lanes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących komunikacji miejskiej i infrastruktury drogowej Radomia. Uzyskano 855 ankiet. Wykorzystano 19 pytań ankiety. Ankieta, poza pytaniami dotyczącymi wieku i płci, zawierała pytania z określonymi wariantami odpowiedzi z jednokrotnym lub wielokrotnym wyborem i pytania, w których respondent oceniał poszczególne elementy systemu transportowego. Z 8 pytań utworzono pięciostopniową punktową skale Liekerta stanowiącą ocenę komunikacji miejskiej i infrastruktury drogowej. Dokonano oceny rzetelności skali za pomocą standaryzowanego współczynnika Cronbacha. Analizę dokonano w wybranych grupach respondentów ze względu na wiek respondentów, płeć respondentów i z uwzględnieniem obu cech jednocześnie. Korzystając z testu niezależności chi-kwadrat zbadano zależność ocen od wieku i płci respondentów. Dla porównania istotności różnic ocen pomiędzy wyodrębnionymi grupami respondentów wykorzystano test istotności średnich. Wyniki ankiety wskazują, że choć ocena ogólna jest pozytywna, to ze względu na duży odsetek ocen negatywnych, konieczne jest podjęcie działań poprawiających m.in.: bezpieczeństwo na przystankach i pojazdach komunikacji miejskiej, dostępność i rozmieszczenie miejsc parkingowych. Wyniki badań porównano z wynikami wcześniejszych badań. W stosunku do badań z 2014 roku stwierdzono istotna poprawę stanu infrastruktury drogowej oraz stanu i rozmieszczenia ścieżek rowerowych.
PL
Przeprowadzono ankietę w 316-osobowej, losowo wybranej grupie mieszkańców województwa podkarpackiego. Miała na celu określenie częstości myślenia o możliwości zachorowania na chorobę nowotworową przez respondentów oraz osoby im bliskie. Stwierdzono istotne statystycznie zależności w stosunku do płci, wieku, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania.
EN
A survey was conducted in a 316-person randomly selected group of inhabitants of the Podkarpackie Voivodeship. It was aimed at determining the frequency of thinking about the possibility of developing cancer by respondents and people close to them. Statistically significant relationships were found in relation to sex, age, education and place of residence.
PL
W artykule scharakteryzowano wyniki pomiarów hałasu, przeprowadzonych w wybranych pomieszczeniach placówek medycznych. Omówiono także wyniki oceny warunków pracy w tych placówkach ze względu na hałas. Ocena ta została dokonana na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród ponad 300 lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników laboratoriów diagnostycznych. Wyniki pomiarów hałasu oraz badań ankietowych stanowiły podstawę do przedstawienia podstawowych metod kształtowania klimatu akustycznego w salach operacyjnych, gabinetach zabiegowych, laboratoriach diagnostyki medycznej, oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz w pokojach pielęgniarek i korytarzach szpitalnych.
EN
The results of noise measurements that were carried out in selected hospital rooms are characterised in the paper. The results of the assessment of working conditions in medical facilities due to noise are also discussed. This assessment was based on survey results of more than 300 doctors, nurses and diagnostic laboratory staff. The results of noise measurements and surveys formed the basis for the elaboration of general recommendations for acoustic climate management in operating rooms, treatment rooms, medical diagnostic laboratories, intensive care units, nurses' rooms and hospital corridors.
PL
W artykule przedstawiono wynik klasyfikacji cech jakościowych czekolady gorzkiej z wykorzystaniem modelu i kwestionariusza Kano dla celów związanych z projektowaniem lub doskonaleniem tego rodzaju produktu przez producenta. W celu oceny cech jakościowych produktu przeprowadzono ankietę wśród grupy 20 studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ankieta pozwoliła poklasyfikować cechy jakościowe czekolady gorzkiej do trzech grup: obowiązkowe, zwabiacze i obojętne. Jak się okazało, żadna z cech nie została zaklasyfikowana jako jednowymiarowa, tj. typu „im więcej tym lepiej”. Aby udoskonalić produkt i zapewnić jego powodzenie na rynku producent czekolady gorzkiej musi zapewnić obecność takich cech jak: duża zawartość kakao, długi posmak w ustach po spożyciu oraz zawartość jedynie naturalnych cukrów w czekoladzie. Aby wyróżnić ten produkt na tle konkurencji producent czekolady gorzkiej powinien ją wytwarzać z wykorzystaniem certyfikowanych składników ekologicznych a sama czekolada powinna mieć zawartość różnych egzotycznych owoców.
EN
The article presents the result of the classification of quality features of dark chocolate using the Kano model and questionnaire for purposes related to the design or improvement of this type of product by the manufacturer. In order to assess the quality of the product, a survey was conducted among a group of 20 students from the Faculty of Management at the Czestochowa University of Technology. Poll allowed classify the quality characteristics of dark chocolate into three groups: mandatory, attractors and inert. As it turned out, none of the features was classified as one-dimensional of the type “the more the better”. To improve the product and ensure its success on the market, the bitter chocolate manufacturer must ensure the presence of such features as a high cocoa content, a long aftertaste in the mouth after ingestion and the content of only natural sugars in chocolate. To make this product stand out from the competition, a bitter chocolate producer should produce it using certified organic ingredients and the chocolate itself should have a content of various exotic fruits.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań poziomu kultury bezpieczeństwa w subiektywnych odczuciach pracowników kopalni miedzi w Polsce. Badania zostały przeprowadzone za pomocą autorskiej ankiety do pomiaru poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Przedstawiono ogólny poziom klimatu bezpieczeństwa w zależności od struktury zatrudnienia. Przedstawiono także zbiorcze wyniki tych badań.
EN
The paper presents the results of research on the level of safety culture in the subjective feelings of copper mine employees in Poland. The research was carried out using the author's survey to measure the level of security culture in the company. The general level of safety climate depending on the employment structure was presented. Collective results of these studies were also presented.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie z sektora MŚP z branży motoryzacyjnej. Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety do pomiaru czynników kształtujących kulturę bezpieczeństwa, tj. zaangażowanie kierownictwa i pracowników, szkolenia BHP, świadomość pracowników oraz ich stosunek do wymagań BHP. Wskazano na obszary wymagające poprawy oraz zaproponowano sposoby na podniesienie poziomu kultury bezpieczeństwa w badanym przedsiębiorstwie.
EN
The study presents results of the research of level of safety culture in a company from the SME sector of the automotive industry. The author's questionnaire for measuring the factors influencing the safety culture, ie the involvement of the management and employees, OHS training, employee awareness and their attitude to health and safety requirements, was used in the research. Areas for improvement were suggested and ways to increase the level of safety culture in the audited company were proposed.
PL
Przeprowadzono badania ankietowe na temat preferencji konsumenckich w stosunku do sorbetów owocowych. Badaniom poddano 120 osób, ankietę przeprowadzono w sposób internetowy. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż sorbety są stosunkowo rzadko spożywane przez badanych respondentów, a w przypadku ich konsumpcji ulubionym smakiem jest sorbet truskawkowy. Spośród badanych marek najpopularniejsza była marka Grycan.
EN
Surveys were conducted on consumer preferences in relation to fruit sorbets. 120 people were subject to the survey and the questionnaire was carried out online. Based on the conducted tests, it was found that sorbet is relatively rarely consumed by the respondents, and strawberry sorbet could be their favourite taste. Among the examined brands, the Grycan brand was the most popular.
EN
Research related to the check of the use of improvement tools in small and medium-sized companies in construction sector are not so popular and not many researchers take up the topic. Article presents the survey results on group of 217 small medium-sized enterprises regarding Lean Management method use, knowledge and efficiency assessment. Presented results showed among others that there is a need for smaller companies to focus on gaining actual knowledge about new management methods that could improve their efficiency and workflow, and that there is still place for further examination of Lean Management introduction especially in construction sector.
PL
W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące istoty specjalizacji jako klucza do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku usług motoryzacyjnych w Polsce. Rozważania uzupełniono o autorskie badania ankietowe strony popytowej w zakresie stosowanej strategii rynkowej przez podmioty rynkowe oferujące usługi naprawcze na polskim rynku. Zamierzeniem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotę podjętej problematyki badawczej poprzez wykazanie, że specjalizacja a nie dywersyfikacja usług prowadzić może osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na tym rynku. Bezpośrednimi adresatami zaprezentowanych wyników badań mogą być menagerowie jak i właściciele podmiotów prowadzący już działalność w tym sektorze usług jak i tacy, którzy rozważają w przyszłości taką ewentualność.
EN
The article presents considerations regarding the essence of specialization as the key to achieving competitive advantage on the contemporary market of automotive services in Poland. The considerations were supplemented with original questionnaire surveys of the demand side in the scope of the market strategy applied by market entities offering repair services on the Polish market. The intention of the article is to draw attention to the essence of the research issues undertaken by demonstrating that specialization and not the diversification of services may lead to achieving a competitive advantage in this market. The direct recipients of the presented research results may be managers and owners of entities already operating in this sector of services as well as those who are considering such a possibility in the future.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych wśród pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Siedlcach, dotyczących oceny satysfakcji z jakości usług transportowych oferowanych przez tego przewoźnika. Przedstawione wyniki mają na celu zobrazowanie poziomu zadowolenia z usług świadczonych przez komunikację miejską w Siedlcach. W artykule omówiono również aktualne propozycje pasażerów, które mogą pomóc przedsiębiorstwu w dostosowaniu oferty do ich aktualnych wymagań. Celem artykułu jest analiza danych ankietowych w kontekście oceny satysfakcji pasażerów z jakości usług transportowych oferowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Siedlcach.
EN
The article presents analysis the results of surveys carried out among passengers of Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Siedlcach regarding the assessment of satisfaction with the quality of transport services offered by this carrier. The presented results are intended to illustrate the level of satisfaction with the services provided by public transport in Siedlce. The article also presents current passenger proposals that can help the company adjust its offer to their current requirements.
PL
W artykule omówione zostały podstawowe zagadnienia dotyczące kształtowania zawartości materiałów promujących produkty i usługi turystyczne. Oczywiście zaznaczyć należy, że ze względu na objętość artykułu zaprezentowane zostaną tylko najważniejsze aspekty tego problemu, które nie wyczerpują całej złożoności zagadnienia, jakim jest powstawanie materiałów reklamowych i ich elementów składowych. Przedstawiono ponadto wyniki zrealizowanego w dwóch etapach badania ankietowego, którego celem było poznanie opinii dotyczących zawartości materiałów promocyjnych związanych z turystyką i rekreacją. Zrealizowane badania ankietowe miały charakter badań pilotażowych.
EN
The article discusses the basic issues of shaping the content of materials promoting tourism products and services. Of course, it should be noted that due to the volume of the article, only the most important aspects of the problem will be presented, which do not exhaust the entire complexity of the issue, which is the creation of advertising materials and their components. Moreover, the results of the questionnaire completed in two stages were presented, the aim of which was to get to know opinions on the content of promotional materials related to tourism and recreation. The completed surveys were conducted as pilot studies.
PL
Zarządzanie jakością usług jest obecnie ważnym aspektem funkcjonowania każdej organizacji. Sytuacja ta występuje również w związku z działalnością uczelni wyższych, gdzie na satysfakcję i lojalność studentów mają wpływ nie tylko zajęcia dydaktyczne, lecz także inne elementy, jak np. organizacje studenckie, pomoc materialna czy organizacja studiów. Organizacja procesu kształcenia, w tym również weryfikacja pozyskanej wiedzy, ma niebagatelny wpływ na samą jakość kształcenia. W związku z powyższym głównym celem artykułu jest określenie stopnia satysfakcji studentów z organizacji roku akademickiego. Badanie przeprowadzono w 2016 r. na grupie 1166 studentów Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza.
EN
Currently, service quality management is an important aspect of the functioning of every organization. This situation occurs as well in connection with the activity of tertiary education institutions at which it is not only classes, but also other elements, for example, student organizations, financial assistance, or the organization of studying, that exert influence on student satisfaction and loyalty. The organization of the process of instruction, including, as well, verifying acquired knowledge, exerts a lot of influence on the quality of education itself. In connection with that, the principal objective of this paper is to determine the degree of student satisfaction with the organization of academic year The research was conducted in 2016 on the group of 1,166 students of Ignacy Łukasiewicz Rzeszow University of Technology.
PL
W artykule zawarto problematykę pisania naukowych publikacji, badawczych. Podstawowym celem artykułu jest zbadanie stopnia wykorzystania metod badawczych we wiodących polskich czasopismach z zakresu zarządzania. a także określenie stopnia zainteresowania środowiska naukowego tym rodzajem publikacji. Dodatkowym celem artykułu jest identyfikacja wewnętrznego zróżnicowania tego rodzaju publikacji oraz rozpoznanie tendencji bibliometrycznych.
EN
The article includes the issues of writing scientific publications, which describe the results of the survey. The main aim of this article is to examine modern trends of writing this type of work in leading Polish magazines of management. Moreover authors conducted analysis of the degree of interest in the scientific community from the management of this type of publication, and presented of internal diversity of this type of publications and bibliometric trends.
EN
When surveys of corners of building structures are carried out, surveyors frequently use a compilation of two surveying methods. The first one involves the determination of several corners with reference to a geodetic control using classical methods of surveying field details. The second method relates to the remaining corner points of a structure, which are determined in sequence from distance-distance intersection, using control linear values of the wall faces of the building, the so-called tie distances. This paper assesses the accuracy of coordinates of corner points of a building structure, determined using the method of distance-distance intersection, based on the corners which had previously been determined by the conducted surveys tied to a geodetic control. It should be noted, however, that such a method of surveying the corners of building structures from linear measures is based on the details of the first-order accuracy, while the regulations explicitly allow such measurement only for the details of the second- and third-order accuracy. Therefore, a question arises whether this legal provision is unfounded, or whether surveyors are acting not only against the applicable standards but also without due diligence while performing surveys? This study provides answers to the formulated problem. The main purpose of the study was to verify whether the actual method which is used in practice for surveying building structures allows to obtain the required accuracy of coordinates of the points being determined, or whether it should be strictly forbidden. The results of the conducted studies clearly demonstrate that the problem is definitely more complex. Eventually, however, it might be assumed that assessment of the accuracy in determining a location of corners of a building using a combination of two different surveying methods will meet the requirements of the regulation [MIA, 2011), subject to compliance with relevant baseline criteria, which have been presented in this study. Observance of the proposed boundary conditions would allow for frequent performance of surveys of building structures by surveyors (from tie distances), while maintaining the applicable accuracy criteria. This would allow for the inclusion of surveying documentation into the national geodetic and cartographic documentation center database pursuant to the legal bases.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.