Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pumping stations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W polskim rynku oprócz instalacji gaśniczych zgodnych z normami europejskimi udział mają również instalacje projektowane zgodnie z wytycznymi VdS oraz NFPA. W artykule omówiono i porównano najważniejsze różnice w wymaganiach stawianych pompom przeznaczonym do ochrony przeciwpożarowej w instalacjach zgodnych z normami europejskimi oraz wymogami organizacji VdS, LPCB i FM.
EN
On the Polish market, in addition to fire extinguishing systems compliant with European standards, installations designed in accordance with the VdS and NFPA guidelines also have a stake. This article discusses and compares differences in the requirements for pumps for fire protection in installations compliant with the draft European standard and the requirements of VdS, LPCB and FM.
PL
W gospodarce wodno-ściekowej w ostatnich latach zachodzą istotne zmiany. Na rynku wciąż pojawiają się nowe produkty i rozwiązania. Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków często stają się coraz bardziej skomplikowane, a ich poszczególne elementy nie zawsze dobrze ze sobą współgrają. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem wydaje się być dążenie do unifikacji systemu, powierzenie głównych elementów technologicznych producentowi gwarantującemu jakość i nowoczesność rozwiązań.
3
Content available remote Wpływ liczby pomp w pompowni na jej efektywność energetyczną
PL
Skorzystano z przykładowego schematu pompowni dla przedyskutowania wpływu liczby pomp na jej sprawność energetyczną. W systemach zaopatrzenia w wodę zużycie energii zależy zarówno od projektu sieci wodociągowej jak i samej pompowni. Istotna jest nie tylko średnica przewodów, ale również miejsce usytuowania zbiornika zapasowo-wyrównawczego i rzędna wysokościowa posadowienia go. Dla efektywności energetycznej pompowni jest niezmiernie istotny sposób regulowania wydajności pomp, ale przyjęcie ich liczby jest również nie bez znaczenia.
EN
An example of a pumping station was chosen for discussing the impact of the pumps number on energy usage efficiency. In water supply systems the energy requirement depends both on the pipes network including reservoir tanks positioning and on pumps station design. The method of pumps capacity controlling is crucial for energy losses but the number of operating pumps is the first choice of a visible impact on both the energy usage efficiency and the reliability of the pumps station. This impact is illustrated and discussed.
4
Content available remote Porównawcze studium obliczeń niezawodności pompowni wodociągowej
PL
Artykuł stanowi nawiązanie do uprzedniej publikacji, w której przeprowadzono dyskusję nad wpływem liczby pomp na sprawność energetyczną pompowni wody czystej. Stwierdzono, że dobór mniejszej liczby większych pomp odśrodkowych może pozwolić na uzyskanie znaczących oszczędności energetycznych. Jednakże pod względem niezawodnościowym rozwiązanie to może nie być najszczęśliwsze. Dla tej samej przykładowej pompowni obliczono metodami przeglądu zupełnego i przeglądu częściowego niezawodność pompowni bez i z jedną dodatkową zasuwą. W tym przypadku zwiększenie liczby zasuw poprawiało wartość stacjonarnego wskaźnika gotowości pompowni.
EN
In a previous paper the impact of the number of pumps on the plant energy usage efficiency was discussed. Choosing lower number or rotary pumps may result in significant savings of energy, but such an economical solution is not necessarily advised from the reliability point of view. For me same pumping station the stationary coefficient of availability was calculated first without any unnecessary approximations by the statistical – analytical method and then by conducting complete survey. Calculations were also done using the partial survey method for not more than two simultaneous fault elements. Then an extra cut valve was added enabling to close a branch of pumps for the replacement of damaged units. After this innovation it was not possible to predict a simple reliability scheme of the pumping station, so the statistical - analytical method was not applicable for calculating the stationary coefficient of availability, but both the total and a partial survey methods were applied and the results compared.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu wód opadowych na działanie pompowni ścieków bytowo-gospodarczych, w oparciu o dane zarejestrowane na 15 obiektach zlokalizowanych w rejonie miasta Częstochowa. W pierwszym etapie analizowano zależność pomiędzy objętością pompowanych ścieków a sumami miesięcznymi opadów, natomiast w drugim etapie badań uwzględniono sumy tygodniowe. Wielkość dopływu wód opadowych w stosunku do transportowanych ścieków bytowo-gospodarczych można szacować średnio na 20÷35% w ujęciu miesięcznym. Maksymalne wartości uzyskane w bilansie miesięcznym (35÷50%) odpowiadały minimalnym wartościom w bilansie tygodniowym. W okresach intensywnych opadów tygodniowa ilość pompowanych ścieków wzrasta od 50% do nawet 300% procent.
EN
The paper presents an analysis of the impact of rainwater on the operation of sewage pumping stations, based on data recorded on 15 objects located in the area of Czestochowa. In the first stage the relationship between volume of the pumped wastewaters and the sums monthly rainfall depth (April-September 2013) were analyzed, while the second stage of the study included the weekly rainfall depth. The contribution of rainwaters in total volume of pumped municipal wastewaters can be estimated on average from 20% to 35% in wet months. Maximum values obtained in the monthly balance (35÷50%) corresponded to the minimum values on a weekly balance. In periods of intense rainfall weekly amount of pumped wastewaters increases from 50% to even 300% percent in comparison to a dry weather conditions.
PL
Współczesna eksploatacja układów pompowych pomp głębinowych ukierunkowana jest głównie na energooszczędne wydobycie wody na ujęciach oraz przekazanie jej do stacji uzdatniania (SUW). Zagadnienie oszczędności energii przekłada się na optymalizacji budowy układów pompowych, ich właściwe opomiarowanie oraz prowadzenie optymalnego zarządzania eksploatacją wraz z odpowiednim monitoringiem i sterowaniem. Całość zagadnień wymaga uwzględnienia charakterystycznego dla eksploatacji studni i pomp głębinowych wzajemnego przenikania się zagadnień z dziedzin: hydrogeologii, techniki pompowej, hydromechaniki, elektrotechniki, techniki systemów, automatyki itd. Wiemy też, że z punktu widzenia eksploatacji pomp głębinowych, najważniejszym zagadnieniem jest właściwy dobór parametrów pompy do warunków pracy w układzie pompowym, eksploatowanym w danej studni ujęcia.
PL
Regularne prace konserwacyjne i remontowe w przewodach kanalizacyjnych są niezbędne, aczkolwiek ich wykonywanie jest trudne. Różne rodzaje osadów abrazyjnych, żrących i o zmiennej konsystencji, występujące w procesie odprowadzania ścieków mogą szybko przeciążyć tradycyjne systemy. Także w przypadku końcowego produktu utylizacji, w odwodnionych osadach ściekowych, problemy stwarzają jego specyficzne właściwości: duża zawartość suchej masy i lepkość powodują zatykanie oraz awarie pomp. Pompy rotacyjne, a także mimośrodowe pompy ślimakowe opisane w niniejszym artykule zostały skonstruowane dla powyższych celów. Instalacje są optymalnie dopasowane do konkretnych warunków zastosowania i pomimo tłoczonych mediów, które stwarzają problemy eksploatacyjne, zapobiegają awariom i nadmiernemu zużyciu.
PL
Postęp w zakresie wykonań materiałowych specjalistycznych przewodów elastycznych do zabudowy pomp głębinowych wpływa na znaczny wzrost liczby instalacji agregatów pompowych zbudowa¬nych na tego rodzaju rurach w studniach głębinowych. Dotyczy to zarówno gospodarki wodnej jak i górnictwa [2]. Szacuje się, że w ciągu najbliższych lat liczba aplikacji podwoi się lub nawet wzrośnie kilkukrotnie.
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksploatacyjnych badań niezawodności pomp w pompowniach I i Ii-go stopnia oraz układu zasilania energetycznego tych pompowni. Obiekty badawcze funkcjonują w systemie zaopatrzenia w wodę miasta liczącego ok. 15 tysięcy mieszkańców. Do oceny niezawodności obiektów zastosowano model dwustanowy z odnową niezerową dobrze sprawdzający się w odniesieniu do obiektów wodociągowych. Prezentowany artykuł zawiera wartości podstawowych wskaźników niezawodności jak: średni czas pracy między uszkodzeniami (średni czas pracy), średni czas odnowy, parametr strumienia uszkodzeń, intensywność odnowy, wskaźnik gotowości i wskaźnik postoju oraz prawdopodobieństwo pracy pomp.
EN
The paper presents the results of field reliability tests of pumps in pumping stations of the 1st and the 2nd degree and their energy supply system. The investigated objects exist in water supply system of 15 thousand habitants city. The two-stages model with non-zero renewal to reliability assessment of investigated objects has been used. Presented paper contains the values of basing reliability estimators and probability distributions of work time of investigated objects.
10
Content available remote History, structure and deterioration of sewerage system in Wroclaw
EN
The sewerage system is a vital component of all wastewater disposal structures. The architecture of buried municipal networks differs significantly depending on the considered city, local subsurface conditions and terrain configuration. History and characterization of sewerage system in Wroclaw which is gravitational with pressure elements (pumping stations, pressure sewers) has been presented. The total length of gravitational sewers equals to ca. 1700 km, including 1300 km combined and separate sanitary sewers as well as 400 km storm water sewers under administration of Wroclaw Municipal Water and Sewerage Systems Company only since 2010. The data about amount of wastewater and recorded failures of gravitational sewers in 2006-2008 have been collated and analyzed. The amount of wastes gathering by combined and separate sanitary sewers was equal to 43-47 million m3per year, and the average indicator of sewage effluent recalculated per one citizen of Wroclaw agglomeration equaled ca. 0.178 m3 per one day. On average per one month, the number of sewers' damages was in the range 7.3-8.3, and the average failure rate per one year and one kilometer of network length (without storm water sewers) equaled 0.07.
PL
Metoda oraz przykładowe wyniki obliczeń hydraulicznych wykonanych dla projektowanego głębokowodnego kolektora w Mechelinkach odprowadzającego ścieki oczyszczone z Oczyszczalni Ścieków Dębogórze do Zatoki Puckiej. Ekspertyzę przeprowadził Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Pozwoliła ona na ocenę poprawności doboru układu pompowego projektowanej przepompowni ścieków.
EN
A method and exemplary results of hydraulic calculations for designed deepwater interceptor in Mechelinki which discharges purified sewages from Dębogórze Waste Water Treatment Plant to the Puck Bay. The experise has been performed by staff of Civil and Environmental Engineering Faculty. The results served for the evaluation of the pumping system for designed sewage pumping station.
PL
Wynik analiz wskazujących na potencjalne oszczędności rzędu 25 do 50% oraz proponowane rozwiązania układów pompowych.
EN
Results of analysis indicating possible savings, ranging from 25 to 50%, and suggested design of pump systems.
PL
Pomiary i interpretacja wyników badań przeprowadzonych w instalacji wodociągowej wysokiego budynku.
EN
Measurements and interpretation of results of tests conducted in a water supply installation of a tall building.
PL
Zalety przemienników średnionapięciowych i przykłady ich stosowania do regulacji układów pompowych.
EN
Advantages of use of medium voltage frequency converters and examples of their applications in control of pumping systems.
PL
Konstrukcja i zasada działania urządzenia do transportu surowych ścieków z napędem sprężonym powietrzem. Omówienie przeprowadzonych badań, zalet tłoczni i jej przydatności do eksploatacji.
EN
Design and the principle of operation of an air driven device for handling crude sewage.
PL
Ocena sprawności układu z pompami diagonalnymi bez regulacji w elektrowni. Koncepcja zmiany polegającej na uzupełnieniu układu dodatkową pompą o mniejszej wydajności, regulowaną, przewidzianą do pracy w warunkach mniejszego zapotrzebowania. Omówienie kosztu i efektu optymalizacji.
EN
Idea on replenishment of the system with an additional lower capacity variable speed controlled pump, designet to operate in lower demand conditions.
PL
Pompownie i pompy służące do utrzymywania zadanych poziomów w szybach zalanych kopalń węgla kamiennego. Pierwsza część cyklu artykułów o doświadczeniach Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń.
EN
Pumping stations and pumps used for maintaining of selected levels in shafts of flooded coal mines.
PL
Unikalne rozwiązanie problemu przepływu wód podziemnych, zapobiegające wymywaniu wysadu solnego w rejonie wyrobisk gówniczych odkrywkowej kopalni węgla brunatnego.
EN
Unique solution to the problem of flow of underground waters, preventing leaching of a salt intrusions in an area of mine excavations of a brown coal open mine pit.
PL
Uruchomienie i stopniowe dostosowywanie do wymagań sieci, w latach 1964- 2009, pompowni 2-go stopnia Wodociągu Praskiego MPWiK w Warszawie.
EN
Start-up and gradual adaptation to requirements of the water supply network, during the period 1964-2009, of the Praga Waterworks 2nd stage pumping station, part of the Warsaw Municipal Waterwork.
PL
Inteligentne urządzenia automatyki pompowni wodociągowych i systemy rozproszonego sterowania.
EN
Intelligent automatic control in water supply pumping stations, and distributed control systems.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.