Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ruch lotniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Kryzys lotniczy w związku z Coronawirusem
PL
Kryzys wywołany pandemią Coronawirusa wpłynął na różne części gospodarki, w tym także na transport lotniczy. Wielu przewoźników ograniczyło liczbę wykonywanych operacji o 70-80%, a nawet niektórzy zawiesili całkowicie operacje. Przywrócenie stanu sprzed kryzysu związanego z pandemią Coronawirusa nie będzie możliwe bez wsparcia rządowego. Władze państwa muszą wesprzeć przewoźników w interesie zachowania w miarę zrównoważonej sytuacji polityczno-ekonomicznej kraju. Przez długie miesiące funkcjonujące ograniczenia jeszcze potrwają w 2021 r. Jeśli uda się przezwyciężyć ten kryzys, to potrzeba kilku lat, by przywrócić stan rozwoju ruchu lotniczego sprzed pandemii koronawirusa.
EN
The crisis caused by the Coronavirus pandemic has aff ected various parts of the economy, including air transport. Many carriers have reduced their operations by 70-80% and even some have suspended operations altogether. It will not be possible to restore the pre- -crisis situation related to the Coronavirus pandemic without government support. The state authorities must support the carriers in the interest of maintaining a relatively balanced political and economic situation in the country. For many months, the restrictions will continue in 2021. If this crisis is overcome, it will take several years to restore the state of air traffi c development before the coronavirus pandemic.
2
Content available remote Crisis management in the European Air Traffic Management Network
EN
The article presents the genesis and evolution of Network Manager (NM) activities to respond to disturbances and crises and mitigatetheir effects on the European air traffic management network. These activities' objectivein coordination with the operational stake-holders and other relevant stakeholders is to ensure maximum continuity and safety of air navigation services for aircraft operators and airports. The review, analysis, and evaluation of how to respond to extraordinary and unforeseen events with a negative impact on the air transport sector's functioningin Europe cover 2010–2018.
PL
W artykule przedstawiono genezę i ewolucję działalności menedżera sieci (Network Manager–NM) w zakresie reagowania na zakłócenia i sytuacje kryzysowe oraz ograniczaniaich skutków w europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym. Celem tej dzia-łalności, prowadzonej w koordynacji ze stronami zaangażowanymi w działalność operacyjną orazinnymi zainteresowanymi stronami, jest zapewnienie maksymalnej ciągłości i bezpie-czeństwa usług służb żeglugi powietrznej dla operatorów statków powietrznych iportów lot-niczych. Zawarty w artykule przegląd, jak też analiza i ocena sposobu reagowania na nadzwy-czajne i nieprzewidziane wydarzenia mające negatywny wpływ na funkcjonowanie sektora transportu lotniczego w Europie, obejmuje lata 2010–2018.
EN
The article looks at the genesis and evolution of Network Manager (NM) activities in terms of responding to disturbances and crisis situations and mitigating their effects on the European air traffic management network. The objective of these activities, carried out in coordination with the operational stakeholders and other relevant stakeholders, is to ensure the maximum continuity and safety of air navigation services for aircraft operators and airports. The review, analysis and evaluation of how to respond to extraordinary and unforeseen events that have a negative impact on the functioning of the air transport sector in Europe covers the period 2010-2019.
4
Content available remote Przegląd stanu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Polsce
PL
Corocznie obserwowany jest wzrost liczby operacji lotniczych w sektorze lotnictwa ogólnego - General Aviation (GA). Spowodowane jest to m.in. większą dostępnością i popularnością tej metody transportu. W pracy przeprowadzono analizę liczby operacji wykonywanych w obszarze lotnictwa ogólnego na terytorium Polski, z podziałem na poszczególne sektory FIS (Flight Information Service - służby informacji powietrznej). Następnie dokonano oceny stanu bezpieczeństwa w Polsce na podstawie danych Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) oraz odniesiono je do danych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Przedstawiono również główne kierunki rozwoju sektora GA w Polsce i Europie. Niniejsze opracowanie ma charakter przeglądowy i jest wstępem do dalszych prac pozwalających na ograniczanie ryzyka występowania zdarzeń niepożądanych w lotnictwie ogólnym.
EN
Every year there is an increase in the number of aircraft operations in the General Aviation (GA). This is, among other things, as a result of the greater availability and popularity of this method of transportation. The paper presents the number of general aviation operations performed on Polish territory (included data for every sector of the Flight Information Service). Then the safety situation in Poland is assessed on the basis of National Commission for Aviation Accidents Investigation (PKBWL) and referenced to the data of the European Aviation Safety Agency (EASA). Article also presents the main directions of development of the GA in Poland and Europe. The summary takes into consideration the future of general aviation in Poland.
PL
Zwiększający się ruch lotniczy powoduje problemy z przepustowością lotnisk. Można temu zaradzić przez rozbudowę infrastruktury jednak są to działania bardzo kosztowne. Z tego powodu poszukuje się działań operacyjnych, które pozwalają na zwiększenie przepustowości poprzez lepszą organizację ruchu wokół lotniska. Jednym z takich działań może być odpowiednie formowanie strumieni ruchu dolotowego. Celem pracy jest przedstawienie koncepcji sekwencjonowania ruchu dolotowego z wykorzystaniem tak zwanego kontrolowanego czasu przylotu CTA. Opracowano model obliczeniowy do wyznaczania zakresu wymaganego czasu przylotu, a następnie zaproponowano wstępną wersję algorytmu metody do wyznaczania horyzontu analizy oraz generowania sekwencji korzystnych ekonomicznie. Porównanie uzyskanych sekwencji umożliwi dobór horyzontu planowania, który będzie z jednej strony maksymalizował prawdopodobieństwo wykonania sekwencji a z drugiej strony nie będzie stanowił zbyt dużego ograniczenia dla statków powietrznych.
EN
The constantly increasing air traffic is generating problems with airport capacity. One of the most popular solutions are expensive infrastructure upgrades. Because of costs, improving air traffic procedures is becoming more popular. One of such improvements may be appropriate sequencing of the inbound traffic flow. The aim of this paper is to present a concept of air traffic sequencing method based on Controlled Time of Arrival (CTA). An initial version of computational model for determining requested time of arrival was created. Moreover, concepts of algorithms were prepared for determining the sequencing distance horizon and finding the most economic approach sequences. At a later stage a comparison of generated sequences for different traffic volumes will allow to choose the best sequencing horizon. That will maximize planned sequence feasibility but will not limit aircraft and air traffic controllers too much.
PL
Obserwowany w ostatnich latach rozwój transportu lotniczego (załogowego oraz planowanego bezzałogowego [12]) powoduje, że liczba lotów obsługiwanych przez obecnie stosowany system planowania i kontroli przelotów IFR (Instrument Flight Rules - loty według wskazań przyrządów nawigacyjnych) zbliża się do swojej maksymalnej pojemności. Ośrodki naukowe, przewoźnicy, agencje odpowiedzialne za kontrolę ruchu lotniczego i podział przestrzeni lotniczej podejmują prace, w tym badania naukowe, zmierzające do zmiany sposobu organizacji ruchu lotniczego, którego ostatecznym celem ma być wprowadzenie przestrzeni lotów swobodnych [13]. Wspomniana zmiana wiąże się z koniecznością opracowania systemów, narzędzi w tym modeli i algorytmów umożliwiających automatyczne planowanie trasy przelotu jedynie na podstawie deklarowanych przez pilotów punktów początkowych i końcowych trasy. W artykule na tle obecnego sposobu organizacji przestrzeni powietrznej oraz obowiązujących procedur planowania i deklarowania lotu, przedstawiono propozycje wprowadzenia zmian w kierunku dostosowania obecnych rozwiązań do koncepcji funkcjonowania przestrzeni lotów swobodnych. Przedstawiono propozycję modelowania przestrzeni powietrznej oraz wykorzystujące te modele algorytmy automatycznego wyznaczania trasy przelotu samolotu przy założeniu, że jest to przestrzeń lotów swobodnych. Opisano również koncepcję zmian zarządzania przestrzenią powietrzną oraz zaproponowano metodę jej realizacji. Przy czym, na wstępie należy podkreślić, że praca nie przedstawia gotowego, szczegółowego rozwiązania. Skupia się na wskazaniu kierunku zmian, proponując kierunki poszukiwań i dalszych prac badawczych.
EN
A future growth of aviation transport is being started to be restricted by some existing, at this moment, regulations regarding airspace structure and flight planning rules. Aviation community has encountered some barrier stopping further development of this aviation industry's branch. the future development require some solutions improving system's capability and productivity must be found and deploy. There are national, European and worldwide scientific projects lunched to research new solutions which could improve the system. The paper presents a concept of some amendments into flight planning procedures and propose the algorithm of automatics route generation related to so called Free Routing Airspace idea. The paper doesn't provide full, deployment-ready instruction regulation but focuses on general trends and point some directions of future research.
PL
Artykuł zawiera zagadnienia związane z rozwojem transportu lotniczego, ze szczególnym uwzględnieniem struktury i wyposażenia lotnisk. Zwrócono uwagę na zagrożenia do jakich dochodzi na lotniskach i przykłady zdarzeń powstałych podczas ruchu lotniczego. Wskazano na możliwość realizacji i potrzebę monitoringu transportu pasażerskiego do celów odtwarzania przebiegu zdarzeń zaistniałych na terenie lotnisk.
EN
The article contains issues related to the development of air transport with special consideration of the structure and infrastructure (equipment) of airports. Attention was paid to threats occurring at airports and examples of occurrences happening in air traffic. The possibility of accomplishing and need for passenger transport monitoring were indicated in order to reconstruct the course of air travel occurrences.
8
Content available remote Prognoses of traffic for the designed airport in Opole
EN
In the article, a prognoses of the air traffic in the existing airport in Bydgoszcz has been performed. The influence of the number of inhabitants causing the air traffic has been established. Based on the existing patterns, the optimistic and pessimistic prognoses has been performed. The prognosis for the airport in Bydgoszcz has been a base for the prognoses for the designed airport in Opole. The prognoses has been performed for the further calculations of the airfield elements in the designed airport in Opole. The article is based on the author’s Master Thesis: Study of a field plan for an airport, with tutor’s assessment 5,0, in academic year 2015/2016.
PL
W artykule została wykonana prognoza ruchu w istniejącym lotnisku w Bydgoszczy. Ustalony został wpływ liczby mieszkańców powodujących ruch powietrzny. Na podstawie istniejących schematów, została wykonana prognoza na 30 lat w dwóch scenariuszach – optymistycznym i pesymistycznym. Prognoza ruchu lotniczego dla istniejącego lotniska w Bydgoszczy stała się bazą dla dalszych obliczeń, w tym prognozy ruchu dla projektowanego lotniska w Opolu. Artykuł został stworzony na podstawie pracy magisterskiej autorki o tytule: Studium pól wzlotów dla lotnisk, obronionej na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2015/2016.
PL
Na świecie odnotowuje się nieustanny wzrost wielkości ruchu lotniczego. Ma on także swoje widoczne efekty w Polsce. Już w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku, wraz ze wzrostem liczby statków powietrznych o większych gabarytach i zróżnicowanych cechach operacyjnych, rozważano potrzebę wdrażania innowacyjnych metod kontroli ruchu lotniczego. Miała ona przede wszystkim zwiększać poziom bezpieczeństwa oraz przepustowości przestrzeni powietrznej i portów lotniczych. W niniejszym artykule przedstawiono problem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz operatorów statków powietrznych w kontekście wystąpienia zdarzenia lotniczego. Do przygotowania artykułu wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu, europejskie normy oraz statystyki i analizy.
EN
The world recorded a constant increase in air traffic volume. It has also seen its effects in Poland. Already in the seventies of the twentieth century, with the increase in the number of aircraft with larger dimensions and different operational features the need to implement innovative methods of air traffic control was considered. It had to, first of all, increase the level of safety in airspace and airports. This article presents the problem of liability insurance carriers, companies engaged in ground handling service providers of air navigation and aircraft operators in terms of air traffic incidents. For the preparation of articles the available literature, European standards, statistics and analysis were used.
10
Content available remote Ocena wybranego algorytmu szeregowania lądujących statków powietrznych
PL
Organizacja ruchu w rejonach lotnisk stanowi jedno z największych wyzwań dla służb zarządzania ruchem lotniczym. Spowodowane jest to dużą liczbą samolotów, wykonujących skomplikowane manewry w ograniczonej przestrzeni. Proces szeregowania samolotów lądujących bywa wspierany przez systemy komputerowe implementujące algorytmy, których celem jest uzyskanie strumienia samolotów o jak najlepszych właściwościach. Celem pracy jest ocena wybranego algorytmu szeregowania za pomocą metody wykorzystującej model ruchu lotniczego w postaci kolorowanej sieci Petriego. Do oceny wybrano literaturowy algorytm szeregowania wykorzystujący metodę automatów komórkowych. Porównując uzyskane wyniki do praktyki stosowanej w TMA Warszawa, gdzie nie został wdrożony system wspomagania kontrolera w zakresie formowania strumienia samolotów lądujących, można zauważyć korzystny wpływ stosowania tego rodzaju rozwiązań. Zastosowanie badanego algorytmu pozwoliłoby zarówno na zwiększenie przepustowości jak również niezawodności wykonania zaplanowanych operacji. Wskazuje to na istnienie dużego potencjału w zakresie wdrażania systemów wspomagania kontrolera w procesie szeregowania samolotów lądujących.
EN
Managing air traffic in terminal areas is one of the biggest challenges for air traffic management services. The reason for that is a high number of aircraft performing complex maneuvers in limited airspace. The process of landing aircraft scheduling is sometimes supported with computer systems that implement algorithms, which aim is to achieve the aircraft traffic flow with the best performance. The aim of this paper is to assess the reliability of selected scheduling algorithm with the use of the method based on the air traffic flow model in the form of a colored Petri net. Cellular automata-based scheduling algorithm found in the literature has been selected for an assessment. Comparing the results to the practice of Warsaw TMA, where no controller support system within the scope of landing aircraft scheduling was implemented, one can notice a beneficial impact of the application of the scheduling algorithm. Application of the examined algorithm would allow for both increasing capacity and reliability of timely execution of planned operations. This indicates the existence of high potential for implementation of systems supporting the controller in landing aircraft scheduling process.
PL
Obserwowany w ostatnich latach rozwój transportu lotniczego(załogowego oraz planowanego bezzałogowego [12]) powoduje, że liczba lotów obsługiwanych przez obecnie stosowany system planowania i kontroli przelotów IFR (Instrument Flight Rules - loty według wskazań przyrządów nawigacyjnych) zbliża się do swojej maksymalnej pojemności. W ostatnich latach coraz wyraźniej słyszalne są opinie na temat związanych z tym zagrożeń. W związku z zaistniałą sytuacją ośrodki naukowe, przewoźnicy, agencje odpowiedzialne za kontrolę ruchu lotniczego i podział przestrzeni lotniczej podejmują prace, w tym badania naukowe, zmierzające do zmiany sposobu organizacji ruchu lotniczego. W artykule opisano współczesny sposób organizacji przestrzeni powietrznej, procedury związane ze składaniem i weryfikacją depeszy o planowanych operacjach lotniczych, które są tłem do prezentacji kierunku proponowanych zmian. Przedstawiona została propozycja zmian w sposobie planowania i organizacji ruchu lotniczego w odniesieniu do pojawiających się ograniczeń obecnie stosowanego systemu. Opisano również koncepcję zmian zarządzania przestrzenią powietrzną oraz zaproponowano metodę jej realizacji. Przy czym, na wstępie należy podkreślić, że praca nie przedstawia gotowego, szczegółowego rozwiązania. Skupia się na wskazaniu kierunku zmian proponując kierunki poszukiwań i dalszych prac badawczych.
EN
A future growth of aviation transport is being started to be restricted by some existing, at this moment, regulations regarding airspace structure and flight planning rules. Aviation community has encountered some barrier stopping further development of this aviation industry's branch. the future development require some solutions improving system's capability and productivity must be found and deploy. There are national, European and worldwide scientific projects lunched to research new solutions which could improve the system. The paper presents a concept of some amendments into flight planning procedures related to so called Free Routing Airspace idea. The paper doesn't provide full, deployment-ready instruction regulation but focuses on general trends and point some directions of future research.
PL
Zagadnienia związane z maksymalizacją bezpieczeństwa w ruchu powietrznym stanowi duży problem działalności lotniczej. Podejmowane są zatem działania służące minimalizacji zagrożeń w tym zakresie. Mają one swój wymiar zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym, a sprowadzają się m.in. do wdrażania istniejących regulacji przez wyspecjalizowane instytucje zajmujące się działalnością lotniczą. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach podnoszenia bezpieczeństwa powietrznego stanowią równocześnie ważny element zapewnienia całokształtu bezpieczeństwa państwowego. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie wagi działań podejmowanych dla podnoszenia bezpieczeństwa narodowego w Polsce. Stanowi on istotny wkład w poznanie działalności najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za organizację i nadzór nad ruchem lotniczym.
EN
The issues connected with maximization of safety in air traffic constitute a great problem for aviation. Hence, efforts aimed at minimizing risks in this aspect have been made, both on the international and national levels and they come down to the implementation of existing regulations by institutions which specialise in aviation activity. Operations run to increase air safety are an important component in the procedure of ensuring state security. The aim of the article is to indicate the importance of actions undertaken in order to increase national security in Poland. It offers considerable contribution in presentation of the most important institutions responsible for the organization and supervision of air traffic.
PL
Organizacja ruchu w rejonach lotnisk jest jednym z trudniejszych zadań dla służb zarządzania ruchem lotniczym. Wynika to z dużej liczby samolotów wykonujących skomplikowane manewry w ograniczonej przestrzeni ruchowej. Jednym z kluczowych procesów występujących w tym obszarze jest szeregowanie samolotów lądujących. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji implementacji systemu służącego do oceny tego procesu. Metoda oceny opiera się na wyznaczeniu liczby lądowań możliwych do zrealizowania przy danym uszeregowaniu w jednostce czasu. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchu lotniczego przeanalizowano rzeczywiste uszeregowania stosowane w praktyce. Pokazuje ona, że wykorzystywane w praktyce przez kontrolerów ruchu lotniczego algorytmy szeregowania pozwalają na znacznie mniejszą liczbę lądowań w jednostce czasu, niż wynikałoby to z przepisów. Wskazuje to na istnienie dużego potencjału w ramach wdrażania systemów wspomagania kontrolera w procesie szeregowania samolotów lądujących.
EN
Traffic organization in the airport area is one of the most difficult tasks for air traffic management services. This is due to the large number of aircraft performing complicated maneuvers in limited airspace. One of the key processes occurring in this area is the scheduling of landing aircraft. The aim of this study is to present the concept of implementation of a system for the evaluation of this process. The assessment method is based on determining the number of viable landings per unit time at a given aircraft schedule. On the basis of real air traffic measurements real landing aircraft schedules were analyzed. This shows that algorithms used by air traffic controllers in practice allow for a much smaller number of landings per unit of time than would result from the regulations. This indicates the existence of a large capacity to implement controller support systems in the process of aircraft landing scheduling.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
1513--1522, CD2
PL
Przestrzeń powietrzna to bardzo złożona struktura. Podział oraz klasyfikacja jej elementów jest jednym ze składników pozwalających odpowiednio zorganizować ruch lotniczy. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Każdy element struktury przestrzeni powietrznej charakteryzuje się specyficznymi cechami, które określają możliwości wykonania w nim lotu oraz wyznaczają warunki na jakich ma się on odbywać. Podział przestrzeni powietrznej wiąże się również z podziałem służb ruchu lotniczego. Artykuł zawiera informacje ogólne zadaniach związanych z pracą kontrolerów ruchu lotniczego oraz informatorów w służbie informacji powietrznej.
EN
The airspace is a very complex structure. Division and classification of its elements is one of components that helps to organise air traffic properly. It is vital for the safety of air traffic operations. Every element of the airspace has got specific features, which determines possibilities of flying in it, and define conditions under which it is possible. Air traffic services division is result of airspace division. The article contains information about duties of an air traffic controllers and flight information service officers.
PL
Jednym z istotnych zagrożeń zawodowych pracowników personelu pokładowego w ruchu lotniczym jest kontakt z bioaerozolem. Jego źródłem może być system klimatyzacji samolotu, przewożony bagaż podręczny oraz z wydzielmy z organizmów zarówno pasażerów, jak i zwierząt. Z uwagi na wciąż rosnącą popularność transportu lotniczego i coraz większą liczbę pasażerów przemieszczających się tą drogą, mogących być objawowymi lub bezobjawowymi nosicielami różnych chorób, wzrasta ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się czynników chorobotwórczych w zamkniętej kabinie samolotu Stwarza to zagrożenie nie tylko dla pracowników personelu pokładowego, ale również dla innych pasażerów Personel pokładowy w trakcie wykonywania czynności zawodowych może być narażony na kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, takimi jak bakterie, grzyby i wirusy, które są przyczyną różnych dolegliwości i chorób.
EN
Contact with bioaerosols is an important hazard for cabin crew. It may result from the ventilation system, carried hand luggage and passengers' and transported pets' body fluids. With the increasing popularity of air transport and a constantly increasing number of passengers travelling by air who may be symptomatic or asymptomatic carriers of various diseases, a rapid spread of harmful pathogens in a closed aircraft cabin is constantly observed. That situation can be dangerous not only for cabin crew but also for other passengers. When performing their duties, cabin crew may be exposed to harmful biological agents such as bacteria. fungi and viruses, which can cause various disorders and diseases.
PL
Do zagrożeń zawodowych pracowników odprawy biletowo-bagażowej w portach lotniczych należy kontakt z czynnikami biologicznymi i transportowanymi jako bioaerozol emitowany z systemu wentylacji, jak również tymi pochodzącymi z organizmów pasażerów, przewożonego bagażu oraz zwierząt. Pracownicy punktu odprawy biletowo-bagażowej w trakcie wykonywanych czynności zawodowych są narażeni na bezpośredni kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, takimi jak bakterie, grzyby i wirusy, które mogą być przyczyną różnych dolegliwości i chorób. W związku z tym, w prewencji zagrożeń zawodowych dotyczących tej grupy pracowników należy uwzględnić przede wszystkim rzetelną ocenę ryzyka oraz stosowanie odpowiednich środków profilaktycznych.
EN
Occupational hazards to which airport check-in staff are exposed result from contact with bioaerosols emitted from ventilation systems, and biological agents derived from passengers' bodies, luggage and possibly animals. Airport check-in staff can be exposed to contact with harmful biological agents such as bacteria, fungi and viruses, which are responsible for numerous adverse health outcomes and diseases. Therefore, reliable risk assessment are the use of appropriate preventive measures are key aspects of occupational hazard prevention among workers in this group.
EN
axiing belongs to airport operations, which are characterized by a large number of aviation safety events, including even accidents. Currently telematic solutions are introduced, which are intended to assist in coordination of the taxiing, such as A-SMGCS system. One of the advanced features of this system is the automatic selection of the taxi route. The paper presents the concept of intelligent taxi route choice system that could be implemented on the fourth level of A-SMGCS system at the airport. The module for identification of conflict points, which is the main subject of this study, is a very important part of the taxi route choice system. A mathematical model and a computer tool CP-DET that can detect conflict points in the structure of taxiways are presented in the paper. These points change dynamically, along with changes in the structure of airport traffic. Identification of conflict points allows the intelligent management of the taxiing process, for example, by selecting an alternative taxi route.
EN
The article discusses the issue of air traffic safety in the context of aircraft combat readiness. Implemented methodological approaches to ensure security of civil and military aviation depend on the achieved level of safety The article points out selected aspects of data analysis in the field of flight safety gathered in IT systems functioning in civil and military aviation supporting the management of flight safety. Selected aspects of data analysis with different tools influencing the safety of flights are presented. The article also points to the role of the inspection functions and supervision at the stage of execution of normative acts on safety and conduct of flights and the implementation of projects to ensure flight safety. The development of projects firstly preventing air accidents is mentioned as an important action to support flight safety. Increasing level of flight safety in civil and military aviation requires searching for methods to support decisions and actions. The main aim is to develop such methods to support decisions which minimize the risk of errors.
PL
Jednym z podstawowych zagadnień dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi powietrznej jest zarządzanie częstotliwościami wykorzystywanymi przez urządzenia CNS I zapewnienie ochrony tych częstotliwości. Ważne jest też spełnienie wymagań kompatybilności, a także przeciwdziałanie zakłóceniom EMC. Ograniczenie wpływu przeszkód lotniczych na pracę urządzeń CNS staje się istotne dla spełnienia wymagań ICAO.
EN
One of the key elements to maintaining the safety in aviation and provision of the AIR Traffic Management by AIR Navigation Safety Providers – ANSP is frequency management for CNS systems and frequency protection. Electromagnetic compatibility is crucial in the air, also timely and decisive response is required in case of EMC thread and unlawful interference. Mitigation of the obstacle interference and influence on the CNS services is becoming very important issue in our days.
PL
W artykule zaprezentowano metodę BowTie oraz technikę Goal Structured Notation - GSN, jako przydatne narzędzia do wykorzystania w procesie przeprowadzania analiz bezpieczeństwa. Pokazano możliwości ich wykorzystania i zastosowania w praktyce oraz ograniczenia na przykładzie analizy zdarzenia wtargnięcia na drogę startową oraz argumentacji wprowadzenia procedur P-RNAV w TMA Warszawa.
EN
BowTie method and Goal Structured Notation – GSN have been presented in this paper as a useful tools for air traffic safety analysis. Runway incursion and P-RNAV procedure implementation in TMA Warszawa have been also presented as an examples of practical implementation of BowTie and GSN.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.