Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  high modulus asphalt concrete
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz statystycznych dotyczących rezultatów oznaczania modułu sztywności betonu asfaltowego metodą pośredniego rozciągania (IT-CY). Badaniu poddano próbki betonu asfaltowego o wysokim module sztywności zgodnie z procedurą normową. Wykonana analiza potwierdza, że na wartość modułu sztywności znaczący wpływ mają warunki wykonywania pomiaru, w tym przypadku analizowano wartość amplitudy poziomego przemieszczenia. Zmniejszenie docelowej wartości poziomego przemieszczenia, powoduje iż zmniejszeniu ulega także wartość pionowej siły potrzebnej do wykonania pomiaru, co jest przydatne przy badaniach mieszanek o wysokim module sztywności w niskiej temperaturze. Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała jednak, że wartości modułów sztywności uzyskanych przy różnych przemieszczeniach nie można porównywać bezpośrednio. Na podstawie przeprowadzonego studium literatury w zakresie przyjmowanych współczynników Poissona, wybrano wiarygodną metodę ich określania do stosowania w metodzie rozciągania pośredniego. Zwrócono także uwagę na ziemność wartości modułu sztywności spowodowaną przyjmowaniem różnych współczynników Poissona.
EN
The article presents the results of statistical analyzes concerning values of stiffness modulus of asphalt concrete. The stiffness modulus was examined by indirect tensile test (IT-CY) carried out using cylindrical specimens. The specimens were made from high modulus asphalt concrete (HMAC). The tests were conducted according to European Standard EN 12697-26:2012. The analysis confirms that the values of stiffness modulus depend on conditions of the tests. In presented paper authors analyzed the impact of horizontal displacement on the value of stiffness modulus. The reduction in amplitude of horizontal displacement leads to reduction of the value of applied vertical load. This slide is advantageous for measuring the stiffness of HMAC at low temperatures. Statistical analysis of the results showed that the values of stiffness modulus obtained for the different displacement cannot be compared directly. The article present values of Poisson’s ratio, which was accepted by the authors after literature review.
PL
W przedstawionej pracy oceniono skuteczność zastosowania włókien polimerowych do mieszanek typu ACWMS (beton asfaltowy o wysokim module sztywności). Przewidziano szeroki programu badań oraz analizę uzyskanych wyników badań pod kątem oceny wpływu zastosowanych włókien na wybrane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej (koleinowanie, zmęczenie, właściwości niskotemperaturowe, starzenie oraz odporność na działanie wody). Stwierdzono istotny wpływ zastosowania włókien na właściwości użytkowe, w szczególności poprawę odporności na deformacje trwałe, wodoodporność i zmęczenie.
EN
In this study, the efficiency of polymer fibers application to the high modulus asphalt concrete was analyzed. The research program and analysis of the results obtained was planned in terms of assessing the impact of the fiber used on selected properties of asphalt (rutting, fatigue, low temperature properties, aging and resistance to water). A significant influence on the use of fiber properties was found, in particular the improvement of permanent deformation resistance, water resistance, and fatigue.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje teoretyczne o modelowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych z wykorzystaniem krzywych wiodących. Zaprezentowano najpowszechniej stosowane modele krzywych wiodących (symetryczne oraz niesymetryczne) oraz modele współczynników przesunięcia. Druga część przedstawia zastosowanie wybranych modeli krzywych wiodących oraz współczynników przesunięcia do opisu zachowania się mieszanki betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w przypadku długiego czasu obciążenia w niskiej temperaturze. Przy tak nietypowej kombinacji warunków obciążenia oraz temperatury występują trudności z możliwością bezpośredniego stosowania modeli teoretycznych. Omówiono zaobserwowane odstępstwa od teorii oraz zasygnalizowano kierunki dalszych prac, dzięki którym możliwe będzie ich modelowanie.
EN
First part of the paper presents basic theoretical information about using master curves to model asphalt concrete behaviour. Authors presented commonly used master curve models (symmetrical and non-symmetrical) and shift factor models. Second part presents modelling of high modulus asphalt concrete with selected master curve models in the case of long time loading in low temperature. Authors encountered some problems in direct usage of theoretical models in such non typical combination of time of loading and temperature. Paper presents observed deviations and gives a scope of the further study, which may lead to better modelling of this non typical behaviour.
PL
W artykule przedstawiono problem niskotemperaturowych spękań poprzecznych, które powstały na nowo budowanych podbudowach z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS. Liczne spękania niskotemperaturowe powstały na analizowanych podbudowach AC WMS podczas okresu zimowego w 2012 r., zanim cała konstrukcja nawierzchni została ukończona. Spękania powstały zarówno na połączeniach technologicznych, jak i między nimi. Problem taki nie wystąpił nigdy wcześniej podczas budowy nawierzchni drogowych w Polsce. Prace badawcze obejmowały zarówno badania terenowe i laboratoryjne betonu asfaltowego o wysokim module sztywności wykorzystanego do budowy autostrady A1, a następnie również analizę obliczeniową przyczyn i mechanizmów powstania uszkodzeń rozpatrywanych nawierzchni. W artykule opisano przyczyny powstania spękań biorąc pod uwagę temperatury powietrza i nawierzchni, oszacowanie klasy PG lepiszcza bitumicznego, jednorodność nawierzchni i obliczenia naprężeń termicznych powstających w podbudowach z mieszanek AC WMS.
EN
The paper presents the issue of low-temperature transverse cracks which have developed in newly constructed base courses made of high modulus asphalt concrete mix (HMAC). Numerous transverse cracks developed in the analyzed HMAC base during the winter season before the pavement was actually completed, both at the transverse joint locations and in the areas between them. This had not happened so far on such a scale during road construction projects in Poland. The research included both field examination and laboratory testing of high-modulus asphalt concrete used for construction of the base course of A1 motorway pavement, followed by computational analysis to investigate the causes and mechanism of the analyzed pavement distress. The article describes the causes of cracking, taking into account the temperature of air and pavement, Performance Grade assessment of the bitumen used in the works, homogeneity of the constructed layer and calculated thermal stresses induced in HMAC layers.
PL
W artykule przedstawiono problem niskotemperaturowych spękań poprzecznych, które powstały na podbudowach z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS. Liczne spękania niskotemperaturowe powstały na analizowanych podbudowach AC WMS podczas okresu zimowego w 2012 r. zanim została zakończona cała konstrukcja nawierzchni. Spękania powstały zarówno na połączeniach technologicznych, jak i pomiędzy nimi. Problem taki nie wystąpił nigdy wcześniej podczas budowy nawierzchni drogowych w Polsce. Podjęte przez Politechnikę Gdańską prace badawcze obejmowały badania terenowe i laboratoryjne betonu asfaltowego o wysokim module sztywności wykorzystanego do budowy autostrady A1, a następnie analizę obliczeniową przyczyn i mechanizmów powstania uszkodzeń rozpatrywanych nawierzchni. Niniejszy artykuł jest pierwszą z dwóch części. W części 1 przedstawiono konstrukcję nawierzchni, najważniejsze wymagania dotyczące mieszanek AC WMS, wyniki oceny terenowej stanu spękań nawierzchni oraz opisano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych na próbkach pobranych z nawierzchni.
EN
The paper presents the issue of low-temperature transverse cracks which have developed in newly constructed base courses made of high modulus asphalt concrete mix (HMAC). Numerous transverse cracks developed in the analyzed HMAC base during the winter season before the pavement was actually completed, both at the transverse joint locations and in the areas between them. This had not happened so far on such a scale during road construction projects in Poland. The research included both field examination and laboratory testing of high-modulus asphalt concrete used for construction of the base course of A1 motorway pavement, followed by computational analysis to investigate the causes and mechanism of the analyzed pavement distress. The first part of this paper describes the pavement structure, gives the main requirements applicable to HMAC, presents results of the cracking survey, visual assessment and laboratory tests carried out on cores cut from the analyzed pavement.
PL
Wykorzystanie materiałów z recyklingu opon samochodowych w nawierzchni drogowych jest przedmiotem badań naukowych od wielu lat. W rafinerii LOTOS Asfalt opracowano nowy typ polimeroasfaltu z dodatkiem granulatu gumowego. Niniejsza publikacja przedstawia wyniki prac badawczych prowadzonych w IBDiM. Celem było przeprowadzenie ocenę laboratoryjnej lepiszcza 25/55-60 CR i oceny możliwości jego zastosowania do betonu asfaltowego o wysokim module (ACWMS). Artykuł podzielony na dwie części przedstawiona ocenę laboratoryjną przydatności asfaltu 25/55-60 CR do zastosowania w betonie asfaltowym o wysokim module sztywności ACWMS. W części I przedstawiono badania lepiszczy, podczas gdy druga część dotyczy mieszanek ACWMS.
EN
The use of materials from recycled car tires in road pavements has been a subject of interest for scientific research for many years. A new type of polymer modified binder with crumb rubber was developed by the refinery of LOTOS Asphalt. This publication presents the results of research work carried out in IBDiM (Road and Bridge Research Institute). The aim was to perform laboratory evaluation of a binder 25/55-60 CR and assess the possibility of its application for high modulus asphalt concrete (ACWMS). Paper divided in two parts presents laboratory evaluation on usability of PMB modified with crumb rubber in high modulus asphalt concrete. Part I focuses on binder tests is devoted to binder tests, while the second part deals with bituminous mix.
PL
W publikacji przedstawiono drugą część badań laboratoryjnych nad oceną przydatności polimeroasfaltu z dodatkiem gumy do zastosowania w betonie asfaltowym o wysokim module sztywności, tym razem w zakresie badań mieszanek mineralno-asfaltowych. Zaplanowano badania mieszanki ACWMS 16 z dwoma asfaltami: 25/55-60 CR i 25/55-60. Program pracy obejmował badania podstawowych właściwości oraz dodatkowe cechy z uwzględnieniem wpływu starzenia krótkoterminowego STOA i długoterminowego LTOA.
EN
Paper presents second part of laboratory evaluation on usability of PMB modified with crumb rubber in high modulus asphalt concrete. Two mixtures were tested: reference AC WMS 16 with PMB 25/55-60 and innovative mix AC WMS 16 with PMB 25/55-60 CR. Program of work covers all typical required tests and wide set of additional tests including resistance to low temperature cracking, fatigue, complex modulus and STOA and LTOA aging. Test results were subjected to detailed analysis, that compared those two mixtures.
PL
W artykule przedstawiono przegląd literatury oraz podstawy teoretyczne wyznaczania krytycznej wartości współczynnika intensywności naprężeń KIC, oraz całki JC, charakteryzującej krytyczną prędkość uwalniania energii. Przedstawiono również wyniki badań laboratoryjnych parametrów mechaniki pękania betonów asfaltowych konwencjonalnych i o wysokim module sztywności. Na podstawie otrzymanych wyników dokonano próby oceny badanych mieszanek pod kątem odporności na pękanie.
EN
The paper presents the literature review and theoretical approach for determining the critical stress intensity factor KIC and the J-integral, characterized by the critical strain energy release rate. It also presents the results of laboratory tests of fracture mechanics parameters of conventional asphalt concrete and high modulus asphalt concrete. On the basis of the results the studied asphalt concretes were evaluated for resistance to fracture.
9
Content available remote Badania przyspieszone w skali rzeczywistej innowacyjnych nawierzchni drogowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych w Polsce badan w skali rzeczywistej innowacyjnych nawierzchni drogowych. Odcinek testowy podzielono na cztery części o takiej samej grubosci warstw, lecz z różnymi mieszankami mineralno-asfaltowymi, m.in. SMA, betonem asfaltowym, betonem asfaltowym o wysokim module sztywności, mieszanką kompozytową i mieszanką antyzmęczeniową. W ten sposób możliwe byto porównanie różnych rozwiązań technologicznych. Odcinki zostafy poddane przyspieszonym obciążeniom z zastosowaniem symulatora HVS. Uzupełnieniem były badania terenowe i laboratoryjne.
EN
The paper presents results of field tests performed in Poland on innovative pavement structures. The test section was divided into four parts of the same layer thickness, but with different bituminous mixes, i.e. asphalt concrete, high modulus asphalt concrete, composite mixture and anti-fatigue mixture. This allowed direct comparison of different technologies. Tests sections were subjected to accelerated loading test with use of the Heavy Vehicle Simulator (HVS). The HVS tests were accompanied by the field tests and laboratory tests.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.