Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bulwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Despite a long-term reduction trend, the potato production in Poland compared to EU countries is still very high. Therefore, the aim of the paper was to investigate the impact of mechanical damages and light for various genotypes on glycoalkaloids accumulation. Glycoalkaloids are toxic steroid glycosides that naturally occur in the family of Solanaceae. According to many authors, their presence in plants is related to resistance to a physiological stress inflicted by mechanical damages and infections caused by some microorganisms and insects. The TGA content above 200 mg·kg-1 in a fresh mass of potatoes is an upper limit that guarantees health safety of food. Studies were carried out on 28 potato cultivars divided into 4 groups. The studies that were carried out after harvesting and after 5 months of storage in the experimental storage room in the temperature of 8°C showed an impact of damages and exposition to light of potato tubers on the content of glycoalkaloids.
PL
Mimo wieloletniego trendu spadkowego, produkcja ziemniaków w Polsce jest, na tle krajów UE, w dalszym ciągu bardzo wysoka, dlatego celem pracy było zbadanie wpływu uszkodzeń mechanicznych i działania światła dla różnych genotypów na akumulację glikoalkaloidów. Glikoalkaloidy są toksycznymi glikozydami sterydowymi naturalnie występującymi w rodzinie Solanacea. Zdaniem wielu autorów ich obecność w roślinach wiąże się z odpornością na stres fizjologiczny wywołany uszkodzeniami mechanicznymi oraz infekcjami spowodowanymi przez niektóre mikroorganizmy i owady. Zawartość TGA powyżej 200 mg/kg w świeżej masie ziemniaków stanowi górną granicę gwarantującą bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Badania przeprowadzono na 28 odmianach ziemniaka podzielonych na 4 grupy. Badania przeprowadzone po zbiorze i po 5 miesiącach przechowywania w przechowalni doświadczalnej w temperaturze 8ºC wykazały wpływ uszkodzeń i ekspozycji na światło bulw ziemniaka na zawartość glikoalkaloidów.
EN
The purpose of the paper was to determine the impact of UV-C irradiation of seed potatoes on the formation of tuber defects in the progeny crop. The field experiment was carried out in 2016-2018, and the object of research was potato plants of the Vineta, Lord and Owacja varieties. Different heights of the UV-C radiator above the chamber bottom (40-100 cm) and exposure times (1-30 min.) were used. Data was analyzed with the STATISTICA 13.3 program, at the assumed significance level α = 0.05, using a non-parametric test χ2 for multidimensional contingency tables. In the scope of the parameters of the chamber for UV irradiation of plant material adopted in the experiment, no statistically significant UV-C effect on potato tuber defects was demonstrated. In the potato tuber crop of the examined varieties, shape deformations in the form of kidney and spindle disease were identified. The crop of potato obtained from seed potatoes irradiated with UV-C demonstrated a lower percentage of deformed tubers, as compared to the control combination.
PL
Praca miała na celu określenie wpływ naświetlania sadzeniaków ziemniaka UV-C na powstawanie wad bulw w plonie roślin potomnych. Ścisłe doświadczenie polowe realizowano w latach 2016-2018 a obiektem badań były rośliny ziemniaka odmiany Vineta, Lord i Owacja. Stosowano różne wysokości promiennika UV-C nad dnem komory (40, 70 i 100 cm) oraz czasy naświetlania (1, 10 i 30 min.). Analizę danych wykonano w programie STATISTICA 13.3 na założonym poziomie istotności α=0,05 stosując nieparametryczny test χ 2 dla wielowymiarowych tabel kontyngencji. W zakresie przyjętych w doświadczeniu parametrów pracy komory do naświetlania materiału roślinnego ultrafioletem nie wykazano statystycznie istotnego wpływu UV-C na powstawanie wad bulw ziemniaka. Stwierdzono, że w plonie bulw ziemniaka badanych odmian występują deformacje kształtu mające postać nerkowatości i wrzecionowatości. W plonie ziemniaka, uzyskanego z roślin sadzeniaków naświetlanych UV-C, stwierdzono mniejszy odsetek bulw zdeformowanych w odniesieniu do kombinacji kontrolnej.
EN
In recent years, there has been a growing interest in the use of modern IT tools in agricultural engineering. Both image analysis methods and artificial neural networks, designed to reproduce the work of the human brain, serve to build predictive and classification models, highly useful for modern agriculture. Correct identification of both the seed material and the produced crops becomes a priority of agricultural engineering, ensuring adequate efficiency and cost-effectiveness of agrotechnical operations. This article presents a project whose aim was to develop an effective neural model for qualitative identification of the variety of stored consumer potato tubers by using input data obtained in the process of digital image analysis. The designed and created artificial neural network model (multilayer perceptron), using informations in the form of selected graphic descriptors, classifies three selected varieties of edible potato (Denar, Gala, Vineta).
PL
W ostatnich latach dostrzec można wzrastające zainteresowanie wykorzystywaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych w inżynierii rolniczej. Zarówno metody analizy obrazu, jak i sztuczne sieci neuronowe, mające odwzorowywać pracę ludzkiego mózgu, służą budowaniu modeli predykcyjnych i klasyfikacyjnych, wysoce użytecznych dla współczesnego rolnictwa. Właściwa identyfikacja zarówno materiału siewnego, jak i wytworzonych plonów, staje się priorytetem inżynierii rolniczej, zapewniając odpowiednią efektywność i opłacalność przeprowadzanych zabiegów agrotechnicznych. Niniejszy artykuł przedstawia projekt, którego celem było opracowanie efektywnego modelu neuronowego służącego do identyfikacji jakościowej odmiany magazynowanych bulw ziemniaków konsumpcyjnych przy użyciu danych wejściowych pozyskanych w procesie analizy obrazów cyfrowych. Zaprojektowany i wytworzony model sztucznej sieci neuronowej (perceptron wielowarstwowy), korzystający z informacji w postaci wybranych deskryptorów graficznych, klasyfikuje trzy wybrane odmiany ziemniaka jadalnego (Denar, Gala, Vineta).
EN
Fritillaria unibracteata is a classic perennial alpine herb. In this study, we examined it's responses to shading (SH) and nitrogen addition (NA), as well as its correlation with internal C-N balance to detect how it adjusted to the changes of habitat conditions. Randomized block experiment was carried out in the field in Chuanbeimu Research Station in Songpan County, Sichuan Province, China (32°09′54″N, 103°38′36″E, altitude 3300 m a.s.l.). Two growing seasons after NA and SH, Fritillaria unibracteata's total plant biomass decreased significantly, with the proportion of biomass allocated to aboveground significantly increased. In addition, in this study, under both SH and NA treatments, Fritillaria unibracteata increased its biomass allocation to above-ground, which consisted with optimal partitioning theory. Moreover, Fritillaria unibracteata's biomass allocation was significantly correlated with its internal C-N status, regardless of nitrogen and light condition. We conclude that Fritillaria unibracteata optimizes its biomass allocation between root and shoot by adjusting its internal C-N balance, which would not be changed by the specialized resource storage organ-bulb.
PL
Celem pracy było określenie wybranych właściwości elektrycznych bulw ziemniaka w kontekście ich cech biometrycznych. Badania przeprowadzono w latach 2011--2012 w warunkach laboratoryjnych. Obiektem badań były bulwy ziemniaka bardzo wczesnych odmian: Arielle, Lord i Denar. Badaniami objęto kolejne cechy biometryczne bulwy: długość, grubość, szerokość i masę. Na podstawie cech biometrycznych wyliczono kolejne współczynniki kształtu bulwy: współczynnik wydłużenia, współczynnik spłaszczenia oraz masowy wskaźnik wypełnienia gabarytowego. Pomierzono następujące właściwości elektryczne bulwy: napięcie i natężenie. Wynik analizy wariancji dotyczącej wpływu odmian ziemniaka przyjętych w doświadczeniu na wartość napięcia i natężenia był istotny. Wyniki badań wskazują, że wszystkie cechy biometryczne bulw ziemniaka odmian Lord i Denar wpływały istotnie na badane zmienne zależne. W przypadku odmiany Arielle nie stwierdzono istotnego wpływu współczynnika wydłużenia na natężenie i współczynnika spłaszczenia na napięcie prądu. Stwierdzono silny związek korelacyjny między pomierzonymi wartościami napięcia i natężenia elektrycznego w bulwach ziemniaka.
EN
The objective of the paper was to determine the selected electric properties of potato tubers in the context of their biometric features. The research was carried out in 2011-2012 in laboratory conditions. Early cultivars of potato tubers constituted the research object: Arielle, Lord and Denar. Subsequent biometric features of tubers were covered by the research: length, thickness, width and weight. Based on biometric features, subsequent coefficients of tubers shape were listed: coefficient of elongation, coefficient of flatness and weight coefficient of dimension. The following electric properties of a tuber were measured: voltage and strength. The result of analysis of variance concerning the impact of potato cultivars accepted for the experiment on the value of voltage and stregth was significant. The research results indicate that all biometric features of Lord and Denar potato tubers significantly influenced the investigated dependent variables. In case of Arielle cultivar, no significant impact of the coefficient of elongation on the intensity and coefficient of flattening on voltage was determined. A strong correlation relation between the measured electric voltage and strength in potato tubers was reported.
EN
The purpose of the work was to examine the impact of microwave radiation on formation of potato tuber parenchyma defects (inhomogeneity, discolourations, glassiness, rusty dark spots and hollow hearts). Research, which was carried out in 2008-2010 included very early potato cultivars: Felka Bona, Rosara, Velox and Lord. A device operating with the power of 100 W, generating microwave radiation of 2.45 GHz frequency was used in the experiment. The research results within radiation times accepted for the experiment, do not prove a significant influence of microwaves on formation of the mentioned internal potato tuber defects.
PL
Celem pracy było sprawdzenie wpływu promieniowania mikrofalowego na powstawanie wad miąższu bulw ziemniaka (niejednorodność, przebarwienia, szklistość, rdzawa plamistość i brunatna pustowatość). W badaniach prowadzonych w latach 2008-2010 uwzględniono bardzo wczesne odmiany ziemniaka: Felka Bona, Rosara, Velox i Lord. W doświadczeniu wykorzystano urządzenie działające z mocą 100 W, generujące promieniowanie mikrofalowe o częstotliwości 2,45 GHz. Wyniki badań, w przyjętych w doświadczeniu czasach napromieniania, nie wskazują na istotny wpływ mikrofal na powstawanie wyżej wymienionych, wewnętrznych wad bulw ziemniaka.
PL
Celem badań była ocena zawartości suchej masy, skrobi i witaminy C oraz azotanów i glikoalkaloidów w bulwach ziemniaków pochodzących z uprawy w systemie ekologicznym na glebie lekkiej IHAR Jadwisin (mazowieckie). Badano czy nawadnianie miało wpływ na zmianę składu chemicznego bulw odmian wczesnych i późniejszych ziemniaka. Skład chemiczny badanych odmian porównano ze składem chemicznym tych odmian w systemie integrowanym uprawianych w różnych latach. Nawadnianie nie miało wpływu na zawartość suchej masy, skrobi i witaminy C, natomiast istotnie wpływało na glikoalkaloidy i azotany. Pod wpływem nawadniania zawartość azotanów zmniejszała się, a zawartość glikoalkaloidów wzrastała. W pracy udowodniono istotny wpływ odmian i lat badań na zawartość suchej masy, skrobi, witaminy C, azotanów i glikoalkaloidów. Różnice odmianowe najmocniej zarysowały się w przypadku zawartości azotanów i glikoalkaloidów.
EN
The aim of the study was to assess the dry matter, starch, vitamin C, glycoalkaloids and nitrates content in potato tubers from organic system cultivated in light, sandy soil of IHAR Jadwisin (Mazovia). The objective of this work was to evaluate the tuber chemical composition of 8 cultivars of potatoes under the influence of the irrigation. Irrigation had no effect on dry matter, starch and vitamin C, but significantly affected glycoalkaloids and nitrates. The study showed a significant effect of variety and years of research on the content of dry matter, starch, vitamin C, nitrates and glicoalkaloids. Genotypic differences were the most evident in the case of nitrates and glycoalkaloids content. Under the influence of irrigation decreased the nitrate content and increased content of glycoalkaloids.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów walcowej próbki pobranej z bulwy ziemniaka poddanej osiowemu ściskaniu. Wyznaczono podstawowe właściwości wytrzymałościowe materiału próbki, a następnie zbudowano model dyskretny procesu ściskania osiowego próbki. Zbudowany model poddano weryfikacji oraz wyznaczono warstwice przemieszczeń z uwzględnieniem tarcia pomiędzy powierzchnią próbki i elementu obciążającego. Otrzymano dobrą zgodność wyników doświadczalnych oraz uzyskanych w oparciu o model MES. Badania wykazały, że wpływ tarcia na wartość uzyskanych wyników ma istotne znaczenie tylko w strefie styku próbki z elementami roboczymi urządzenia obciążającego.
EN
The measurements results of the cylinder sample of a potato tuber subjected to an axial compression were presented. Basic strength properties of the sample material were determined and a discrete model of the axial compression process of the sample was formed. The model was verified and a displacement contour line was determined including friction between the sample's surface and the loading element. Good compliance of the experimental results and the results obtained on the basis of the FEM. The research proved that the influence of friction on the value of the obtained results has a considerable meaning not only in the contact zone of the sample with working elements of a loading device.
PL
Praca zawiera wyniki badań nad wpływem zmiennego pola magnetycznego zastosowanego do stymulacji sadzeniaków na kształt bulw ziemniaka (Solanum Tuberosum) roślin potomnych. Do oceny kształtu zastosowano współczynnik sferyczności (wydłużenia i spłaszczenia) będący relacją a:c, a:b i b:c. Do badań przyjęto odmianę Vineta, W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono istotny statystycznie wpływ zmiennego pola magnetycznego na kształt bulw ziemniaka. Porównując współczynniki kształtu bulw stymulowanych i niestymulowanych (kontrola), można stwierdzić, że pole magnetyczne działa hamująco na deformację bulw wywołaną czynnikami modyfikującymi.
EN
The work contains results of tests of the impact of the variable magnetic field used for stimulation of seed-potatoes on the shape of potato bulbs (Solanum Tuberosum) of daughter plants. The shape was evaluated with the use of the coefficient of sphericality (elongation and flattening), which is an a:c, a:b and b:c relation. The kind of potato used for the analysis was the Vineta variety. The performed tests proved the statistically important impact of the variable magnetic field on the shape of potato bulbs. The comparison of coefficients of the shape of stimulated and unstimulated bulbs (check) suggests that the magnetic field hinders the deformation of bulbs caused by modification agents.
PL
W doświadczeniach przeprowadzonych w latach 2006-2007 badano wpływ deszczowania i systemu uprawy (ekologicznego, integrowanego i konwencjonalnego) na plony oraz wielkość i zdrowotność bulw ziemniaków. Stwierdzono, że systemy o wyższej intensywności uprawy zwiększały plony bulw, ale wykazane różnice były większe w warunkach deszczowania. Deszczowanie, średnio dla systemów uprawy, zwiększyło plon bulw o 5,3 t/ha (30,6%). Produktywność jednostkowa wody z deszczowania wzrastała w miarę zwiększania intensywności uprawy w systemach. Deszczowanie i konwencjonalny system uprawy zwiększały w plonie udział frakcji bulw o średnicy powyżej 6 cm i obniżyły udział frakcji bulw od 4 do 6 cm oraz od 3 do 4 cm. Deszczowanie zwiększyło tylko, spośród badanych chorób, występowanie na bulwach alternariozy ziemniaka. Systemy uprawy, wraz zwiększaniem ich intensywności, zmniejszały występowanie parcha zwykłego i allternariozy ziemniaka. Ponadto system integrowany zwiększał występowanie zarazy ziemniaka w porównaniu do systemu konwencjonalnego.
EN
In experiments carried out in 2006-2007 the influence of irrigation and cultivation system (organic, integrated and conventional) on the yield, size and salubrity of potato tubers was investigated. It has been stated that the systems of higher intensity of cultivation increased the yields of tubers but showed differences were larger under irrigation conditions. Irrigation, in average for cultivation systems, increased the tubers yield of 5,3 t/ha (30,6%). Productivity of 1 mm of irrigation water increased with increasing of the cultivation intensity in systems. Irrigation and conventional system increased the share in the yield of tuber fraction of diameter above 6 cm and decreased the share of 4-6 and 3-4 cm tuber fractions. Irrigation increased only, among examined diseases, the occurrence of alternaria blight. on the tubers. Cultivation systems, with increasing of cultivation intensity, decreased the occurrence of common scab and altemaria blight. Moreover, integrated system increased occurrence of the late blight in comparison to conventional system.
PL
W pracy określono wpływ długości okresu przechowywania na kształtowanie się zawartości azotanów, azotynów i metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć) w bulwach ziemniaka. Przyjęto sześciomiesięczny okres przechowywania oraz następujące odmiany ziemniaków: Vineta, Velox, Rosara, Satina, Felka Bona, Irga i Ibis. Stwierdzono istotny wpływ odmiany na poziom azotanów, azotynów i suchej masy w bulwach ziemniaka. Natomiast wpływ długości okresu przechowywania okazał się statystycznie nieistotny w odniesieniu do wszystkich przebadanych czynników. Zawartość w bulwach badanych składników nie przekracza poziomu dopuszczonego normami a zatem spełniają one wymagania jakie musi spełnić pod tym względem ziemniak konsumpcyjny. Długotrwałe przechowywanie nie ma wpływu na zmianę poziomu ich zawartości.
EN
The paper determines the effect of storage period duration on content of nitrates, nitrites and heavy metals (lead, cadmium, mercury) in potato tubers. Six-month storage period was used and the following potato varieties were taken: Vineta, Velox, Rosara, Satina, Felka Bona, Irga and Ibis. Potato variety proved to have considerable effect on the level of nitrates, nitrites and dry matter in potato tubers. On the other hand, the research proved that the impact of storage period duration was statistically negligible as regards all studied factors. Content of analysed components in potato tubers does not exceed level permitted in applicable standards, and thus requirements specified in this regard for consumable potatoes are fulfilled.
PL
Badaniami objęto bulwy trzech odmian ziemniaka, uprawianych przy zmiennym nawożeniu, przy zastosowaniu pielęgnacji mechaniczno-chemicznej i ekologicznej oraz trzech sposobów uprawy gleby. Zmierzono plon całkowity, obliczono plon handlowy, oraz udział sadzeniaków w plonie. Analiza badanych czynników agrotechnicznych wykazała, że uproszczenie uprawy zarówno pod kątem uprawy gleby, nawożenia czy pielęgnacji znacząco obniża wysokość plonu całkowitego, masy bulw z jednej rośliny, plonu handlowego i plonu bulw dużych w porównaniu z tradycyjną technologią zalecaną w uprawie ziemniaka.
EN
The tests covered tubers of three potato varieties, grown in variable fertilisation conditions, using mechanical-chemical and ecological maintenance, and three soil cultivation methods. The research involved measuring of the total crop volume, as well as computing commercial crop and the share of seed-potatoes in the crop. Completed analysis of examined agrotechnical factors has proven that the simplification of soil cultivation, fertilisation and/or maintenance, considerably reduces the total crop volume, mass of tubers from one plant, commercial crop and the crop of large tubers, compared to the conventional technology recommended for potato growing.
PL
Celem pracy było określenie wielkości zmian po okresie przechowywania w zawartości wybranych związków biochemicznych i suchej masy w bulwach ziemniaków napromieniowanych mikrofalami. Napromieniowanie bulw ziemniaka mikrofalami istotnie modyfikowało zawartość skrobi i kwasu askorbinowego w odmianie Rosara po okresie przechowywania.
EN
The purpose of the work was to determine the scale of changes after storage period observed in content of selected biochemical compounds and dry matter in tubers of potatoes exposed to microwave radiation. After storage period, exposure of potato tubers to microwave radiation resulted in significant modification of starch and ascorbic acid content in Rosara variety.
PL
Badaniami objęto bulwy kształtne i zdeformowane sześciu odmian ziemniaka. Zmierzono objętość rzeczywistą bulw, obliczono objętość wynikającą z parametrów bulw (pomiarową) oraz stosunek tych objętości. Bulwy pocięto na frytki i podzielono na odpowiednie frakcje. Za kryterium podziału przyjęto liczbę powierzchni cięcia. Przeprowadzona analiza wariancji wykazała istotny wpływ odmiany na wydajność poszczególnych frakcji frytki surowej. Kształt bulw istotnie wpływał na stosunek objętości rzeczywistej do pomiarowej bulw ziemniaka. Bulwy kształtne charakteryzowały się wyższą wartością objętości rzeczywistej do pomiarowej. Udział frytki surowej o przekroju 4/4 wynosił od 42,7% do 73,4% z bulw niekształtnych z czego maksymalnie 59,9% stanowiła frytka o całkowitej długości bulw. Z bulw kształtnych uzyskano mniej frytek pełnowymiarowych ich udział maksymalnie wynosił 57,3%.
EN
The tests covered well-formed and deformed tubers of six potato varieties. The research involved measuring of the actual volume of tubers, computing volume resulting from tuber parameters (measured), and the ratio of these volumes. Tubers were cut into chips and divided into appropriate fractions. The number of cut surfaces was taken into account as the division criterion. Completed variance analysis has shown a significant impact of variety on the output of individual raw chip fraction. Tuber shape was significantly affecting the ratio of actual volume to measured volume of potato tubers. Well-formed tubers were characterised by a higher actual value of volume compared to measured volume. The share of raw chips with cross-section 4/4 ranged from 42.7% to 73.4% from deformed tubers. In this chips with total tuber length constituted maximum 59.9%. Well-formed tubers allowed to obtain less full-size chips - their share reached maximum 57.3%.
PL
Na plantacji ziemniaków gospodarstwa rolnego Top Farms Głubczyce oceniano wpływ deszczowania na wartość współczynnika tarcia kinetycznego bulw. Badaniami objęto dwie odmiany ziemniaków w kombinacji nawadnianej i nie nawadnianej. Zakres badań obejmował pomiar: zewnętrznego współczynnika tarcia kinetycznego bulw, ciśnienia wywieranego przez bulwę na podłoże oraz powierzchni styku bulwy z podłożem. Zaobserwowano wpływ deszczowania plantacji ziemniaków na średnią wartość współczynnika tarcia kinetycznego bulw oraz na średnie wartości ciśnienia wywieranego przez bulwy na powierzchnie trącą.
EN
The research involved the evaluation of sprinkling irrigation impact on the value of tuber kinetic friction factor and was conducted at potato plantation on the farm "Top Farms" in Głubczyce. The research covered two potato varieties in the irrigated and non-irrigated combination. The scope of the research covered measurements of: external factor of tuber kinetic friction, pressure exerted by the tuber on the ground and on contact area between the tuber and the ground. The researchers have observed the impact of sprinkling irrigation in the potato plantation on the average value of tuber kinetic friction factor and on the average values of pressure exerted by tubers on rubbing surface.
PL
Przeanalizowano rozmieszczenie ziemniaków pod krzakiem w zależności od liczebności, struktury wielkościowej i masowej bulw. Struktura wielkościowa bulw oraz ich rozłóg w redlinie charakteryzują się dużą zmiennością. Objętość bulw pod pojedynczym krzakiem była od 2 do 4 razy mniejsza niż objętości redliny przez nie zajmowana. Pomiędzy parametrami bulw pod krzakiem występują dodatnie zależności korelacyjne o wysokich współczynnikach determinacji.
EN
The research involved analysis of potatoes distribution under a shrub depending on the number, and size and mass structure of tubers. High variability is characteristic for size structure and distribution of tubers in a ridge. Total volume of tubers under a single shrub was 2 to 4 times lower than the volume of the ridge, in which they were growing. Positive correlation dependencies with high determination coefficients are observed between parameters of tubers under a shrub.
PL
Celem pracy było określenie wpływu pola mikrofalowego na dynamikę zmian masy i temperatury bulwy ziemniaka w zależności od wielkości jednostkowej dawki promieniowania. W doświadczeniu wykorzystano trzy bardzo wczesne odmiany ziemniaka Felka Bona, Rosara i Velox. Bulwy poddano działaniu promieniowania mikrofalowego o częstotliwości 2,45 GHz, mocy 100 W i czasach ekspozycji 10-240 s co odpowiadało 12,8-705,9 J*g-1 dawek jednostkowych. W przyjętych dawkach i czasach ekspozycji nie wykazano różnic odmianowych pomiędzy badanymi bulwami ziemniaków w zakresie zmian masy i temperatury, po ich ekspozycji w polu mikrofalowym. Większy spadek masy po stymulacji obserwowano w bulwach o niższej masie początkowej (przed stymulacją) oraz w bulwach, które po napromieniowaniu wykazywały większy przyrost temperatury wnętrza. Pomiędzy wszystkimi badanymi czynnikami uzyskano współczynniki korelacji w granicach 0,81-0,94.
EN
The purpose of the work was to determine the impact of microwave field on change dynamics of potato tuber mass and temperature, depending on radiation dose unit value. Three very early potato varieties: Felka Bona, Rosara and Velox were used in the experiment. Potato tubers were exposed to microwave radiation at frequency 2.45 GHz, power 100 W, and exposition times 10-240 s, corresponding to 12.8-705.9 J*g-1 of unit dose. There were no differences in mass and temperature changes between potato varieties after their exposure to microwave field under given doses and exposition times. Higher mass decrease after stimulation was observed in tubers with less initial mass (before stimulation) and in tubers which after irradiation showed higher inside temperature increase. Correlation coefficients between all examined factors reached 0.81-0.94.
PL
Nawadnianie plantacji ziemniaka wpływa korzystnie na wyrównanie cech bulw istotnych w procesie obróbki pozbiorowej plonu. Badano wpływ nawadniania plantacji ziemniaka na wybrane cechy fizyczne bulw istotne w procesie separacji i sortowania plonu. Badania przeprowadzono na polach gospodarstwa rolnego Top Farms Głubczyce. Porównywano dwie odmiany ziemniaka nawadnianych i nie nawadnianych uprawianych na glebie średnio zwięzłej. Zakres badań obejmował pomiar: masy bulw, gabarytów bulw, wyznaczenie współczynników sferyczności, wskaźnika wypełnienia gabarytowego prędkości końcowej bulw oraz zagłębienia bulw na taśmie gumowo-palcowej.
EN
Potato plantation irrigation has positive impact on compensation of tuber characteristics significant in the process of crop after-harvest processing. The scope of the research included the impact of potato plantation irrigation on selected physical characteristics of tubers, which are significant in crop separation and sorting process. The studies were carried out in the fields of Top Farms Głubczyce farm. The researchers compared two potato varieties, irrigated and non-irrigated, grown in medium-heavy soil. The scope of the research included the following measurements: tuber weight, tuber dimensions, determination of sphericity coefficients, and the indexes of tuber terminal velocity dimensional filling and tuber sinking into a rubber-finger tape.
PL
W pracy poszukiwano zależności pomiędzy wybranymi cechami biometrycznymi bulw ziemniaka a promieniowaniem mikrofalowym. W doświadczeniu badano trzy bardzo wczesne odmiany ziemniaka: Felka Bona, Velox i Rosara. Dla wszystkich badanych odmian wartość wskaźnika spłaszczenia w próbach kontrolnych była większa od wartości uzyskanych w próbach poddanych działaniu pola mikrofalowego - wartość wskaźnika spłaszczenia w próbach kontrolnych odmiany Felka Bona była większa o 6,7%, w odmianie Velox 5% i 4,1% w odmianie Rosara. Statystycznie istotne różnice w zakresie uzyskanych wartości wskaźnika spłaszczenia bulw ziemniaka stwierdzono w bulwach ziemniaków odmiany Felka Bona.
EN
The purpose of the work was to find dependencies between selected biometric characteristics of potato tubers and microwave radiation. Three very early potato varieties were examined during the experiment: Felka Bona, Velox and Rosara. For all examined varieties, the value of flattening index in check samples was higher than the values obtained for samples exposed to microwave field - the value of flattening index for Felka Bona variety check samples was 6.7% higher, for Velox variety - 5% higher, and for Rosara variety - 4.1% higher. Statistically significant differences in range of obtained potato tuber flattening index values were found for Felka Bona variety potato tubers.
PL
W pracy poszukiwano zależności pomiędzy dawką promieniowania mikrofalowego a odpornością bulwy ziemniaka na uszkodzenia mechaniczne mierzone siłą przebicia perydermy na granicy wytrzymałości biologicznej. Do badań przyjęto odmianę ziemniaka Felka. Bulwy poddane stymulacji mikrofalowej oraz bulwy stanowiące próbę kontrolną obciążano przy użyciu penetrometru statyczno-sprężynowego. Wyniki doświadczenia miały określić wartość dawki promieniowania mikrofalowego powodującego obniżenie odporności bulwy ziemniaka na uszkodzenia mechaniczne. Analiza statystyczna wykazała istotne różnice pomiędzy próbą kontrolną a próbami poddanymi działaniu promieniowania mikrofalowego w zakresie przyjętych do badań czasów ekspozycji i dawek promieniowania. Badania potwierdziły wpływ promieniowania mikrofalowego na odporność bulw ziemniaka przy obciążeniu statycznym. Określono wartość progową jednostkowej dawki promieniowania mikrofalowego powodującego obniżenie odporności bulwy ziemniaka na uszkodzenia mechaniczne.
EN
The purpose of the work was to find relation between microwave radiation dose and potato tuber resistance to mechanical damage measured by periderm puncture force at the boundary of biological resistance. The Felka variety potato was used in the tests. Tubers subject to microwave stimulation and tubers constituting control sample were loaded using a static-spring penetrometer. Experiment results were expected to determine the amount of microwave radiation dose reducing potato tuber resistance to mechanical damage. Statistic analysis proved significant differences between control sample and samples exposed to microwave radiation within range of exposure times and radiation doses accepted for the test. The tests confirmed microwave radiation impact on potato tuber resistance at static load. The research allowed to determine threshold value of unit dose of microwave radiation, which reduces potato tuber resistance to mechanical damage.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.