Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ informacji na bezpieczeństwo morskie
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i analiza potencjalnych zagrożeń, jakie niesie za sobą niedocenianie wpływu informacji na bezpieczeństwo morskie z otaczającą infrastrukturą komunikacyjną. Systemy łączności i powiadamiania, których ogromnego wpływu na bezpieczeństwo na morzu nie można nie doceniać, opierają się na przepływie informacji, systemy te zbierają, przetwarzają oraz informują użytkowników morza o warunkach środowiska żeglugi stwarzając w ten sposób niezbędne warunki do utrzymania zagrożeń na morzu na akceptowalnym poziomie ryzyka. Biorąc powyższe pod uwagę, do rozważań przyjętoinformację jako decydujący czynnik warunkujący zapewnienie bezpieczeństwa morskiego na obszarach morskich. Zdaniem autorki tak sformułowane założenie wymaga opisania wpływu informacji na ocenę zagrożeń na morzu i bezpieczeństwa morskiego.
EN
The purpose of this article is to present and analyze the potential risks that underestimates the impact of information on maritime safety with the surrounding transport infrastructure. Communication and notification systems, which have a great impact on maritime safety, can not be underestimated, rely on information flow, collect, process and inform sea users. The conditions of the shipping environment, thus creating the necessary conditions for maintaining the risks at sea at an acceptable level of risk. Takinginto account the above considerations, information was considered as a decisive factor in ensuring maritime safety in maritime areas. According to the author, this assumption requires describing the impact of information on the assessment of threats at sea and maritime safety.
PL
Zapewnienie obywatelom energii elektrycznej oraz cieplnej, jak również zaopatrzenie struktur państwa w paliwa jest jednym z głównych gwarantów funkcjonowania gospodarki oraz społeczeństwa. Zapotrzebowanie gospodarki i społeczeństwa na energię sprawia, że system zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa jest systemem o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. O istotnym znaczeniu tego systemu ,świadczy zakwalifikowanie do krajowej oraz europejskiej infrastruktury krytycznej.
EN
Providing citizens with electricity and heat as well as supplying state structures to fuel is one of the main guarantors of the functioning of the economy and society. The demand of the economy and society for energy makes the system of energy, energy raw materials and fuel supply a system of particular importance for the functioning of the state. The importance of this system is the qualification of national and European critical infrastructure.
PL
W artykule zostanie poddana analizie struktura systemu zarządzania kryzysowego Niemiec i Polski w celu określenia wspólnych cech, które pozwolą na wypracowanie płaszczyzny współpracy w zakresie wymiany informacji, oraz pomocy ludności poszkodowanejna zniszczonych terenach poprzez stworzenie odpowiednich łańcuchów dostaw sił i środków. Niemcy jako kraj nowoczesny i spełniający standardy światowe w zakresie ochrony ludności powinien stanowić wzór jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, a w głównej mierze jak ostrzegać i zapewniać przetrwanie społeczeństwu, które zamieszkuje zagrożone lub też zniszczone tereny przez siły natury. Porównanie obu krajów, które zmagają się z podobnymi zjawiskami atmosferycznymi pozwoli na wypracowanie odpowiednich procedur postępowania w zakresie informowania, ostrzegania oraz wsparcia ludności cywilnej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
EN
The article will analyze the structure of the crisis management system of Germany and Poland to identify common features that will enable the development of a collaborative framework for information exchange and help affected populations in degraded areas by creating appropriate supply chains for forces and means. Germany as a modern country meeting with the world standards in the field of civil protection should be a model of how to deal with emergencies and, in the main, to warn and ensure the survival of a population living in threatened areas or destroyed by nature forces. A comparison of the two countries, which are struggling with similar atmospheric phenomena, will allow for proper procedures for information, warning and support for the civilian population in the event of a crisis.
4
Content available remote Wybrane elementy zasobów logistycznych wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych
PL
W niniejszym artykule podjęto próbę zdefiniowania słowa logistyka z położeniem nacisku na wykorzystywane bazy danych sił i środków szczebla wojewódzkiego. Artykuł jest próbą usystematyzowania zagadnień związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego z uwzględnieniem koncepcji zarządzania bezpieczeństwem. Zostały w nim przedstawione podstawowe definicje dotyczące systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, a także dane w zakresie liczby szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego znajdujące się na obszarze województwa pomorskiego.
EN
In this article we will attempt to define the word logistics with an emphasis on the used database of forces and means of the voivodship level. Article will attempt to systematize issues connected with the organization of logistical support including the concept of security management. Basic definitions for the system of National Emergency medical services will be presented, as well as data in terms of the number of hospital emergency departments, trauma centers, and medical rescue teams located in the voivodship of Pomerania.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia związane z ewakuacją ludności, mienia i zwierząt. Wskazano podstawy prawne wybranego tematu oraz rozwiązania funkcjonujące w województwie pomorskim. Ewakuacja jest niewątpliwie elementem wpisującym się w logistykę sytuacji kryzysowej. Artykuł przedstawia zadania realizowane na poziomie województwa dla ewakuacji III stopnia.
EN
The article presents issues related to the evacuation of the population, property and animals. Authors indicated legal basis of evacuation and solutions operating in Pomerania. Evacuation is undoubtedly an important element of crisis logistics . The article presents the tasks carried out at the regional level for the evacuation of the third degree.
EN
The area of Łódź basin is presented in the hydrogeology literature as an area where hydrogeochemical vertical inversion and age vertical inversion between Upper Cretaceous aquifer and Lower Cretaceous aquifer occur. This article describes new facts and research results which will allow to verify the well-known fact about inversion presented above. Furthermore, the presented research results help to form a thesis about groundwater recharge and groundwater discharge of Early Cretaceous aquifer which creates MGB No. 401 (Łódź Basin).
PL
Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowią element infrastruktury krytycznej. Przepisy krajowe regulują kwestie zaopatrzenia w wodę, nakładając szereg obowiązków na dostawców. Dzięki prawidłowej identyfikacji zagrożeń dla systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę , można podjąć odpowiednie działania w celu zminimalizowania ich skutków a tym samym obniżyć ryzyko w zakłóceniach dostaw.
EN
Systems of collective water supply are part of the critical infrastructure. National regulations govern water supply, imposing a number of obligations on suppliers. With proper identification of threats to the system of collective water supply, you can take appropriate action to minimize their effects and thereby reduce the risk of disruption of supply.
PL
Bezpieczeństwo jednostek morskich w porcie oraz infrastruktury portowej jest ważnym elementem poziomu bezpieczeństwa w prowadzeniu handlu drogą morską. Zniszczenie - uszkodzenie statku lub urządzeń portowych może prowadzić do dużych strat finansowych i materialnych. Każdy port powinien posiadać systemy monitorujące obszar wokół niego, dzięki któremu będzie można wcześniej ostrzec stacjonujące w nim statki oraz zabezpieczyć infrastrukturę portową przed atakami terrorystycznymi.
EN
Safety naval units in port and port infrastructure is an important element the level of safety in the conduct of trade by sea. Destruction - damage to the ship or the port facilities can lead to large financial losses and property. Each port should have systems to monitor the area around it, so that you can pre-warn ships stationed in the port infrastructure and protect against terrorist attacks.
PL
Zaopatrzeniem Gdyni w wodę realizowane jest podziemnych ujęć wody, których jest dziewięć, w tym osiem czynnych i jedno awaryjne. Zadanie zaopatrzenia w wodę realizuje w głównej mierze, PEWIK Gdynia, posiadające pozwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzane ścieków. Zasoby i wydajność ujęć podziemnych, z których zaopatrywana jest Gdynia, pokrywają w pełni zapotrzebowanie na wodę w normalnych warunkach funkcjonowania. Przedsiębiorstwo PEWIK Gdynia, realizując swoje zadania związane z zapewnieniem dostaw wody na terenie Gdyni, stosuje nowoczesne technologie, dbając o ciągłość dostaw. Jednocześnie ciągłej kontroli i monitorowaniu poddawana jest jakość dostarczanej wody System zaopatrzenia w wodę jako element infrastruktury krytycznej wymaga ciągłego monitorowania.
EN
Gdynia water supply is implemented underground water supplies, which are nine, including eight active and one emergency. task supply carries water mainly, PEWIK Gdynia authorized to collective water supply and collective sewage discharged. Resources and performance shots groundwater, which is supplied Gdynia, fully cover the demand for water under normal operating conditions. The company PEWIK Gdynia, carrying out their tasks related to the provision of water supply in Gdynia, uses modern technology, ensuring continuity of supply. At the same time continuous control and monitoring of the subject is the quality of water supplied to the water supply system as part of the critical infrastructure requires constant monitoring.
PL
We współczesnej wymianie towarowej coraz większą rolę odgrywa konteneryzacją ładunków. Wynika to z wygody oraz szybkości przemieszczania się towarów w obrocie międzynarodowym. Standaryzacja i masowość transportu kontenerów spowodowała, że obrót nimi możemy dokonywać praktycznie wszystkimi środkami transportu w relacji od producenta do docelowego odbiorcy bez zbędnych przeładunków. Wpłynęło to na rozwój terminali kontenerowych, które świadczą swoje usługi na terenie portów morskich.12 W artykule przedstawiono polskie morskie bazy kontenerowe, analizę obrotu przeładunków w nich wykonanych oraz wskazano szanse i zagrożenia w ich dalszym rozwoju.
EN
In today's trade in goods plays an increasingly important role of cargo containerization. This is due to convenience and speed of movement of goods in international trade. Standardization and mass transport of container meant that their marketing can make virtually all forms of transport from the manufacturer in relation to the intended recipient without unnecessary handling. This resulted in the development of container terminals, which provide their services in the seaports. The article presents the Polish naval bases trucks, cargo turnover in the analysis performed and identifies them opportunities and threats in their further development.
PL
Powrót do Polski samorządowej sprawił, że od początku lat 90, po wielu latach zaniedbań, wzrosło zainteresowanie małymi portami morskimi. Przywrócenie właściwej rangi samorządom lokalnym sprawiło, że zwrócono uwagę na rangę małych portów, stanowiących duży i częściowo zamrożony potencjał rozwojowy całego polskiego wybrzeża. Aktywizacja małych portów stanowi, obok działań na rzecz ochrony środowiska, podstawowy element i zarazem warunek rozwoju większości polskich gmin morskich.. Porty morskie ze względu na występowanie zróżnicowanej infrastruktury i przeładunek różnego rodzaju towarów, często niebezpiecznych, są szczególnie narażone na zagrożenia. Istnieje w nich wiele newralgicznych punktów, których awaria lub zniszczenie niosłaby za sobą ofiary w ludziach oraz straty materialne. Tak więc wcześniejsze prawidłowe zlokalizowanie i określenie możliwych zagrożeń i miejsc gdzie mogą nastąpić jest podstawowym warunkiem do powstania skutecznego planu zabezpieczenia.
EN
Back to the Polish local government has made since the early 90s, after many years of neglect, has increased interest in small seaports. Restoration of appropriate rank to local governments meant that highlighted the importance of small ports, which are large and partly frozen the development potential of the entire Polish coast. Activation of small ports is, in addition to actions to protect the environment, and also the basic element for development of most Polish maritime communities .. Sea ports due to the presence of diverse infrastructure and handling all kinds of goods, often dangerous, are particularly vulnerable to threats. There are a lot of critical points, whose failure or destruction would hold for each other casualties and material losses. Thus, the earlier the correct location and to identify possible hazards and places where there may be a prerequisite to the creation of an effective security plan.
PL
Badania modelowe migracji zanieczyszczeń dla składowiska odpadów w Nowym Dworze przeprowadzono w celu wykonania wstępnej oceny wpływu tego obiektu na stan jakościowy wód podziemnych. Badania modelowe przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania GMS/FEMWATER. Rezultatem przeprowadzonych badań było uzyskanie wstępnej prognozy przestrzennego rozkładu zanieczyszczenia dla czterech różnych wariantów infiltracji odcieków po 35, 50 i 100 lat od rozpoczęcia składowania.
EN
Model tests of for pollutant migration in landfills Nowy Dwór performed in order to comply with the preliminary evaluation of the impact of this object to the status of groundwater quality. Model tests were carried out using the software GMS / FEMWATER. Results of the study was to obtain preliminary estimates the spatial distribution of pollutants for the four different options for effluents infiltration after 35, 50 and 100 years since the start of storage.
PL
Porty morskie, stanowią wyjątkowo atrakcyjny obszar działań asymetrycznych, a w tym ataków terrorystycznych. Ze względu na swoje usytuowanie porty są zagrożone działaniami terrorystycznymi prowadzonymi zarówno z kierunku lądowego, jak i morskiego. W celu zabezpieczenia obiektu portowego podejmowane są działania w dwóch kierunkach: technicznym oraz organizacyjnym. Formy i metody ochrony obiektów portowych przed zagrożeniami są ściśle uzależnione od przeznaczenia chronionego obiektu.
EN
Seaports are an extremely attractive area for asymmetric actions, including terrorist attacks. Due to its location ports are at risk of terrorist actions carried out both from the direction of land and sea. In order to secure a port facility activities are undertaken in two directions, including technical organizational projects. Forms and methods of port’s facilities protection are dependent on the nature and destination of the protected object.
PL
Wody lecznicze Rabki-Zdroju są znane i cenione już od dawna. Są to wody mineralne, głównie typu chlorkowo-sodowego, jodkowe oraz zawierające brom. Geneza wód chlorkowych występujących w obrębie utworów fliszu Karpat jest skomplikowana i ciągle dyskusyjna. Niniejszy artykuł przedstawia wstępne wyniki obliczeń równowagi hydrogeochemicznej wód leczniczych Rabki-Zdroju. Do realizacji pracy wykorzystano modelowanie hydrogeochemiczne, które przeprowadzono przy użyciu programu komputerowy WATEQ4F. Stwierdzono, że minerałami decydującymi o równowadze hydrogeochemicznej wód leczniczych Rabki-Zdroju są chalcedon, grupa skaleni i illit.
EN
In Rabka Spa, within the Magura nappe, occurrences of springs with therapeutic waters have been known from historical records. All drillings recorded Cl-Na type waters with iodine and bromine. The origin of chloride waters in the Polish Flysch Carpathians is complicated and discussed. This paper contains the preliminary results of research on hydrogeochemical equilibrium in therapeutic waters in Rabka Spa. The modelling study was carried out with the use of WATEQ4F software. Minerals regulating the hydrogeochemical equilibrium in therapeutic waters in Rabka Spa are principally chalcedony, feldspar group and illite.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.