Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 638

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  city
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
EN
This article raises the issue of setting up and developing urban parks on islands which are situated around New York’s borough of Manhattan. Among the principal consequences are an improved balance of developed green spaces in the city and the emergence of attractive public places with a variety of functions and high-quality design solutions. As for the urban landscape, interesting relations are created with respect to views of the unique silhouette of the city, and in particular of Manhattan.
PL
Artykuł prezentuje zjawisko powstawania i rozwoju nowych parków miejskich zlokalizowanych na wyspach położonych satelitarnie w stosunku do nowojorskiego Manhattanu. Konsekwencje zjawiska w podstawowym wymiarze dotyczą poprawy bilansu terenów urządzonej zieleni w mieście oraz rozwoju atrakcyjnej przestrzeni publicznej o zróżnicowanym programie użytkowym i wysokim poziomie rozwiązań projektowych. W wymiarze krajobrazowym dochodzi natomiast do zbudowania interesujących relacji widokowych w zakresie odbioru unikatowej sylwety miasta, w szczególności panoramy Manhattanu.
PL
Niewiele zwierzat na świecie ma słuch doskonalszy niż nietoperze. Gdy w Niemczech dolatywały do ruchliwej autostrady czy obwodnicy miasta, zawracały. Hałas tutaj sięga 75 decybeli. Dla zwierząt jednak nie moc dźwięku ma kluczowe znaczenie.
PL
Skala działań podejmowanych w dużej części naszego kraju pokazuje, że susza będąca efektem zmian klimatycznych coraz bardziej leży wszystkim na sercu - dostrzegają to nie tylko włodarze miast, ale przede wszystkim mieszkańcy, którzy doskonale zdają sobie sprawę z negatywnych skutków, jakie przynoszą zmiany klimatyczne.
PL
Gdyby lisy zaczęły szukać logiki w postępowaniu ludzi, mogłyby mieć z tym problem. No bo jak to, gdy próbują zwędzić jakąś przekąskę z kurnika na wsi, są przeganiane, za to w mieście ludzie sami podstawiają im jedzenie pod nos.
PL
Dobiega końca budowa ciągów pieszo-rowerowych w gminie Skawina. Te szerokie na 3 m ścieżki dla pieszych rowerzystów, użytkowników rolek i hulajnóg poprawią komfort przemieszczania się po mieście. Zwiekszają bezpieczeństwo i zredukują liczbę wypadków drogowych z udziałem pieszych.
PL
Adaptacja do zmian klimatu to wiodący temat dyskusji polityków i w gremiach naukowców. To także główny wątek publikacji medialnych oraz cel programów i projetów realizowanych w różnych formach i ramach instytucjonalnych.
PL
Dorosłe drzewo rosnące w przestrzeni miejskiej przysparza jej wiele korzyści na wiele sposobów.
PL
Najszybszy z lotników zamieszkał w naszych miastach. Pomogły mu pomysły Edwarda Gierka z czasów PRL. Teraz miasta stają się dla niego pułapką, w których jerzyki czeka okrutna śmierć.
PL
Czy jest jakaś norma mówiąca o tym, które zwierzęta wchodzą lub mogą wejść do miast, a które na pewno tego nie zrobią? Patrząc na to, co dzieje się w wielu miastach świata, trzeba odpowiedzieć: nie ma żadnej.
PL
Błękitno-zielona infrastruktura (BZI) to hasło, które w ostatnich latach coraz cześciej pojawia się w mediach. Większość z nas kojarzy je przede wszystkim z ogrodami deszczowymi, o których dużo się słyszy w kontekście zagospodarowania wody opadowej w przestrzeni miejskiej, ale czy tylko one zawierają się w tym terminie?
11
Content available remote Zieleń jako środek definiowania skali przestrzeni publicznej
PL
Zieleń w mieście odgrywa szereg pożytecznych ról, między innymi pomaga osiągnąć cele estetyczne i ekologiczne. Zbadanie licznych aspektów jej występowania w zespołach miejskich wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Poniższy artykuł ma na celu analizę możliwości wykorzystania zieleni w celu modyfikacji percepcji skali przestrzeni. Zastosowane metody to studium przypadku oraz kwerenda terenowa, wykonana przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na obszarze powiatu poznańskiego w roku 2017. Główne rezultaty badań obejmują zdefiniowanie trzech stopni skali przestrzeni urbanistycznej występującej na terenie powiatu poznańskiego oraz wskazanie możliwości wpływania na ich percepcję poprzez wykorzystanie zieleni.
EN
Urban greenery fulfils a number of useful roles, helping, among others, to achieve aesthetic and ecological goals. Studying diverse aspects of its existence in urban areas requires an interdisciplinary approach. The presented paper aims to analyse the possibility of using greenery to modify the perception of the scale of urban spaces. The methods used are case study and a field query realised by architecture students at the Poznan University of Technology in the Poznan County in 2017. The main research results include defining the three degrees of urban space scale that occur in the Poznan County as well as indicating the possibilities to influence their perception through the use of greenery.
EN
Selected districts of Valencia and the gradual transformation of their image are presented in this article. The formulation of an appropriate strategy of action and the effect of an example that were initiated by the construction of the City of Arts and Sciences have broken through the stagnation in thinking about space. Revitalisation efforts have been initiated in many of the city’s districts, as well as in its suburban zone. The great explosion of ideas and emotions also carried over to enhancing the historical traditions of the city and the holistic, multi-directional approach to the subject matter of renewal, providing the city with economic stimulation. The author’s own analyses presented in the article pertain to: Ciudad de las Artes y las Ciencias (City of Arts and Sciences), the new development of the Poblats Maritims coastal district, the Ciutat Fallera district and the Orba district of the town of Alfafar, located in Valencia’s metropolitan area. Various proposals for transforming the spatial structure of these districts point to the possibility of conducting an experimental hybrid policy intended to reconcile economic rescaling, entrepreneurship and cultural regionalism in the planned landscape.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane dzielnice Walencji i stopniową przemianę ich obrazu. Budowa właściwej strategii działań i efekt przykładu zapoczątkowane przez realizację Miasta Sztuki i Nauki przełamały marazm w myśleniu o przestrzeni. Podjęto prace rewitalizacyjne w wielu dzielnicach miasta i jego strefie podmiejskiej. Wielki wybuch pomysłów i emocji przełożył się również na utrwalenie historycznych tradycji miasta i całościowe wielokierunkowe podejście do problematyki odnowy, co przyniosło miastu ożywienie gospodarcze. Własne analizy przedstawione w artykule dotyczyły kolejno: Ciudad de las Artes y las Ciencias (Miasta Sztuki i Nauki), nowej zabudowy dzielnicy nadmorskiej Poblats Maritims, dzielnicy Ciutat Fallera oraz dzielnicy Orba miasteczka Alfafar położonego w strefie metropolitarnej Walencji. Różnorodne pomysły przekształcenia struktury przestrzennej wymienionych dzielnic wskazują na możliwość prowadzenia eksperymentalnej hybrydowej polityki w celu pogodzenia przeskalowania gospodarczego, przedsiębiorczości i regionalizmu kulturowego w planowanym krajobrazie i przez niego.
PL
Tematyka artykułu dotyczy zasad kształtowania współczesnego środowiska zespołów mieszkaniowych. Badania przeprowadzono na wybranych przykładach rozwiązań zespołów mieszkaniowych w miastach europejskich, projektowanych i realizowanych na przełomie XX i XXI wieku, z koncentracją na analizie rozwiązań przestrzennych. Następnie przebadano zastosowanie ww. zasad w wybranych projektach studenckich zespołów mieszkaniowych, wykonanych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego w latach 2019–2020.
EN
The subject of the paper concerns the principles of shaping the contemporary environment of housing complexes. The research was carried out on selected examples of solutions of housing complexes in European cities, designed and implemented at the turn of the twentieth and the twenty-first century, with a focus on the analysis of spatial solutions. Then research was carried out on application of the above-mentioned principles in selected students' projects of housing complexes, prepared at the Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology, at the Chair of Urban Design and Rural Landscape in 2019–2020.
EN
The article presents the problem of the heritage of "modernist culture", which is undoubtedly part of the city's identity but from the point of view of many citizens is not treated in this way. The existence of contemporary works of art in public space is analyzed on the base of the works preserved in Łódź, remaining after the Construction in the Process exhibitions. It is often problematic, therefore their protection requires more than preserving only their material existence. They require verbal or multimedia commentary that will make people aware of their significance for the heritage of the intangible culture of a city, region or country.
PL
Artykuł przedstawia problem dziedzictwa „kultury modernistycznej”, które jest niewątpliwie częścią tożsamości miasta, ale z punktu widzenia wielu obywateli nie jest w ten sposób traktowane. Na podstawie dzieł zachowanych w Łodzi pozostałych po wystawach Konstrukcja w Procesie poddano analizie istnienie współczesnych dzieł sztuki w przestrzeni publicznej. Ma ono często problematyczny charakter, dlatego ich ochrona wymaga czegoś więcej niż zachowania materialnego istnienia. Wymagają one komentarza słownego bądź multimedialnego, który uświadomi mieszkańcom ich znaczenie dla dziedzictwa niematerialnej kultury miasta, regionu czy kraju.
PL
Miasta odgrywają coraz większą rolę w łagodzeniu zmian klimatu oraz przystosowywania się do tego procesu. Wykorzystanie takiego potencjału przejawia się przede wszystkim poprzez integrację technologii energii odnawialnej z lokalnymi systemami energetycznymi. W artykule opisano istniejące rozwiązania technologiczne często stosowane w obszarach miejskich, takie jak systemy PV (ang. photovoltaics systems), PV zintegrowane z budynkiem (BIPV, ang. building-integrated PV) i różne technologie solarno-termalne.
EN
Cities play an increasingly important role in mitigating and adapting to climate change. The use of such potential manifests itself primarily through the integration of renewable energy technologies with local energy systems. The article describes existing technological solutions often used in urban areas, such as photovoltaics systems (PV), building-integrated PV (BIPV) and various solar thermal technologies.
EN
The aim of the article is to present the method of horticultural therapy (gardening therapy) and its application in designing green areas using the example of the sensory garden at the “Światło” hospice in Toruń. The issue of horticultural therapy and its use in shaping green areas was raised due to the important role of greenery in human life (e.g. they absorb pollutants, produce oxygen, perform an insulating function) and the growing importance of horticultural therapy in the design of usable areas. The final effect of this research process is the design of a sensory garden based on horticultural therapy. The concept uses selected types of greenery which, through their properties, have a positive effect on the well-being and health of patients and, indirectly, the inhabitants of the entire city.
PL
W artykule zaproponowano spojrzenie na cyfryzację w budownictwie z perspektywy koncepcji cyfrowego bliźniaka, która umożliwia rejestrację stanu zbudowanych obiektów, a na tej podstawie wykonanie symulacji i analiz. Mogą one być podstawą użytkowania zgodnego nie tylko z wymogami ekonomii, ale przede wszystkim ekologii. W świetle tego ujęcia sformułowano kilka krytycznych uwag do raportu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce – Zarządzanie inwestycją budowlaną w metodyce BIM” w oczekiwaniu, że powinien on uwzględnić nowe tendencje rozwoju cyfryzacji, a w konsekwencji BIM.
EN
The article proposes to look at digitization in construction from the perspective of the concept of digital twins, which allows to record the condition of constructed objects, and on this basis to perform simulations and analyses. They can be the basis for use in accordance not only with the requirements of economics, but above all ecology. In the light of this approach, several critical comments to the report “Digitisation of the construction process in Poland – Building investment management in the BIM methodology” have been formulated in the expectation that it should take into account new trends in the development of digitisation and, consequently, BIM.
PL
Rozwój miast jest nieunikniony - stąd tak ważne jest zbudowanie przestrzeni miejskich, w których ludzie będą się czuli komfortowo, bezpiecznie i będą mogli funkcjonować w zgodzie z naturalnymi cyklami.
PL
Zieleń jest nieodłącznym elementem krajobrazu miejskiego. W kontekście postępujących zmian klimatu i coraz większego narażenia miast na ich skutki, zielona infrastruktura może się okazać jednym z najważniejszych rozwiązań problemu miejskich wysp ciepła, lokalnych podtopień czy zanieczyszczenia powietrza. Lecz aby właściwie zarządzać zielenią, należy najpierw ją poznać – zinwentaryzować, by wiedzieć, jakimi zasobami dysponuje miasto.
PL
Hałas - czyli rodzaj niekorzystanego dla zdrowego człowieka dźwięku - otacza nas i występuje coraz powszechniej. Przekroczenie wartości dopuszczalnych stanowi miarę zanieczyszczenia środowiska hałasem.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.