Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diaphragm wall
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Bentonite-loess slurry for construction of diaphragm walls and bored piles
EN
Bentonite fluids are used in narrow excavations in technologies of slurry walls and bored piles. If bentonite is characterised by high liquid limit, production of support fluid with sufficiently high density and accompanying low viscosity is impossible. The aim of the presented research was to verify the usefulness of loess for modification of bentonite slurries. Various bentonite-loess mixtures and suspensions activated with sodium carbonate were tested. It was noted that an addition of loess results in a decrease in liquid limit of the bentonite-loess mixture. Testing of suspensions produced from different bentonite-loess mixtures enabled determination of the optimum sodium carbonate content as well as the minimum bentonite-loess mixture content in the suspension ensuring the required density. The influence of loess content on viscosity and water bleed was then investigated, which enabled determination of loess content range at which suspensions with the required density fulfil also the requirements regarding viscosity and bleed. It was ascertained that an addition of loess enables production of bentonite-loess slurries with adequate properties. Based on the presented results, a patent was obtained and production of bentonite-loess mixture for use in technology of slurry walls was initiated.
PL
Zawiesiny bentonitowe wykorzystuje się do wykonywania wykopów wąsko przestrzennych w technologii ścian szczelinowych, a także w technologii pali wierconych. Jeśli bentonit charakteryzuje się dużą granicą płynności, nie jest możliwe wytworzenie zawiesiny o wystarczająco dużej gęstości i małej lepkości. Celem badań było sprawdzenie przydatności lessu do modyfikowania właściwości zawiesin bentonitowych. Wykonano badania kompozycji bentonitowo-lessowych i zawiesin aktywowanych węglanem sodu. Stwierdzono, że dodatek lessu powoduje zmniejszenie granicy płynności kompozycji bentonitowo-lessowej. Badania zawiesin zawierających kompozycje bentonitowo-lessowe pozwoliły na określenie optymalnej zawartości węglanu sodu oraz niezbędnej ilości bentonitu i lessu w zawiesinie zapewniającej wymaganą gęstość. Następnie zbadano zależności pomiędzy zawartością lessu a lepkością umowną i odstojem zawiesin, co pozwoliło na określenie dodatku lessu, przy którym zawiesiny o wymaganej gęstości spełniają kryteria lepkości i odstoju. Stwierdzono, że dodatek lessu umożliwia uzyskiwanie zawiesin bentonitowo-lessowych o odpowiednich właściwościach. Na podstawie przedstawionych wyników badań uzyskano patent i uruchomiono produkcję kompozycji bentonitowo-lessowej do zawiesin przydatnych w technologii ścian szczelinowych.
PL
Istotnym zadaniem na budowie jest kontrola spełnienia założonych wymagań projektowych, w tym przemieszczeń ścian obudowy. W artykule przedstawiono metody pomiarów inklinometrycznych zarówno manualnych, jak i automatycznych oraz pomiary naprężeń w betonie przy użyciu czujników tensometrycznych. Na przykładach zostały omówione wyniki pomiarów oraz ich korelacja z wynikami obliczeń projektowych.
EN
An important task in the performance of a construction site is to control the fulfillment of the assumed design requirements, in this case the displacement of the retaining walls. The paper presents inclinometer measurement methods (both manual and automatic) and measurements of stresses in the concrete (using strain gauges). The results of the measurements and their correlation with the design are discussed.
PL
W Krakowie przy ul. Łojasiewicza prowadzona jest inwestycja, w ramach której do zabezpieczenia wykopu zastosowano technologię ściany szczelinowej. W wyniku optymalizacji projektu zdecydowano o wykonaniu ściany szczelinowej o szerokości znacznie mniejszej niż standardowa, a mianowicie 400 mm. Co było przyczyną tej zmiany i jakie dzięki niej korzyści uzyskał zamawiający?
PL
W trzeciej i ostatniej części publikacji na temat wyboru technologii zabezpieczenia wykopu dla obiektu budowanego przy ul. Łojasiewicza w Krakowie opisane zostały rezultaty przeprowadzonych robót geotechnicznych.
EN
The diaphragm wall and the open caisson represent two main competitive technologies used in the construction of underground objects. In modern times, diaphragm walls are primarily applied for large-size objects, with open caissons being preferred in the case of small-sized ones. Currently, objects of this type are designed mainly for sewage treatment plants and detention reservoirs. Their construction involves highly labour-intensive processes. During the execution of works unforeseen negative effects are observed to occur. During the underground objects construction the most common phenomena are: deviations from the vertical (tilt), sagging, sinking below the designed level, cracking, scratches or leakage through the wall. The purpose of the paper is to classify undesired risk factors emerging in the process of underground objects construction and selection of the optimal technological and material solution for municipal facilities. The implementation of this task involved the selection of Multi-Criteria Decision Making methods, taking into account the cause-effect rating, as the mathematical apparatus. The Ratio Estimation in Magnitudes or deciBells to Rate Alternatives which are Non-DominaTed (REMBRANDT) method was applied. The research proved that it is possible to analytically assess unforeseen risk factors conducive to emergency situations during the implementation of underground objects, using the REMBRANDT method.
PL
Główne konkurencyjne technologie dla obiektów podziemnych, to ściany szczelinowe i studnie opuszczane. W czasach współczesnych ściany szczelinowe realizowane są głównie dla obiektów wielkogabarytowych, a studnie opuszczane dla małogabarytowych. Obiekty tego typu projektowane są obecnie głównie dla oczyszczalni ścieków i zbiorników retencyjnych. Realizacja ich obejmuje niezwykle pracochłonne procesy. W trakcie wykonawstwa powstają nieprzewidziane oddziaływania negatywne. Podczas procesu budowy obiektów podziemnych najczęściej występują: odchylenia od pionu, zawisania, opuszczanie poniżej projektowanego poziomu, pękania, zarysowania, nieszczelności ścian. Celem pracy jest klasyfikacja niepożądanych oddziaływań negatywnych powstających w procesie realizacji obiektów podziemnych oraz wybór najkorzystniejszego rozwiązania technologiczno-materiałowego dla obiektów komunalnych. W charakterze aparatu matematycznego do zrealizowania tego zadania zostały wybrane metody wielokryterialnego podejmowania decyzji z uwzględnieniem ocen skutkowo- przyczynowych. Zastosowano metodę REMBRANDT (Ratio Estimation in Magnitudes or deciBells to Rate Alternatives which are Non-DominaTed). Badania dowiodły, iż ocena analityczna nieprzewidzianych oddziaływań negatywnych, sprzyjających sytuacjom awaryjnym w trakcie realizacji obiektów podziemnych jest możliwa przy wykorzystaniu metody REMBRANDT.
EN
The results of the numerical simulation of deep excavation supported by a diaphragm walls are presented. Mohr-Coulomb and Hardening Soil models were used. The obtained horizontal displacements are compared with the results of the inclinometric monitoring and the observed discrepancies are discussed. Movement of the bottom of the wall – which is often neglected – is clearly observed both in the numerical simulations and in-situ measurements.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty symulacji numerycznych wykonywania wykopu zabezpieczonego ścianą szczelinową. Wykorzystano modele konstytutywne Mohra–Coulomba i Hardening Soil. Obliczone przemieszczenia poziome porównano z wynikami pomiarów inklinometrycznych. Omówiono zaobserwowane różnice. Zaobserwowano przemieszczenia dolnego punktu ścianki.
EN
Diaphragm walls are deep embedded earth retaining structures. They also act as a part of the foundation. Geotechnical codes of practice from various countries provide procedures for the analysis of deep foundations. Not many standards are available that directly regulate the analysis of diaphragm walls. This paper compares the analysis of diaphragm walls performed using the foundation codes of different countries. Codes including EN 1997-1, BS 8002, BS 8004, BS EN 1538, AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, AS 4678, AS 5100.3, Canadian Foundation Engineering Manual, CAN/CSA S6, IS 9556 and IS 4651 are chosen for the study. Numerical studies and calculations are done using the finite element software Plaxis 2d. Comparative study is performed based on the values of displacements and the forces developed. Study also evaluates the effect of differences in partial safety factors. The outcome of research emphasises the need for development of comprehensive analysis procedures.
10
Content available O projektowaniu ściany szczelinowej
PL
W pracy przedstawiono proces weryfikacji i porównania obliczeń otrzymanych z programu bazującego na metodzie elementów skończonych z wynikami analitycznymi dla analizowanej ściany szczelinowej z przyporą ziemną. Dodatkowo autorzy dokonali krótkiego przeglądu literatury z zakresu ścian szczelinowych.
EN
The paper presents the process of verification and comparison of calculations received from the program based on the finite element method with analytical results for the analyzed diaphragm wall with an earth buttress. In addition, the authors have prepared a short review of literature in the field of diaphragm walls.
11
Content available remote Wodoszczelność wytężonych ścian szczelinowych
13
Content available remote Cztery metody ograniczania dopływu wody do wykopu
14
Content available remote Budowa tunelu kolejowego pod wiaduktami metodą podstropową
PL
W czasie budowy nowego odcinka trasy drogowej wystąpiły uszkodzenia konstrukcji istniejących budynków mieszkalnych, położonych w sąsiedztwie głębokich wykopów zabezpieczanych oporowymi ścianami szczelinowymi. Opisano przebieg zdarzenia, uszkodzenia budynków, podjęte doraźne i docelowe działania zabezpieczające. Określono przyczyny awarii oraz przedstawiono sposób naprawy powstałych uszkodzeń.
EN
During the construction of new road route there were damages of residential buildings, located in the vicinity of deep excavations supported by diaphragm walls. The paper describes the course of event, damage to buildings, taken ad hoc and target hedging activities. They analyzed the cause of the failure and shows how to repair the resulting damage.
16
Content available remote Zarysowanie a szczelność ścian szczelinowych
PL
Nie można oczekiwać, że ściany szczelinowe będą całkowicie wodoszczelne. Ale projektowanie i wykonawstwo nie powinny jeszcze pogarszać tej właściwości.
EN
Constructions that include diaphragm walls have been successfully applied for several decades in a wide range of construction fields. They play the role of retaining walls, shoring in deep excavations, constructions parts of tunnels and underground parking lots. Their full tightness cannot be expected – so how they should be designed? Constructing deeper and deeper underground structures and the development of resulted in applying thicker walls (up to 1400 centimetres).
17
Content available remote Zejście pod ziemię. Cz.1 technologie
EN
Modern solutions arising from the “going underground” of buildings in cities. This article presents the technologies most commonly used today in the construction of deep undergrounds.
19
Content available remote Głębokie posadowienie budynków wysokich
PL
Artykuł dotyczy kształtowania i konstruowania głębokiego posadowienia budynków wysokich. Na wybranych przykładach przedstawiono sposoby fundamentowania najwyższych budynków na świecie oraz wykorzystania części podziemnych w tych obiektach. Część artykułu została poświęcona problematyce fundamentowania budynków wysokich w Warszawie. Omówiono sposoby posadowienia następujących wieżowców: Rondo 1, Złota 44, Warsaw Spire, Q22, The Warsaw Hube.
EN
The article concerns shaping and constructing the deep foundation for high-rise buildings. On selected examples show how foundation tallest buildings in the world and the use of underground parts in these buildings. Part of the article was devoted to the issue of foundation of high-rise buildings in Warsaw. Discusses how the foundation of the following towers: Rondo 1, Złota 44, Warsaw Spire, Q22, The Warsaw Hube.
PL
Projektowane w ostatnich latach budynki mieszkalne i biurowe często mają dwie, a czasem więcej podziemnych kondygnacji. Zwykle w takich przypadkach poziom posadowienia znajduje się poniżej poziomu wody gruntowej. Jeden ze sposobów wykonania fundamentów i podziemnej części budynku polega na odcięciu dopływu wody gruntowej do wykopu ścianą szczelinową zagłębioną w warstwy gruntów nieprzepuszczalnych. Opisano budowę, na której zastosowano ten sposób zabezpieczenia wykopu przed wodą gruntową.
EN
It was described how the excavation was secured against groundwater placed below the level of foundation. The excavation was secured with a diaphragm wall penetration into impermeable ground layers.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.