Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 156

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motoryzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of this paper is to identify and evaluate the benefits of existing solutions in the field of Industry 4.0 in automotive companies in the sector of small and medium enterprises. Design/methodology/approach: The author applied the literature review to extract the main elements of Industry 4.0, which are adopted in the automotive industry. The next part was an interview with managers of a selected automotive company. The interview was analyzed using qualitative content analysis. Findings: Based on the assessment of implementing Industry 4.0 solutions in an enterprise from the SME sector, it can be concluded that a company may achieve many benefits thanks to such elements as automated machines, cyber-physical systems, big data and cloud-based tools. The results of these studies have shown that the efficient use of technology can significantly increase the productivity of a production company. Research limitations/implications: Industry 4.0 is developed intensively, but is still at an early stage of implementation. The research was based on a case study, which limits the generalization of results. In the future, the scope of research should be extended to the entire industry. Practical implications: Managers should analyze and use the innovative solutions that Industry 4.0 gives to achieve benefits in various areas of the company’s operations. Despite this, some activities in the production process are performed better by a human than a machine or an IT system. Originality/value: The article is one of a few that examine the implementation of Industry 4.0 solutions in the context of SMEs in Poland.
EN
Purpose: The main purpose of the article was to present the results of the analysis of the after-sales service process using data mining on the example of data gathered in an authorized car service station. As a result of the completed literature review and identification of cognitive gaps, two research questions were formulated (RQ). RQ1: Does the after-sales service meet the parameters of business process category? RQ2: Is the after-sales service characterized by trends or is it seasonal in nature? Design/methodology/approach: The following research methods were used in the study: quantitative bibliographic analysis, systematic literature review, participant observation and statistical methods. Theoretical and empirical study used R programming language and Gretl software. Findings: Basing on relational database designed for the purpose of carrying out the research procedure, the presented results were of: the analysis of the service sales structure, sales dynamics, as well as trend and seasonality analyses. As a result of research procedure, the effects of after-sales service process were presented in terms of quantity and value (amount). In addition, it has been shown that after-sales service should be identified in the business process category. Originality/value: The article uses data mining and R programming language to analyze the effects generated in after-sales service on the example of a complete sample of 13,418 completed repairs carried out in 2013-2018. On the basis of empirical proceedings carried out, the structure of a customer-supplier relationship was recreated in external and internal terms on the example of examined organization. In addition, the possibilities of using data generated from the domain system were characterized and further research directions, as well as application recommendations in the area of after-sales services was presented.
PL
W artykule dokonano przeglądu zagadnień dotyczących budowy pojazdów z napędem elektrycznym. Przedstawiono doświadczenia spółki AREX z realizacji projektu badawczo–rozwojowego dofinansowanego ze środków NCBiR związanego z budową platformy QUARK przeznaczonej do pojazdów elektrycznych o masie do 3,5 t.
EN
The article presents construction overview of electric vehicles and AREX experience with implementation of research and development work on electric drive platform for vehicles up to 3,5 T.
PL
W artykule dokonano przeglądu zagadnień dotyczących budowy pojazdów z napędem elektrycznym. Przedstawiono doświadczenia spółki AREX z realizacji prac badawczo-rozwojowych dofinansowanych ze środków NeBiR, związanych z budową platformy „QUARK" przeznaczonej do budowy pojazdów elektrycznych o masie do 3,5 t.
EN
The article presents construction of electric vehicles overview and AREX experience with implementation of research and development work on electric drive platform for vehicles up to 3,5 T.
EN
The health style of the population has deteriorated in the last 10 years, given the possibilities offered by an increasingly advanced civilization. The paper attempts to find the answer to the question whether the development of motorization has an effect on civilization diseases. To this end, the paper began with an analysis of the registered numer of means of transport in Poland and an analysis of the number of cases of malignant and respiratory tract cancers. Then, the focus was on the analysis of exhaust toxicity, discussing its definition and determining the limit values for exhaust toxicity occurring in the means of transport. In the next section, the paper was carried out on the toxicity of exhaust gases of lorries and passenger cars affecting human health. Finally, the paper ends by summarizing the results and drawing the appropriate conclusions.
EN
Disruption in material supply poses a potential threat to production plans and has significant financial and non-financial implications. Studies that examine the use of logistics processes at firm-specific level in mitigating supply disruption risk particularly in the automotive industry, and remain limited. Hence, this study aims to provide additional insights on how logistics processes, both internal and external, contribute towards mitigating material supply disruption risks. A qualitative in-depth single case study method was conducted in a selected automotive manufacturing company with data collected using multiple sources of evidence. Findings revealed that while the internal logistics processes are facilitated with logistics intermediaries (LIs), the external logistics processes are supported via third-party logistics providers. Both internal and external logistics processes improve operational supply chain performance in terms of cost savings, quality, speed and flexibility. The findings further provide additional references to supply chain managers in devising supply disruption mitigation strategies for enhancing operational performance.
PL
Zakłócenia w dostawach materiałów stanowią potencjalne zagrożenie nie tylko dla planów produkcyjnych, ale mają również istotne konsekwencje finansowe i pozafinansowe. Badania, które analizują wykorzystanie procesów logistycznych na poziomie firmy w celu łagodzenia ryzyka zakłóceń w dostawach, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym, są nadal ograniczone. W związku z tym niniejsze badanie ma na celu dostarczenie dodatkowych informacji na temat tego, jak procesy logistyczne, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, przyczyniają się do łagodzenia ryzyka zakłóceń w dostawach materiałów. Jakościowa, pogłębiona metoda pojedynczego studium przypadku została przeprowadzona w wybranej firmie motoryzacyjnej z danymi zebranymi przy użyciu wielu źródeł dowodów. Wyniki ujawniły, że podczas gdy wewnętrzne procesy logistyczne są wspomagane przez pośredników logistycznych (LI), zewnętrzne procesy logistyczne są obsługiwane przez zewnętrznych dostawców logistycznych. Zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne procesy logistyczne poprawiają wydajność operacyjnego łańcucha dostaw pod względem oszczędności kosztów, jakości, szybkości i elastyczności. Odkrycia zawierają ponadto dodatkowe odniesienia do menedżerów łańcucha dostaw przy opracowywaniu strategii łagodzenia zakłóceń w dostawach w celu zwiększenia wydajności operacyjnej.
PL
W 2016 r. weszła w życie ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Elementem tego systemu jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce przez różne podmioty w wielu dziedzinach, w tym w dziedzinie transportu. Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych założeń działania systemu i rejestru oraz zaprezentowanie propozycji nowych kwalifikacji, zgłoszonych przez Instytut Transportu Samochodowego, które mogą przyczynić się do poprawy jakości wybranych obszarów pracy z sektora motoryzacji.
EN
In 2016, the Integrated Qualifications System Act entered into force. An element of this system is the Integrated Qualifications Register, which contains information about qualifications awarded in Poland, reported by various institutions in many fields, including transport. The article describes the general principles of the system and register, and presents proposals of the new qualifications submitted by Motor Transport Institute, which may contribute to improving the quality of selected field of work in the motorization sector.
8
Content available remote Wyzwania polskiej branży montażowej
PL
Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) w 2018 roku padł nowy rekord: przychody z globalnego rynku robotów przemysłowych wyniosły 16,5 mld USD, odnotowując wzrost o 6%, a liczba sprzedanych sztuk to 422 tys.
EN
Systematic increase in computational power and continuous miniaturization of automotive electronic controllers pose a challenge to maintaining allowable temperature of semiconductor components, preventing premature wear-out or, in extreme cases, unacceptable shutdown of these devices. For these reasons, efficient and durable cooling systems are gaining importance in modern car technology design, showing critical influence on reliability of vehicle electronics. Vapor chambers (flat heat pipes) which could support heat management of automotive electronic controllers in the nearest future are passive devices, which transport heat through evaporation-condensation process of a working liquid. At present, vapor chambers are not commercially used in cooling systems of automotive controllers, being a subject of research and development endeavors aimed at understanding their influence on thermomechanical reliability of semiconductor devices used in cars. This paper presents a concept of an electronic controller aluminum housing integrated with a vapor chamber. The conceptual design was numerically validated in elevated temperature, typical for automotive ambient conditions. The paper discusses influence of the vapor chamber-based cooling system on the controller’s thermal performance, as well as on its reliability, expressed as the expected lifetime of the device.
PL
Systematycznie wzrastająca moc obliczeniowa oraz postępująca miniaturyzacja urządzeń elektronicznych stosowanych w pojazdach samochodowych powodują trudności w utrzymaniu temperatury pracy elementów półprzewodnikowych w dozwolonym zakresie, przyczyniając się do ich przedwczesnego zużycia, a w skrajnych przypadkach, uniemożliwiając nawet ich normalną pracę. Wydajne i trwałe układy chłodzące stają się więc nieodzownym komponentem współczesnych podzespołów samochodowych, o krytycznym znaczeniu dla ich niezawodności. Urządzeniami mogącymi w niedalekiej przyszłości wspomagać działanie układów chłodzenia systemów elektronicznych wykorzystywanych w motoryzacji są komory parowe (płaskie rurki cieplne), w których transport energii termicznej zachodzi poprzez przemianę fazową i samoistne przemieszczanie się czynnika roboczego. Współcześnie, tego rodzaju urządzenia nie są komercyjnie stosowane w układach chłodzenia sterowników samochodowych, pozostając przedmiotem prac badawczo-rozwojowych związanych z ich wpływem na szeroko pojętą niezawodność termomechaniczną urządzeń elektronicznych. W niniejszym artykule opisano koncepcję zintegrowania komory parowej z aluminiową obudową kontrolera elektronicznego pracującego w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia, odpowiadającej warunkom użytkowania komponentów samochodowych. Ponadto, ocenie poddano wpływ zastosowania tego urządzenia na temperaturę pracy chłodzonego elementu półprzewodnikowego i jego niezawodność, wyrażoną jako przewidywany czas jego bezawaryjnego funkcjonowania.
PL
W dobie rozwoju motoryzacji i coraz większej ilości pojazdów na ulicach naszych miast, władze samorządów oraz administratorzy sieci dróg i ulic, stają przed wyzwaniem wprowadzania sprawnych rozwiązań inwestycyjnych oraz optymalizacyjnych, które pozwolą w sprawny i efektywny sposób poruszać się podróżnym, komunikować się do miejsc pracy, nauki, zakupów, etc. Badania całodobowego natężenia ruchu na drogach wlotowych do Krakowa z października 2017 r. wykazały ogromny napływ pojazdów do stolicy małopolski. Ilość samochodów jaka każdego dnia wjeżdża do miasta to ok. 246 tys. pojazdów, z czego ok. 16 tys. pojazdów przejeżdża przez centrum. Badania potwierdzają potrzebę podjęcia działań mających na celu zmniejszenie nadmiernego zatłoczenia ulic, m. in. przez budowę przy drogach wlotowych do miast parkingów przesiadkowych.
EN
Electronic systems are very important part of the automotive industry. Electronic products have high reliability due to the critical functions performed by some of the modern modules. Cyclic mechanical load and vibration are main of the conditions, that the electronic modules are subjected during the transport. In this paper, the main incompatibilities in the internal transport processes of soldering of selected elements for automotive company are presented. The main purpose of the article is to identify the causes of these nonconformities. The source of the cause of nonconformity was determined by means of quality tools and methods: 5 WHY analysis or modified p-FMEA analysis. The results obtained from the presented investigations enable the elaboration solutions for the transport process inside the analyzed company. The presented solutions are the result of eliminating or limiting the amount of nonconformities in the analyzed process. The important expectations of solutions are presented. The proposed solutions are the result of eliminating or limiting the amount of non-conformities in the analyzed process on the soldering line.
12
Content available remote Obróbka cieplna stali średniomanganowych dla motoryzacji
PL
Nowoczesne materiały konstrukcyjne wykorzystywane w branży automotive powinny łączyć wysoką wytrzymałość z dobrą formowalnością – są to własności do niedawna wykluczające się. Z drugiej strony koszty produkcji muszą być relatywnie niskie, gdyż aspekt ekonomiczny jest niezwykle ważny w obecnych czasach. Wymienione własności wytrzymałościowe można uzyskać dzięki rozdrobnieniu ziarna, jak również wygenerowaniu w stali austenitu szczątkowego, którego przemiana powoduje znaczne umocnienie materiału podczas odkształcenia. Koszty produkcji maleją wraz z ograniczeniem zawartości drogich dodatków stopowych. Cechy te wykazują stale średniomanganowe.
EN
Advanced structural materials used in the automotive industry should combine high strength and good formability – a pair of properties which until recently were mutually exclusive. On the other hand, production costs must be relatively low because the economic aspect is extremely important nowadays. The mentioned strength properties can be obtained due to grain refinement as well as the generation of retained austenite in steel, which is transformed during deformation causing the significant strain hardening of the material. Production costs decrease with the reduction of the content of expensive alloying elements. These features are the domain of medium manganese steels.
13
Content available remote Chłodzenie blach taśmowych ze stali wielofazowych dla motoryzacji
PL
Nowoczesne wysoko wytrzymałe stale wielofazowe dla motoryzacji są produkowane w wąskich oknach technologicznych obróbki cieplnej lub cieplno-plastycznej. Typowe struktury dwufazowe lub wielofazowe wymagają kilkustopniowego chłodzenia z temperatury austenityzacji, niepełnej austenityzacji lub z temperatury końca walcowania na gorąco. Wymaga to dostosowania szybkości chłodzenia do kinetyki przemian fazowych austenitu przechłodzonego dla realizacji kolejnych przemian fazowych, tzn. ferrytycznej, bainitycznej czy martenzytycznej.
EN
Advanced high-strength multiphase steels for the automotive industry are produced in narrow technological windows of heat treatment or thermomechanical processing. Typical dual-phase or multiphase structures are subjected to a multi-step cooling from the austenitizing temperature, intercritical annealing temperature or finish rolling temperature. This requires to adjust the cooling rates to the kinetics of undercooled austenite phase transitions to realize successive phase transformations, i.e. ferritic, bainitic or martensitic. An isothermal holding step is very often needed within bainitic or martensitic transformations. Using universal laminar cooling lines is necessary.
PL
Jak wskazują dostępne raporty i opracowania rynek silnikowych pojazdów dwu- lub trzykołowych (Power Two- and Three-Wheelers) w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w. odnotował wysoki wzrost. Było to wynikiem zarówno zwiększenia możliwości nabywczych Polaków, jak i zmian w uwarunkowaniach prawnych. Istotnym czynnikiem wpływającym na popularność jednośladów są także zmiany w preferencjach komunikacyjnych Polaków, spowodowane wzrostem potrzeb mobilności i rosnącymi problemami komunikacyjnymi w miastach. Zmiany w liczbie pojazdów PTW oraz ich strukturze są wyraźnie zróżnicowane przestrzennie na tle kraju. Wynika to przede wszystkim z uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz kulturowych. Inaczej rynek pojazdów PTW kształtuje się na obszarach zurbanizowanych, gdzie dominują motocykle, przy stosunkowo niskiej liczbie pojazdów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Natomiast na obszarach wiejskich nasycenie pojazdami PTW jest większe niż w miastach, z przewagą motorowerów i motocykli o mniejszej pojemności. Celem artykułu jest przedstawienie zmian rynku PTW w latach 2000-2017 w powiatach. Badania oparto na danych z centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (CEPIK), GUS oraz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).
EN
As the available reports and studies indicate, the market for two or three wheeled motor vehicles (Power Two- and Three-Wheelers) in Poland in the first decade of the 21st century recorded high growth. This was the result of both increasing the purchasing power and the changes in legal conditions. An important factor influencing the popularity of two-wheelers are also changes in communication preferences of Poles, caused by the increase of mobility needs and growing communication problems in cities. The changes in the number of PTW vehicles and their structure are clearly differentiated spatially compared to the country. This is mainly due to socio-economic and cultural conditions. The market for PTW vehicles is different in urban areas, where motorcycles dominate with a relatively low number of vehicles per number of inhabitants. In rural areas, saturation with PTW vehicles is higher than in cities, with the majority of mopeds and motorcycles of smaller capacity. The aim of the article is to present the changes of the PTW market in the years 2000-2017 in districts. The research was based on the data from the central register of vehicles and drivers (CEPIK), the Central Statistical Office and the Polish Automotive Industry Association.
PL
Jesteśmy świadkami rewolucji na rynku motoryzacyjnym, która w ciągu kilkunastu lat może zakończyć wieloletnią dominację silnika spalinowego w produkcji samochodów. Właśnie niemieckie koncerny motoryzacyjne przez długi czas zakładały, że transformacja w kierunku silnika elektrycznego będzie procesem trwającym wiele lat. Nie doceniły one siły przekonań ekologicznych w społeczeństwie oraz tempa zmian technologicznych.
EN
The article concerns the evaluation of the possibility of using the optical profilometry method in the analysis of the destruction process of acrylic coatings exposed at a climate station in an industrial-urban atmosphere. It was found that the observed changes do not allow to clearly assess the durability of the tested coatings. It seems that the method used may play a supporting role in assessing the quality of the coatings because the surface maps show the number and size of pores in the coating. Therefore, this method can be used, for example, to help determine the optimal parameters of the coating process (e.g. spray pressure).
PL
Artykuł dotyczy oceny możliwości wykorzystania metody profilometrii optycznej w analizie procesu destrukcji renowacyjnych powłok akrylowych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego eksponowanych na stacji klimatycznej w atmosferze przemysłowo-miejskiej. Stwierdzono, że zaobserwowane zmiany nie pozwalają jednoznacznie ocenić trwałości badanych powłok. Wydaje się, że zastosowana metoda może odgrywać rolę pomocniczą w ocenie jakości powłok, ponieważ mapy powierzchni wyraźnie pokazują liczbę i wielkość porów w powłoce. Można więc zastosować tę metodę przykładowo jako wspomagającą ustalenie optymalnych parametrów procesu nakładania powłok (np. ciśnienia natrysku).
PL
W artykule, opierając się na przykładzie przemysłu samochodowego, omówiono technologię, będącą jedną z części składowych tzw. inteligentnych fabryk – systemy rzeczywistości rozszerzonej (AR). Omówiono sposoby ich wykorzystania podczas projektowania nowego pojazdu, jego testowania, serwisowania oraz eksploatacji, a także przy obsłudze posprzedażowej i marketingu. Uwzględniono systemy przeznaczone stricte dla projektantów i konstruktorów oraz takie, które stworzono i przystosowano specjalnie na potrzeby użytkowników samochodów. W artykule przedstawiono również obecne trendy w rozwoju technologii.
EN
Nowadays, technologies such as virtual, mixed and augmented reality become a key component of Smart Factories. Based on the source analysis and literature review, the paper identifies the role of augmented reality in automotive industry as well as possible areas of its use. All stages of vehicle’s development and life cycle can benefit from the use of AR: designing, construction, inspection, maintenance and repair as well as after-sales. The paper describes systems that were strictly created for designers, technicians and vehicle’s users. Current trends in the development of automotive AR technology are also presented.
18
Content available remote Online environment for data acquisition from car sensors
PL
Środowisko on-line do akwizycji danych z sensorów samochodowych
PL
W artykule omówione zostały zastosowania oraz charakterystyka płytek drukowanych, a także zasady ich projektowania oraz ograniczenia technologiczne. Wykorzystanie zamieszczonych informacji pozwoli na wyeliminowanie wyjaśniania projektów na etapie przygotowywania dokumentacji produkcyjnej oraz optymalizację kosztów produkcji PCB przy zachowaniu niezawodności i stałej wysokiej jakości. Ponadto w artykule, przedstawiono zależności kosztów produkcji od ilości zastosowanych warstw oraz wskazano przyszłościowe metody produkcji płytek PCB.
EN
The article discusses the applications and characteristics of printed circuit boards as well as design principles and technological limitations. The use of the information provided will eliminate the explanation of projects at the stage of preparation of production documentation and optimization of PCB production costs while maintaining reliability and constant high quality. In addition, the article presents the dependence of production costs on the number of applied layers and indicates the future methods of PCB production.
PL
Szybkie tempo rozwoju sektora motoryzacyjnego w ostatnich latach jest jednym z głównych zagrożeń społecznych i ekologicznych. Proekologiczne działania w motoryzacji uwzględniane są obecnie na wszystkich etapach projektowania, produkcji, użytkowania oraz finalnej utylizacji. Zmniejszenie szkodliwego oddziaływania pojazdów na środowisko można osiągnąć poprzez stosowanie ekologicznych materiałów konstrukcyjnych lub montowanie w pojazdach systemów wpływających na zmniejszenie zużycia paliwa. Rozwiązania konstrukcyjne, w szczególności zastosowanie materiałów ulegających biodegradacji lub pochodzących z recyklingu w produkcji pojazdów opisano w pierwszej części artykułu. W poniższej publikacji omówiono systemy ingerujące w pracę silnika, które w połączeniu z ekologiczną jazdą pozwalają ograniczyć szkodliwy wpływ motoryzacji na środowisko. Wykonano również wstępne analizy ekonomiczne uwzględniające wpływ zastosowania ekologicznych systemów w pojazdach na obniżenie rocznych kosztów zakupu paliwa.
EN
Nowadays, the fast growing of the automotive sector is one of the main social and environmental risks in the world. „Green” solutions in an automotive sector are included in designing, production, exploitation and the final utilization of vehicles. The reduction of harmful impact of vehicles on the environment might be achieved by the use of ecological construction materials or by the assembly of systems which influence the fuel consumption. Construction innovations, especially the application of biodegradable and recycled materials in an automotive sector, were showed in the first part of article. This paper presents the technologies which influence the operation of the engine. The aforementioned solutions in conjunction with the eco-driving can limit the harmful impact of the automotive sector on the environment. The initial economic analysis associated with the application of ecological innovations in vehicles and their impact on the annual cost of the acquisition of fuel was also presented.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.