Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  falsification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W opracowaniu przytoczono ogólną definicję autentyczności oraz podano interpretację zafałszowania w odniesieniu do produktu spożywczego. Zwrócono uwagę na główne przyczyny fałszowania produktów, w tym uwarunkowania rynkowe. Podano przykłady oszustw dotyczących jakości produktów przemysłu sokowniczego, mających miejsce w okresie przed wejściem Polski do UE, i omówiono obecną sytuację. Podano też przykłady stosowanych procedur i metod analitycznych wykorzystywanych w ocenie jakości produktów w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji i zapewnienia efektywności kontroli. Wspomniano także o znaczeniu organizacji producenckiej w tej dziedzinie i zasadach współpracy z państwowymi jednostkami kontrolnymi. W konkluzji stwierdzono, że problemy z fałszowaniem produktów spożywczych znikną tylko wtedy, gdy zastosowane zostaną restrykcje eliminujące opłacalność fałszerstw.
EN
The paper contains a general definition of authenticity and provides interpretation of falsification in relation to foodstuff. The attention is paid to the main causes of counterfeiting of products, also in reference to market conditions. Drastic examples of fraud concerning the quality of the fruit juice, taking place in the period prior to the entry of Poland into the EU, are given; the situation after accession, when Poland could be a model for the majority of other countries, is discussed. Also, the examples of procedures and of the analytical methods used in the evaluation of the quality of products in order to combat unfair competition and ensure the effectiveness of control are given. The authors mention the role that can be played by producer organization, in cooperation with the government entities. The conclusion is that the problem of counterfeiting of food products will disappear only when a producer would lose more on counterfeiting than gaining in honest competition.
EN
Spoofing, anti-spoofing, jamming and anti-jamming technologies have become an important research topic within the GNSS discipline. While many GNSS receivers leave large space for signal dynamics, enough power space is left for the GNSS signals to be spoofed. The goal of spoofing is to provide the receiver with a misleading signal, fooling the receiver to use fake signals in the space for positioning calculations. The receiver will generate a misleading position of the navigator. Practical spoofing that provides misleading navigation results of the receiver is difficult to conduct due to the signal infrastructure and by applying trivial anti-spoofing algorithms in GPS receivers, spoofing attacks can be easily detected. The article discusses a new approach to anti-spoofing based on shielding of antennas from the signal spoofer.
PL
W artykule badany jest problem funkcjonowania społecznej mimikry w środowisku naukowym. Prezentowana jest odautorska wizja jej treści, form (naukowa mimikra obrony, naukowa mimikrasukcesu i mimetyzm naukowy). Autor uzasadnia, że istota naukowej mimikry przejawia się w wyrachowaniu i przebiegłości umysłu ludzi, którzy posługując się werbalnymi imitacjami i falsyfikacjami, prezentują i rozpowszechniają pseudo- i quasi-wiedzę, co w sposób destruktywny wpływa na rozwój nauki współczesnej, zwłaszcza socjologii.
EN
The existence of social mimicry in the scientific world is researched in the article. The author’s vision of its essence forms (scientific mimicry-defense, scientific mimicry-success and scientific mimesis) is grounded. It is proved that the essence of scientific mimicry appears cunning mind of people who take the verbal imitations, will present fraud and distribute pseudo-kvaziznaniya and that the destructive effect on the development of modern science, particularly sociology.
4
Content available remote Wybrane metodologiczne problemy w naukach o zarządzaniu
PL
W pracy przedstawiono, dla potrzeb prowadzenia badań w zakresie nauk o zarządzaniu, wybrane konstrukcje metodologiczne. Podano w doprecyzowanej postaci pojęcia metody naukowej, falsyfikacji, tezy, hipotezy i hipotez cząstkowych. Oryginalnym wynikiem jest formalizacja rozróżnienia hipotezy i tezy oraz opis procedury weryfikacji merytorycznej hipotezy uwzględniający konieczność uprzedniego sformułowania kryterium rozstrzygania o zaklasyfikowaniu. Podane zostały przykłady hipotez i odpowiednich kryteriów do ich weryfikacji merytorycznej.
EN
The work presents selected methodological structures, for the purposes of management studies. It provides precisely defined notions of the scientific method, falsification, thesis, hypothesis and partial hypotheses. The original result is formalization of distinction between hypothesis and thesis and description of the hypothesis verification procedure taking into account the necessity of previously formulating the classification resolution criterion. Examples of hypotheses and appropriate criteria for their verification are provided.
EN
In external PC grids, it is difficult to protect data from falsifications and analyses because the data is processed by unspecified hosts. In the past, to resolve this problem a concealing method for processing purposes (CMPP) has been proposed. Although CMPP can detect falsifications with high probability, it takes much time to process the whole program due to the majority vote. This paper proposes an optimistic processing protocol for multiplexing. In the proposed protocol, each host starts to execute its segment based on a result of a previous segment from only one host even if the result is not decided by a majority vote. The majority vote is done after results of other hosts arrive. Through simulation experiments, we show that the proposed scheme can improve processing time of programs efficiently.
PL
W zewnętrznych sieciach komputerów osobistych trudno jest zabezpieczyć dane przed ich fałszowaniem i analizowaniem, ponieważ dane są przetwarzane przez bliżej nieokreślone serwery. W przeszłości do rozwiązania tego problemu była proponowana metoda ukrywania problemu przy przetwarzaniu (CMPP). Metoda CMPP polega na podzieleniu programu na wiele segmentów, a te segmenty są przetwarzane na różnych serwerach, aby zapobiec wykonaniu niepożądanej analizy programu. Co więcej, aby wykryć fałszerstwa, metoda CMPP zawiera schemat multipleksowania który wykonuje identyczne segmenty na różnych serwerach równolegle i decyduje o wyniku przetwarzania metodą głosowania większościowego. Chociaż CMPP może wykryć fałszerstwa z wysokim prawdopodobieństwem, to jednak głosowanie większościowe wymaga długiego czasu przetworzenia całego programu. W artykule jest zaproponowany protokół optymistycznego przetwarzania do multipleksowania. W zaproponowanym protokole każdy serwer zaczyna wykonywać własny segment w oparciu o wyniki poprzedniego segmentu z jednego z serwerów, nawet jeżeli wynik nie jest potwierdzony przez głosowanie większościowe. Głosowanie większościowe jest wykonywane po nadejściu wyników z innych serwerów. Za pomocą eksperymentów symulacyjnych wykazano, że proponowany schemat może efektywnie skrócić czas przetwarzania programów.
6
Content available remote Paradygmaty w tribologii i falsyfikacja
PL
W pracy wykazano, że w naukach empirycznych, w tym w tribologii, zmiany wartości wielkości kryterialnych mogą powodować zmiany sądu o zweryfikowanych na ich podstawie hipotezach, teoriach, twierdzeniach i modelach. Oczyszczanie już wytworzonego zasobu wiedzy jest łatwe za pomocą falsyfikacji, zwłaszcza przy posiłkowaniu się zaproponowanymi paradygmatami. Na przykładach wyjaśniono istotę falsyfikacji i metody jej stosowania w tribologii i diagnostyce.
EN
This article proves that in empirical science, including tribology, changes in the values of criterion can lead to misunderstanding and change judgements, on the basis of which the reliability of hypothesis, theories, statements, and models have been made. The selection of previously created sources of knowledge seems to be easy thanks to the process of falsification especially bearing in mind the already listed ideas. There are examples included, which are to explain the holistic idea of the process of falsification as well as the methods of its real use in tribology and diagnostics.
7
Content available remote The truth in scientific research on examples from tribology.
EN
Th paper presents principal conceptions applied in practice of scientific research and classical model of science creation basing on verification, i.e. confirmation of scientific hypotheses and, on the other hand, on falsification that allows to reject false hypotheses. Examples of one of the authors' scientific publications submitted to critical examination by adversaries as well as our critical examination of scientific work published by others are given. The above mentioned practice is an essential element in the method leading to reliable science progress.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia stosowane w procedurze badań naukowych, klasyczny model tworzenia (pozyskiwania) rzetelnej wiedzy naukowej opartej z jednej strony o werfikację, czyli potwierdzanie prawdziwości hipotez naukowych, a z drugiej o falsyfikację prowadzącą do odrzucania fałszywych hipotez. Omówiono także kilka przykładów dotyczących krytyki publikacji własnych jednego z autorów tej pracy przez oponentów zewnętrznych i na odwrót - naszej krytyki prac opublikowanych przez innych. Procedura powyższa jest bowiem istotnym elementem w metodzie pozyskiwania rzetelnej wiedzy naukowej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.