Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The subject of this article concerns the growing issue of implementing the concept of social responsibility in the activities of integrated energy entities. This work includes the performance of a budgetary analysis of the national leading company, in terms of expenses associated with corporate social responsibility (CSR). The article presents the analysis of source literature, as well as identifies stakeholder activities. The introduction includes an explanation of the concept of CSR, its global approach along with the justification for the need to implement the concept of CSR in the strategy of industry entities. The following were used, among others, to perform the research: elements of financial and non-financial reporting, i.e. reports of a vertically integrated energy company – Capital Group Polska Grupa Energetyczna SA, over the years 2013–2017. The data obtained from distributed sources were used. The company’s activities in social and environmental directions were identified, and the stakeholder groups of these initiatives were determined. The main purpose of this article was to estimate the level of expenditure associated with CSR in the context of the company’s general budget. The article emphasizes the role of the PGE Foundation as a recognizable point of company activity in the scope of CSR (the participation of individual group companies in financing the foundation was presented). The analysis of CSR expenditure included: the amount of taxes paid, costs of employee benefits and assets of the social services fund, and environmental costs.
PL
Temat artykułu dotyczy rosnącego problemu wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności w działaniach zintegrowanego podmiotu energetycznego. Praca ta obejmuje wykonanie analizy budżetowej wiodącej firmy krajowej pod względem wydatków związanych z odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw (CSR). W artykule dokonano analizy literatury źródłowej oraz identyfikacji działań interesariuszy. Wprowadzenie zawiera wyjaśnienie koncepcji CSR, jej globalnego podejścia wraz z uzasadnieniem konieczności wdrożenia koncepcji CSR w strategii podmiotów branżowych. Do przeprowadzenia badania wykorzystano między innymi: elementy sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, tj. raporty pionowo zintegrowanej spółki energetycznej – Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA (GK PGE SA), w latach 2013–2017. Wykorzystano dane uzyskane ze źródeł rozproszonych. Zidentyfikowano działania firmy w kierunkach społecznych i środowiskowych, określono grupy interesariuszy tych inicjatyw oraz zakres dobrych praktyk dla nich. Głównym celem tego artykułu było oszacowanie poziomu wydatków związanych z CSR w kontekście budżetu ogólnego firmy. W artykule podkreślono rolę Fundacji PGE jako rozpoznawalnego punktu działalności firmy w zakresie CSR (zaprezentowano udział poszczególnych firm grupy w finansowaniu fundacji). W przeprowadzonej analizie wydatków CSR uwzględniono między innymi: wysokość płaconych podatków, koszty świadczeń pracowniczych i aktywów funduszu usług społecznych oraz koszty środowiskowe.
PL
Zaangażowanie społeczne to jeden z podstawowych obszarów działalności przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych zgodnie z normą ISO 26000. Obszar ten obejmuje różne praktyki ukierunkowane na wsparcie społeczności lokalnej. Zatem przedsiębiorstwa mogą dokonać wyboru instrumentów, które będą najbardziej dla niech odpowiednie. Mikroprzedsiębiorstwa nie mają takiego potencjału jak większe podmioty, aczkolwiek także mogą aktywnie włączyć się w działania prospołeczne na miarę swoich możliwości. Głównym celem artykułu jest analiza obszaru CSR związanego z zaangażowaniem społecznym na przykładzie mikroprzedsiębiorstwa - Centrum Finansowe Słowińscy (CFS), które ma swoją siedzibę w Policach w województwie Zachodniopomorskim. W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu i jej obszary w ujęciu teoretycznym. Następnie w opracowaniu zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące badanego podmiotu. Ponadto dokonano przeglądu praktyk społecznie odpowiedzialnych w obszarze zaangażowanie społeczne w badanym podmiocie oraz zaakcentowano wybrane korzyści płynące z działań CSR.
EN
Community involvement is one of the basic areas of activity of socially responsible enterprises in accordance with the ISO 26000 standard. This area includes various practices aimed at supporting the local community. Enterprises can choose the instruments that will be most suitable for them. Microenterprises do not have such potential as larger entities, although they can also actively participate in pro-social activities. The main objective of the article is to analyze the CSR area associated with social involvement on the example of a microenterprise – Centrum Finansowe Słowińscy (CFS), which is situated in Police in the West Pomeranian Voivodeship. The first part of the article presents the concept of corporate social responsibility and its areas in theoretical terms. Next, the study presents basic information about CFS. In addition, socially responsible practices in the area of community involvement in the audited entity were reviewed and the selected benefits of CSR activities were highlighted.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena działań podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR), ze szczególnym uwzględnieniem obszaru praktyk pracowniczych. W części pierwszej opracowania przedstawiono istotę koncepcji CSR. W drugiej części opisano znaczenie obszaru pracowniczego w koncepcji społecznej odpowiedzialności. Część trzecia stanowi przedstawienie wyników badań empirycznych w obszarze działań, podejmowanych przez MŚP w Polsce, na rzecz pracowników organizacji. Realizowane badania miały charakter badań ankietowych oraz wywiadów bezpośrednich. Zebrane wyniki umożliwiły wskazanie najczęściej stosowanych wobec pracowników praktyk zaliczanych do grupy społecznie odpowiedzialnych, a także wskazanie, w odniesieniu do nich, obszarów doskonalenia w powyższym zakresie.
EN
The aim of the article is to identify and evaluate the activities undertaken by small and medium enterprises in the area of corporate social responsibility, with particular emphasis on the area of employee apprenticeship. The first part of the study presents the essence of the CSR concept. The second part describes the importance of the employee area in the concept of social responsibility. The third part presents the results of empirical research in the area of activities undertaken by SMEs in Poland for the benefit of employees of the organization. The research was conducted as a survey and direct interview. The collected results made it possible to identify the most frequently used practices for employees in the socially responsible group, as well as to indicate, in relation to them, areas of improvement in the above-mentioned scope.
PL
Starzenie się społeczeństw i wzrost liczby osób niepełnosprawnych to istotne wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw. Odpowiedzią na te wyzwania może być koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. Należy zwrócić uwagę, że obszar CSR związany z niepełnosprawnością jest często pomijany przez firmy społecznie odpowiedzialne. CSR ukierunkowany na rozwiązanie problemów niepełnosprawnych często bywa określany mianem CSR-D lub CSR+D, gdzie litera „D” to skrót od angielskiego słowa disability oznaczającego niepełnosprawność. CSR-D może mieć zastosowanie zarówno w miejscu pracy, jak w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa. Celem artykułu było porównanie wybranych definicji koncepcji CSR-D, a także analiza korzyści, które dzięki niej może uzyskać przedsiębiorstwo.
EN
The modern market poses challenges for businesses such as population aging and the increase in the number of people with disabilities. The solution to this problem may be the concept of Corporate Social Responsibility. It should be noted that the area of CSR related to disabilities is often overlooked by socially responsible enterprises. CSR which ties to solve the problems people with disabilities is often referred to as CSR-D or CSR+D, where "D" is an abbreviation of the English word meaning disability. CSR-D can be used in the workplace and in the external environment of the company. The aim of this article is to present still little known concept of CSR-D as well as analysis of the benefits that it can get through the enterprise.
6
Content available CSR organizacji funkcjonującej na rynku medialnym
PL
Aktywność CSR coraz częściej stanowi ważny aspekt funkcjonowania organizacji. Kształtowanie wizerunku na podstawie społecznej wrażliwości następuje w znacznej mierze dzięki środkom masowego przekazu. Jednak media masowe też mogą występować w roli organizatorów działań CSR. W ich przypadku społecznym zaangażowaniem są jednak nie tylko konkretne projekty realizowane na rzecz wybranych beneficjentów. Media masowe w sferę CSR włączają się, rzetelnie wykonując swoją misję informacyjną.
EN
The activity of CSR becomes more and more frequently an important aspect of organization functioning. Shaping the image based on social sensitivity is mainly based on mass media. But mass media can also act as organizers of CSR. In their case the social engagement are not only concrete projects carried out for selected beneficiaries. The mass media incorporate themselves into CSR by reliable execution of their information mission.
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept, that allows companies to manage their business including economic, ecological and ethical dimensions. It means that companies think about their employees, customers, stakeholders and environment. Doing business according to the concept of CSR can help companies to improve their “green” image. This article presents the idea of corporate social responsibility concept in Polish conditions. The study involved a group of 3,000 random respondents from two different geographical districts (voivodships): Opolskie (well developed) region and Podkarpackie (underdeveloped) region of Poland. The main objective of this study was to investigate how consumers in two economically diverse regions of Poland perceive the concepts of corporate social responsibility, and how that perception affects their purchasing decisions.
PL
Społeczna Odpowiedzialność Społeczna (CSR) to narzędzie, które pozwała firmom zarządzać swoją działalnością w wymiarze ekonomicznym, ekologicznym i etycznym. Oznacza to, że przedsiębiorstwa dbają o dobrobyt swoich pracowników, klientów, interesariuszy oraz środowisko. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z koncepcją CSR może pomóc firmom poprawić swój „zielony” wizerunek. W artykule przedstawiono ideę koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w polskich warunkach. W badaniu wzięło udział 3000 losowych respondentów z dwóch różnych okręgów geograficznych: województwa opolskiego (dobrze rozwiniętego) i Podkarpackiego (relatywnie słabo rozwiniętego). Głównym celem było zbadanie, w jaki sposób konsumenci w dwóch ekonomicznie zróżnicowanych regionach Polski postrzegają pojęcia odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i jak ta percepcja wpływa na ich decyzje zakupowe.
PL
W artykule omówiony został problem zapewnienia bezpieczeństwa żywności przez podmioty tworzące łańcuch żywnościowy. Analiza stosowanych w przedsiębiorstwach systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności pokazała, że dobrze chronią przed zagrożeniami, których skutki dla zdrowia konsumentów występują bezpośrednio po jej spożyciu. Nie chronią jednak dostatecznie przed zagrożeniami powodującymi choroby cywilizacyjne. Są one powodowane niektórymi substancjami legalnie dodawanymi do żywności i brakiem rzetelnej informacji o produktach. Poprawa sytuacji może nastąpić, gdy przedsiębiorstwa należące do łańcucha żywnościowego zaczną szerzej stosować się do zasad CSR w obszarze zagadnień konsumenckich.
EN
In this paper the issue of ensuring food safety by entities in food chain is discussed. Analysis of company food safety management systems showed that there is only a good protection against threats menacing consumer health immediately after eating. There is not enough protection against threats that cause the civilization diseases. Such diseases are caused by some substances that are legally added to food and by lack of reliable information about products. The situation will be improved when food chain companies will more widely comply with CSR policy in area of consumer affairs.
9
Content available remote Zaufanie w biznesie
PL
Artykuł ma na celu zaprezentowanie przeglądu literatury pod względem stosowanych przez sieci detaliczne działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Wzrost znaczenia CSR jest coraz bardziej widoczny w sektorze detalicznym. Z czterech głównych obszarów CSR, jakimi jest środowisko, rynek, miejsce pracy i społeczeństwo, wywieranie jak najmniejszego wpływu na środowisko naturalne jest kluczowym dla detalistów. Sieci detaliczne coraz większą uwagę poświęcają również postrzeganiu własnych marek jako odpowiedzialnych i zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.
EN
The goal of this study is to present an in-depth literature study on retailers’ activities in the field of corporate social responsibility(CSR). The growing importance of CSR is increasingly evident in the retail sector. Of the four main areas of CSR (which are: the environment, marketplace, workplace and society) exerting the lowest possible impact on the environment is crucial for retailers. Retailers devote increasing attention to the perception of their own brands as responsible and consistent with the principles of sustainable development.
PL
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest zagadnieniem coraz częściej poruszanym przez teoretyków i praktyków zarządzania. W artykule autorzy zwracają uwagę na CSR jako swoistą innowację we wspieraniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Artykuł oparto o analizę literaturową dotyczącą roli koncepcji CSR w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Oprócz sformułowania podstawowych zagadnień i założeń dotyczących CSR, autorzy umiejscowili znaczenie tej koncepcji w procesie zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach. W artykule przedstawiono także propozycję podejścia do CSR w logistyce, opartego na analizie i zarządzaniu ryzykami środowiskowymi, społecznymi i organizacyjnymi (ESG). W artykule podjęto także próbę przedstawienia koncepcji modelu wdrożenia i funkcjonowania CSR w strategii zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. W zaproponowanym modelu szczególną uwagę zwrócono na potrzebę spełnienia podstawowych obowiązków prawnych i etycznych we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
EN
The concept of corporate social responsibility (CSR) is an issue more and more often explained by theorists and practitioners of management. The authors of the article draw attention to the kind of CSR as a factor innovative support to logistics management in the enterprise. Article is based on literature analysis on the role of CSR in the management of modern enterprise. In addition to the formulation of basic issues and assumptions regarding CSR, the importance of this concept in the process of logistics management in enterprises has been well explained. The article also presents a proposal for a CSR in logistics based on analysis and risk management in areas such as environment, society and organization (ESG). The article also attempted to present the concept model of CSR implementation and operation of a manufacturing company management strategy. In the proposed model, particular attention was paid to the need to meet the basic legal and ethical responsibilities in all areas of the company.
PL
W artykule omówiono koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i potrzebę jej wdrażania w przedsiębiorstwach górniczych. Przedstawiono wpływ czynników pozafinansowych, społecznych i środowiskowych na decyzje inwestorów oraz wartość spółek w różnych horyzontach czasowych. Widząc potrzebę i korzyści z wdrażania strategii CSR na świecie wprowadza się różnego rodzaju indeksy i standardy raportowania działań w CSR. W Polsce od niedawna jest to RESPECT Index, do którego wchodzą również niektóre spółki górnicze. Omówiono również korzyści, jakie mogą odnieść przedsiębiorstwa górnicze z działalności zgodnej z koncepcją CSR raportowania tejże działalności zgodnie z ustalonymi standardami.
EN
This paper presents the concept of corporate social responsibility (CSR) and the need for its implementation in mining enterprises. The influence of social and environmental factors on the decisions of investors and the value of companies in different time horizons has been presented. Taking the need for and benefits of implementing a CSR strategy around the world, there have been introduced different types of indexes and reporting standards in CSR activities. For instance, in Poland it is the RESPECT Index which also includes some mining enterprises. We also discussed the benefits to be gained from the activities of a mining enterprise, in accordance with the concept of CSR reporting this activity, pursuant to the established standards.
13
Content available Eco-management in Polish Companies
EN
Economic activity has an enormous influence on the environment. Enterprises contribute to the progressing degradation of existing ecosystems, cause serious threats to the biological diversity of our planet, emit hazardous pollutants and use available natural resources excessively, which can lead to their premature exhaustion. There-fore, for the world’s nations to grow and develop in a sustainable manner, there is an urgent need to minimize the adverse impact of business activities, households and whole societies on the environment. Environmental degradation cannot be restrained by the neutralization of produced pollutants alone. Today, we need efficient environment-friendly technologies and production processes. Effective efforts aimed at the reduction of our ecological footprint should be undertaken by all involved entities, including designers, engineers and managers at all stages of the product design, production and distribution processes. The concept of corporate social respon-sibility, understood as a voluntary process of taking into account a wide array of social and ecological issues in all business activities as well as contacts with stakeholders, has become very popular in Poland. Development of the concept of corporate social responsibility (CSR) and sustainable development has a huge impact on the shap-ing of pro-ecological attitudes in society. From this perspective corporate social responsibility (CSR) can be rightly regarded as a concept useful to ensure sustainable development at the micro-level, i.e. at the level of enterprises. CSR is a component of sustainable eco-management. It can ensure that the principles of sustainable development are effectively implemented at the level of socio-economic systems, as well as individual actors involved in change. Lublin Voivodeship has a clean and attractive environment. This paper presents research findings of the study carried out in 2005-2010 by researchers from the Faculty of Management, Lublin University of Technology. The main purpose of the study was to analyze the environmental activities and initiatives undertaken by enterprises operating in the region, directions of pro-environmental investments, implemented environmental management systems, as well as motivations of business managers to pay more attention to environmental issues.
PL
Działalność gospodarcza ma ogromny wpływ na środowisko. Przedsiębiorstwa przyczyniają się do postępującej degradacji istniejących ekosystemów, powodując poważne zagrożenie dla różnorodności biologicznej naszej planety, emitując niebezpieczne zanieczyszczenia i nadmiernie wykorzystując dostępne zasoby naturalne. Istnie-je konieczność przeprowadzania różnorodnych działań w celu zahamowania degradacji środowiska poprzez minimalizację negatywnego wpływu podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych i całego społeczeń-stwa. Nie wystarczą już tylko inicjatywy, których celem jest unieszkodliwianie zanieczyszczeń wytworzonych. Niezbędne jest poszukiwanie rozwiązań prowadzenia działalności w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowi-ska w czasie planowania produkcji, projektowania dóbr oraz na każdym etapie procesu wytwórczego. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw rozumiana jako dobrowolne uwzględnianie aspektów społecznych i ekologicznych w działaniach biznesowych oraz w kontaktach z interesariuszami, stała się pojęciem powszech-nie znanym w Polsce. Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju ma ogromny wpływ na kształtowanie właściwych postaw proekologicznych w społeczeństwie. Z tej perspektywy, CSR może być traktowana jako koncepcja zapewniająca zrównoważony rozwój na poziomie mikro, czyli na poziomie przedsiębiorstw. CSR stanowi element zrównoważonego zarządzania. Może zapewnić realizację zasad zrówno-ważonego rozwoju nie tylko na poziomie społeczno-ekonomicznych systemów, ale także indywidualnych dzia-łaczy zaangażowanych w zmiany. Województwo lubelskie jest regionem czystym i atrakcyjnym środowiskowo. W latach 2005-2010 w celu oceny działań prośrodowiskowych najczęściej podejmowanych w przedsiębiorstwach zostały przeprowadzone badania w grupie podmiotów prowadzących działalność w tym województwie. Celem artykułu jest ukazanie kierunku inicjatyw prośrodowiskowych wyznaczanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej, najczęściej podej-mowanych inwestycjach prośrodowiskowych, wprowadzanych systemach zarządzania środowiskowego, a także czynnikach skłaniających do uwzględniania wpływu podmiotów na stan środowiska naturalnego oraz barier takiego postępowania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.