Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reduction process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The removal of nitrates from aqueous solutions is cumbersome because of their high solubility in water. The use of zero-valent iron (ZVI) for the reduction of nitrates is the chemical process and it is an alternative method to the biological ones. The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of nitrates removal from water solution by using the ZVI process. The process was coupled with the removal of COD, phosphates and turbidity by using by-products of nitrates reduction. Batch tests were performed to evaluate the effectiveness of ZVI in the removal of nitrates from aqueous solutions. The effectiveness of nitrates removal was analyzed after 5, 10, 20, 30 and 60 min. and compared to the initial concentration of pollutants. Simultaneously analysis of ammonium nitrogen and nitrites was controlled to identify products of nitrates reduction under various pH. The removal of COD, phosphates and turbidity was also performed in batch tests. The effectiveness of the removal by using three types of chemicals was compared – PIX, FeSO4, and waste Fe2+/Fe3+ from the ZVI process. The results obtained in the study indicate that ZVI can be effectively used in the treatment of water polluted with nitrates and the by-products of the process could be further applied in the removal of COD, phosphates and turbidity. Based on the results the method should be advised as a promising alternative to the technologies used nowadays under technical scale as a technology that fits with a circular economy.
PL
Przeprowadzono biotransformacje piętnastu substratów w kulturach dwóch szczepów grzybów strzępkowych: Coryneum betulinum KCh 6534 i Chaetomium sp. KCh 6651. Badane biokatalizatory charakteryzują się bardzo wysoką specyficznością substratową. Zaobserwowano wyraźny wpływ budowy zastosowanego substratu na stopień konwersji oraz enancjoselektywność procesu redukcji. W kulturze C. betulinum uzyskano enencjomerycznie czysty (S)-1-(1-naftylo)-etanol i (S)-1-(6-tetralino)-etanol. W kulturze szczepu z gatunku Chaetomium uzyskano z wysokim nadmiarem enancjomerycznym zarówno alkohole o konfiguracji absolutnej S: 1-(4-bromofenylo)-etanol i 1-cykloheksyloetanol, jak i R: 1-(4-metylofenylo)-etanol i 7-metoksy-1-tetralol.
EN
Fifteen α-aryloketones were biotransformed to resp. enantimerically pure EtOH or tetralol derivatives by using Coryneum betulinum KCh 6534 and Chaetomium sp. KCh 6651 strains of filamentous fungi. A very high substrate specificity and a significant impact of the substrate structure on the conversion and enantioselectivity of the redn. were obsd. In the culture of C. Betulinum, enantiomarically pure (S)-1-(1-naphthyl)-ethanol and (S)-1-(6-tetralino)-ethanol were obtained. On the contrary, both (S)-(1-(4-bromo- phenyl)-ethanol and 1-cyclohexylethanol) as well as (R)-(1-(4-methylphenyl)ethanol and (R)-7-methoxy-1-tetralol were produced in the culture of Chaetomium species in high enantiomeric excess.
EN
In this study influence of selected parameters on the process of reduction of converter slag from refining of Cu-Pb-Fe alloy was numerically examined. The process of the slag reduction is carried out in Q 80 converters of Hoboken type for copper removal. Converter slags show high concentration of lead therefore they can be seen as an important component for further processing in rotary-rocking furnaces together with other lead-bearing materials. Three-dimensional simulation was performed using the IPSA (Inter Phase Slip Algorithm) module of two-phase flow from PHOENICS package. Numerical simulations have forecasted influence of changes in the slag chemical composition and the process time on the process course.
EN
Molecular and electronic structure changes during successive reduction of a Fe-tetraphenylporphyrin chloride [Fe(III)(TPP):Cl] complex are reported on the basis of Mössbauer spectroscopy and DFT calculations. It is established that the attachment of additional electrons to a neutral Fe(III)(TPP):Cl molecule leads to signifi cant shortening of Fe-N distances at the fi rst stage of the reduction Fe(III)(TPP):Cl →Fe(II)(TPP) and lengthening of these bonds at the second stage Fe(II)(TPP)→Fe(I)(TPP). Changes of other bond lengths of the porphyrin ring also appear but in less degree. Interaction of Fe(II) and Fe(I)(TPP) with tetrahydrofuran (THF) solvent is considered. Electron configuration of Fe(II)(TPP) corresponds to intermediate-spin (S = 1) state and in the case of Fe(I)(TPP) low-spin state (S = ½) is observed. Electron density distribution in Fe(II)- and Fe(I)(TPP) complexes, in association with Mössbauer data, is analyzed. Good correlation between experimental and theoretical results was obtained.
PL
Przeprowadzono badania laboratoryjne procesu usuwania nadmiernej zawartości azotanów z wody przeznaczonej do picia na drodze zastosowania procesów redukcyjnych użyciem żelaza metalicznego. Określono optymalne warunki prowadzenia procesu, takie jak dawkę żelaza metalicznego, odczyn i czas prowadzenia reakcji, a także ilości powstających ubocznych produktów reakcji takich jak amoniak i żelazo dwuwartościowe. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych zaproponowano przepływowy układ technologiczny stacji uzdatniania wody do usuwania azotanów z wody przeznaczonej do picia z użyciem żelaza metalicznego.
EN
Results of laboratory investigations on nitrate removal process for drinking water with the application of metallic iron have been presented in the paper. Effects of nitrates reduction in treated water and quantities of reaction by products- ammonia ion and ferrous ion (Fe2+) have been analysed. Most favorable conditions of reduction process, iron dose, reaction time reaction pH value were found and for such conditions final purification process has been carried out to produce potable water meeting present drinking water quality standards. On the basis of carried out laboratory experiments water treatment plant technological scheme was proposed enabling nitrates removal with the application of reduction process.
PL
W powyższym artykule omówiono metody ograniczania emisji tlenków azotu w spalinach zawierających nadmiar tlenu. Opisano selektywną katalityczną redukcję NOx z wykorzystaniem jako reduktorów amoniaku i węglowodorów. Omówiono budowę układów dostarczania reduktora do spalin, przebieg procesów redukcji, oraz perspektywy rozwoju każdej z opisanych metod w świetle obowiązujących oraz planowanych norm emisji spalin.
EN
This article discusses methods to reduce emissions of nitrogen oxides in exhaust gases containing excess oxygen. It describes the selective catalytic reduction of NOx using ammonia as a reducing agent and hydrocarbons. It discusses the construction of systems which provide reductant to the exhaust gas, reduction processes and prospects for each of the methods described in the light of existing and proposed emission standards.
PL
Nanocząstki srebra osadzone na nośniku w postaci nanotlenku glinu, posiadające dobre właściwości bakterio- i grzybobójcze, można otrzymać, opracowaną przez nas wcześniej, nowatorską metodą rozkładu termicznego-redukcji. Nasze wcześniejsze badania dowiodły, że jako produkt pośredni w wyniku procesu rozkładu termicznego organicznego prekursora otrzymuje się nanoproszek Al2O3/Ag2O. Następujący po nim proces redukcji prowadzi do otrzymania nanoproszku Al2O3/Ag. Stwierdzono, że kluczowym etapem determinującym morfologię i właściwości produktu finalnego (nanokompozytu Al2O3/Ag) jest rozkład termiczny organicznego prekursora. Dlatego też w celu dokładnego scharakteryzowania tego procesu zbadano wpływ temperatury jego prowadzenia na morfologię oraz takie parametry fizyczne, jak powierzchnia właściwa, porowatość oraz gęstość pozorna wytworzonego produktu pośredniego (nanoproszku Al2O3/Ag2O). Uzyskane wyniki wskazują, że temperatura prowadzenia procesu rozkładu termicznego organicznego prekursora w istotny sposób wpływa na morfologię i parametry fizyczne wytworzonych nanoproszków Al2O3/Ag2O. Średnia wielkość cząstki nanoproszków wygrzewanych w 700°C jest mniejsza średnio o 20 nm od tych wygrzewanych w 800°C. Również ich powierzchnia właściwa jest większa o ok. 50 m2*g-1 i wynosi ponad 200 m2*g-1 przy całkowitej objętości porów otwartych ok. 1,3 cm3*g-1. Scharakteryzowanie etapu pośredniego procesu wytwarzania nanokompozytów Al2O3/Ag pozwoliło na ustalenie optymalnej temperatury wytwarzania nanocząstek materiału surowcowego Al2O3/Ag2O wynoszącej 700°C oraz minimalizację zjawiska aglomeracji i rozrostu nanocząstek tego materiału surowcowego do produkcji nanokompozytów Al2O3/Ag. Przewiduje się, że będzie to skutkować również polepszeniem właściwości biobójczych wyprodukowanych nanokompozytów Al2O3/Ag.
EN
Nanosilver particles on nanoalumina support, having good antimicrobial properties, can be obtained by the innovatory thermal decomposition-reduction route, developed by us earlier. Our previous investigations have proved that as a result of thermal decomposition process Al2O3/Ag2O nanopowder has been obtained as a middle product. Subsequent reduction process leads to the acquirement of Al2O3/Ag nanopowder. It was found that the key step determining morphology and properties of the final product (Al2O3/Ag nanocomposite) was thermal decomposition of the organic precursor. That is why; due to provide complete characterization of this process the effect of its temperature on the morphology and physical parameters such as specific surface area, porosity and density of middle product (Al2O3/Ag2O nanopowder) was investigated. The obtained results indicate that temperature of organic precursor thermal decomposition process have a significant affect on morphology and physical parameters of produced Al2O3/Ag2O nanopowders. Average particle size of the nanopowders held at a temperature of 700°C was smaller on about 20 nm than those, held at the temperature of 800°C. Also, their specific BET surface area was higher on about 50 m2*g-1 and was over 200 m2*g-1 with the total open porosity on about 1.3 cm3*g-1. Characterization of middle step of the nanocomposite Al2O3/Ag production process allowed determining optimal temperature of Al2O3/Ag2O raw material nanoparticles, which was 700°C and enabled to minimalise agglomeration and nanoparticle growth phenomenon of this raw material in Al2O3/Ag nanocomposite production. It is predicted that it will also result in improvement of biocidal properties of produced Al2O3/Ag nanocomposites.
8
Content available Spectroscopic characteristics of FeI-phthalocyanine
EN
Results of Mössbauer and EPR study of a univalent-iron phthalocyanine complex (FeIPc) are presented in this paper. FeIPc has been obtained from FeIIPc by the chemical reduction method in tetrahydrofuran (THF) and dimethoxyethan (DME) solutions. Like in the case of FeI-porphyrin complexes, Mössbauer and EPR data as well as quantum calculations of electronic absorption spectra confirm in this case a low-spin configuration of FeI ions with an unpaired electron located at dz2 orbital. Interaction between FeIPc and THF molecules does not change significantly the electron configuration of FeI ions coordinated to phthalocyanine ligand.
EN
Research on converter slag reduction process has been carried out in the world for many years. The research objective is to implement in a commercial practice a process enabling waste-free utilization of growing slag mass. The reducer share and the process temperature depend on the slag chemical constitution and the planned chemical constitution of the non-metallic phase, which depends on product purpose. In order to determine the process parameters the FactSage software can be used, which allows to determine the chemical constitution of slag reduction process products in the equilibrium state. The paper presents an example of application of the FactSage program for determination of the basic parameters of the converter slag reduction process, in which a non-metallic phase of a chemical constitution similar to the Portland clinker constitution is obtained.
PL
Badania procesu redukcji żużla konwertorowego prowadzone są w świecie od wielu lat. Celem badań jest wdrożenie do praktyki przemysłowej procesu umożliwiającego bezodpadową utylizację narastającej masy żużla. Udział reduktora i tempera- tura procesu redukcji zależą od składu chemicznego żużla i planowanego składu fazy niemetalicznej, który uzależniony jest od przeznaczenia produktu. W celu wyznaczenia tych parametrów procesu można stosować komputerowy program FactSage, który pozwala na określenie składu chemicznego produktów w stanie równowagi otrzymywanych w procesie redukcji żużla. W artykule przestawiono przykład zastosowania programu FactSage do określenia podstawowych parametrów procesu redukcji żużla konwertorowego, w którym otrzymuje się fazę niemetaliczną o składzie chemicznym zbliżonym do składu chemicznego klinkieru portlandzkiego.
EN
We report on the investigations into the kinetics of hydrogen reduction process, and some other reduction-related phenomena in the 0.3 Bi/sub 2/O/sub 3/ 0.7 SiO/sub 2/ glass. Use has been made of the various experimental methods, such as measurements of DC electrical conductivity, MIR, DSC and optical microscopy. The reduction process has been shown to lead to significant changes in the physical properties of the near-surface layer of glasses under consideration. The near-surface layer, originally dielectric, becomes semiconducting. Within the reduced layer a granular structure appears. We suggest that the carrier transport might consist in thermally activated hops between localised centres, which are related to the reduction-induced structural defects.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.