Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The increasing complexity of supply chains and the dynamic development of information technology result in the increased interest of the Multi-Echelon - Inventory - Management concept. Although the concept is well - known in the last decade worldwide, in Poland the concept is still not enough explored. This paper presents the supply chain from the perspective of Multi-Echelon - Inventory - Management concept realization. The basis for the concept is to optimize the inventory level in the entire supply chain, what is considerably more difficult than managing it in a single-echelon. The main contribution of this paper is to introduce main challenges of multilevel systems and determine the classification of risks and sources of uncertainty in the entire supply chain.
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań nad perspektywami rozwoju sieci recyklingu PWE w Polsce. W tworzeniu perspektyw rozwoju sieci recyklingu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji (PWE) w Polsce wykorzystano dane ze źródeł wtórnych w postaci danych statystycznych, publikacji naukowych, wyników analogicznych badań oraz dane ze źródeł pierwotnych w postaci przeprowadzonych badań ankietowych. Korespondencyjnym badaniem ankietowym objęto podmioty tworzące sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie Polski. W metodologii badawczej zastosowano triangulację metod. Wykorzystano analizę i syntezę oraz analizę statystyczna i ekonometryczną. Efektem prac badawczych jest opracowanie naukowe dotyczące perspektywy rozwoju sieci recyklingu w Polsce.
EN
The purpose of the paper is to present results of conducted research on development prospects for End of Life Vehicles (ELV) recycling network in Poland. There were used data from secondary sources in the form of statistical data, scientific papers, results of corresponding research and data from primary sources in the form of a survey carried out among entities forming ELV’s recycling network in Poland. In the research methodology there was used the triangulation method. The analysis and synthesis was used as well as statistical analysis and econometric one. The result of conducted research is scientific paper about development prospects for End of Life Vehicles recycling network in Poland.
EN
Background: End of Life vehicles become an emerging problem because of the type of waste which they are. Each country is creating own recycling network where ELVs are well secured and recycled. Poland is a country where the system is not working correct because of a high absorption of ELVs by illegal dismantling entities which are more competitive than legal elements of recycling network. The problem is well known but there is still lack of solution. The purpose of this article is to present the concept of tools for the valuation of ELVs in order to improve the competitiveness of disassembly stations. Methods: The research methodology consists of a literature review as well as observations, surveys, BPMN and UML diagrams. On the basis of literature review and observations the problem was identified. The surveys were elaborated in order to identify requirements for the concept of the tool. BPMN and UML diagrams were used to model the processes in dismantling station and the information flow between the user and the tool. Results: There was established a concept of the tool - ELV's Calculator which support decisions of ELV's value estimation. Conclusions: Improving competitiveness of legal dismantling station is extremely important issue in order to provide safe for Environment and People and economically justified ELVs' management. Legal entities have to follow the law what makes their business cost higher. This paper provides a solution of encouraging people to return ELVs to legal dismantlers by offering them price adequate to market demand.
PL
Wstęp: Pojazdy wycofane z eksploatacji (PWE) to coraz większy problem ze względu na charakter odpadu jakim są. Każdy kraj buduje sieć recyklingu, w której PWE są odpowiednio zabezpieczone i poddawane recyklingowi. W Polsce system nie działa dobrze ze względu na to, że występuje duża absorpcja PWE przez nielegalnie działające przedsiębiorstwa zajmujące się demontażem, które są bardziej konkurencyjne niż legalne jednostki. Problem jest dobrze znany, lecz nie ma jego rozwiązania. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji narzędzia przeznaczonego do wyceny wartości PWE celem poprawy konkurencyjności legalnej stacji demontażu. Metody: Przeprowadzono badania literaturowe jak również obserwacje, wywiady oraz wykorzystano diagramy BPMN i UML. Na podstawie przeglądu literatury oraz obserwacji został zidentyfikowany problem. Celem przeprowadzonych wywiadów było opracowanie narzędzia. Diagramy BPMN i UML zostały wykorzystane do zamodelowania procesów realizowanych w stacji demontażu oraz przepływów informacyjnych między użytkownikiem narzędzia a narzędziem. Wykorzystane zostały następujące metody badawcze: analiza źródeł literatury, obserwacje, wywiady, diagramy UML i BPMN. Na podstawie analizy literatury oraz obserwacji zidentyfikowany został problem. Ankiety były przeprowadzone celem identyfikacji wymagań dotyczących narzędzia. Diagramy natomiast zostały wykorzystane do modelowania procesów w stacji demontażu oraz przepływów informacji między użytkownikiem a narzędziem. Wyniki: Opracowano koncepcję narzędzia - Kalkulator PWE celem wsparcia podejmowania decyzji w zakresie szacowania wartości PWE. Wnioski: Zwiększanie konkurencyjności legalnie działających stacji demontażu jest bardzo ważnym zagadnieniem w kontekście zapewnienia bezpiecznego dla ludzi i środowiska oraz ekonomicznie uzasadnionego zarządzania PWE. Legalne stacje demontażu muszą działać zgodnie z prawem, co podwyższa ich koszty funkcjonowania. Przedstawiony artykuł dostarcza rozwiązania, które ma zachęcić właścicieli PWE do dostarczania PWE do legalnych obiektów przez zaoferowanie im ceny odpowiedniej do wymagań rynku.
EN
The lean production is a well - known managerial concept with the critical point which is value creation. Adopting and implementing the lean approach focused on waste reduction, leads to more sustainable operations. In this paper it is assumed that each process is more sustainable, if there will be efficient utilization of the resources. Waste is an firewall for the efficient and sustainable use of resources, what means that there is hidden potential for optimization . In this article there is presented a new method of identifying all types of muda from the perspective of the dimensions of sustainability: social, economic and environmental development with the use of Rapid Plant Assessment. Registered types of muda became a platform for creating a questionnaire – Muda checklist, which contain the information about areas with the potential for improvements.
PL
Szczupła produkcja jest dobrze znaną menadżerską koncepcją zarządzania, w której najważniejsze jest kreowanie wartości. W trakcie realizacji koncepcji lean szczególny nacisk kładzie się na usuwanie strat, co skutkuje tym, że operacje zyskują wymiar bardziej zrównoważonych. Założono, że wraz ze wzrostem efektywności wykorzystania zasobów, wzrasta poziom zrównoważonego rozwoju w kontekście wykonywanych operacji. Straty stanowią blokadę dla efektywnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów, stanowiąc przez to ukryty potencjał do optymalizacji. W artykule zaprezentowano nową metodę identyfikacji strat (muda) z perspektywy zrównoważonego wykorzystania zasobów w wymiarze: ekonomicznym, społecznym, ekologicznym. Zidentyfikowane typy strat w przedsiębiorstwie stanowią podstawę dl budowy formularza – Listy Kontrolnej Optymalizacji (Muda Checklist), która zawiera informacje o obszarach z potencjałem do zmian.
PL
Każde przedsiębiorstwo ma silne oraz słabe strony, poprzez które może wchodzić w interakcje z otoczeniem (szanse/zagrożenia). Przeciwdziałanie zagrożeniom bądź wykorzystywanie nadarzających się szans to efekt siły wewnętrznej przedsiębiorstwa, osłabianej przez marnotrawstwa. Potrzeba ciągłego doskonalenia powinna przyświecać działalności każdego przedsiębiorstwa, czego realizację umożliwia koncepcja lean management. Jednym z podstawowych filarów koncepcji lean jest eliminacja tego co nie dodaje wartości – strat. Straty stanowią blokadę dla efektywnego, zrównoważonego wykorzystania zasobów. Artykuł prezentuje analizę strat z perspektywy wymiarów zrównoważonego rozwoju: społecznego, ekonomicznego i środowiskowego. Marnotrawstwa zidentyfikowane w różnych obszarach przedsiębiorstwa zbadane zostały pod kątem przyczyn je wywołujących. Przyjęte w artykule podejście pozwoliło na identyfkację przyczyn źródłowych problemów, na podstawie których opracowano koncepcję usprawnień z podziałem na określone obszary działalnosci przedsiębiorstwa w kontekście zrównoważonego wykorzystania zasobów. Z uwagi na to, że w każdym przedsiębiorstwie identyfikowane są te same typy strat, zaproponowane podejście poszukiwania potencjałów optymalizacyjnych zyskuje wymiar uniwersalny.
EN
Each company has strong and weak points through which can interact with the environment (opportunities / threats). Countering threats or use of opportunities is the result of the company's internal forces, that is undermined by waste/muda. The company should constantly improve, what is possible by to the implementation of the concept of lean management. One of the basic pillars of the concept of Lean is to eliminate what does not add value – waste/muda. Muda create a lock for the efficient and sustainable use of resources. The article presents analysis of muda from the pillars of sustainable development: Social, Economy, Environment. Waste identified in different areas of the company were investigated for the reasons that cause it. Approach adopted in the article allowed the identification of source causes of problems, what was the base for creating improvements proposal in the context of sustainability. Proposed approach of exploration potential optimization has got an universal dimension, due to the fact, that we can find muda in each company.
6
Content available remote Szacowanie wartości Pojazdu Wycofanego z Eksploatacji (PWE) – studium przypadku
PL
Pojazdy wycofane z eksploatacji stanowią poważny problem w Polsce. Stacje demontażu są podstawowymi ogniwami w sieci recyklingu. Jednak największym problem jest działalność ‘szarej strefy’ która pochłania znaczną część PWE. W celu zwiększenia konkurencyjności stacji demontażu opracowano narzędzie – Kalkulator wyceny pojazdu (KWP). Narzędzie to ma usprawnić proces wspomagania decyzji co do oceny wartości przyjmowanego PWE. Do opracowania formularza wykorzystano następujące metody badań: wywiady z pracownikami stacji demontażu oraz schematy blokowe w postaci diagramów UML. Diagramy te pozwoliły na stworzenie funkcji na potrzeby stacji demontażu, jak również zwizualizować koncepcję.
EN
End-of-life vehicles (ELVs) are a serious problem in Poland. Dismantling station is the key point of recycling network. However, the biggest problem is the activities of 'gray zone' which absorbs a large part of ELVs. In order to increase competitiveness of dismantling stations the calculation card for ELV’s (CCE) was developed. This tool aims at improving process of decision support in the assessment of the value received ELVs. To develop a form the following research methods were used: interviews with employees of dismantling station, and flowcharts of UML diagrams. These diagrams allowed to create a function for the purpose of dismantling station as well as to visualize the concept.
EN
Sustainable resources utilization is very actual issue considered in three dimensions: economic, social and environmental. Products end-of-life management is a key element of sustainable development. Automotive industry is a big supplier of different kinds of waste. End-of-life vehicles are becoming problem in most of the Member Countries. Poland is a country with one of the oldest vehicles feet in EU. It results in a growing trend of the number of old and worn cars, which need to be dismantled and recovered. The objective of this paper is to present an assessment of sustainability in disassembly station. Authors present theoretical background of research, case study description and complex analyses of dismantling process in one of the biggest dismantling stations in Poland with application of following tools: VSM maps, diagram SIPOC and RPA method. The analysis allows to identify main problems which exist in this field and to propose some improvement measures in order to improve the sustainability of dismantling operations
PL
Niniejszy artykuł dotyczy zastosowania metody VSM, jako narzędzie doskonalącego proces demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Swoja treścią obejmuje zagadnienia związane z metodą VSM i jej związkiem z doskonaleniem procesów, procesów demontażu PWE. Kluczowym dla autorek, było zaprezentowanie praktycznego wykorzystania VMS i prezentacje efektów zastosowanie tego narzędzia do doskonalenie procesu produkcyjnego w formie gniazda.
PL
Artykuł przedstawia procedurę tworzenia Systemu Społecznych Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju (Social Sustainable Development Indicators System -SSDIS) w celu dokonania oceny firm zajmujących się przetwarzaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przedstawiony system wskaźników wspiera podejmowanie decyzji menadżerskich oraz służy identyfikacji stanu obecnego i potencjalnych obszarów wymagających działań usprawniających w aspekcie społecznym zrównoważonego rozwoju.
EN
This article presents a procedure for the development of the Social Sustainable Development Indicators System (SSDIS) in order to assess companies processing End of Life Vehicles (ELV) and support decision making from sustainable development point of view in social dimension.
EN
The aim of the study was to find out whether the level of arterial oxygen saturation (Sa02) during sleep in obstructive sleep apnea (OSA) patients can be predicted on the basis of the static or dynamic lung volumes measurements or respiratory resistance measurements performed during wakefulness in the sitting and supine positions. Nineteen OSA patients were divided into 2 groups depending on the high and low Sa02 during sleep apneas (85:3% vs 78:9%). In the patients with the high Sa02 there was a bigger vital capacity (both in the sitting and supine positions), a lower residual volume/ total lung capacity ratio in the supine position and a smaller decrease of the expiratory reserve volume on adopting the supine posture, a higher mid-expiratory-flow, both in the sitting and supine positions, and a higher peak-expiratory-flow in the supine position as compared with patients with the low Sa02 during sleep apneas. The respiratory resistance and forced-expiratory-volume 1sec/vital capacity ratio were similar in both groups. Conclusion: the measurements of the lung volumes and capacities in the both the sitting and supine position allow predicting the level of the arterial oxygen desaturation during the episodes of sleep apnea in the OSA patients. Small-airways disease (that can be detected in the sitting and especially, in the supine position) leads to a more severe arterial oxygen desaturation during sleep in the OSA patients. The respiratory resistance does not influence the arterial oxygen desaturation in the OSA patients.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.