Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  net production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wskaźnik technicznego uzbrojenia, postęp naukowo-techniczny i jego efektywność oraz przyrost produkcji czystej, w gospodarstwach różniących się stopniem uproszczenia produkcji roślinnej. Przedmiotem badań były biznes plany złożone przez 116 rolników do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie, których mieli szansę otrzymać pomoc finansową na zakup nowych maszyn i urządzeń. Informacje zawarte w tych wnioskach pozwoliły na ocenę wyposażenia technicznego gospodarstw a w konsekwencji na określenie ww. wskaźników w latach 2002-2007.
EN
A technological index of equipment, scientific and technological progress and its effectiveness as well as net production increase in the farms with varying production facilitation degree were presented. The subject of research pertained to business plans submitted by 116 farmers before Agriculture Restructuring and Modernizing Agency in order to have a chance to get a financial grant for a purchase of new machinery and equipment. Information contained in those applications were used to evaluate technical equipment used in the farms, and consequently, determine above mentioned indices for years 2002-2007.
2
Content available remote Some methodological problems concerning renewable energy sources in agriculture
EN
Experts in different countries emphasize the need for reduction and rationalization of energy use. Some of them exhort to the return to animal power in agriculture. They argue that work horses - contrary to tractors - are natural elements of the ecosystem. The return of horses as a power source in agriculture seems unrealistic. Howewer, in Polish agriculture farms equipped exclusively with horses constitude 17% of all farms owning any kind of tractive force. Therefore, the biomass consumed by horses should be taken into consideration in energy balances of polish agriculture. Different kinds of direct and indirect energy inputs are necesarry for the production of biomass and other renewable energy sources, which should be taken into account. Deduction of conventional energy inputs involved in the production of renewable energy sources enables the evaluation of the net renewable energy again. The appropriate calculation method is presented in the paper. In 1997, the share of gross renewable energy in the final direct energy consumption of Polish agriculture amounted to 14.5%. The energy in feedstuffs for horses constituted almost 3/4 of that. The rest was wood. In Denmark the biomass used directly for energy consumption in agriculture. In Poland horses are still used for some work on small farms, but in Denmark they are kept mostly for pleasure. The values of net renewable energy inputs amount to 87% of the gross value in Poland and 79% of the gross value in Denmark.
PL
Eksperci zwracają uwagę na konieczność zmniejszenia i racjonalizacji nakładów energii. Niektórzy z nich nawołują do powrotu do stosowania w rolnictwie żywej siły pociągowej. Twierdzą oni, że konie robocze - w odróżnieniu od ciągników - są naturalnym elementem ekosystemu. Powrót na znaczniejszą skalę do koni jako źródła energii pociągowej jest mało realny. Jednakże w rolnictwie polskim gospodarstwa mające konie jako jedyne źródło siły pociągowej stanowią 17% ogółu gospodarstw wyposażonych w jakikolwiek rodzaj siły pociągowej. Biomasa w postaci pasz zużywanych przez konie powinna więc być uwzględniana w bilansach energii polskiego rolnictwa. Podczas produkcji energii ze źródeł odnawialnych (w tym biomasy) są niezbędne różne rodzaje bezpośrednich i pośrednich nakładów energii, co powinno być brane pod uwagę w odpowiednich analizach. Odjęcie nakładów energii ze źródeł konwencjonalnych ponoszonych przy produkcji odnawialnych nośników energii umożliwia oszacowanie przychodu energii odnawialnej netto. Przedstawiono odpowiednią metodę obliczeń. W 1997 r. udział energii odnawialnej brutto w bezpośrednim zużyciu energii w rolnictwie polskim wyniósł 14,5%. Energia zawarta w paszach dla koni stanowiła prawie 3/4 tej wartości, reszta przypadała na drewno. W Danii biomasa zastosowana bezpośrednio do celów energetycznych stanowiła 5%, a pasze dla koni tylko 2,9% bezpośredniego zużycia energii w rolnictwie. Wartości nakładów energii odnawialnej netto stanowią w Polsce 82% w stosunku do wartości brutto tych nakładów, w Danii 79% w stosunku do wartości brutto.
3
Content available remote Ocena przychodów i rozchodów produkcyjnych badanych gospodarstw rodzinnych
PL
Przedstawiono analizę przychodów i rozchodów 10 gospodarstw rodzinnych. Źródła przychodów podzielono na cztery grupy: sprzedaż produkcji rolniczej (produkcja końcowa), sprzedaż usług, zaciągnięte kredyty oraz przychody z emerytur, rent i pracy poza gospodarstwem. Rozchody produkcyjne gospodarstw podzielono na nakłady bezpośrednie (surowce), naklady pośrednie (opłaty stałe), nakłady inwestycyjne i umowne wynagrodzenie za pracę. Na podstawie przychodów i rozchodów określono produkcję czystą oraz zysk rolniczy gospodarstw.
EN
Paper presented an analysis of incomes and expenditures of 10 family farms. The income sources were divided into four groups: sale of agricultural products (final production), sale of servicing, contracted credits, incomes from retring fund (pensions) and non-agricultural actevities (employment). On the other hand, productive outgoings of the farms were divided into: direct inputs (raw materials), indirect costs (fixed charges), investment outlays and stipulated wages for the labour. On the basis of income - outgoing analysis the net production and agricultural profit were estimated for examined farms.
PL
Przedstawiono wpływ postępu naukowo-technicznego i jego efektywności na przyrost nakładów materiałowych oraz produkcji czystej w gospodarstwach indywidualnych, na przykładzie gminy Milówka. Badane obiekty scharakteryzowano pod względem struktury użytkowania ziemi, struktury zasiewów, wielkości nakładów materiałowych oraz produkcji czystej. Podano wyniki badań dotyczące wpływu postępu naukowo-technicznego, jego efektywności na zmiennosć produkcji czystej i nakładów materiałowych w badanym okresie (1990 i 1997). Za pomocą programu statystycznego obliczono istotne zależności korelacyjne. Zamieszczone przykładowe rysunki regresji liniowej przeanalizowano pod kątem wpływu zmiennych niezależnych na przyrost nakładów materiałowych i produkcji czystej. Otrzymane wyniki wykazują, że w warunkach małych i rozdrobnionych gospodarstw rejonu górskiego wprowadzanie postępu technicznego zawsze będzie wiązało się ze zwiększeniem nakładów materiałowych, co jest zjawiskiem niepożądanym z punktu widzenia jego efektywności.
EN
Paper discussed the influence of scientific and technical progress and its efficiency on an increase of material inputs and net production on the family farms, on an example of the Milówka commune. The examined objects were characterized in respect of land utilization structure, cropping structure, height of material inputs and net production. The results of studies on the effect of scientific and technical progress and its efficiency on the variability of net production and material inputs for the period of 1990 and 1997 were presented. Next, by the use of a statistical propgramme, the significant correlation relationships were computed. Presented exemplary diagrams of the linear regression were analysed in respect of the effect of independent variables on the rise of material inputs and net production. Obtained results showed that in the case of small and dispersed farms of the mountain region, the introduction of technical progress shall not be always accompanied by the increment of material inputs, what is - of coursean undesirable phenomenon considering its efficiency.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.