Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optymalizacja topologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Mechanical optimization with artificial immune system
EN
The article shows implementation of artificial immune system in the mechanical optimization. Optimization process is mainly used during new product introduction phase and ensures that new design is well balanced and includes all critical to quality items. Artificial immune system algorithm in the mechanical optimization assumes optimal solution as a pathogen and geometric configurations as a lymphocyte which are matching with optimal design.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie sztucznego systemu immunologicznego w procesie optymalizacji konstrukcji mechanicznych. Proces optymalizacji jest stosowany zwłaszcza w trakcie projektowania nowej konstrukcji bądź systemu i pozwala dostarczyć produkt zbalansowany i uwzględniający wszystkie niezbędne kryteria. Algorytm działający na podstawie sztucznego systemu immunologicznego w optymalizacji mechanicznej traktuje optimum jako patogen, a konfiguracje geometryczne jako limfocyty, które adresują optymalną konstrukcje.
EN
The article will refer to an example of topological optimization applied to a typical constructional form of an exemplary technical object. Topological optimization, in this case, is to reduce the mass of the element by removing the material that is not necessary to fulfil its objective function, resulting from specific design requirements and accepted criteria. The object form resulting from topological optimization is usually theoretical and presents only the optimal distribution of material in the design space. The development of the target construction form requires further modelling activities. The presented topological optimization process was made using the Altair Inspire [1] system. While, the CATIA v5 [6] system was used for further modelling. Target constructions will be made taking into account two manufacturing technologies: (1) cutting from sheet metal, bending, and welding, and (2) generative technology (DMLS) [8]. All obtained functional models of the same object will be compared in terms of strength characteristics and the obtained weight loss.
PL
Tematyka poruszona w artykule dotyczy opisu przykładu zastosowania optymalizacji topologicznej w odniesieniu do konwencjonalnej postaci konstrukcyjnej przykładowego obiektu technicznego. Optymalizacja topologiczna - w rozpatrywanym przypadku - ma za zadanie zmniejszenie masy elementu poprzez automatyczne usunięcie tworzywa, które nie jest niezbędne do spełnienia jego funkcji celu, wynikającej z określonych wymagań projektowych i przyjętych kryteriów. Postać obiektu, będąca wynikiem zastosowania optymalizacji topologicznej, zwykle ma charakter teoretyczny i przedstawia jedynie optymalną dystrybucję tworzywa w przestrzeni projektowej. Opracowanie docelowej postaci konstrukcyjnej wymaga dalszych działań modelowych. W artykule przedstawiono przykładowy proces optymalizacji topologicznej z użyciem systemu Altair Inspire [1]. Pozostałe prace modelowe wykonano z użyciem systemu klasy CAx - CATIA [6]. Podczas opracowania konstrukcji docelowej (już zoptymalizowanej) przedstawiono różne postaci konstrukcyjne z uwzględnieniem technologii ich wykonania. Pierwszy model wirtualny zaprezentowano jako wynik operacji wycinania z arkusza blachy, gięcia i spawania. Natomiast postać konstrukcyjna drugiego modelu wirtualnego jest dostosowana do wytworzenia z użyciem technologii generatywnej (technologia SLS) [8]. Opracowane modele tego samego obiektu porównano pod względem cech wytrzymałościowych oraz uzyskanego ubytku masy.
EN
Contemporary architectural explorations are also concerned with the structural developments of geometric spatial forms. More and more original objects are created or even mapped in reference to nature creations. The reasons for such undertakings are, on the one hand, the need to rationalize structural solutions, while on the other hand the creation of new forms in the context of aesthetics, functions, symbolism, etc. The dynamically developing computer programs that enable multilateral analysis of the proposed solutions in the design process, especially in the aspect of irregular shapes are a significant impulse for the introduction of bionic patterns into architecture. A significant pragmatic change of approach in the design process is the interdisciplinary cooperation of specialists from many fields. As a result, architectural objects in which innovative techniques, materials and technological solutions are tested, often differ from known modern building technologies. The use of bionic models in the search for new aesthetics in architecture requires the shaping of structural elements following the logic of Nature, which determines unconventional, but at the same time rational material solutions optimized towards minimal consumption of materials and energy required to produce them. Such perception of load-bearing structures is not new, but only a continuation of logical thinking from the past, and the development of digital tools supporting designers provides multiple optimization opportunities in synergistic architectural explorations. An important element of an article is own research on optimization of flat gridshell surfaces. The search criterion is the minimum mass and the study compiles selected classic models (regular divisions) and selected bionic models (irregular divisions).
PL
Współczesne poszukiwania w architekturze opierają się na strukturalnym budowaniu geometrycznych form przestrzennych. Coraz więcej oryginalnych obiektów powstaje w nawiązaniu, a nawet odwzorowywaniu tworów spotykanych w naturze. Powody takich działań to z jednej strony potrzeba racjonalizowania rozwiązań strukturalnych, natomiast z drugiej strony kreowania nowych form w kontekście estetyki, funkcji, symboliki, itp. Istotny impuls wprowadzania wzorów bionicznych do architektury stanowią rozwijające się dynamicznie programy komputerowe, które umożliwiają wielostronne analizowanie proponowanych rozwiązań, szczególnie w aspekcie nieregularnych kształtów. Znaczącym, pragmatycznym działaniem jest też zmiana podejścia w procesie projektowania w ukierunkowaniu na interdyscyplinarną współpracę specjalistów z wielu dziedzin. W rezultacie obiekty architektoniczne, w których testowane są nowatorskie rozwiązania techniczno-materiałowe i technologiczne, często różnią się od znanych współczesnych technologii budowania. Wykorzystanie modeli bionicznych w poszukiwaniu nowej estetyki w architekturze wymaga kształtowania elementów konstrukcyjnych zgodnie z logiką Natury, która determinuje niekonwencjonalne, ale jednocześnie racjonalne rozwiązania materiałowe zoptymalizowane z uwagi na minimalne zużycie tworzyw i energii do ich wytworzenia. Takie postrzeganie struktur nośnych nie jest nowym podejściem, a jedynie kontynuacją logicznego myślenia z przeszłości, a rozwój cyfrowych narzędzi wspomagających projektowanie oferuje zwielokrotnione możliwości optymalizacyjne w synergicznych poszukiwaniach architektonicznych. Istotnym elementem artykułu są badania własne dotyczące optymalizacji płaskich struktur prętowych. Kryterium poszukiwań jest minimalna masa, a w badaniu zestawiono wybrane modele klasyczne(o regularnych podziałach) oraz wybrane modele bioniczne (o podziałach nieregularnych).
PL
W artykule zaprezentowano nową metodę optymalizacji konstrukcji przy zastosowaniu optymalizacji topologicznej. Metoda pozwala uzyskać rozwiązania spełniające przyjęte ograniczenia technologiczne i wytrzymałościowe w pierwszym kroku bez konieczności żmudnego dostosowywania kształtu do postaci nadającej się do wytwarzania. Jak potwierdzają wyniki z przeprowadzonych testów, nowa metodyka umożliwia uzyskanie rozwiązań efektywnych, czyli lekkich i zwartych konstrukcji spełniających przyjęte ograniczenia i nadających do bezpośredniego wytwarzania technologia przyrostową.
EN
In the article, a new method for structural design using topological optimization is proposed. The method allows obtaining solutions that meet the adopted manufacturing and endurance constraints in the first step without the need of shape adjusting process to form suitable for production. As it is illustrated in the carried out tests, the proposed methodology allows to obtain effective solutions: lightweight and compact structures that meet the assumed constraints and give the possibility to direct fabrication by additive manufacturing.
5
Content available Optymalizacja topologiczna dźwigni pedału hamulca
PL
Przedstawiono sposób przeprowadzenia optymalizacji topologicznej dźwigni pedału hamulca w programie solidThinking Inspire. Pokazano geometrię przed optymalizacją, nadane warunki brzegowe optymalizacji oraz obliczeń wytrzymałościowych, a także geometrię po optymalizacji. Porównano wyniki obliczeń wytrzymałościowych oraz masy badanych obiektów przed i po optymalizacji. Zoptymalizowana geometria spełniła przyjęte kryteria przy jednoczesnym zmniejszeniu masy o 34,1%.
EN
The paper showcased topology optimization of the brake pedal lever performed in solidThinking Inspire software. Geometries before and after optimization were shown, as well as boundary conditions for optimization and strength assessment. The stresses and masses of geometries before and after optimization were compared. Optimized geometry met assumed strength criteria along with reduced mass by 34,1%.
6
Content available remote Weight reduction of motorcycle frame by topology optimization
EN
Purpose: of this paper is to improve the fuel efficiency of electrical motorcycle by reducing the weight of its frame without affecting the basic functionalities, dimensions and performance. Design/methodology/approach: Weight reduction of the frame was achieved by topology optimization technique. Initially the load and stresses acting on the frame was studied. Material of the frame was chosen as Aluminium and the frame was geometrically modelled using Autodesk Fusion 360. With the help of ANSYS AIM 18.2, weight of the frame was optimized by the design modifications suggested by the concept of topology optimization, for the corresponding loads and stresses induced on it. It was observed that the stress induced on the modified design was lesser than that of respective permissible yield stress of the frame material. After optimization, the weight of the frame was reduced from 3.0695 kg to 2.215 kg with the weight reduction of 27.84%. The weight reduction shows that the topology optimization is an effective technique, without compensate the performance of the frame. Approach used in the paper for the weight reduction of the frame is the topology optimization. The modelled frame was topology optimized by using ANSYS 18.2. After the topology optimization, the regions where the metal removal is possible, for weight reduction was identified. Findings: In this paper, the motor cycle frame was optimized and weight of the frame was reduced from 3.065 kg to 2.215 kg. Weight reduction of 27.84% was achieved without compensating the performance. Research limitations/implications: All the components of the automobile may be topology optimized for the weight reduction, thereby improving the fuel efficiency. Innovative design/Improvement in design also possible. Practical implications: By reducing the weight of the frame, weight of the automobile also reduces. Reduction in weight of the automobile leads to improved fuel efficiency. Originality/value: Weight of the motorcycle frame reduced by topology optimization. The regions of material removal at the frame, without compensating the performance was identified.
EN
This paper presents a dynamic analysis of earlier optimized auxetic structure. This optimization based on the distribution of two materials in such way to obtain a minimal value of Poisson’s ratio (PR), which indicates the auxetic properties. The initial optimized shape was so-called star structure, which if is made from one material has the PR close to 0.188. After optimization with the goal function of PR-minimization, the obtained value was equal to -9.5043. Then the eigenfrequencies for the optimized structure were investigated. The calculations were carried out by means of Finite Element Method (FEM). For optimization of the value of Poisson’s ratio was used algorithm MMA (Method of Moving Asymptotes). The computing of single material properties (PR, Young’s modulus, density) for the whole shape was made by means of SIMP method (Solid Isotropic Method with Penalization).
PL
Przedstawiono zastosowanie tzw. optymalizacji topologicznej do wyrobów produkowanych poprzez wtryskiwanie tworzyw sztucznych. Jest to metoda obliczeniowa pozwalająca na uzyskanie maksymalnej sztywności geometrii wypraski, a jednocześnie redukcję jej masy. Zaprezentowano możliwości wybranych narzędzi numerycznych wykorzystujących optymalizację topologiczną i ograniczenia w kontekście procesu wtryskiwania.
EN
The use of so-called topological optimization for products manufactured by means of injection molding of plastics, is presented. This is a computational method that allows for maximum rigidity of the mold geometry, while reducing its mass. Possibilities of selected numerical tools using topological optimization and constraints in the context of injection molding process, are presented.
PL
Przedstawiono współczesne kierunki rozwoju teorii optymalizacji topologii konstrukcyjnej dźwigarów płaskich, przestrzennych oraz rusztów. Omówiono metody konstrukcji bazowych prowadzące do kratownicowych lub belkowych aproksymacji dźwigarów Michella, metodę strut and tie w wersji wspomaganej przez metodę konstrukcji bazowych, metodę interpolacji materiałowej oraz metodę projektowania materiału. Każda z tych metod łączy w sobie optymalizację kształtu i materiału.
EN
The paper concerns the contemporary trends of the theory of optimization of structural topology of planar and spatial girders as well as grillages. The following methods discussed are the ground structure method leading to truss-like or beam-like approximations of Michell structures, the strut and tie method supported by the ground structure method, the method of material interpolation schemes and the free material design method. Each of these methods combines the shape design and the material design.
EN
Paper presents the problem of modelling and analysis of metalworking processes. Technological processes were considered as a geometrical, physical and thermal boundary and initial value problem, with unknown boundary conditions in the contact zone. An incremental model of the contact problem between movable rigid or thermo-elastic body (tool) and thermo-elastic/thermo-visco-plastic-phases body (object) in updated Lagrange formulation, for spatial states (3D) was considered. The incremental functional of the total energy and variational, non-linear equation of motion of object and heat transfer on the typical step time were derived. This equation has been discretized by finite element method, and the system of discrete equations of motion and heat transfer of objects were received. For solution of these equations the explicit or implicit methods was used. The applications were developed in the ANSYS/LS-Dyna system, which makes possible a complex time analysis of the states of displacements, strains and stresses, in the workpieces in fabrication processes. Application of this method was showed for examples the modelling and the analysis of burnishing rolling, thread rolling and turning processes. The numerical result were verified experimentally. The topic of topological optimization of car parts is also presented.
PL
W artykule przedstawiono problematykę modelowania i analizy numerycznej procesów technologicznych obróbki części samochodowych. Proces te rozpatrzono jako geometrycznie, fizycznie i cieplnie nieliniowe zagadnienie brzegowo-początkowe, z nieznanymi warunkami brzegowymi w obszarze kontaktu. Do opisu zjawisk nieliniowych, na typowym kroku przyrostowym, wykorzystano uaktualniony opis Lagrange'a, traktując narzędzie jako ciało sztywne lub termo-sprężyste natomiast przedmiot jako ciało termo-sprężyste/termo-lepko-plastyczne-fazowe. Równania ruchu obiektu i ciepła wyprowadzono wykorzystując rachunek wariacyjny. Otrzymane równania wariacyjne dyskretyzowano stosując aproksymację właściwą metodzie elementu skończonego. Dyskretne równania rozwiązano stosując jawne metody całkowania. Opracowano aplikacje w systemie ANSYS/LS-Dyna, które pozwalają na kompleksową analizę stanów przemieszczeń, odkształceń, naprężeń w dowolnym miejscu ciała i w dowolnej chwili realizacji procesu obróbki. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń numerycznych stanów naprężeń i odkształceń wybranych procesów technologicznych: nagniatania, walcowania gwintów i toczenia. Wyniki obliczeń numerycznych weryfikowano eksperymentalnie. Przedstawiono również problematykę optymalizacji topologicznej części samochodowych.
PL
W artykule przedstawiono strategię postępowania przy projektowaniu wybranego elementu konstrukcyjnego obiektu, jakim był samochód wyścigowy wykorzystywany w wyścigu Formuły Studenckiej. Do określenia optymalnej geometrii elementu i obniżenia jego masy zaproponowano metodę optymalizacji topologicznej i opracowano algorytm projektowania. Przeprowadzono także badania symulacyjne. Zrealizowane symulacje pozwoliły na potwierdzenie tezy, że uzyskano obniżone naprężenia w obiekcie, a także obniżono jego masę.
EN
The paper presents a method of structural element design using the rocker suspension from Formula Student bolide as an example. The shown method allowed to reduce mass of the chosen structural object as well as obtaining lower reduced stresses. Algorithm was based on topologic optimization. Simulations confirmed the thesis that the reduced stresses and lower mass was obtained.
EN
A computer program for topological optimization of a rotor for vertical axis wind turbines of various type is presented. The tool is based mainly on two external modules: the GMSH mesh generator and the OpenFOAM CFD toolbox. Interpolation of rotor blades geometry and computational model of the airflow through a turbine are briefly discussed. Moreover, a simple optimization algorithm is described. Exemplary results for a H-type rotor are presented. Finally, potential directions for the software development are indicated.
EN
The present study analyzes the operation length of internal forces (DDSW) understood as the length of the flow of internal forces along the shortest possible internal routes. The operation length of internal forces is determined on the basis of stresses and the given volume in the constructional space. The minimum DDSW of the structure satisfies the criterial conditions of the most rigid structure, where the potential energy of deformation and the deformation energy potential is the same in the whole volume and thus the potential gradient is zero.
PL
W artykule omówiono istotę i cel optymalizacji topologicznej. Dokonano przeglądu tradycyjnych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w połączeniach trzonu słupa oświetleniowego z blachą podstawy. Przedstawiono wyniki autorskich badań z zakresu optymalizacji połączenia słup-blacha podstawy. Omówiono różnice między rozwiązaniami uzyskanymi w drodze optymalizacji topologicznej a rozwiązaniami tradycyjnymi.
EN
The article discusses the nature and purpose of the topology optimization. An overview of current construction solutions used in the connections column-base plate was done. We also present the results of our own research in the field of optimization of the connection column-base plate. The differences between the solutions obtained through topology optimization and traditional solutions was discussed.
PL
W oparciu o nowoczesną metodykę projektowania przeprowadzono wytrzymałościowe analizy statyczne, analizy odporności na zużycie zmęczeniowe, analizy modalne, optymalizację topologiczną na przykładzie bębna pilarki.
EN
Based on modern design methodology static strength analysis, analysis of resistance to fatigue wear, modal analysis, topological optimization on the example of the cutters cylinder were conducted.
PL
W artykule przedstawiono porównanie dwóch metod optymalizacji korpusów maszyn. Obie metody wykorzystują zarówno metodę elementów skończonych jak i algorytm ewolucyjny. Pierwsza z nich zakłada, że znany jest model wstępny obiektu i wówczas należy użyć tylko optymalizacji parametrycznej. Natomiast w drugim przypadku, kiedy nie ma żadnych informacji o modelu obiektu należy zastosować zarówno optymalizacje topologiczną jak i parametryczną. Ta druga metoda wykorzystuje prymitywy, jako modele wstępne obiektu. W artykule zamieszczono wyniki porównania obu metod dla wybranego korpusu obrabiarki. Porównaniu podlegały optymalne rozwiązania w postaci: wskaźników sztywności, ich rozrzutu, masy korpusów i częstotliwość drgań własnych. Wyniki tych porównań są dosyć oczywiste: metoda optymalizacji, bazująca na prymitywach daje korzystniejsze efekty niż metoda bazująca na projekcie wstępnym. Dotyczy to w szczególności masy zoptymalizowanego korpusu, która może być nawet o 10 mniejsza.
EN
The paper presents comparison of two optimisation methods of machine frames. Both methods use Finite Element Methods and Evolutionary Algorithm simultanously. The first of the method assumes that the initail model of the body is known and in such situation the parametric optimisation should be applied only. In the second case when one has no information about the object’s model, the Topology optimisation and Parametric optimisation should be applied. The second method uses Prymitives as preliminary model of object. The paper presents results of comparision of both metof applied to an example frame. Such parameters were compared: coefficients of stiffness, dispersion of stiffness, masses od frames, free frequency of vibration. Results of comparision are very obviousness: method of optimisation based on primitives gives better results than method based on initialy project. First of all it concerns on the mass of opimised frame, which may be even 10% smaller.
PL
Konstrukcje szkieletowe są ważnym elementem stosowanym jako absorbery energii w przemyśle zbrojeniowym, lotniczym i samochodowym. Jednoczesne zastosowanie algorytmów optymalizacji topologicznej do kształtowania wytrzymałościowego, programów symulacji krzepnięcia, metod wytwarzania przyrostowego (AM – ang. additive manufacturing) oraz technologii sterujących procesami krzepnięcia, może mieć znaczący wpływ na otrzymanie konstrukcji lekkiej i wytrzymałej. Kształt takiej konstrukcji w sposób optymalny dopasowany jest do przenoszenia obciążeń przy określonym działaniu sił zewnętrznych i sposobach podparcia. Celem niniejszej pracy było przedstawienie możliwości, jakie dają wspólne zastosowanie metod optymalizacji topologicznej oraz metod przyrostowych wykonania oprzyrządowania odlewniczego do wykonania odlewów szkieletowych, odpornych na działanie sił ściskających.
EN
Cellular structures are critical components which perform as energy absorbers in the defense, aerospace and automotive industries. Simultaneous application of topological optimisation algorithms for strength forming, solidification simulation software, additive manufacturing (AM) methods and solidification process control technologies may have a significant impact on building lightweight and strong structures. The shape of such structures is optimally adapted for transmission of loads with certain action of external forces and bearing methods. The purpose of this paper is to present the potential released by joint application of topological optimisation methods and AM methods in building of casting equipment for production of cellular castings which can resist compressive forces.
EN
In the paper, the topological derivative for the Laplace equation is taken into account. The governing equation is solved by means of the Boundary Element Method. The topological-shape sensitivity method is used to determine the points showing the lowest sensitivities. On the selected points, material is eliminated by opening a hole, using the appropriate iterative process. This one is halted when a given amount of material is removed. The objective of this work is to obtain an optimal topology of the domain considered. In the final part of the paper, the example of computations is shown.
PL
Celem projektu oraz towarzyszących mu badań i eksperymentów było stworzenie przestrzeni, dostosowującej się strukturalnie do zmian zachodzących w związku z ciągłym rozwojem budynku w trakcie jego użytkowania, a zwłaszcza pod wpływem zmiany obciążeń. W tym celu zaadaptowano Metodę Elementów Skończonych do analizy statycznej budynku, oraz wywodzącą się z niej Optymalizacje Topologiczną, której celem jest jak najefektywniejsze rozmieszczenie materiału w przestrzeni. W trakcie badań nad formą obiektu, stworzone algorytmy, zostały przetestowane w kilku etapach, przed ich docelowym użyciem do wyliczeń konstrukcji budynku. Z danych otrzymanych w trakcie optymalizacji, zostało wyodrębnione pole wektorowe naprężeń, w każdym punkcie kontinuum, na podstawie którego, inny algorytm oparty na systemie wieloagentowym śledził ścieżkę przepływu sił celem aplikacji materiału. Struktura projektowanego obiektu oparta została na module, przypominającym cegłę, jednak geometrycznie odpowiadającemu kształtem pół-foremnej bryle ściętego ośmiościanu. W celu uproszczenia procesu projektowego stworzony został program typu CAD, dzięki któremu każdy użytkownik obiektu będzie mógł spersonalizować własną przestrzeń.
EN
The purpose of the project and the accompanying research and experimentation was to create a space, adapting to structural changes occurring in relation to continuous development of the building during its use, especially under the influence of load changes. For this purpose, Finite Element Method was adapted for building static analysis, and derived from it Topology Optimizations, whose aim is the most efficient distribution of material in space. During the research on the form of the building, created algorithms have been tested in several stages, before their intended use of in the calculations of building construction. From the data received during optimization, has been extracted stress vector field at every point in the continuum of material, on the basis of which, a different algorithm based on a multi agent system, traced the path of the forces with application of the material in the same time. Structure of created object, was based on the module, similar to the brick, but geometrically corresponding to the shape of a truncated octahedron. In order to simplify the design process, has been developed CAD software, so that each building resident will be able to personalize their own space.
PL
Poglądowa, oparta na analizie kratownic idea modeli Strut and Tie sprawia, że są one często stosowane w praktyce. Zbudowanie modelu dobrze zgadzającego się z rzeczywistą pracą konstrukcji czasem bywa trudnym zadaniem. Tak np. rozpatrzony w referacie model naroża ramy przedstawiony w normie [7] i w pracy [8] może budzić zastrzeżenia. W niniejszej pracy zaproponowano metodę generowania modeli ST przy użyciu optymalizacji topologii kratownicy, rozpatrując zagadnienie minimalizacji objętości prętów rozciąganych modelu. Stworzono oprogramowanie wykorzystujące algorytm konstrukcji bazowej, w którym wprowadzono pewien sposób uwzględniania kosztu węzłów, co pozwoliło na uzyskiwanie optymalnych kratownic o racjonalnie małej liczbie prętów (w odróżnieniu od konstrukcji Michella). Dodatkowo zaimplementowano algorytmy pozwalające spełnić odpowiednie wytyczne Eurokodu 2. Korzystając z oprogramowania zaproponowano alternatywę dla modelu naroża ramy z tejże normy uzyskując znaczne oszczędności stali zbrojeniowej. Dzięki programowi rozwiązano także szereg innych płaskich zagadnień z dziedziny konstrukcji żelbetowych.
EN
Although Strut and Tie models are often used in practical design due to their apparent concept based on truss analysis, the creation of a model consistent with behaviour of the real structure is not an easy task. Frame corner model considered in the paper and presented in code [7] and article [8] exemplifies the problem. The authors proposed a method of automatic generating of ST models by making use of truss topology optimization (volume minimization problem). The method is based on classical ground structure approach. The authors introduced a method of including the cost of nodes in the objective function, which allowed to obtain solutions consisting of rationally small number of bars (unlike Michell’s structures). Moreover, algorithms ensuring consistency with Eurocode requirements were developed. The method was implemented in computer program. With the use of the software the authors proposed an alternative ST model for the frame corner, which requires considerably less reinforcement steel in comparison with the model suggested by the code. The versatility of the program was well proven in several other examples of plane stress problems in reinforced concrete design.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.