Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LonWorks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł dotyczy opracowania kompletnej sieci czujnikowej oferującej wielopunktowy pomiar temperatury lub też temperatury i wilgotności, przewidzianej do zastosowania w budownictwie. Sieć, o której mowa, powstała jako jedno z zadań projektu badawczego finansowanego z Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej - SESBE (Smart Elements for Sustainable Building Envelopes -FP7-2013-NMP-ENV-EeB ) [1]. Jej pierwszym zastosowaniem jest prowadzenie badań dotyczących efektywności izolacji termicznej nowoczesnych paneli elewacyjnych opracowywanych we wspomnianym projekcie. Ponadto, we wniosku projektu zostało postawione wymaganie dotyczące takiej realizacji sieci, aby była ona łatwa do wykorzystania nie tylko w budynkach doświadczalnych – makietach, ale także w komercyjnym budownictwie, będąc dostarczycielem danych do systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Z tego powodu jako szkielet proponowanego rozwiązania wykorzystano jedną z popularnych platform BMS (Building Management System) – LONWORKS firmy Echelon. O wyborze tego właśnie standardu zadecydowała popularność na polskim rynku, możliwość stosowania różnych topologii sieci, które mogą być mieszane w ramach jednego wdrożenia, a także dostępność dedykowanych rozwiązań, takich jak mikrokontrolery wyposażone w jednostkę interfejsu sieci LONWORKS. Ponadto, sieć LONWORKS cechuje wysoka odporność na zakłócenia, okablowanie systemowe w postaci pojedynczej pary nieekranowanej skrętki nie posiada polaryzacji, co eliminuje możliwość wystąpienia awarii spowodowanej błędem montażu, zaś zdecentralizowana architektura – brak węzła nadrzędnego, kontrolera – dodatkowo zwiększa niezawodność.
EN
This paper deals with development of the complete sensor network dedicated to the multi-point measurement of the temperature and relative humidity, targeted to buildings. This network was designed within one of the research activities of the FP7 project SESBE (Smart Elements for Sustainable Building Envelopes -FP7-2013-NMP-ENV-EeB) [1]. The primary application of described network is research on the thermal efficiency of the façade panels developed and manufactured within the project. As it was required in project proposal, the network was designed bearing in mind its further application in buildings as a data provider for HVAC (heating, ventilation and air conditioning) systems. For that reason the skeleton of proposed solution is based on widely used BMS (building management system) network, namely LONWORKS from Echelon. This standard was chosen because of the following factors: the ability of merging different network topologies in one implementation, availability of dedicated solutions (e.g. microcontrollers with LONWORK transceiver) in the market and popularity. Moreover the LONWORKS is known from its high immunity to interferences, easy-to-install harness and decentralized architecture (lack of the master node) improving the reliability of developed system.
PL
Systemy automatyki budynkowej (BAS) spełniają coraz bardziej znaczącą rolę w budynkach, zwłaszcza komercyjnych i użyteczności publicznej. Są podstawowym elementem organizacji systemów zarządzania budynkami – BMS, integrując na poziomie obiektowym wszystkie podsystemy infrastruktury budynkowej. W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania systemów BAS w organizacji lokalnych sieci pomiarów zużycia energii elektrycznej i mediów, w perspektywie wdrożenia systemów zdalnego opomiarowania Smart Metering, inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart Grid oraz pojawienia się tzw. prosumentów.
EN
The Building Automation Systems (BAS) fulfil an increasingly important role in buildings, especially commercial and public buildings. They are an essential element of the building management systems (BMS) organization, integrating all building infrastructure subsystems on the field level. This paper presents the concept of using BAS systems in organization of local energy and the media consumption measurement network, in view of the remote metering Smart Metering and Smart Grid implementation as well as emergence of so-called prosumers.
EN
This paper presents different approaches to development of modern methods and control systems based on analysis and implementation of modern control methods. They utilize principles of robust control for thermal processes in intelligent buildings and method of Internal Model Control to calculate robust regulator parameters at non-parametric and parametric uncertainties in process model. The paper describes realized increase in robustness of control algorithm by means of programming module implemented into distributed control system based on LONWORKS technology.
PL
W artykule przedstawiono odporne sterowanie procesami ogrzewania w inteligentnym budynku. Uwzględniono niepewności modelu. Wykorzystano technologię LANWORKS.
EN
"Learning by doing" idea leads to improvements and innovations in students learning, especially in engineering fields. In this paper activities and works conducted by some of Polish technical universities are described. They are connected with learning of building automation systems in new laboratories' network - AutBudNet. Each of the laboratories base on different international standard - LonWorks, KNX, BACnet. Most of the research are conducted with special, active participation of selected senior years' students from courses leading to a master's degree.
PL
Idea "Nauczanie przez praktykę" to innowacyjne podejście do nauczania studentów kierunków technicznych. W niniejszym artykule przedstawiono prace i badania w tym kierunku, realizowane w wybranych polskich uczelniach technicznych, a związane z praktycznym nauczaniem automatyki budynkowej laboratoriach sieci AutBudNet. Każde z nich bazuje na odmiennym standardzie międzynarodowym - LonWorks, KNX, BACnet. Większość opisanych prac realizuje się przy aktywnym udziale studentów studiów magisterskich II stopnia.
5
Content available remote Systemy AMR – polskie problemy
PL
W 2002 roku istniało gotowe polskie rozwiązanie systemu do zdalnego odczytu liczników. Nasuwa się pytanie, dlaczego nie zostało ono masowo wdrożone? Analogicznych systemów w Polsce nie instalowały również, na masową skalę, inne, zagraniczne firmy, które wdrażały podobne systemy na Zachodzie. Współautor polskiego rozwiązania spróbuje w artykule wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy.
EN
In 2002 the polish academics have elaborated the AMR (Automated Meters Reading) system. The question is why wasn t it implemented in Poland in mass scale? Another foreign companies, which have install experiences from West Europe, also didn t install similar AMR systems in Poland. The coauthor of the polish AMR system tries to explain in this article reasons of this situation.
6
Content available remote Inteligentny budynek - nowoczesne technologie w laboratorium dydaktycznym
PL
W artykule przedstawiono aplikacje nowoczesnych technologii inteligentnego budynku w laboratorium dydaktycznym. Prezentowane są stanowiska laboratoryjne pozwalające na badanie podstawowych własności dwóch najbardziej popularnych systemów inteligentnych budynków tzn. ElB (European Installation Bus) oraz LonWorks (Local Operation Network). Większość prezentowanych stanowisk powstała w wyniku realizacji prac dyplomowych w Zakładzie Napędu Elektrycznego, Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Politechniki Warszawskiej.
EN
The paper shows the application of modern technologies in didactic laboratory. There are presented laboratory stands, which allow to research based properties of the two of the most popular intelligent building technologies i.e. European bus EIB and Lon Works. Mosf of the presented stands have been worked out and build as diploma works by Electric Drive Division students.
7
Content available remote E-learning w dziedzinie systemów automatyzacji
PL
W pracy omówiono stan obecny e-learningu w dziedzinie automatyki. Następnie zaprezentowano przykład systemu zdalnego szkolenia z zakresu systemów automatyzacji zbudowanych w technologii LonWorks, który został zrealizowany w ISS. Na zakończenie sformułowano istotne problemy, które powinny być rozwiązane w najbliższym czasie, aby e-learning mógł być szeroko stosowany w praktycznym kształceniu technicznym.
EN
In the paper, the current state of the e-learning in the automation is described. Then, an example of the remote practical learning system in the field of automation systems based on the LonWorks technology is presented. Finally, essential problems are formulated that should be solved in the future for e-learning to be widely applied in practical technical training and education.
PL
W pracy zaprezentowano główne cechy nowoczesnych systemów automatyzacji budynku. Przedstawiono otwarty inteligentny sytem automatyzacji budynku SABIO zbudowany na bazie sieci sterowania LonWorks. Następnie opisano kilka koncepcji układów sterowania z wykorzystaniem zaawansowanych metod obliczeniowych, które mogą być zastosowane w systemie SABIO.
EN
In the paper the main characteristic features of the modern building automation systems are considered. The open intelligent building automation system SABIO is also presented. This system has been developed on the basis on LonWorks control network. In the second part of the paper several concepts of control systems with the use of advanced computational methods are described. These systems can be applied to the SABIO system.
9
Content available remote Programy czasowe w sieciowym inteligentnym systemie automatyzacji budynku
PL
Referat prezentuje wyniki prac rozwojowych, których celem była rozbudowa o funkcje programów czasowych opracowanego w ISS inteligentnego systemu automatyzacji budynku SABIO bazującego na sieci sterowania LonWorks. Sieciowa rozproszona struktura systemu SABIO pozwoliła na zastosowanie nowatorskiego rozwiązania opartego na sprzętowych modułach programów czasowych oraz oprogramowaniu zarządzania programami czasowymi z poziomu stacji obsługi systemu. Moduły programów czasowych umożliwiają lokalne sterowanie urządzeniami automatyki w sieci LonWorks według ustalonych harmonogramów, zapewniając zwiększoną niezawodność całego systemu oraz łatwość wprowadzania zmian i rozbudowy systemu automatyzacji budynku.
EN
The paper presents the results of the project, which purpose was to develop scheduler programs for Intelligent Building Automation System SABIO (developed in ISS) based on LonWorks control network. The network distributed architecture of the SABIO system allowed application of an iimovative solution based on scheduler programs modules, which realize local control tasks of the LonWorks nodes according to the established timetable. Also as a part of the system scheduler applications have been developed, they were intended for creating and sending timetables from the computer service station. Such a solution makes the whole system more reliable and assures easier modifications and development of a building automation system
10
Content available remote Różnorodność i próby ujednolicenia przemysłowych sieci kontrolno-pomiarowych
PL
Rozwój przemysłowych sieci kontrolno-pomiarowych jest obecnie bardzo szybki. Niedawno większość standardów sieci nie miała możliwości komunikacji z innymi standardami. Obecnie prawie wszystkie sieci można wykorzystać w różnych zastosowaniach oraz mogą się one komunikować z innymi sieciami (jak Ethernet). Stają się coraz bardziej uniwersalne. Potencjalny nabywca może mieć trudność z wyborem odpowiedniego standardu, skoro większość sieci oferuje podobną funkcjonalność. Artykuł ten pokazuje zasadnicze różnice i podstawy konstrukcji kilku typowych rozwiązań, które nie zmieniły się od ich powstania. Znając te podstawy, można łatwiej zdecydować się na wybór danego rozwiązania.
EN
Present progress of control-measurement industrial networks is very fast. Until recently the majority of industrial networks standards have not had ability to communicate with other standards. Currently almost all industrial networks can be used in various applications and they can communicate with other networks (like Ethernet). They become more and more universal. For a potential purchaser it may be difficult to select an appropriate standard, since most of standards offer similar functionality. This paper presents fundamental differences and basics of construction of some typical solutions, which haven't changed since they arise. Knowing the fundamentals could be helpful to choose proper type of industrial network.
PL
Przedmiotem referatu jest krótki opis technologii LonWorks i protokołu komunikacji siecioweej LonTalk oraz omówienie ich aplikacji w pilotażowej instalacji automatyki budynku w pawilonie B1 Wydziału EAIiE AGH w Krakowie. Dla tej realizacji zostały w Katedrze ANiUP AGH opracowane prototypy odpowiednich urządzeń i podzespołów służących do automatyki budynków oraz minitoringu mediów, których produkcję podjął ZDANiA Sp. z o.o. W referacie opisano doświadczenia zebrane w czasie dwuletniej eksploatacji omawianej pilotażowej instalacji w Paw. B1 AGH oraz koncepcję zdalnego monitoringu i rozliczania mediów dostarczanych do poszczególnych mieszkań i obiektów przemysłowych.
EN
The paper presents a short description of the LonWorks technology and the LonTalk network protocol, as well as their application in a pilot installation of building automation system in the building (B1) of the Faculty of Electrical Engineering at the University of Mining and Metallurgy (UMM) in Cracov. Prototypes of the system and equipment for the application have been developed in the Instiute of Electrical Drives and Industrial Equipment Control Systems of the UMM, and manufactured by the Experimental Departament of Scientificc Equipment and Automation ZDANiA Ldt. The paper also describes experience gained during two-year operation of the pilot installation and the conception of remonte billing and monitoring of utilities supplied to industrial or residential buildings.
12
Content available remote Zastosowanie sterownika z maszyną wirtualną Javy w projekcie "Inteligentny dom"
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania sterownika TINI z zaimplementowaną maszyną wirtualną Javy do celów sterowania urządzeniami w projekcie "Inteligentny dom". W tym celu dokonano porównania istniejących systemów sterowania i zaproproponowano użycie magistrali OneWire. Wybór sterownika zapewnia możliwość wykorzystania dostępnych elementów języka wysokiego poziomu do opisu procedur o podłączenia do Internetu.
EN
The paper presents the idea of implementing home automation system based on TINI miccrocontroller with brief description of existing standards. The choice of microcontroller allows for using the wide choice of OneWire devices, possibility of writing procedures in the high-level language. The Internet connection in also implemented
PL
Referat prezentuje wyniki i sposób wykonania połączenia sieci sterowania LonWorks zainstalowanej w laboratorium ISS z siecią lokalną oraz Internet opartych na protokole IP. Połączenie zrealizowano za pomocą serwera internetowego i.LONTM 1000 firmy Echelon, który zapewnia wiarygodny i bezpieczny dostęp do urządzeń stosowanych w inteligentnych budynkach.
EN
The paper shows the results and the way of performing linking together LonWorks control network installed in ISS laboratory and LAN and Internet IP-based networks. The connection was made by Echelon's i.LON 1000 Internet Server that provides reliable and secure access to the devices used in the intelligent buildings.
14
Content available remote Sieciowy system kontroli dostępu na bazie technologii LonWorks
PL
Referat prezentuje wyniki projektu badawczego pn. "Otwarty Sieciowy System Komunikacyjny integrujący automatyzację budynku" w zakresie kontroli dostępu. Zaprezentowany system kontroli dostępu, dzięki zastosowaniu sieci komunikacyjnej i sterowania na bazie technologii LonWorks, jest systemem otwartym, modułowym i łatwo rozbudowalnym. System kontroli dostępu po zaprojektowaniu, doświadczalnym uruchomieniu i przetestowaniu został wdrożony w zakładzie przemysłowym.
EN
The paper shows the results of a research project entitled 'Open Network Communications System integrating the building automation' in the field of access control. The presented access control system is an open, modular and easily extendable system, thanks to the application of an automation and control network that is based at the LonWorks technology. The access control system was, after the design, experimental start-up and test implemented in an industrial plant.
PL
W drugiej połowie lat 90. na Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzono prace mające na celu zapoznanie się z technologią zintegrowanego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej - Lon Works, zaproponowaną przez firmą Echelon. W roku 1998 zrealizowano instalację pilotażową takiego systemu obejmującą część budynku Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Pozwoliła ona na przebadanie realnie funkcjonującego układu. W pierwszej części artykułu opisano pokrótce podstawy technologii Lon Works, budowę instalacji pilotażowej, specyfikację sieci energetycznej jako medium wykorzystywanego do transmisji danych pomiędzy elementami zintegrowanego systemu oraz zaprezentowano wyniki pomiarów stanu sieci energetycznej w budynku z instalacją pilotażową. W części drugiej skupiono się przede wszystkim na prezentacji wyników przeprowadzonych pomiarów i obserwacji zużycia energii.
EN
In the second half of the ninetieth years in the University of Mining and Metallurgy were managed works which had in order to introduce with the technology ofintegrated management of energy in the public utility buildings - Lon Works, in the proposition of Echelon firm. In the 1998 year there was realised a pilotage installation this kind of system which earned part of the building faculty of Electrical Engineering, Automatic, Computing and Electricity of the UMM. It premised to give a true examination how the installation works in reality. In the first part of the paper there was descripted briefly the basics of technology Lon Works, the structure of the pilotage installation and the specifications of the power line as medium which is used to transmissions data between the elements of integrated system and was presented the results of the state power line measurements in the building with pilotage installation, too. In the second part the works were concentrated on the presentation results of measures and observations of energy consume and introductory conclusions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.