Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 415

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaopatrzenie w wodę
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł stanowi drugą część cyklu artykułów na temat zmian stabilności chemicznej wody podczas procesu sztucznej infiltracji. W pierwszej części zostały opisane metody oceny stabilności chemicznej i korozyjności uzdatnianej wody.
EN
This article is the second part of a series of articles on changes in the chemical stability of water during the artificial infiltration process. The first part describes the methods of assessing the chemical stability and corrosivity of the treated water.
PL
Fotokataliza jest skuteczną metodą oczyszczania wody i ścieków, umożliwiającą degradację całego spektrum zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych oraz mikroorganizmów. Pomimo intensywnych badań nad innymi fotokatalizatorami (np. ZnO, ZnS, kompozyty półprzewodnikowo-grafenowe, MoS2, WO3 i Fe2O3), tlenek tytanu(IV) (TiO2) pozostaje najpopularniejszym fotokatalizatorem ze względu na swój niski koszt, nietoksyczność i wysoką zdolność utleniania. Co więcej, fotokatalizatory TiO2 można łatwo unieruchomić na różnych powierzchniach i zastosować do oczyszczanie wody i ścieków na dużą skalę. Obecny przegląd ma na celu zwrócenie uwagi na najnowsze osiągnięcia w zakresie fotokatalizy z głównym naciskiem na wykorzystanie nanokatalizatorów. Omówiono wykorzystanie nanofotokatalizy do degradacji takich substancji niebezpiecznych, jak związki endokrynnie czynne (pestycydy, farmaceutyki fenole i inne), barwniki, mikroorganizmy oraz metale ciężkie.
EN
Photocatalysis is an effective method for water and wastewater treatment allowing degradation of a wide spectrum of organic and inorganic pollutants and microorganisms. Despite recent research into other photo-catalysts (e.g. ZnO, ZnS, semiconductor-graphene composites, MoS2, WO3 and Fe2O3), titanium dioxide (TiO2) remains the most popular photo-catalyst due to its low cost, non-toxicity and high oxidation capacity. Moreover, TiO2 photo-catalysts can be easily immobilised on various surfaces and used for large-scale in water and wastewater treatment. The present review aims to highlight the latest developments in photo-catalysis with the main focus on application of nano-catalysts. The use of photocatalysis for the degradation of hazardous substances such as endocrine active compounds (pesticides, phenols, pharmaceuticals and others), dyes, microorganisms and heavy metals is discussed.
PL
Żelazo i mangan to wskaźniki bodaj najbardziej kojarzone z jakością wód podziemnych. Właściwie, mówiąc o ujęciach głębinowych, w pierwszej kolejności zwraca się uwagę na zawartość tych dwóch pierwiastków. Żelazo występuje w wodzie w postaci rozpuszczonej Fe+2. W takiej formie nie jest w ogóle zauważalne – woda zawierająca żelazo dwuwartościowe jest przejrzysta, nie wykazuje oznak zawartości tego składnika. Jednakże bardzo łatwo przekształcić żelazo(II) w widoczne, w postaci kłaczków (mętności) żelazo(III) – poprzez napowietrzanie.
PL
Usługi wodociągowe rozumiane są powszechnie jako zaopatrzenie w wodę do picia oraz odbiór ścieków w celu ich oczyszczenia. Zaspokajają podstawowe potrzeby ludzkie, a tym samym mają istotną wartość dla zdrowia społeczeństwa. Ze względu na rozbudowaną infrastrukturę są bardzo kapitałochłonne i narażone na działanie czynników zewnętrznych. Oparcie na zasadzie pełnego zwrotu kosztów, która powinna być podstawą działalności wodociągów, jest niezbędne, ale bardzo trudne. Należy więc znaleźć delikatną równowagę między misją zapewnienia wysokiej jakości usług wodociągowych poprawiających zdrowie publiczne ludności a potrzebą utrzymania odpowiedniego poziomu finansowania tych usług.
PL
Obowiązek kontroli zanieczyszczeń u źródła jest wpisany w europejskie prawo. Jego realizacja jest jednak często niezrozumiała lub zbyt trudna, wymagająca perspektywicznego myślenia i zrozumienia sensowności długoterminowych działań. To powoduje, że wciąż nowe zanieczyszczenia rozlewają się po świecie generując koszty środowiskowe i zdrowotne.
PL
W niniejszym artykule, będącym pierwszą częścią cyklu, omówiony został problem stabilności chemicznej i oceny korozyjności wody uzdatnianej. W kolejnych dwóch częściach przedstawione będą zmiany korozyjności wody na kolejnych etapach jej uzdatniania, w tym w procesie infiltracji, a także omówione zostaną metody przywracania stabilności chemicznej. Aktualność tego zagadnienia wynika z faktu, iż wody uzdatniane w wielu ZUW nie spełniają warunku chemicznej stabilności.
EN
This article, which is the first part of the series, discusses the problem of chemical stability and the assessment of the corrosivity of treated water. The next two parts will present changes in the corrosivity of water at subsequent stages of its treatment, including the infiltration process, and will also discuss methods of restoring chemical stability. The topicality of this issue results from the fact that the waters treated in many WTPs do not meet the condition of chemical stability.
PL
Obserwując ile aktualnie podmiotów zajmuje się problematyką dostawy wody i odprowadzania ścieków nasuwa się pytanie, czy nie powoduje to bałaganu i trudności w prowadzeniu tej działalności. Mogłoby się wydawać, że wprowadzenie regulatora tego rynku znacząco ujednolici i ułatwi działania, niestety stale pojawiają się nowe problemy analizowane przez Prokuraturę, sądy, Rzecznika Praw Obywatelskich, NIK, czy też usiłuje je porządkować Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Niestety w jednym artykule nie jest możliwe wskazanie wszystkich problemów. W pierwszej kolejności omówiony zostanie nadzór sądów i Prokuratury.
PL
Pomiar przepływu jest jednym z najważniejszych zagadnień w gospodarce wodno-ściekowej. Mierząc ilość wody, jesteśmy w stanie określić efektywność produkcji czy jej zużycie w procesie płukania filtrów. Zakłady przemysłowe mogą też dokładnie kontrolować zapotrzebowanie na nią w procesie produkcyjnym. Pomiary ilości ścieków pozwalają natomiast rozliczyć się stronom za odbiór nieczystości. Badania ilości osadów ściekowych pomagają w prowadzeniu procesu fermentacji. Pomiary przepływu wykorzystywane są również w procesach uzdatniania wody czy też oczyszczania ścieków. Wysoka dokładność jest więc niezbędna do kontroli i optymalizacji. Od niej zależy np. dawka dezynfektanta, podawanego przed wprowadzeniem wody do sieci wodociągowej czy też ilość polielektrolitu dozowanego do osadu odwadnianego przed wirówką. Najdokładniejszym urządzeniem do pomiaru przepływu wody, ścieków oraz osadów jest przepływomierz elektromagnetyczny, który osiąga dokładność nawet 0,2%. Bardzo szeroki zakres pomiarowy, brak zużywających się części ruchomych, odporność na uderzenia hydrauliczne oraz temperaturę pracy, powoduje, że jest to szeroko stosowany przyrząd. Chcąc uzyskać deklarowaną dokładność pomiaru 0,5% lub 0,2%, producenci zastrzegają konieczność zabudowy przepływomierza z zastosowaniem odcinków prostych. Ich długość jest ściśle określona i wynosi po stronie napływu 5×DN oraz po stronie odpływu 2×DN (rys. 1). Należy zwrócić również uwagę, iż w przypadku przepływu w obu kierunkach, wymagany odcinek prosty będzie wynosił łącznie 10×DN. Jest to ograniczenie techniczne związane z turbulencjami, jakie mogą wprowadzać elementy zakłócające.
PL
Referat przedstawia sposób prowadzenia badań porównania efektywności działania koagulantów stosowanych i testowanych do prowadzenia koagulacji na ujęciu wody powierzchniowej Straszyn, zaopatrującym w wodę pitną miasto Gdańsk. W referacie przedstawione zostały główne przyczyny wprowadzanych zmian i cele do których dąży się w trakcie realizacji poszukiwań i testów. Omówiono również efekty badań oraz ich wpływ na dalsze przedsięwzięcia w dziedzinie optymalizacji procesu ukierunkowanego na usuwanie materii organicznej z uzdatnianej wody.
EN
The paper presents a method of conducting research comparing the effectiveness of coagulants used and tested to coagulate on the surface water intake of Straszyn, supplying drinking water to the city of Gdańsk. The paper presents the main reasons for the changes introduced and the goals pursued during the search and testing. The effects of research and their impact on further projects in the field of process optimization focused on removing organic matter from treated water were also discussed.
PL
Sprawa zmniejszania się zasobów wodnych stanowiących surowiec wody do picia i zanieczyszczania ich wskutek rozwoju cywilizacyjnego uważana jest za jeden z najważniejszych problemów globalnych współczesnego świata. W Polsce temat jest tym poważniejszy, że od lat notujemy narastające deficyty wody, będące efektem zarówno niewielkich zasobów dyspozycyjnych naszego kraju, jak i istotnych zmian klimatycznych przejawiającymi długimi okresami bezdeszczowymi. W tym sektorze właśnie oczekuje się w najbliższych latach rozwoju innowacji techniczno-technologicznych, które zapewnią ochronę wód, a także nowego podejścia do zarządzania wodą opartego o zarządzanie ryzykiem i zapewniającego ochronę bezpieczeństwa całego systemu zaopatrzenia w wodę (SZW) – od źródła do kranu odbiorcy końcowego.
PL
Spektroskopia fotoelektronów w zakresie promieniowania X, (XPS, z ang.: X-ray photoelectron spectroscopy) jest nowoczesną metodą analityczną wykorzystywaną w wielu wiodących ośrodkach naukowych na świecie. Jest ona stale ulepszana, jak też poznawane są nowe obszary jej zastosowania. W niniejszym artykule przedstawione zostały możliwości wykorzystania metody XPS w ramach obszarów badawczych powiązanych z gospodarką wodną, takich jak analiza jakościowa i ilościowa wód oraz osadów dennych, ocena stanu technicznego obiektów i instalacji wodnych oraz badania technik membranowych i bioreaktorów wykorzystywanych w ochronie środowiska wodnego.
EN
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) is a modern analytical method used in many leading research centers around the world. It is constantly being improved, as well as new areas of its application are discovered. This article presents a possibility of XPS applications to research areas related to water management, such as qualitative and quantitative analysis of waters and bottom sediments, assessment of the technical condition of water facilities and installations, as well as research on membrane techniques and bioreactors used for the protection of the aquatic environment.
PL
Nano-adsorbenty ze względu na swoją wielkość i wysoki stosunek powierzchni do objętości wykazują unikalne właściwości w porównaniu z konwencjonalnymi sorbentami, a w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zyskały duże zainteresowanie środowiska naukowego. Duża powierzchnia właściwa czyni nano-adsorbenty skutecznym narzędziem do oczyszczania wody i ścieków. W niniejszym przeglądzie podjęto próbę zaprezentowania możliwości zastosowania różnych typów nano-materiałów, takich jak metale i tlenki metali, nanorurki węglowe i grafen oraz różne nano-kompozyty polimerowe jako adsorbenty do usuwania metali ciężkich i anionów oraz substancji organicznych ze środowiska wodnego. Funkcjonalizacja nano-materiałów poprzez modyfikację chemiczną często zmienia charakter powierzchni nano-adsorbentów i znacznie poprawia zdolności adsorpcyjne.
EN
Nanomaterial adsorbents due to their size and high surface area to volume ratio exhibit unique properties in comparison with conventional ones and have gained significant attention of the scientific community in the last few decades. Large surface area makes nanomaterial adsorbents an effective tool for water and wastewater treatment. In this review, an attempt to the applicability of different types of nanomaterials, such as metals and metal oxides, carbon nanotubes and graphene, and various polymeric nanocomposites as adsorbents for removal of various heavy metals and organics from water environment is made. Functionalization by chemical modification often changes character of nanoadsorbents surface, and significantly improves adsorption abilities.
PL
Obserwuje się wprowadzenie nowych i obiecujących nanomateriałów do wytwarzania nowej generacji membran o zaawansowanych właściwościach antyfoulingowych i antyskalingowych. Membrany wykonane z tych materiałów pozwalają uzyskać znacznie wyższe strumienie wody/permeatu niż cienkowarstwowe membrany kompozytowe stosowane obecnie w procesach separacji membranowej. Nanomateriały, które są najczęściej stosowane do modyfikacji membran to: krzemionka, zeolity, metale (Ag, Zr i Ti) i tlenki metali (TiO2, ZrO2, ZnO, Al2O3), oraz materiały węglopochodne, tj. nanorurki węglowe (CNT) i materiały na bazie grafenu. W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy i wyzwania związane z przygotowaniem membran wykonanych z nanomateriałów. Nowatorskie membrany kompozytowe można podzielić na dwie kategorie: (I) membrany wykonane wyłącznie z nanomateriałów, znane również jako membrany wolnostojące oraz (II) membrany polimerowo-ceramiczne modyfikowane nanomateriałami. Omówiono perspektywę rozwoju membran opartych na nanomateriałach w odniesieniu do efektywności oraz powiększenia skali.
EN
The introduction of novel and promising nano-materials for development of next generation of membranes of advanced antifouling and anti-scaling properties as well as for disinfection and photo-catalysis, have been observed. Membranes made of these materials enable to obtain significantly higher water/permeate fluxes than thin film composite membranes currently used in membrane separation processes. Nano-materials, which are the most often applied for membrane modifications are: silica, zeolites, metals (Ag, Zr and Ti) and metal oxides (TiO2, ZrO2, ZnO, Al2O3), and carbon-based materials, i.e. carbon nanotubes (CNT) and graphene based materials. In the paper, the state of the art in progress and challenges related to preparation of membranes made of nano-materials is presented. Novel composite membranes can be divided into two categories: (I) membranes made of only from nano-materials also known as freestanding membranes and (II) polymeric/ceramic membranes modified with nano-materials. The future prospect of membranes based on nano-materials in regard to the final separation efficiency and commercial scaling up has been discussed.
PL
Zmiany klimatyczne, o których się mówi coraz częściej, a które dotykają branżę wodociągową zmuszają nas do nowego spojrzenia na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Dotychczas uwaga producentów wody skupiona była przede wszystkim na poprawieniu jej jakości. Prowadzone były i są zadania modernizacyjne dużych i małych obiektów wodociągowych, które wykorzystują dotacje unijne po to, żeby odbiorcom dostarczać bezpieczną wodę. Dotychczas problemy z przesyłem odpowiedniej ilości wody występowały tylko latem. Jeśli zmiany klimatu będą postępować w tak szybkim tempie w kierunku braku opadów deszczu i śniegu oraz odnotowywać będziemy coraz wyższe temperatury powietrza, producenci wody pitnej będą przyjmowali skargi przez cały rok od swoich klientów, dotyczące właśnie braku wody.
PL
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są zobligowane do zapewnienia gotowości infrastruktury do celu dostaw wody dla mieszkańców. Efektywna realizacja tego zadania wymaga ciągłej kontroli realizowanych procesów. Jednym z istotnych elementów oceny przedsiębiorstwa jest analiza efektywnego wykorzystania energii. Celem artykułu jest przedstawienie tematyki oceny energetycznej systemów zaopatrzenia w wodę oraz uzupełnienie publikowanego wcześniej przeglądu o nowszą literaturę oraz wybrane pozycje z literatury krajowej.
EN
Water and sewage companies are obliged to ensure that the infrastructure is ready to supply water to residents. Effective implementation of this task requires constant control of the processes being implemented. One of the essential elements of the enterprise evaluation is the analysis of energy efficiency. The aim of the article is to present the topic of energy assessment of water supply systems and to supplement the previously published review with newer literature and selected items from Polish literature.
PL
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. od 10 lat realizuje zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w mieście Ząbki. W 2017 r. oddaliśmy do użytku nową stację uzdatniania wody - SUW Drewnica o wydajności 400 m3/h obok której 3 miesiące temu wybudowaliśmy nowoczesny budynek socjalno-administracyjny, do ogrzewania którego służy właśnie produkowana na SUW woda! Obecnie projektujemy drugą SUW - tzw. SUW Południe, która parametrami nie będzie odbiegała od obecnie działającej. Naszym celem jest samowystarczalność i zabezpieczenie w 100% zaopatrzenia w wodę w mieście.
PL
Wodociągi Białostockie dostarczają do ponad 300 tysięcy odbiorców z Białegostoku i 5 sąsiednich gmin wysokiej jakości wodę pochodzącą z rzeki Supraśl oraz odbierają i oczyszczają ścieki. To wszystko udaje się za pomocą 3 zakładów produkcji wody, nowoczesnej mechaniczno-biologiczne oczyszczalni ścieków i prawie 1800 kilometrów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Ostatnie dwie dekady istnienia przedsiębiorstwa, to okres ogromnych przemian i inwestycji. Perspektywiczne, planowe podejście inwestycyjne - jako główny element strategii rozwoju Wodociągów Białostockich - przynosi na tej płaszczyźnie oczekiwane efekty. Do rozwoju swojej działalności Spółka optymalnie wykorzystuje szanse i możliwości pozyskiwania unijnych środków pomocowych.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.