Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  graffiti
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dziś sztuka to nie tylko eksponaty zamknięte w muzeach. Współczesny obraz miasta współkreują kolorowe murale i graffiti. Są nasycone informacjami i znaczeniami, a dzięki egalitarności i wszechobecności przestrzeni publicznej - wszyscy ulegają ich oddziaływaniu. Mogą nadawać funkcję perswazyjną przestrzeni miejskiej, w której informacje intensywnie rezonują. Murale, wykorzystując architekturę jak płótno, stanowią inteligentne, współczesne detale w przestrzeni. Poza funkcją estetyzującą, przekazują informacje i znaczenia, wchodząc w relację z mieszkańcami. Autorka bada różnorodne zespoły murali wybranych miast i podejmuje próbę kategoryzacji przyczyn ich powstawania.
EN
Today art is not confined to exhibits enclosed in museums. The contemporary image of the city is co-created by colourful murals and graffiti. They are saturated with information and meaning, and thanks to their egalitarianism and ever-presence in public space-everybody becomes affected by them. They can bestow a persuasive function upon urban space, in which information intensely resonates. Murals, using architecture like a canvas, constitute smart, contemporary details in space. Apart from an aestheticising function, they convey information and meanings, entering into relationships with residents. The author investigated various complexes of murals of selected cities and made an attempt at categorising the causes of their creation.
PL
Mieszkańcy, przypadkowi przechodnie, turyści oraz stali bywalcy określonej przestrzeni stają się odbiorcami mniej lub bardziej udanych „dzieł sztuki”.
3
Content available Graffiti na mostach
PL
W artykule jest rozpatrywany problem graffiti na mostach. Graffiti można postrzegać, jako formę artystycznej wypowiedzi. Przytoczono dwa historyczne przykłady, jeden z czasów antyku i drugi z bliskiej historii z lat czterdziestych. Podjęto próbę zdefiniowania graffiti na podstawie rozpoznania środowiska lubelskich kręgów graffiti. Powstała opisowa charakterystyka graffiti wskazuje na stałe, niezależne a nawet nielegalne działanie, które nie jest możliwe do ograniczenia. Rozpatrzono graffiti na przykładzie mostów Santiago Calatravy oraz prostego statystycznego ujęcia ocen estetycznych graffiti dokonanych przez studentów WBiA PL. We wnioskach poddano pod rozwagę opcje pozostawianie niektórych obrazów graffiti na mostach, kierując się racjonalnym osądem ich wyrazu artystycznego.
EN
The article dealt with a problem of graffiti on bridges. Graffiti can be perceived as a form of artistic expression. Two historical examples of graffiti, one from antiquity times and the other one from the forties of the past century were presented. An attempt was made in order to define the graffiti on the basis of the analysis of the Lublin's graffiti culture The obtained descriptive characteristic/definition of graffiti indicates stable, independent and even illegal activity which seems to be impossible to be constricted. The graffiti was examined on the example of Santiago Calatrava bridges. On the basis of simple statistical method, which was applied, the groups of students assessed the displayed graffiti on bridges by answering the questions by means of 1/0 estimation (positive/negative impression). The reliable results were obtained. It was concluded that some graffiti on bridges can optionally be accepted and therefore can be remained as a result of rational judgement of the artistic expression.
4
Content available remote Public space playing with street art
EN
Street art is a particular kind of art, not only because of its spatial context, but also due to its ability to redefine the character of a place. The artistic actions related to street art influence the reception and form and function of a space. This article discusses the image, sculpture and performance as fields of a kind of game between the artist and recipient in the public space.
PL
Street art. Jest specyficznym rodzajem sztuki, nie tylko ze względu na kontekst przestrzenny, ale na dużą moc redefinicji charakteru miejsca. Działania artystyczne w których się mieści w istotny sposób mogą wpływać nie tylko na odbiór, ale również na funkcję i formę danej przestrzeni. Niniejszy artykuł zwraca uwagę na obraz, rzeźbę i performance – jako pola na których odbywa się rodzaj gry artysty z przestrzenią i odbiorcą.
PL
Spacerując po ulicach naszych miast, często możemy natknąć się na mury pokryte graffiti. Wzbudza to w nas różne emocje. Mamy do czynienia ze sztuką czy aktem wandalizmu? Teraz kontrowersyjna twórczość artystyczna może przekonać do siebie większe grono odbiorców - zamiast farby czy sprayu graficiarze używają do "malowania" żywej rośliny.
PL
Zwyczaj pisania po murach celem przekazania określonych treści znany byt już w czasach starożytnych. Antyczne źródła informują, że po bitwie pod Cheroneją na budynkach Aten pojawiły się liczne napisy ośmieszające Filipa II i Macedończyków. W Rzymie natomiast często można było spotkać na murach czy obiektach teksty krytykujące niektórych polityków, a nawet cezarów (m.in. Nerona).
PL
Street art to sztuka rozwijająca się w przestrzeni publicznej, a jednym z jej głównych elementów jest graffiti. Mianem tym określa się zbiór twórczości, obejmujący podpisy, napisy, symbole, rysunki i obrazy, które często wyróżnia fakt, iż są umieszczane na murach budowli w sposób bezprawny i nielegalny. Niejednokrotnie także termin "street art" jest używany celowo, aby odróżnić działania artystyczne w przestrzeni publicznej od wandalizmu.
8
Content available remote Detal „niezależny" - dopełnienie współczesnej przestrzeni architektonicznej
PL
Architektura współczesnego miasta stanowiąc podstawowy nośnik sztuk ulicy zyskuje nowy jakościowo rodzaj dynamicznie zmieniającego się detalu. Jego forma i przestanie, początkowo związana głównie z graffiti, powstaje niezależnie od woli projektanta obiektu. Podstawową funkcją, działań street art jest dążenie do odzyskiwania przez miejskie społeczności wpływu na formy funkcjonowania przestrzeni publicznej.
EN
Modern city architecture, as the fundamental environment of the street art, gains new quality kind of dynamically changing detail. Its form and message, in its beginnings mainly connected with graffiti, is being created against object designers will. The main aim of street arts activities is city's community aspiration to reclaim the influence on the quality of the public space.
9
Content available remote Środki przeciw graffiti
PL
Każdy z nas spotyka się bardzo często w swoim otoczeniu z wiszącymi dookoła plakatami, wszechobecną na chodnikach gumą do żucia i plagą graffiti. W niniejszym artykule przedstawiono te zjawiska oraz zaproponowano dostępne sposoby zabezpieczania się przed nimi.
EN
Graffiti, posters, bills, chewing gum on the pavement are known to everyone. In this article are given the information about this phenomenon and available protection methods are described.
PL
Graffiti staje się coraz większym problem w Polsce i na świecie. Grafiki pokrywają coraz większe powierzchnie, powodując zniszczenie elewacji budynków, wagonów czy instalacji przemysłowych. Graffiti nałożone na niezabezpieczone podłoża jest bardzo trudne do zmycia prostymi metodami czyszczenia i często konieczna jest kosztowna wymiana elewacji. Ważna jest więc możliwość zastosowania powłok antygraffiti pozwalających na łatwe usunięcie niepożądanych rysunków. Przedmiotem prac badawczych było opracowanie receptur rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych lakierów antygraffiti na podstawie ustalenia odpowiedniej kompozycji spoiw, rozpuszczalników i środków pomocniczych w celu otrzymania ich optymalnych właściwości ochronno-dekoracyjnych.
EN
Graffitti becomes bigger and bigger problem in Poland and over the world. Graphics cover still greater surfaces, whereas graffiti generally causes damages of facades, carriages and industrial systems. Graffiti applied on unprotected surfaces is very hard to remove by simple methods of cleaning and costly exchange of elevation is required. Therefore, having the possibility of use antigraffiti coatings, allowing easy removal of unwanted drawings, is very important. The subject of our research works was to develop formulations of antigraffiti lacquers solvent- and waterborne. To achieve required protective and decorative properties, suitable composition of binders, solvents and additives had to be found.
12
Content available remote Graffiti - znaki miasta
PL
W artykule tym autorka próbuje przybliżyć zjawisko graffiti. Prowadzone tu analizy mają na celu pokazać ewentualne możliwości interpretowania znaczeń inskrypcji pozostawianych przez writerów w przestrzeni miejskiej.
EN
In this article the author tries to approach the phenomenon of graffiti. The main reason for this analysis is to demonstrate the possible meaning of inscriptions created by writers in urban environment.
13
Content available remote Powłoki ochronne antygraffiti
PL
Na podstawie literatury omówiono zagadnienia związane ze zjawiskiem graffiti i ochroną przed atakami graffiti. Zwięźle opisano techniki nanoszenia graffiti i materiały do tego wykorzystywane. Przedstawiono sposoby zapobiegania powstawaniu wymalowań oraz ich usuwania z różnych (np. porowatych lub nieporowatych) powierzchni. Szczegółowo zaprezentowano wyroby lakierowe tworzące powłoki antygraffiti, uwzględniając przy tym kierunki ich zastosowań oraz metody usuwania graffiti z podłoży zabezpieczonych takimi wyrobami.
EN
The problems concerning graffiti phenomenon (Fig. 1 and 2) were discussed on the basis of literature review. The techniques of graffiti spread and materials used were described shortly. The methods of protection against graffiti and their removal from various surfaces (e.g. porous or nonporous) were presented. The varnishes forming anti-graffiti coatings were presented in detail. Directions of their applications as well as the methods of graffiti removal from substrates protected with such varnishes were discussed (Table 1).
14
Content available remote Wirusy miejskiej przestrzeni
PL
Złożona struktura współczesnej przestrzeni miejskiej inspiruje jej użytkowników do działania, podjęcia z nią dialogu, próby interpretacji. Formą tego dialogu są interwencje artystyczne przetwarzające przestrzeń, poszukujące dla niej nowych znaczeń. Sztuka ulicy pojawiająca się spontanicznie w przestrzeni publicznej i rozwijająca poza kontrolą, jak wirus, jest wyrazem aktywności jej użytkowników i sposobem nazwania ich potrzeb.
EN
The complex structure of contemporary city space inspire its users to start dialogue and interpretation. Form of that dialogue are artistic activities, interventions transforming space, seeking new meanings for them. Street art grows spontaneously (like a virus) in public space as product of activities and needs of their users.
PL
Graffiti, pojawiające się na obiektach publicznych, wpływa na życie społeczne zakłócając harmonię naszego otoczenia i powodując znaczące koszty związane z jego usuwaniem. Powyższe przyczyny spowodowały rozwój zabezpieczeń antygraffiti. W artykule opisane są rodzaje powłok antygraffiti; ich wady i zalety oraz laboratoryjne testy oceniające ich właściwości.
EN
Graffiti, painted on public objects, affects society because of the significant costs of its removal and the negative effects it has on our social environment. The above reasons have contributed to the development of antigraffiti coatings. The article describes different types of antigraffiti coatings, their advantages and disadvantages and laboratory tests of these coatings carried out in order to assess their performance.
PL
Ornament, element kontrowersyjny na początku XX wieku, jest obecny we współczesnej architekturze, zmieniła się jednak jego natura. Stosuje nietradycyjne środki i realizuje inne cele. Jednym z najistotniejszych celów współczesnej ornamentyki jest wzbogacanie wyrazu plastycznego form, przyciąganie uwagi, wywieranie wrażenia na obserwatorze. Rozwój nowych technologii umożliwił eksperymenty z różnymi strukturami i materiałami. Odkryto nowe źródła inspiracji ornamentyki w architekturze - fraktale, efekt moire, malarstwo współczesne (Warhol, Mondrian), komiks, alfabet Morsa, alfabet Brailla, węzeł Bolle'a, proste formy i przedmioty: okno arabskie, koronka, opona itp.
EN
Ornament - a controversial element at the beginning of XXth century is still present in contemporary architecture, however, its, nature has been changed. It uses non-traditional means and realizes different aims. One of the most important aim of contemporary ornamentation is embellishing forms, making the more attractive, impressing the observer. The development of new technology gives the possibility of experiments with variety of structures and materials. New sources of inspiration in architectural ornamentation have been discovered - fractals, moiré effect, contemporary painting (Warhol, Mondrian), comic strip, graffiti, Morse's alphabet, Braille's alphabet, Bollean knot, simple forms and objects: Arabian window, lace, tyre etc.
17
Content available remote Systemy ochrony antygraffiti
PL
Każdy z nas w czasie codziennych wędrówek po mieście na pewno zetknął się z kolorowymi napisami „zdobiącymi” elewacje budynków, wiaty przystanków czy ściany przejść podziemnych. Niektórzy są tym widokiem oburzeni, inni reagują nań obojętnie. Faktem jednak jest, że problem urasta do coraz poważniejszych rozmiarów i trzeba go już rozpatrywać w kategoriach społecznych. Pomijając już poziom przekazywanych w ten sposób treści oraz języka ich wypowiedzi, pozostaje wciąż po ważny problem związany z ochroną estetyki otoczenia, w którym żyjemy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.