Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  structure of consumption
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wśród polskich konsumentów ryby i owoce morza, jako grupa żywności, budzą wiele kontrowersji. Oprócz znanych dziś powszechnie korzyści wynikających z konsumpcji ryb, nie brakuje negatywnych opinii na ich temat. Nie wpływa to korzystnie na wzrost i tak niskiego spożycia ryb w Polsce. Strukturę spożycia ryb w Polsce cechuje w ostatnich latach wzrost konsumpcji owoców morza, przy stabilizacji popytu na ryby morskie i spadku spożycia ryb słodkowodnych. Walory zdrowotne ryb i ich przetworów są najistotniejszym czynnikiem wpływającym na ich zakup przez konsumentów. Innymi ważnymi czynnikami są: smak ryb oraz chęć urozmaicenia diety. Niestety, nadal istnieje duża grupa konsumentów, którzy spożywają ryby zbyt rzadko. Polacy, którzy nigdy nie kupują ryb ani produktów rybnych, jako przyczynę takiego postępowania wskazują najczęściej ich wysoką cenę oraz charakterystyczny smak. Niski poziom wiedzy konsumentów na temat wartości żywieniowej ryb i ich przetworów jest bardzo niepokojący.
EN
Fish and seafood is the group of food which is still controversial among Polish consumers. Benefits that result from the consumption of fish are well known but there are a lot of negative opinions about eating fish and fish products. They adversely affect the growth of fish consumption in Poland. In the recent years, the consumption of seafood has been increasing, with the demand for marine fish remaining more or less the same, while the one for freshwater fish keeps falling. Health benefits are the most important determining factor in consumer’s choice of fish. Other key factors include the flavor of fish meat and willingness to diversify the diet. Unfortunately, there is still a large group of consumers who eat fish too rarely. Poles who never buy fish or fish products, indicate their high price and their characteristic flavor as the reason for avoiding them. It is alarming that consumers know too little about nutritional value of fish and its products.
PL
Gaz ziemny w krajowej strukturze energii pierwotnej stanowi około 11%, w porównaniu do Unii Europejskiej jest to około dwukrotnie niższy udział. Ze względu na wielkość zasobów gazu ziemnego Polska należy do państw mało zasobnych w gaz ziemny. W ostatnich latach zużycie gazu ziemnego kształtowało się na poziomie około 11 mld m3. Krajowe wydobycie stanowi około 4 mld m3, a reszta gazu jest importowana, przede wszystkim z Rosji, a także w mniejszych ilościach z Niemiec, Uzbekistanu i Norwegii. W kraju w 2002 roku główną grupę odbiorców gazu ziemnego stanowią odbiorcy przemysłowi - ponad 54% zużycia krajowego, następnie odbiorcy indywidualni - ponad 31% oraz handel i usługi - ponad 14%. Obiekty energetyczne wykorzystujące gaz ziemny charakteryzują się niższym wskaźnikiem emisji CO2 w porównaniu do obiektów bazujących na węglu kamiennym i węglu brunatnym . Ponadto niepodważalnym atutem układów gazowych jest ich wysoka sprawność (w nowoczesnych rozwiązaniach sprawność elektryczna turbiny gazowej w układzie kombinowanym osiąga 60%, a sprawność elektrowni opalanej węglem kamiennym to 34 - 38%). Układy gazowe charakteryzują się również wysoką elastycznością pracy. Pod względem nakładów inwestycyjnych zdecydowanie korzystniej wypadają elektrownie i elektrociepłownie wykorzystujące gaz ziemny. Natomiast w przypadku wytwarzania energii elektrycznej, to zdecydowanie bardziej opłacalne jest wykorzystywanie paliw stałych, zwłaszcza węgla brunatnego (ale bez uwzględnienia kosztów zewnętrznych). Polska ma podstawy, aby został rozwinięty węglowo-gazowy model gospodarki energetycznej.
EN
In national structure of primary energy natural gas comprises about 11%. It's share is about two times lower than in the European Union. As concerns abundance of natural gas resources, Poland belongs to the countries of low resources of that fuel. Consumption of the natural gas stabilised at about 11 mld m3 in last few years. Domestic production is about 4 mld m3 and the rest is imported, mainly from Russia and also in smaller amounts from Germany, Uzbekistan and Norway. In Poland in 2002, the main groups of natural gas users are industry - more than 54% of the national consumption, households - more than 31%, trade and services - over 14%. The energetic objects using the natural gas are characterised by the lower index of CO2 emission than objects based on hard coal and lignite. What is more, the important advantage of the gas systems is their high efficiency (in modern solutions the energetic efficiency of gas turbine in combine cycle is 60% while the efficiency of the plant using coal is 34 - 38%). The gas systems are also characterised by high flexibility of working conditions. Also taking into account the capital investments, power plants and heat and power plant based on natural gas are much more beneficial. On the other hand, cost of electrical energy production using solid fuel, and mainly lignite, appears to be more profitable (without including outdoor costs). Summarising, Poland has suitable conditions for the development of the coal - gas model of energetic economy.
PL
Udział węgla w gospodarce krajów UE maleje na rzecz innych nośników energii pierwotnej. Struktura zużycia nośników energii pierwotnej opiera się w znacznym stopniu na ich imporcie. Utrzymana zostanie, znacząca w energetyce, pozycja węgla, zwłaszcza tzw. węgla czystego.
EN
Share of the coal in the European Union countries' economy shows a decrease for the benefit of other primary energy media. Structure of these media consumption bases on import, to a significant extent. High status of the coal, mainly so called "clean coal", will be held in forthcoming years in power industry.
4
Content available remote Baza zasobowa surowców energetycznych na świecie i jej wystarczalność
PL
Omówiono wielkość zasobów surowców energetycznych i ich wystarczalność, które decydują o rozwoju gospodarki energetycznej świata. Wskazano, że gospodarowanie ich zasobami musi uwzględniać zasadę zrównoważonego rozwoju, przy czym prognozowany jest wzrost zapotrzebowania na energię do 2015 r. o 54%. Wiodącą rolę w zaspokojaniu potrzeb na energię w świecie odgrywają i będą odgrywać nieodnawialne źródła energii. Jak wykazano na podstawie danych z literatury, zmiany w strukturze zużycia nośników energii będą następować, ale powoli. Zakłada się spadek udziału węgla i ropy naftowej na korzyść gazu ziemnego i źródeł odnawialnych. Reprodukcja zasobów surowców energetycznych będzie następować intensywnie, głównie w skutek postępu technicznego i wzrostu cen. Omówiono statyczne wskaźniki wystarczalności zasobów określające ich żywotność (dla węgla kamiennego na 143 lata, węgla brunatnego 536 lat, ropy naftowej 43,5 roku, gazu ziemnego 66 lat i rudy uranu na 46 lat oraz wskaźniki dynamiczne skracające tę żywotność.
EN
Amount and sufficiency of the world energy raw materials resources deciding on the world energy economy development are discussed. It is pointed out that their management must take into consideration the principle of the balance development and the prognosis of energy demand increase by 54% in the period up to the year 2015. The unrenewable energy sources are and will be leading in meeting the world energy needs. As proved, basing on the literatire data, the changes of the energy carriers structure will take place but slowly. Reduction of coal and crude oil contribution is assumed in favour of natural gas and renewable sources. Reproduction of energy raw materials resources will proceed intensively mainly because of the technical progress and increase of prices. Statical indexe of resources sufficiency determining their life are discussed (for hard coal 143 years, for brown coal 536 years, for crude oil 43,5 years, for natural gas 66 years, for uranium ore 46 years) as well as dynamic indexes making these lives shorter.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.