Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 246

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo drogowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
Content available remote Wyzwania i cele na 2020
PL
Budownictwo, w tym drogowe, należy do najmniej zaawansowanych cyfrowo gałęzi gospodarki, a utrzymanie infrastruktury drogowej jest jeszcze bardziej pogrążone w czasach analogowych. W obecnej dobie, w której coraz więcej branż oraz obszarów naszego życia codziennego korzysta ze zdobyczy technologicznych, należy się poważnie zastanowić, dlaczego proces cyfryzacji drogownictwa przebiega tak opieszale, ale także, gdzie z korzyścią dla wszystkich interesariuszy nowoczesne technologie mogą być lub już są wykorzystane i jak należy je szerzej stosować i rozwijać. W artykule poruszono temat wyzwań i możliwości zarządzania utrzymania infrastruktury na przykładzie platformy informatycznej ELDRO24.
PL
Budownictwo drogowo-mostowe zawsze dostarcza wielu skomplikowanych wyzwań do zrealizowania. Budowa nowych obiektów, ale też remonty i modernizacje już istniejących to okazja dla firm wykonawczych na dostarczenie kompleksowych usług. Potrzebny do zrealizowania zakres prac przedstawiany jest wykonawcy. Ten natomiast przygotowuje rozwiązanie techniczne w oparciu o swoje zasoby.
PL
W artykule przedstawiono właściwości oraz zastosowanie kostki brukowej w budownictwie drogowym. Nie od dziś wiadomo, że kostka brukowa jest materiałem ogólnie stosowanym w budownictwie do wykonania nawierzchni chodników, placów czy też parkingów. Sama kostka musi mieć odpowiednie właściwości, czyli musi mieć właściwą odporność na działanie różnych warunków atmosferycznych, wytrzymałość na uderzenia, odporność na działanie soli, jak również na korozję biologiczną. W artykule przedstawiono różne rodzaje kostki brukowej, nie tylko tej tradycyjnej, lecz również tej o poprawionych właściwościach. Jednak myśląc o kostce brukowej, nie możemy zapomnieć, że należą do niej także elementy prefabrykowane, takie jak krawężniki betonowe czy też płyty brukowe.
PL
Artykuł zawiera pełną charakterystykę rozkładarek mas mineralno-bitumicznych i ich parametry. Wypunktowano również wady i zalety tych maszyn.
PL
W artykule przeanalizowano wyniki badań ankietowych dotyczących identyfikacji przyczyn strat w przedsięwzięciach budowlanych wśród wykonawców działających w branży drogowej. Badania zostały przeprowadzone w celu wspomagania zarządzania ryzykiem w podejmowaniu się realizacji kontraktów budowlanych. Wyniki badań są istotne dla przedsiębiorców, którym mogą ułatwić podejmowanie działań zapobiegawczych zmniejszających ryzyko powstawania strat oraz będą wykorzystane do budowy komputerowego systemu doradczego wspomagającego ocenę postępowań na roboty budowlane.
EN
The paper analyses the results of research conducted among contractors operating in the road engineering regarding risk factors for losses. The research was conducted to support the identification of risk factors in managing the implementation of construction contracts in the road industry. Getting to know them can help to prevent the risk of loss.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości geotechnicznych mieszaniny popiołowo-żużlowej ze składowiska Elektrociepłowni Kraków EDF w aspekcie oceny jej przydatności do budowy nasypów ziemnych, w szczególności drogowych. Stwierdzono, że badana mieszanina może stanowić antropogeniczny grunt budowlany, przydatny jako materiał konstrukcyjny w budownictwie drogowym, co stanowi formę utylizacji odpadów przemysłowych zalegających na składowiskach.
EN
The following article presents the results of investigations of geotechnical properties of ash-slag mixture from the EDF Power Plant in Krakow in the aspect of its suitability for the construction of earth embarkments, especially road embankments. It was found that the chosen mixture may constitute anthropogenic building ground, that serves as a building material in road engineering, which is a form of waste disposal in case of industrial waste destined for landfills.
8
Content available Wzmacnianie podłoża w drogownictwie
PL
Wzmocnienie podłoża gruntowego jest szczególnie odpowiedzialnym zadaniem z uwagi na ogromne koszty oraz problemy techniczne, jakie niesie za sobą popełnienie błędu na etapie projektowania lub wykonawstwa. Każde z dostępnych rozwiązań cechuje się określonymi właściwościami, a wybór odpowiedniej techniki powinien uwzględniać specyfi czne warunki terenowe i potrzeby projektu.
9
Content available Kruszywa do budowy dróg krajowych i samorządowych
PL
Kruszywa mineralne są jednym z podstawowych materiałów stosowanych w wielu gałęziach gospodarki, w tym szczególnie w budownictwie, drogownictwie, kolejnictwie, a także w przemyśle szklarskim, odlewnictwie, chemii budowlanej, górnictwie i wielu innych. W drogownictwie kruszywa stanowią główny składnik konstrukcji dróg i innych ciągów komunikacyjnych.
PL
Recykling MMA na gorąco jest obecnie szeroko wykorzystywany w budownictwie drogowym. Pozwala on na uzyskanie istotnych korzyści ekologicznych i ekonomicznych. W artykule przedstawiono uwarunkowania wpływające na zawartość granulatu asfaltowego w MMA. Powinny być one uwzględniane, aby uzyskać MMA z granulatem asfaltowym o właściwościach, takich jak w przypadku mieszanek wykonanych z nowych materiałów. Omówiono głównie uwarunkowania techniczne i technologiczne wynikające z jakości granulatu asfaltowego, technologii recyklingu na gorąco oraz właściwości MMA z granulatem. Zwrócono również uwagę na formalne ograniczenia wynikające z przepisów technicznych.
EN
Hot asphalt mix recycling is widely used in road construction nowadays. It enables substantial ecological and economic benefi ts. In the article, some conditions influencing reclaimed asphalt proportion in an asphalt mixture are presented. It is necessary to take these aspects into consideration in order to obtain a mixture with RA content of the same properties as a mixture produced with new materials. The article discusses mainly technical and technological circumstances resulting from the reclaimed asphalt quality, hot mix recycling technology and the properties of a mixture with reclaimed asphalt. Attention is also drawn to formal limitations imposed by technical regulations.
PL
Nowe wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego zostały opracowane przez konsorcjum naukowe w składzie: Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (partner), Politechnika Warszawska (partner), w ramach projektu „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych (RID).
EN
New guidelines for conducting soil substrate tests for road construction have been developed by a scientific consortium including the Polish Geological Institute – National Research Institute (leader), the AGH University of Science and Technology in Cracow (partner) and the Warsaw University of Technology (partner) as part of the project „Modern methods of ground recognition in road engineering”. The project has been financed by the National Centre for Research and Development and the General Directorate for National Roads and Motorways as part of the Road Innovation Development (RID) joint undertaking.
PL
Czy nawierzchnie betonowe są trwałe? To ważne pytanie zaprząta głowy przede wszystkim zarządców krajowej sieci drogowej, ale także interesuje użytkowników dróg. Szczególnie że zbudowano już i obecnie wykonuje się na sieci dróg krajowych tego typu nawierzchnie.
13
Content available remote Polska część trasy Via Carpatia
PL
Strategiczna inwestycja, przedsięwzięcie o międzynarodowym znaczeniu, przełomowy projekt, szlak wspólnoty interesów - o trasie Via Carpatia europejscy politycy wypowiadają się w samych superlatywach. Nic dziwnego - licząca tysiące kilometrów droga połączy aż siedem krajów Europy, znacząco poprawiając czas przejazdu i komfort podróżnych. Czy jednak stan jej realizacji jest równie spektakularny? Na jakim etapie jest budowa szlaku w Polsce?
EN
Strategic investment, a venture of international importance, a groundbreaking project, a community of interests trail - on the Via Carpathia route European politicians speak in superlatives. That’s not so strange - thousands of kilometres road will connect as many as seven countries in Europe, significantly improving travel time and travellers’ comfort. What is the most up-to-date stage of the construction of the route in Poland?
PL
W artykule opisano zagadnienie stosowania materiałów ze spalania węgla w drogownictwie wraz z konkretnymi przykładami. Nakreślono również, czym są popioły lotne i mieszaniny popiołowo-żużlowe oraz jaką funkcję pełnią one w budownictwie drogowym.
EN
The article describes the issue of the use of materials from coal combustion in road engineering with their specific examples. It also outlines what fly ash and ash-slag mixtures are and what role they play in the in road construction.
PL
W artykule omówiono zagadnienie wykorzystania geosyntetyków w aspekcie stabilizacji podłoża gruntowego konstrukcji nawierzchni drogowych w Polsce. Autor artykułu, pełniąc funkcję przewodniczącego Komitetu Technicznego IGS TC-S „Stabilizacja”, jest szczególnie zainteresowany poprawnym wykorzystaniem geosyntetyków w funkcji stabilizacji i równocześnie jednoznacznym uporządkowaniem zasad specyfikowania i poprawności zatwierdzania geowyrobów w omawianym zakresie.
EN
The article discusses the issue of the use of geosynthetics in the aspect of the stabilization of the ground surface of road pavement structures in Poland. The author of the article, acting as the Chairman of the Technical Committee of IGS TC-S “Stabilization”, is particularly interested in the correct use of geosynthetics for stabilization and at the same time in unambiguous ordering of the rules for specifying and correct approval of geosynthetics in the discussed context.
17
Content available remote Nośność pionowa kolumn zawieszonych GEC
PL
Obliczenia nośności pionowej zawieszonych kolumn GEC. Wyniki badań laboratoryjnych parametrów wytrzymałościowych gliny piaszczystej. Porównanie wyników obliczeń nośności kolumn GEC wykonanych czterema wybranymi metodami.
EN
Calculations of vertical capacity of floating geosynthetic encased columns. The results of laboratory tests of strength parameters of sandy clay. Comparison of the results of capacity calculations of geosynthetic encased columns performed with four selected methods.
PL
W artykule poruszony został problem gruntów antropogenicznych pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów pod kątem ich wykorzystania w budownictwie drogowym. W ramach prowadzonych badań określono podstawowe własności fizyczne oraz własności mechaniczne przedstawionych gruntów antropogenicznych. Norma PN-S-02205:1998 analizowany materiał gruntowy (grupa - popioły lotne i mieszaniny popiołowo-żużlowe) kwalifikuje jako przydatne do wbudowania w dolne warstwy nasypu poniżej strefy przemarzania, pod warunkiem, że zalegają one w miejscach suchych lub są izolowane od wody. Kolejnym krokiem było modelowanie w programie MIDAS GTS NX przykładowego nasypu drogowego znajdującego się w stanie niestateczności. Otrzymane wyniki pokazują, że własności fizyczno-wytrzymałościowe badanych gruntów antropogenicznych dają możliwości ich wykorzystania przy zabezpieczaniu niestabilnych nasypów drogowych przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Należy pamiętać, że analizowane grunty antropogeniczne powinny zostać poddane również rygorystycznym badaniom ich składu chemicznego. Uzyskane wyniki pozwolą określić możliwości ich wykorzystania w budownictwie drogowym pod kątem ich właściwości wytrzymałościowych.
EN
In the article the problem of anthropogenic soils from thermal treatment of waste in terms of their use in road construction is discussed. As part of the research, the basic physical and mechanical properties of the anthropogenic soils were determined. PN-S-02205: 1998, the analyzed ground material (fly ash and slag mixture) qualifies as useful for embedding into the lower layers of the embankment below the freezing zone, provided they are in dry places or are insulated from water. The next step was to model an exemplary, unstable road embankment in the MIDAS GTS NX. The results point out that the strength and physical properties of the anthropogenic soils may be used to secure unstable road embankments with simple soil and water conditions. It should be remembered that analysed anthropogenic soils should also be subjected to rigorous testing for their chemical composition. The obtained results will allow us to determine the possibilities of their use in road construction in terms of their strength properties.
PL
W artykule omówiony został problem osuwisk w budownictwie komunikacyjnym. Przykład stanowi osuwisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Borowa. Analizowane zbocze zostało zamodelowane w programie MIDAS GTS NX. Analizę stateczności wraz z wyznaczeniem współczynnika FoS przeprowadzono przy użyciu metody redukcji wytrzymałości na ścinanie (SRM). W kolejnym etapie, analizę przeprowadzono dla ww. osuwiska po wykonaniu zabezpieczenia. Przeprowadzone obliczenia oraz załączone w pracy wyniki dla analizowanego osuwiska drogowego pokazują jakie możliwości posiadają programy do symulacji numerycznych.
EN
In the paper the problem of landslides in road engineering is discussed. An example is given of a landslide next to regional road No. 975 in Borowa. The analysed slope was modeled in the MIDAS GTS NX . The slope stability analysis and the FoS coefficient were carried out using the shear strength reduction method (SRM). In the next step a numerical analysis was carried out after the security measures were implemented. The results show the capability of numerical simulation programs.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.