Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza obliczeniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Badane zmęczeniowo konkretne doczołowe złącza mostowe z nakładkami pękały w przekroju przechodzącym przez ostre krawędzie nakładek; zgodnie z literaturą w sposób trzystopniowy: zarodkowanie, rozwój szczeliny i końcowe dołamanie. Dotychczas nie ustalono ścisłego kryterium rozprzestrzeniania się tych pęknięć, prowadząc badania jedynie na poziomie mikrostruktury. Autorzy artykułu przedstawili analizę naprężeń metodą elementów skończonych dla tych złączy. Uzyskano zaskakujące wyniki, godne dyskusji.
EN
The fatigue-tested butt joints with cover plates kept breaking in the areas located by the sharp edges of the cover plates; as the literature describes it, in a three-step way: crack initiation, growth and final fracture. To date, no strict criterion for the crack propagation has been established as the research has been conducted only at the microstructure level. The authors of the article presented the FEM stress analysis for these joints. The results achieved came as a surprise and they merit further discussion.
PL
Zamiar wykorzystania wód opadowych na danej działce powinien być poprzedzony analizą, jaką część wody pitnej można zastąpić wodą deszczową i ile wód opadowych (w zależności np. od wielkości i rodzaju dachu czy lokalizacji inwestycji) można pozyskać. Przeprowadzenie takiej analizy obliczeniowej dla domu jednorodzinnego jest stosunkowo proste.
PL
Omówiono optymalizację czterech koncepcji konstrukcji o dwóch różnych schematach statycznych, z przekrojów otwartych oraz zamkniętych. Wykonano analizę pożarową dwóch wybranych koncepcji zabezpieczenia w postaci okładziny z płyt oraz natryskowej powłoki niereaktywnej. Zamieszczono analizę porównawczą kosztów przyjętych zabezpieczeń przeciwpożarowych.
EN
This article presents the optimization of four concepts with two different static scheme made from open and closed sections. Then, for two selceted concepts, a fire analysis was carried out using protection in the form of fire proof panel easing and a non-reactive fire protective coating. The article is summarized by a comparative analysis of the costs of fire protection applied.
PL
Przedstawiono analizę obliczeniową i zasady projektowanie małych i dużych otworów w belkach żelbetowych. Omówiono również projektowanie średnich i dużych otworów w płytach żelbetowych stropów płytowo-belkowych i w stropach bezbelkowych (płyta – słup).
EN
Calculation analysis and design of small holes in reinforced concrete beams in the case of single holes and with more holes in the web as well as design of large openings are presented. Additionally, design of medium and large openings in reinforced concrete slab-beam and flat slab structures is discussed.
PL
Wykonano analizę obliczeniową MES belek żelbetowych w dwóch etapach: rozwiązanie problemu niestacjonarnego przepływu ciepła i analiza nieliniowa belki pod wpływem obciążenia mechanicznego i pożarowego. Zastosowano dyskretyzację dwuwymiarową przekroju i jednowymiarową przęseł belki. Przykłady obliczeniowe dotyczą belki swobodnie podpartej wraz z porównaniem wyników obliczeń z eksperymentem oraz belki dwuprzęsłowej ze scenariuszem pożaru w jednym lub w obu przęsłach i opcją przekroju prostokątnego lub teowego.
EN
FEM analysis is performed for beams in two steps: solution of transient heat transfer problem and nonlinear analysis of beam under fire and mechanical load. Two levels of discretization for beam are applied: two-dimensional domain for cross section and one-dimensional for spans. The calulation examples include: one-span beam with comparison of calculation results to experiment and two-span beam with fire scenario in one or two spans and with option of rectangular or T-shaped cross section.
PL
Przedstawiono szczegóły konstrukcyjne oraz wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych sprężonego wieńca obwodowego. Wyniki analizy teoretycznej porównano z wynikami przemieszczeń i odkształceń pomierzonymi w trakcie realizacji sprężenia.
EN
The paper presents the applied solutions in details with the theoretical calculated results of circumferential post-tensioned ring beam in the Church of St. Peter’s and Paul’s in Bodzanów (near Cracow). Obtained theoretical results have been compared with deflection of construction and concrete strain measured in site during tensioning of tendons.
PL
Omówiono badania nad zastosowaniem lekkiego betonu kruszywowego do konstruowania płyt kablobetonowych dużej rozpiętości. Omówiono zalety zastosowania takiego betonu zamiast betonu zwykłego oraz przedstawiono wyniki analizy obliczeniowej płyty wykonanej z betonu zwykłego oraz z betonu lekkiego o gęstości 1710 kg/m3.
EN
The results of research on the use of lightweight aggregate concrete to construct large span post-tensioned slabs have been presented. The opportunities and benefits of the use of such concrete instead of ordinary concrete have been discussed. The results of calculation of post-tensioned slab made of ordinary concrete and lightweight aggregate concrete with a density 1710 kg/m3 have been presented and compared.
PL
Przedstawiono przykład wyznaczania minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie w żelbetowej ścianie oporowej połączonej ze sztywnym fundamentem. Wykonując obliczenia na różnych poziomach dokładności, można uzyskać znaczne zmniejszenie ilości potrzebnego zbrojenia. W analizie uwzględniono wpływ naprężeń własnych i wymuszonych powstałych od odpływu ciepła hydratacji oraz od skurczu betonu.
EN
A design example of determining the minimum reinforcement for crack width control in a RC retaining wall built on a rigid foundation is presented. Calculations based on three levels of accuracy allows for a significant reduction in the amount of reinforcement required. In the analysis the influence of residual and restraint stresses caused by hydration heat release and shrinkage was considered.
PL
Istniejący w projektowaniu kościołów trend dążący do tworzenia delikatnych i smukłych form wymusza poszukiwanie nowoczesnych form konstrukcyjnych. Wobec powyższego, po raz pierwszy w Polsce, zastosowano cięgna sprężające bez przyczepności w projektach dwóch kościołów. W pierwszym z nich zaprojektowano smukłą płytę antresoli dla chóru, wspartą na stalowych podporach. W drugim zastosowano sprężony wieniec obwodowy. W pracy przedstawiono przyjęte założenia, wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej oraz szczegóły przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.
EN
The church design trends, driven towards creating delicate and slim forms, force the designers to make use of modern solutions within that scope. Considering the above, pre-stressing ties without attachment have been applied in designs for two churches. First one includes a slim slab for choir mezzanine, based on steel supports. In the second case, a pre-stressed tie-beam has been used. The article presents the assumptions adopted, results of the static-strength analysis and detailed overview of the design solutions applied.
10
Content available remote Koncepcje wentylacji budynku przedszkolnego a osiągnięcie standardu nZEB
PL
W artykule przedstawiono wyniki modernizacji typowej klasy przedszkolnej, w przypadku której rozważono dwa rodzaje wentylacji: mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz hybrydową (wspomagana wentylacja grawitacyjna). Podczas analizy energetycznej obu modeli sprawdzano także chwilowy strumień powietrza oraz komfort cieplny. Wykazano, że zapewnienie komfortu termicznego w danych wariantach nie jest problemem. Trudno jest jednak uzyskać odpowiednią efektywność energetyczną oraz jakość powietrza wewnętrznego. Wartości te różnią się w zależności od rodzaju wentylacji. W przypadku wentylacji mechanicznej możliwe jest uzyskanie standardów budynku o niemal zerowym zużyciu energii przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, natomiast przy wentylacji naturalnej/hybrydowej jest to o wiele trudniejsze.
EN
The paper presents results of renovation an typical kindergarten classroom with two different ventilation strategy. One is mechanical balanced ventilation with heat recovery and the second is natural/hybrid concept of ventilation. For both cases of ventilation model of energy performance as well as calculation of indoor climate were analyzed. These values are different and depending on ventilation system. It is possible to achieve nZEB standards together with proper indoor air quality by balanced mechanical ventilation with heat recovery but it is rather problematic to natural/hybrid ventilation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wyboru systemu zasilania w energię budynku edukacyjnego przygotowywanego do standardu nZEB. Ze względu na znaczny udział energii elektrycznej w bilansie energetycznym, kluczowe okazało się wykorzystanie paneli fotowoltaicznych. Ograniczenia wynikające z możliwej do wykorzystania powierzchni ogniw wymusiły dodatkowe działania obejmujące instalację gruntowej pompy ciepła do wstępnego podgrzania c.w.u. oraz układu mikrokogeneracyjnego.
EN
The paper presents results of an analysis of the energy source selection for an educational building adapted for meeting the nZEB standard requirements. Due to the high share of electricity in the energy balance, the key solution is installation of photovoltaics panels. However, limited space for the PV panels forced additional measures including a ground source heat pump for DHW pre-heating and a micro CHP system.
PL
Przedstawiono analizę możliwości wykorzystania styropianów EPS i XPS jako izolacji termicznej dla płyt fundamentowych w domach energooszczędnych wraz z oceną ekonomiczną omawianego rozwiązania. Przedstawiono parametry wytrzymałościowe styropianów, wyniki obliczeń statycznych i analizy ekonomicznej 3 modeli budynków i 3 wariantów rozwiązań izolacji.
EN
The authors have presented analysis of possibilities of using EPS/XPS Styrofoam for lost formwork for slab foundations in sustainable buildings including economic analysis of capital expenditure and operating expenses. The strength parameters of Styrofoam, the results of static calculation and economic analysis for 3 building models and 3 variants of insulation solutions were presented.
PL
Artykuł przedstawia przebieg budowy i analizy obliczeniowej modelu kilkukondygnacyjnego budynku o konstrukcji ścianowej poddanego standardowym obciążeniom budowlanym oraz oddziaływaniom górniczych deformacji podłoża w postaci poziomych odkształceń rozciągających podłoża górniczego i krzywizny wypukłej terenu górniczego. Proces modelowania budynku oraz jego analiza obliczeniowa wykonana została z wykorzystaniem programu Autodesk Robot Structural Analysis, który okazał się narzędziem przydatnym do wykonywania takich prac. Na podstawie wykonanej analizy obliczeniowej wykazano istotną rolę poziomych odkształceń rozciągających podłoża gruntowego w powodowaniu uszkodzeń obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach górniczych.
EN
The article presents the process of building and computational analysis of a multi-storey building model with a wall structure subjected to standard construction loads and mining effects of deformation of the substrate in the form of horizontal deformations of the mining substrate and the curvature of the convex mining area. The building modelling process and its computational analysis were made using the Autodesk Robot Structural Analysis software, which proved to be a useful tool for doing such work. On the basis of computational analysis, the importance of horizontal deformations of the ground substrate has been shown to cause damage to buildings located in mining areas.
14
PL
Artykuł dotyczy projektu oraz analiz obliczeniowych wykonanych dla kładki dla pieszych przez rzekę Motława w Gdańsku. Na podstawie zwycięskiej koncepcji ogłoszonego w 2012 roku przez miasto Gdańsk konkursu zgłoszonej przez słoweńskie biuro PONTING zespół MOSTY GDAŃSK opracował projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji. Wykonano zaawansowane statyczne i dynamiczne obliczenia. Ich celem było jak najlepsze odzwierciedlenie pracy konstrukcji w odniesieniu do warunków pracy oraz optymalne dobranie przekrojów poprzecznych poszczególnych elementów konstrukcyjnych.
EN
The article concerns the design and computational analysis carried out for a footbridge over the Motława river in Gdansk. On the basis of the winning concept of contest announced in 2012 by the city of Gdańsk developed by the Slovenian company PONTING the design team of MOSTY GDAŃSK developed building permit and detail design. Advanced static and dynamic analysis were performed. Their goal was to reflect the real structure work as good as possible and to choose the optimal cross sections of structural elements.
15
Content available remote Łuk Białostocki
PL
W artykule zaprezentowano oddany do użytkowania w czerwcu 2011 r. wiadukt drogowy Łuk Białostocki. Konstrukcja ta ze względu na lokalizację dźwigara łukowego względem osi pomostu – po przekątnej, jest w Polsce obiektem prototypowym w swojej skali. Ustrój nośny stanowi stalowy bezprzegubowy dźwigar łukowy, usytuowany w rzucie po krótszej przekątnej konstrukcji, z podwieszonym za pomocą cięgien pomostem zespolonym. Rozpiętość obiektu wynosi 66 m, zaś szerokość całkowita 16,48 m. Asymetryczny układ lin zmieniający stronę podwieszenia w kluczu poza dominującą siłą ściskającą jest poddany znacznemu zginaniu ukośnemu ze skręcaniem, co zmienia klasyczną strukturę wytężenia dźwigara pracującego w strukturalnie złożonym stanie naprężeń wraz z tendencją do wymuszania poziomej rotacji pomostu. Projektant konstrukcji BPBK S.A. w celach konsultacyjnych posiłkował się nadzorem naukowym realizowanym przez zespół mostowy z Politechniki Gdańskiej. Niezależnie od obliczeń wykonanych przez projektantów nadzór naukowy analizował pracę całej konstrukcji i jej fragmentów. Dodatkowe symulacje obliczeniowe wspierały jednostkę projektową w podejmowaniu decyzji podczas rozwiązywania detali konstrukcyjnych, wytwarzania konstrukcji i wznoszenia obiektu.
EN
The paper presents a viaduct named Bialystok Arch, which was opened for traffic in June 2011. The structure is, in its scale, a prototype object in Poland, because of the diagonal location of the arch girder axis with respect to the deck. The load bearing structure – the fixed arch girder, is located along the shorter diagonal of the suspended composite deck, regarding the top plan view. The span of the object is 66 m long and the total width is 16.48 m. Asymmetrical cables that change their position in the middle of the span cause that the arch girder is subjected also to large diagonal bending and torsion, besides the dominant compressive force. This modifies the typical behaviour of an arch girder into the structural complex stress state together with a tendency to additional horizontal rotation of the platform. The BPBK SA head designer discussed some design issues with bridge scientist form Gdańsk University of Technology (GUT). The GUT bridge scientific team analyzed the entire structure and its details independently. Additional numerical simulations supported the designer to make decisions about some structural details solutions, fabrication and structure erection.
16
Content available remote Hybrydowe układy ogrzewania w budynku biurowym
PL
Wybór najlepszego rozwiązania ma na celu zbadanie ekonomiczności rozwiązań hybrydowych układów ogrzewania oraz wybór wg kryterium najniższego kosztu. Analizie poddano budynek biurowy o fasadzie szklanej. Przyjęto dwa układy hybrydowe. Pierwszy z nich zakłada pompę ciepła oraz węzeł cieplny w celu zapewnienia niezbędnego zapotrzebowania na ciepło. Drugi układ przewiduje zastosowanie pompy ciepła i węzła cieplnego do ogrzania budynku oraz kolektorów słonecznych do zapewnienia ciepłej wody użytkowej.
EN
Choosing the best solutions to examine the cost-effectiveness of hybrid heating systems and the choice one of the criterion of the lowest cost. Analyzed building is an office building structure with a glass facade. We adopted two hybrid systems. The first of these involves the heating pump and the substation to meet total demand for heat. The second system provides for the use of heat pumps and district heating to heat the building and solar panels to deliver hot water.
PL
Porównano wyznaczone doświadczalnie: nośność na zginanie i ścinanie oraz ugięcie i rozwartości rys płyt pomostowych z wynikami obliczeń tych wielkości według wytycznych ACI oraz FIB. Wykazano zgodności i różnice, wskazujące na poziom adekwatności procedur obliczeniowych.
EN
The flexural and shear capacity of the deck slabs as well as displacements and crack width have been compared to calculation results according to ACI and FIB guides. The discrepancies and compatibilities have been established, showing the adequacy level of guides procedures.
18
Content available remote Obliczeniowa analiza belek żelbetowych wzmocnionych naprężonymi taśmami CFRP
PL
W artykule przedstawiono numeryczną analizę belek żelbetowych wzmocnionych wstępnie sprężonymi taśmami CFRP. Celem badań była analiza efektywności czynnego wzmocnienia w odniesieniu do powszechnych biernych metod wzmacniania elementów zginanych. Badania miały ponadto wykazać wpływ historii obciążenia elementu przed wzmocnieniem na stopień jego wzmocnienia. Zaproponowano dwuwymiarowy model konstrukcji z uwzględnieniem fizycznie nieliniowych charakterystyk materiałów składowych. Symulacje numeryczne wykonane dla skalibrowanego modelu mechanicznego wykazały bardzo dobrą zgodność z wynikami doświadczalnymi.
EN
The article presents numerical analysis of reinforced concrete beams strengthened with pretensioned CFRP laminates. The aim of the tests was to analyse the effectiveness of the active strengthening in relation to the general passive methods of strengthening RC members in flexure. Moreover, studies have shown the influence of the loading history before strengthening on the strengthening ratio. The calculated two-dimensional structural model taking into account the physical characteristics of the nonlinear component materials was proposed in the paper. Numerical simulations performed for the calibrated mechanical model showed a very good agreement with experimental results. Numerical analysis was broadened to include elements of non-strengthened RC members and the strengthened ones with passive CFRP laminates.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu zaolejenia na rozkład wilgoci w zewnętrznych przegrodach pionowych budynku mieszkalnego wykonanych jako żelbetowe, monolityczne, ocieplone od strony zewnętrznej według rozwiązań technologii BSO (Bezspoinowy System Ocieplania). Przedstawiona analiza ma charakter parametryczny i jej celem jest wskazanie zakresu warunków bezpiecznych w zakresie zaolejenia przegrody z cieplno-wilgotnościowego punktu widzenia.
EN
The article presents the analysis of influence of oil spills on wall surface on the internal moisture content in a concrete wall, insulated using an ETICS system (External Thermal Insulation Composite System). The presented analysis is a parametric study which aims to find a range of safe conditions in which possible oil films does not introduce any risk of technical faults.
20
PL
Artykuł zawiera diagnostykę, analizę obliczeniową i monitorowanie osadnika wstępnego, stanowiącego zblokowany zespół żelbetowych komór, kanałów i pomieszczeń funkcyjnych. W komorach zgarniaczy osadnika wstępnego, które zostały objęte badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) w 2008 r., stwierdzono występowanie zarysowań i brak szczelności konstrukcji. W wyniku realizacji zaleceń z ekspertyzy ITB wszystkie komory zgarniaczy osadnika wstępnego kompleksowo naprawiono i sprężono kablami. Na podstawie obliczeń stwierdzono, że dzięki realizacji tych zaleceń przywrócono trwałość i właściwe użytkowanie konstrukcji, bez negatywnego wpływu na pozostałe komory i kanały.
EN
The paper includes diagnostics, computational analysis and monitoring of pre-settler tank, which is an interlocked compound of reinforced concrete bins, channels, and function chambers. In the initial settling chambers, which were examined by ITB in 2008 occurred cracks. It was found that permissible width of the cracks, which is required for the tightness of the structure was exceeded. As a result of the recommendations of ITB experts, all initial settling chambers were pressurized by cables. On the basis of calculations, it was found that the implementation of these recommendations restored sustainability of the structure, without adversely affecting the other chambers or channels.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.