Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań elektrochemicznych procesu redukcji tlenu w układach O2│LSM│20GDC, O2│LSCF│20GDC i O2│LSM│8YSZ, O2│LSCF│8YSZ, gdzie 8YSZ - 8% mol. Y2O3 w ZrO2, 20GDC - Ce0,8Gd0,2O1,9, LSM - (La0,80Sr0,20)0,95MnO3-δ, LSCF - (La0,60Sr0,40)0,95Co0,20Fe0,80O3-δ. W badaniach chronoamperometrycznych oraz przeprowadzonych metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej użyto elektrod wykonanych w kształcie piramidy z katod LSM, LSCF. Pomiary wykonano w temperaturze 700 °C w powietrzu. Na podstawie zarejestrowanych zależności prąd(I)-czas(t) podczas katodowej polaryzacji nadnapięciem \DeltaE = -0,5 V dla wszystkich badanych układów stwierdzono wzrost wielkości prądu pod wpływem polaryzacji katodowej. Obserwacje obszaru bezpośredniego kontaktu stożkowej elektrody LSCF lub LSM z powierzchnią elektrolitu 20GDC wskazują na pojawiające się trwałej zmiany struktury powierzchni elektrolitu ceramicznego, powstające wyłącznie podczas pracy układu pod obciążeniem. Jakościowe porównanie widm impedancyjnych układów O2│LSM│20GDC, O2│LSCF│20GDC i O2│LSM│8YSZ, O2│LSCF│8YSZ, otrzymanych dla katod niespolaryzowanych (\DeltaE = 0 V) oraz spolaryzowanych (\DeltaE = -0,5 V) wskazuje na zmniejszanie się oporności omowej Rs oraz polaryzacyjnej Rp w wyniku pracy układu pod obciążeniem. Na podstawie badań elektrochemicznych wykonanych dla układu O2│LSCF│20GDC z użyciem stożkowych czy porowatych katod LSCF w analogicznych warunkach pomiarowych, stwierdzono w obu przypadkach wzrost natężenia prądu w czasie. Otrzymane wyniki wskazują na potencjalne możliwości wykorzystania opracowywanej metodyki badań z ceramicznymi elektrodami punktowymi jako uzupełniającej do klasycznej metody z elektrodami porowatymi. Analiza zjawisk, zachodzących na granicy faz O2│katoda│ceramiczny elektrolit tlenkowy, jest łatwiejsza niż w przypadku elektrod porowatych, ze względu na zredukowany obszar zachodzenia reakcji elektrochemicznej.
EN
The paper presents the results of electrochemical studies on oxygen reduction in the O2│LSM│20GDC, O2│LSCF│20GDC, and O2│LSM│8YSZ, O2│LSCF│8YSZ systems, where 8YSZ- 8 mol% Y2O3 w ZrO2, 20GDC - Ce0.8Gd0.2O1.9, LSM - (La0.80Sr0.20)0.95MnO3-δ, LSCF - (La0.60Sr0.40)0.95Co0.20Fe0.80O3-δ. In electromechanical impedance spectroscopy, electrodes made of LSM, LSCF cathodes were used in chronoamperometric and electrochemical impedance spectroscopy. Measurements were made at 700 °C in air. On the basis of the registered current (I)–time (t) dependencies, during the cathode polarisation with \DeltaE = -0.5 V overvoltage, an increase of the cathodic polarisation current was observed for all tested systems. Observations of the area of "the direct contact of the conical LSCF or LSM electrode" with the surface of the 20GDC electrolyte indicate permanent changes in the structure of the electrolyte ceramic surface arising only during the operation of the system under load. A qualitative comparison of impedance spectra O2│LSM│20GDC, O2│LSCF│20GDC, and O2│LSM│8YSZ, O2│LSCF│8YSZ obtained for non-polarised cathodes (\DeltaE = 0 V) and polarized ones (\DeltaE = -0.5 V) indicates a decrease of the Ohmic resistance Rs and polarisation resistance Rp as a result of the operation of the system under load. Based on the electrochemical tests performed for O2│LSCF│20GDC system using conical or porous LSCF cathodes under analogous measurement conditions, an increase in current over time was found in both cases. The results show the potential for using the developed research methodology with ceramic point electrodes as a supplement to the classical porous electrode method. Analysis of phenomena occurring at the O2│cathode│ceramic oxide electrolyte phase boundary is easier than in the case of porous electrodes because of the reduced area of the electrochemical reaction.
2
Content available remote Ekstrakty roślinne w pielęgnacji skóry atopowej
PL
Przedstawiono przegląd różnych gatunków roślin o potencjalnym zastosowaniu w przemyśle kosmetycznym, szczególnie w kosmetykach stosowanych do pielęgnacji skóry atopowej. Omówiono właściwości badianu właściwego, boczniaka mikołajkowego, bylicy azjatyckiej, cynamonowca wonnego, fasoli azuki, flebodium złocistego, forsycji zwisłej, gardenii jaśminowatej, glistnika jaskółcze ziele, gujawy pospolitej, kanianki pospolitej, katalpy żółtokwiatowej, klonu zielonokorego, maczużnika chińskiego, remanii kleistej, sasurei czepnej, selernicy, smokrzynu łojodajnego, spirodeli wielokorzeniowej, tarczycy bajkalskiej, trzciny pospolitej oraz korzenia żeń-szenia.
EN
Twenty-two medical plants were reviewed, with 49 refs., to recommend their use in cosmetics.
3
Content available remote Qualitative analysis of the main polyphenols contained in apple pomace extract
EN
The paper describes chosen methods for the extraction and qualitative analysis of the main polyphenolic compounds contained in apple pomace. Apple pomace is a by-product generated during apple juice production. The extracts were obtained with the Ultrasound Assisted Micelle Mediated Extraction (UAMME) method using a 1% Rocanol B2 water solution, as well as the Ultrasound Assisted Extraction (UAE) method in water. Thin Layer Chromatography (TLC) and UV/VIS spectroscopy were applied as analytical methods in order to identify the main polyphenolic substances in the obtained extracts. The obtained results showed that both UAMME as well as UAE are effective methods for obtaining quercetin, catechin and rutin.
PL
Artykuł opisuje wybrane metody pozyskiwania, a także analizę jakościową głównych związków polifenolowych zawartych w wytłokach z jabłek. Wytłoki jabłkowe stanowią produkt uboczny powstający podczas procesu produkcji soku jabłkowego. Ekstrakty uzyskano metodami ekstrakcji micelarnej wspomaganej ultradźwiękami w 1% wodnym roztworze Rokanolu B2 (UAMME) oraz ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami w wodzie (UAE). Do identyfikacji polifenoli w otrzymanych ekstraktach zastosowano metodę chromatografii cienkowarstwowej (TLC) oraz spektroskopię UV/VIS. Zarówno ekstrakcja micelarna wspomagana ultradźwiękami, jak i ekstrakcja w wodzie, wspomagana ultradźwiękami, okazały się skuteczne do pozyskiwania kwercetyny, katechiny oraz rutyny.
PL
Przedstawiono wyniki badań otrzymywania ekstraktów z wytłoków z jabłek. Były one bogate w kwas ursolowy i wykazywały właściwości antyutleniające.
EN
Conventional and ecol. apple pomaces were extd. With 96% EtOH either in Soxhlet app., or under reflux or in an ultrasound-aided process to sep. ursolic acid. The ext. showed some antioxidant properties. The extn. in the Soxhlet app. was the most efficient.
PL
Przedstawiono informacje dotyczące zastosowania masła shea w wybranych gałęziach przemysłu.
EN
A review with 51 refs.
7
Content available Kosmetyki do pielęgnacji skóry atopowej
EN
Atopic dermatitis (AD) is an inflammatory chronic, skin disorder with the multifactorial etiology. The major symptom of AD is pruritc [1]. The treatment is symptomatic and is being assisted with intensive skincare at the use of cosmetics. In the paper generally used methods of AD therapy and the skin care were discussed. Moreover the essential ingredients of products used to the atopic skin treating were described. Some examples of cosmetic formulations were also presented.
8
Content available remote Application of waste whey in shampoos
EN
Whey, for years considered waste in the dairy industry, is now more often treated as a valuable raw material for further processing. Chemically, whey contains lactose, proteins, fats, lactic acid, B group vitamins and minerals, so it can be also a natural source of valuable cosmetic components, e.g. hydrocolloids. Apart from biological activity, the functional properties of whey proteins like binding water, stabilizing foams or emulsifying properties are worthy of attention. In this work, properties of shampoos containing ultra-filtrate of cow's, sheep's and goat's milk whey were evaluated. An influence of their origin on qualities of cosmetics was examined. The obtained result showed that whey could be successfully used in hair shampoo formulation.
PL
W ostatnich latach serwatka stanowiąca odpad w przemyśle mleczarskim coraz częściej jest traktowana jako wartościowy surowiec do dalszego przerobu. Ze względu na skład chemiczny (laktoza, białka, lipidy, kwas mlekowy, witaminy z grupy B, minerały) może stanowić także naturalne źródło cennych składników kosmetycznych, w tym hydrokoloidów. Oprócz działania biologicznego na uwagę zasługują także funkcjonalne właściwości białek serwatkowych, takie jak wiązanie wody, tworzenie trwałych pian, właściwości emulgujące. W pracy oceniono właściwości szamponów zawierających ultra-filtrat serwatki z mleka krowiego, owczego i koziego. Badano wpływ rodzaju serwatki na właściwości sporządzonych kosmetyków. Przeprowadzone badania wykazały, że serwatka może być z powodzeniem stosowana w formułowaniu szamponów do włosów.
9
Content available remote Kosmetyczne zastosowania serwatki
EN
Milk, as colloidal mixture of proteins, lipids and vitamins is applied by known cosmetic producers. In cosmetics, milk occurs as moistening and biologically active agent (i.e. the source of vitamins and proteins), which is able to rebuilt structural proteins of skin. Moreover, milk products, such as lactose, casein or whey are potential cosmetic raw materials. Whey, which is a waste from dairy industry is a valuable raw material for further processing. Chemically, whey contains lactose, proteins, fats, lactic acid, group B vitamins and minerals, so it can be a natural source of valuable cosmetic components. Apart from biological activity, also other functional properties of whey proteins like binding of water, foams stabilizing and emulsifying properties are worth attention. The application of whey as the cosmetic raw material from one side affords another way of whey utilization and on the other side it allows to obtain natural cosmetic products.
PL
W artykule omówione zostały metody ekstrakcji środkami powierzchniowo czynnymi: metoda ekstrakcji poniżej temperatury zmętnienia (CPE) i metoda ekstrakcji na micelach (MME). Stosunkowo nowym zastosowaniem jest użycie surfaktantów do przygotowania półproduktów zawierających aktywne składniki pochodzenia roślinnego o dużym stężeniu. Czystość tych metod sprawia, że wyekstrahowane substancje można bezpiecznie stosować w żywności, farmaceutykach czy kosmetykach.
EN
In this paper, surfactant enhanced non-classical extractions: a micelle-mediated extraction and cloud point preconcentration method were presented. The base of the processes is given and the main features are discussed. They are compared to the classical solvent extraction. Surfactants could be used to prepare semi-product, with the high concentration of active ingredient. This pure method could be safety used in food, cosmetic and pharmaceutical industry.
11
Content available remote Funkcja i znaczenie okien
PL
Kształtowanie przyjaznego klimatu, sprzyjającego użytkowaniu wnętrza, zależy od wykorzystania naturalnych warunków słonecznych. Światło dzienne odgrywa kluczową rolę szczególnie we wnętrzach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, jak i użyteczności publicznej. O tym, jaki sposób zostaną wykorzystane naturalne warunki świetlne, decyduje przede wszystkim usytuowanie i kształt okien, jak również innych przeszkleń.
PL
Oświetlenie wnętrza decydująco wpływa na jego charakter, walory estetyczne i użytkowe. Działanie światła niezwykle ważną rolę odgrywa tam, gdzie funkcjonalność i wygoda użytkowania stoją na pierwszym miejscu. Szczególną uwagę należy poświęcić oświetleniu wnętrza łazienki. Przestrzeń ta, blisko związana z codziennymi potrzebami człowieka, choć niekiedy zbyt mała i przepełniona elementami wyposażenia, może dzięki świetlnej kreacji, stać się wnętrzem wyjątkowym, gdzie codziennym zabiegom higienicznym, towarzyszy odpoczynek i regeneracja sił.
13
Content available remote Rozwój społeczno-przestrzenny Bolesławca po 1945 r.
PL
Takie miasto jak Bolesławiec może być przedmiotem zainteresowania ze względu na bogatą historię, atrakcyjne walory architektoniczne i krajobrazowe oraz położenie. Historia Bolesławca, chociaż bardzo interesująca, jest przedstawiona szkicowo i tylko w takim zakresie, jaki potrzebny jest do zrozumienia pewnych procesów społecz-no-przestrzennych, zachodzących w mieście od 1945 r. Bolesławiec istnieje już 750 lat. W 1163 roku książę Bolesław Wysoki założył gród na prawym brzegu Bobru. Miał to być gród broniący wstępu do jego dzielnicy. Zapewne nazwa osady, a później miasta, pochodzi od imienia Bolesława Wysokiego [9, s. 26]. Wraz z Kamienną Górą, Jelenią Górą, Lwówkiem, Szprotawą i Żaganiem tworzył ciąg nadbobrzańskich osad obronnych. W połowie XIII wieku Bolesławiec rozwijał się pod względem ekonomicznym i administracyjnym bardzo intensywnie (nie gorzej niż Wrocław, Legnica czy Głogów). Znacznym walorem Bolesławca zawsze było jego korzystne położenie - na rozstaju dwóch szlaków handlowych, prowadzących z zachodu na wschód i z południa na północ. Pierwszy zwany Główną Drogą, łączył Lipsk z Krakowem, przez Zgorzelec, Legnicę i Wrocław. Drugi szlak wiódł z Lwówka do Szprotawy, dalej do Żagania i albo do Niemiec, albo do Głogowa i następnie do Poznania. Dzisiaj Bolesławiec jest położony na skrzyżowaniu równie ważnych szlaków komunikacyjnych: do Drezna, Wrocławia, Szczecina, Pragi.
EN
Certain facts related to social and spatial changes in Bolesławiec, after the year 1945, have been described. The history of the town, from the moment of its founding, has been outlined, its attractive localization being considered in particular. Then, an attempt has been made to describe the process of settlement of people, right after the Second World War, from various geographical regions. Attention has been given to re-emigrants from the former Jugoslavia and Romania, who constituted the majority of the population. Also, the significance of industry has been taken into consideration in the social and spatial development of the town. A short description of the town's importance in the region has also been given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.