Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fast fashion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Szeroko pojęta branża fashion & shoes podlega coraz większym przeobrażeniom. Niebagatelny wpływ miała na to oczywiście pandemia, okres zamknięcia sklepów stacjonarnych i zmiana trybu życia wielu z nas, który polegał chociażby na pracy z domu w ubraniach, którym daleko - do standardu smart casual. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w kwietniu 2020 roku aż 61,3 % sprzedaży w grupie tekstyliów, odzieży i obuwia dokonywane było przez internet. Póżniej oczywiście udział ten stopniowo malał, po czterech miesącach do poziomu 15,7% (sierpień 2020), niemniej jednak dwa lata temu w listopadzie, gdzie sklepy w galeriach były zamknięte, ponownie wzrósł, osiagając wartość 35, 4%.
EN
The textile industry's negative impact on the environment, with the simultaneous global increase in textiles consumption, is associated with the need to implement a circular economy that will reduce the consumption of water, energy, and primary raw materials. Currently, the main goal of these activities is to return to good design and production practices, allowing the creation of durable, high-quality textile products. Another challenge is the intensification of textile recycling, allowing waste to be reused as raw materials. The main goal is the implementation of effective textile waste collection systems and the expansion of chemical and mechanical recycling processes application. The basic tool accelerating the above-mentioned changes is the appropriate legislation, which will force producers to apply ecological solutions and extend their responsibility for textile products. The social factor also has a significant impact on closing the loop in the textile industry. Consumer behavior affects both the amount of waste generated and the way it is reused or processed.
PL
Negatywny wpływ przemysłu włókienniczego na środowisko, przy jednoczesnym globalnym wzroście zużycia tekstyliów, wiąże się z koniecznością wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), która zmniejszy zużycie wody, energii i surowców pierwotnych. Obecnie głównym celem tych działań jest powrót do dobrych praktyk projektowych i produkcyjnych, pozwalających na tworzenie trwałych wyrobów tekstylnych o wysokiej jakości. Kolejnym wyzwaniem GOZ jest intensyfikacja recyklingu tekstyliów, pozwalająca na ponowne wykorzystanie odpadów jako surowców. Głównym działaniem w tym zakresie jest wdrożenie efektywnych systemów zbiórki odpadów tekstylnych oraz rozszerzenie stosowania procesów recyklingu chemicznego i mechanicznego. Podstawowym narzędziem przyspieszającym powyższe zmiany jest odpowiednia legislacja, która wymusi na producentach stosowanie rozwiązań ekologicznych i rozszerzy ich odpowiedzialność za wyroby włókiennicze. Istotny wpływ na zamykanie obiegu w branży włókienniczej ma również czynnik społeczny. Zachowania konsumentów wpływają zarówno na ilość wytwarzanych odpadów, jak i sposób ich ponownego wykorzystania lub przetwarzania.
EN
The purpose of this study was to determine the adoption groups of the fast-fashion consumers, evaluate the consumers’ perceptions of the fast-fashion in different groups, and model the role of “social or status image”, “uniqueness”, and “conformity” on the level of fast-fashion consumer adoption. The consumer adoption groups were determined as “innovators”, “early adopters”, “early majority”, “late majority”, and “laggards” by using a domain-specific innovativeness (DSI) scale. Consumers’ perceptions of fast-fashion were evaluated from cognitive and emotional aspects and the differences across the consumer groups were investigated by using Kruskal-–Wallis test and Mann-–Whitney U test. The roles of “social or status image”, “uniqueness”, and “conformity” on consumer groups were modeled by using ordinal logistic regression analysis. As a result of the research, consumers’ perceptions of fast-fashion were found to vary across different consumer adoption groups in terms of “being in-style products”, “expressing self-image”, “imitating the luxury fashion products”, and “frequent renewal of the collections”. Further, the findings revealed that the probabilistic relationship between different levels of consumer adoption based on innovativeness could be modeled based on the motivations of “social or status image” and “uniqueness”.
PL
Przesunięcie produkcji do krajów dotkniętych ubóstwem towarzyszy podejściu kładącemu nacisk na szybkie i tanie udostępnianie trendów modowych konsumentom oraz systemowi wytwarzania opartemu na popycie w przemyśle odzieżowym. W artykule zwrócono uwagę na: świadomość, postawy, zachowania etyczne oraz sposób postrzegania jakości produktów „fast fashion” w perspektywie społecznej odpowiedzialności. Na podstawie metody CAWI i PAPI przeprowadzono badanie polskich konsumentów deklarujących zachowania nabywcze związane z „fast fashion”. Badania wykazały, że działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w branży odzieżowej są istotne dla klientów, jednak cena jest najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Ocena świadomości konsumentów w zakresie CSR może posłużyć do ukierunkowania przyszłych działań edukacyjnych w tym obszarze, zwłaszcza w dobie przyspieszonej konsumpcji i celów zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań mogą też być przesłanką do określenia kierunku działań związanych z CSR dla sprzedawców „fast fashion”.
EN
The shift of production to poverty-stricken countries is accompanied by an approach focusing on making fashion trends available quickly and cheaply to consumers and a demand-driven manufacturing system in the apparel industry. This paper explores Polish consumers’ awareness, attitude, ethical behaviors and the way of perceiving the quality of „fast fashion” products in Social Responsibility perspective. A Polish consumer survey based on CAWI and PAPI methodology was done. Consumers declaring “fast fashion shopping behavior” were considered. Surveyed consumers are willing to consider the CSR activities of “fast fashion” brands, the price is the most important factor when making purchase decision. The assessment of consumer awareness in the field of CSR can be used to guide future public education activities in this area, especially in the era of accelerated consumption and sustainable development goals. Research results can also be a premise to determine the direction of activities related to CSR for “fast fashion” retailers.
EN
The primary objective of the current research is to propose and investigate a conceptual model which integrates social media activities and brand love as antecedents and brand loyalty phases as an outcome of brand love. The proposed model is analysed with a sample of 240 fast fashion’s consumers by using a self-structured questionnaire survey technique. PLS-SEM applied for statistical analysis to evaluate the hypnotized linkage between the variables. The results show that social internet marketing has a tremendous impact on brand love in the fast fashion profession. Furthermore, the finding shows that social media, has an indirect constructive effect on the various phases of brand loyalty through brand love. The current research supports the crucial role of social media in marketing and advertising which will assist internet marketers to fully realize brand love and loyalty behavior. The consequence of this particular study might assist marketers to develop the successful communication approach through social networking activities to shape good attitudes and advance brand loyalty, particularly in fast fashion profession.
PL
Głównym celem badań zaprezentowanych w artykule jest zaproponowanie i zbadanie modelu koncepcyjnego, który integruje działania w mediach społecznościowych w zakresie przywiązania do marki i lojalności wobec marki. Proponowany model został przeanalizowany na próbie 240 konsumentów przy użyciu samoorganizującej się ankiety. PLS-SEM zastosowano do analizy statystycznej, aby ocenić „zauroczenie” w obszarze powiązania między zmiennymi. Wyniki pokazują, że marketing społecznościowy ma ogromny wpływ na przywiązanie do marki w odniesieniu do szybko zmieniającej się mody. Co więcej, odkrycie pokazuje, że media społecznościowe mają pośredni wpływ na kształtowanie różnych fazy lojalności wobec marki poprzez przywiązanie do marki. Przedstawione badania potwierdzają kluczową rolę mediów społecznościowych w marketingu i reklamie, która pomoże sprzedawcom internetowym w pełni wykorzystywać przywiązanie do marki i pogłebiać zachowania lojalnościowe. Wynik tego badania może pomóc marketingowcom w opracowaniu skutecznego podejścia do komunikacji poprzez działania w sieciach społecznościowych w celu kształtowania dobrych postaw i promowania lojalności wobec marki, szczególnie w obszarze szybko zmieniającej się mody.
EN
The intense processes of digital transformation are resulting in changes in consumer behavior in the fashion market. Thedigital consumer expects increasingly attractive products that reflect new fashion trends, a low risk of purchase and immediate availability. They are active and engaged, and interaction with them is becoming a form of creatingvalue for a company/brand. Being aware of fashion and their related needs, consumersrequire from brands a dialogue, transparency of activities undertaken, and personalisation of experiences created together with their diversity. A good solution here could be a fast fashion strategy, which is a new way of thinking about creating value with the customer and for them in the textile market. However, it requires from brands an increasingly customer-focused market orientation and looking for forms of communication that are much more engaging than before. The aim of the paper is to identify the influence of interactive forms of communication on shaping customer behavior in the fashion market. Particular attention was paid to social media, mobile marketing and solutions based on the concept of the Internet of Things.
PL
Intensywne procesy transformacji cyfrowej prowadzą do zmiany zachowań konsumentów na rynku mody. Konsument oczekuje coraz bardziej atrakcyjnych produktów, odpowiadających nowym trendom mody, niskiego ryzyka ich zakupu i natychmiastowej dostępności. Jest aktywny i zaangażowany, a interakcja z nim staje się formą współtworzenia wartości przez firmę/markę. Coraz bardziej świadomy mody i związanych z nią swoich potrzeb wymaga od marek dialogu, transparentności podejmowanych przez nie aktywności i personalizacji kreowanych doświadczeń przy ich jednoczesnej różnorodności. Odpowiedzią na to może być strategia „fast fashion”, która jest nowym sposobem myślenia o kreowaniu wartości z konsumentem i dla niego na rynku odzieżowym. Wymaga jednak od marek bardziej klientocentrycznej orientacji rynkowej i poszukiwania form komunikacji o wiele intensywniej angażujących, niż dotychczas. Celem artykułu jest identyfikacja wpływu interaktywnych form komunikacji na kształtowanie zachowań konsumentów na rynku mody. Szczególną uwagę zwrócono na social media, mobile marketing i rozwiązania oparte na koncepcji Internet of Things.
EN
In this study, fast fashion concept is investigated in order to understand the motivations of the consumers that make them adopt these products because of their willingness for the innovativeness. The relationship between the motivational factors which were named as “Social or status image” and “Uniqueness” as expressions of individuality, “Conformity” and the willingness for “Innovativeness” is analyzed using a conceptual model. Exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and structural equation modeling were used to analyze and validate the model. The data used for the study was obtained from 244 people living in Turkey. The findings showed that the motivational factors “Social or status image” and “Uniqueness” as expressions of individuality are influential on the consumers’ willingness for “Innovativeness”.
PL
Celem pracy było omówienie i przeanalizowanie struktury organizacji i zarządzania wzornictwem w hiszpańskiej marce Zara w kontekście polskiego rynku produkcji i projektowania odzieży. Poprzez opisanie kluczowych rozwiązań wspomagających projektowanie i wprowadzanie produktu na rynek, poddano ocenie kondycję polskiego przemysłu masowej produkcji. Do dalszej dyskusji przedstawiono zagadnienia skrajne,które mogą wskazywać na pole innowacji i możliwości dalszego rozwoju polskich marek odzieżowych, a co za tym idzie całego przemysłu.
EN
The aim of this study was discussing and analysing the structure of the organization and managing of the design in Spanish brand Zara in the context of Polish market of clothes production and designing. By describing crucial solutions assisting the design and releasing the product on the market, a condition of the Polish industry of the mass production was subjected to the evaluation. To further discussion extreme issues which they can appoint as the field of the innovation and possibilities of the subsequent development of Polish clothing brands were presented, and consequently of whole industry.
EN
The certification and labelling of ’socially responsible products’ has been clearly attracting more and more interest in recent years. The systems and practical solutions developed in this field aim to make “ethical products” recognisable and generally available. This trend arises from growing consumer appreciation of not only the technical advantages, price, quality, delivery times and environmental safety of the products they buy but also of their social and ethical aspects. This article evaluates the importance of socio- and ecocertification and labelling for meeting buyers’ expectations of textile and clothing products. It also discusses consumers’ opinions on this matter.
PL
W ostatnich latach widać wyraźny wzrost zainteresowania zagadnieniami certyfikacji i znakowania „społecznie odpowiedzialnych” produktów. Wypracowywane systemy i praktyczne ustalenia w tym zakresie mają na celu uczynienie produktów „etycznych” rozpoznawalnymi i jednocześnie łatwo i szeroko dostępnymi. Zagadnienia te coraz częściej są bowiem dostrzegane przez nabywców, którzy w coraz większym stopniu przy wyborze produktów oprócz walorów technologicznych, ceny, jakości, szybkości dostawy i ekologii uwzględniają także kwestie społeczne i etyczne. W artykule podjęto próbę oceny znaczenia etycznej, społecznej i ekologicznej certyfikacji i znakowania w spełnianiu oczekiwań nabywców wobec wyrobów tekstylno-odzieżowych oraz ich oceny z perspektywy konsumenta.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.