Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inverters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule dokonano przeglądu zagadnień dotyczących budowy pojazdów z napędem elektrycznym. Przedstawiono doświadczenia spółki AREX z realizacji prac badawczo-rozwojowych dofinansowanych ze środków NeBiR, związanych z budową platformy „QUARK" przeznaczonej do budowy pojazdów elektrycznych o masie do 3,5 t.
EN
The article presents construction of electric vehicles overview and AREX experience with implementation of research and development work on electric drive platform for vehicles up to 3,5 T.
EN
In the paper the novel universal motor driver using three different modulation method of output waveform has been presented and discussed. It should be noted that in today’s world, most of driver of electrical motors are consist of four or six transistors forming appropriate bridges. Appling specified modulation methods enable to drive both single- and three-phase induction and synchronous motors of any kind. The construction of typical transistor bridge that consists of six transistors can be also used to control the direct current motors by switching off one of the pairs of transistors. In this paper the process of construction of universal motor driver has been presented, in which has been implement the modified method of Sinusoidal Pulse Width Modulation (SPWM), Space Vector Pulse Width Modulation (SVPWM) and also the basic Pulse Width Modulation (PWM) for DC motors. The fundamentals of applied modulation algorithms have been discussed and basic equations have been shown. The developed motor controller has been used to power three different types of motors, single-phase induction motor, threephase induction motor and magnetoelectric DC motor. The results of the conducted research have been reported in this work.
EN
This paper discusses selected problems regarding a high-frequency improved current-fed quasi-Z-source inverter (iCFqZSI) designed and built with SiC power devices. At first, new, modified topology of the impedance network is presented. As the structure is derived from the series connection of two networks, the voltage stress across the SiC diodes and the inductors is reduced by a factor of two. Therefore, the SiC MOSFETs may be switched with frequencies above 100 kHz and volume and weight of the passive components is decreased. Furthermore, additional leg with two SiC MOSFETs working as a bidirectional switch is added to limit the current stress during the short-through states. In order to verify the performance of the proposed solution a 6 kVA laboratory model was designed to connect a 400 V DC source (battery) and a 3£400 V grid. According to presented simulations and experimental results high-frequency iCFqZSI is bidirectional – it may act as an inverter, but also as a rectifier. Performed measurements show correct operation at switching frequency of 100 kHz, high quality of the input and output waveforms is observed. The additional leg increases efficiency by up to 0.6% – peak value is 97.8%.
PL
Wraz z rozwojem generacji z odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki prosumenckiej, pojawiają się problemy jej oddziaływania na system elektroenergetyczny. Podstawowym problemem technicznym o charakterze lokalnym jest efekt wzrostu napięcia w miejscu przyłączenia instalacji wytwórczej. Innym problemem pracy sieci z generacją rozproszoną jest niebezpieczeństwo podejmowania przez jej źródła pracy wyspowej. Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów energetyki rozproszonej są mikroinstalacje fotowoltaiczne. Ich elementem wyjściowym przyłączonym do sieci są falowniki konwertujące prąd stały na przemienny. Układy falownikowe współpracujące ze źródłami rozproszonymi powinny być wyposażone w zabezpieczenia przeciwdziałające wyżej wymienionym problemom. W artykule omówiono wyniki badań falowników przy zmianach oraz zanikach napięcia w sieci. Poddano również ocenie skuteczność wewnętrznych zabezpieczeń falownika.
EN
With the development of generation from renewable energy sources, including prosumer energy, there are problems of its impact on the power system. The main technical problem of local growth is the effect of voltage at the connection point of a manufacturing installation. Another problem of the network of distributed generation is a non-safety by making its source operating insular. One of the most dynamically developing areas of distributed energy are photovoltaic installations. Their output element connected to the grid inverters are confanning direct current into alternating. Inverter circuits cooperating with the sources scattered-should be equipped with anti-security issues highlighted above. The article discusses the research results inverters with changes, and outages in the network. Were also assessing the effectiveness of the internal security of the inverter.
EN
Mankind’s misgivings caused by the depletion of fossil fuels have accelerated research on obtaining energy from unconventional sources. One such source is the Sun. The present article reviews the possibility of using solar energy, converted in batteries of photovoltaic cells into electricity, in agriculture and farming. It should also be emphasized that it is energy friendly to the environment, whose acquisition on agricultural land, which often lacks access to the power grid, is now legitimate and profitable. This study presents the results of computer simulations in tabular and graphical form, using the PVSYST program, for a pasture water pumping system for watering grazing cattle.
EN
Purpose. To develop the fuzzy model of distribution of excess regenerative energy in traction and external power supply systems allowing to exercise effective operation of the power equipment. Relevance. For effective distribution of excess regenerative energy in systems of electric transport, as well as for systems equipped with stationary stores of energy and inverting traction substations with regulators of output voltage it is necessary to solve a number of the problems with high degree of uncertainty demanding taking into account a set of random factors such as the modes of power lines and traction loadings. These factors have to be considered in operation for choosing the rational modes of energy stores, inverters and regulators of voltage on buses of substations to provide the rational conditions for energy regeneration on electric transport. Scientific novelty. The control system of energy storage devices, inverters and traction substation output voltage regulators, designed on the basis of fuzzy logic, can provide the necessary conditions for the regeneration on electric transport on sections with a shortage of traction power consumption and allows to optimize the distribution of excess braking energy of transport vehicles. It is achieved by determining the rational relationship between the components of the excess current of regeneration in real time, which can ensure a minimum of power losses of regenerative energy in traction and external power supply systems. Practical importance. The use of the developed approach is effective under the conditions of incomplete information received by measurement systems and on the basis of additional studies it can allow to minimize rated capacity of stores, inverters and traction substation output voltage regulators that could reduce the costs of modernization of existing sections and electrification of new electric transport systems.
PL
Przez System Fotowoltaiczny w niniejszej publikacji należy rozumieć elektrownię słoneczną, która z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych realizuje przemianę energii słonecznej w energię elektryczną. Do realizacji tego zadania konieczna jest budowa układu składającego się z generatora PV (panel lub zestaw paneli fotowoltaicznych), magazynu energii wraz z regulatorem oraz falownika (przekształtnik prądu stałego w przemienny o parametrach sieci elektroenergetycznej zasilającej budynek).
PL
W materiale omówiono budowę i wyposażenie typowych szaf sterowniczych, w których instalowane są między innymi falowniki. Istotną wadą przemienników częstotliwości jest niska maksymalna temperatura pracy oraz duża wrażliwość na działanie w podwyższonej temperaturze, objawiająca się krótszą ich żywotnością. W dalszej części autor przybliża dostępne sposoby chłodzenia szaf sterowniczych wraz z ich krótką charakterystyka techniczną.
EN
The material discussed in the construction and equipment of typical control cabinets, which are installed between the other inverters. A significant drawback of frequency converters is low maximum operating temperature and high sensitivity to the effects of elevated temperatures, reflected in shorter their life. Later in the author describes the available methods of cooling cabinets along with their brief technical characteristics.
9
Content available remote Lenze rozbudowuje platformę falowników 8400. Pomost do technologii serwo
PL
Przemienniki częstotliwości o właściwościach serwomechanizmu. Wraz z rozbudową platformy falowników 8400 o wersję TopLine firma Lenze, specjalizująca się w zakresie napędów i automatyzacji, stworzyła pomost do technologii serwo. Nowe urządzenia o dużej dokładności regulacji i wysokiej dynamice są przeznaczone do zastosowań, które dotychczas były zastrzeżone dla technologii serwo. W praktyce można do nich zaliczyć typowe zastosowania w zakresie pozycjonowania w mechanizmach podnoszenia, napędach wideł, w układarkach regałowych, prostych urządzeniach typu „pick and place” oraz w maszynach pakujących.
PL
Artykuł prezentuje wyniki przeglądu górniczych zastosowań oraz wyniki badań symulacyjnych dotyczących zastosowania silników synchronicznych z magnesami trwałymi do napędu maszyn i urządzeń górniczych. Uzyskane wyniki badań porównano z wynikami jakie obecnie uzyskują układy napędowe maszyn i urządzeń górniczych przy stosowaniu silników asynchronicznych klatkowych zasilanych poprzez przemienniki częstotliwości. Obciążenia występujące w układach napędowych maszyn i urządzeń górniczych charakteryzuję się dużą dynamiką i zmiennością. Uzyskane parametry mechaniczne, elektryczne, ekonomiczne i przede wszystkim termiczne napędu przy zastosowaniu silnika synchronicznego z magnesami trwałymi w miejsce stosowanego obecnie powszechnie silnika asynchronicznego klatkowego zasilanego poprzez przemiennik częstotliwości przemawiają za rozpoczęciem stosowania tego typu silników w napędach maszyn i urządzeń górniczych.
EN
The paper presents the results of the review and results of the research the use of energy efficient synchronous motors with permanent-magnet in drives mining machinery. The results were compared with currently used to drives mining machinery asynchronous squirrel-cage motors supplied from frequency converters. The loads occurring in the mining machinery are characterized by high dynamics and variability. The achieved dynamic and economical parameters and, most importantly, thermal parameters of the drive equipped with the permanent-magnet synchronous motor supplied from frequency converters, instead of the commonly used asynchronous squirrel-cage motor, speak for the application of permanent-magnet synchronous motors In the drives of a mining machinery.
EN
The Harmonic Cancellation Technique (HCT) is a modulation technique able to reduce the output voltage THD in Auxiliary Railway Power Supplies which supply both a linear and a well-known non linear load, helping the manufacturer to achieve the output voltage THD specifications. It is based on the pre-distortion of the inverter output voltage, through the analytical determination of the IGBTs switching events. So, along this paper the limitations of the available solutions space for the HCT is presented, along with some design parameters which may help to enlarge it.
PL
Technika redukcja harmonicznych (HCT) jest metodą modulacji umożliwiającą zmniejszenie wartości współczynnika THD w napięciu wyjściowym trakcyjnego źródła potrzeb własnych, zasilającego zarówno odbiorniki liniowe jak i dobrze znane odbiorniki nieliniowe. Metoda ta, umożliwiająca producentom osiąganie wymaganego w specyfikacji współczynnika THD, bazuje na ocenie odkształcenia napięcia wyjściowego falownika, poprzez analityczne wyznaczenie chwil przełączeń IGBT. W artykule przedstawiono ograniczenia techniki HCT oraz kilka parametrów konstrukcyjnych, umożliwiających rozszerzenie możliwości jej zastosowania.
PL
Precyzyjne pozycjonowanie niezmiennie stanowi domenę serwotechnologii. Dzięki odpowiednio wydajnym przemiennikom częstotliwości można rozwiązywać w sposób ekonomiczny wiele zadań nawet w obszarze zaawansowanej budowy maszyn pakujących. Już dawniej istniała możliwość wywoływania poszczególnych bloków pozycjonowania przez zewnętrzny układ sterowania, natomiast dzisiaj można realizować nawet proste przebiegi procesów przez sprzężenie wielu procesów pozycjonowania.
PL
Do zasilania urządzeń elektrycznych w górnictwie stosuje się sieci elektroenergetycznej w układzie zasilania IT, w którym punkt neutralny transformatora jest izolowany od ziemi. Wytwarzane w falowniku przyłączonym do transformatora zasilającego napięcie zaburzeń do-ziemnych jest przyczyną odkształceń napięcia zasilania i wysokoczęstotliwościowych prądów płynących w przewodzie ochronnym PE, łączącym uziom ochronny z zasilanymi odbiornikami. Poprowadzenie doziemnych prądów pojemnościowych poza przewodem ochronnym i umożliwienie pracy przemiennika częstotliwości przy pojedynczym zwarciu doziemnym było celem prezentowanych badań. Otrzymane wyniki wskazały techniczną realizację umożliwiającą wyeliminowanie prądów doziemnych z przewodu ochronnego instalacji napędowej bez odkształcania napięcia zasilania przemiennika częstotliwości.
EN
Mining networks used in electrical drives based on ungrounded power networks type IT. Generated in inverter a common mode voltage is a major case of a power supply voltage deformation and high frequency currents in a protection wire. Main goal of presented searches was conduct grounding currents without a protection wire and makes possible work of frequency inverter even singular short-circuit a supply wire occurs. Received results pointing technical solution how to avoid unwanted grounding currents from a protection wire with-out power supply voltages deformation.
PL
W pracy zawarto opis teorii i metod projektowania filtrów mikrofalowych stosowanych w systemach radiokomunikacyjnych. Przedstawiona teoria dotyczy projektowania w oparciu o założoną charakterystykę tłumienia wznoszonego filtru. Na podstawie charakterystyki syntezuje się macierz sprzężeń między rezonatorami filtru. Typowa synteza wykorzystuje idealne inwertery immitancji. Przedstawiono wynikające z tego ograniczenia. Posługując się metodą częstotliwości własnych porównano zachowanie się sprzężonych rezonatorów mikrofalowych z teorią sprzężeń poprzez idealne i rzeczywiste inwertery, wykazując wyższość inwerterów rzeczywistych. Wykazano istnienie dwóch różnych definicji współczynnika sprzężenia między rezonatorami zależnie od stosowanych inwerterów. Podano związek między współczynnikami sprzężenia definiowanymi dla idealnych i rzeczywistych inwerterów, który wykorzystano w metodzie projektowej filtrów szerokopasmowych. Przedyskutowano niejednoznaczność definicji częstotliwości środkowej i względnej szerokości pasma filtru. Pokazano, że macierz sprzężeń może mieć dwie postaci w przypadku filtrów o niesymetrycznch charakterystykach amplitudowych. Zapropnowano nową metodę określania znaków sprzężeń między rezonatorami filtru mikrofalowego. Przedstawiono przykłady realizacji sprzężeń różnych znaków w filtrach grzebieniowych, dwurodzajowych filtrach planarnych i filtrach z rezonatorami dielektrycznymi.
EN
This monograph describes the theory and design methods of microwave filters employed in radiocommunication systems. The theory is based on the insertion loss approach to the approximation and synthesis problem of filters. Assuming the prescribed transmission characteristics the coupling matrix is synthesized or opimized. Ideal immitance inverters are used in classical synthesis. The drawbacks and limitations of the synthesis method due to use of ideal inverters are presented. The advantages of real inverters or ideal inverters is describing couplings between microwave resonators are shown. Employing the eigenfrequency method two different definitions of the coupling coefficient are stated. The formula relating them is developed. The new design method for wide band filters is presented. The relative filter bandwidth and filter center frequency are shown to be not uniquely defined. The possibility to obtain two forms of the coupling matrix for un symmetric filter characteristics is explained. The new method for determining the sign of the coupling between microwave filter resonators is described. The realizations of the comb-line filters, ring and path dual-mode planar filters and dielectric resonator filters with transmission zeros are described.
PL
Przedstawiono niekorzystne oddziaływania przekształtnikowych układów napędowych z silnikami prądu przemiennego na poziom jakości energii elektroenergetycznej sieci zasilającej.
EN
The paper presents adverse influence of converter drives with ac motors on quality of energy in supply network.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów stratności oraz charakterystyk magnesowania próbek trzech materiałów magnetycznych w szerokim zakresie częstotliwości. Wykazano, że przy obliczeniach projektowych transformatorów zasilanych napięciem prostokątnym można się posługiwać charakterystykami pomierzonymi przy napięciu sinusoidalnym, licząc się z przewymiarowaniem masy rdzenia mniejszym od 10 %. Podano wzór (7), który określa stratność materiału w szerokim zakresie indukcji magnetycznej oraz częstotliwości.
EN
There are presented of tests results performed in the wide range of frequency conditions as of power loss of cores and their magnetization characteristics. The formula (7) for calculating of unitary power loss was obtained big using of the parabolic approximation. The results have shown that design calculations of transformers, wchich are supplyed by rectangular voltage, it is possible to attend sinusoidal characteristics, but dimensions of transformers are increased no more than 10 %.
17
Content available remote Elimination of subtractive and quasi-redundant levels in multi-cell converters
EN
The multi-cell converter, which is becoming increasingly popular in the medium voltage drives market, possesses a number of undesirable switching states which diminish efficiency of the system. These conditions lead to circulating power among the cells, dc-link instability and superfluous switching between states. In this paper the undesirable states are identified and the concept of subtractive levels is introduced. Calculations show the impact of eliminating these states on the number of available output voltage levels for three- and five-cell converters. Through simulations, optimized dc-link configurations are identified and investigated in a power converter model. DC-link stability can be significantly improved by the exclusion of subtractive levels, while THD is not affected much. Converters which use four-quadrant supplies for the cells can achieve efficiency improvements by avoiding power conversion loops between the cells and simpler converters using single quadrant supplies can minimize dc-link capacitive energy storage.
PL
Kaskadowy przekształtnik wielokomórkowy, coraz chętniej stosowany w napędach średniego napięcia, charakteryzuje się pewną ilością niepożądanych stanów łączeniowych, zmniejszających efektywność całego systemu. Takie stany prowadzą do cyrkulacji mocy pomiędzy komórkami, niestabilności w obwodzie pośredniczącym DC oraz zbytecznych przełączeń pomiędzy stanami. W artykule przeprowadzono identyfikację niepożądanych stanów przekształtnika oraz wprowadzono koncepcję poziomów subtrakcyjnych. Obliczenia pokazują wpływ eliminacji tych stanów na liczbę dostępnych poziomów napięcia wyjściowego w przekształtniku trzy- i cztero-komórkowym. Na podstawie modelu symulacyjnego przekształtnika wydzielono i przeprowadzono badania optymalnych konfiguracji obwodu pośredniczącego DC. Pokazano, że stabilność obwodu DC można znacząco poprawić przez eliminację poziomów subtrakcyjnych, co nie wpływa w istotny sposób na wartość THD. Przekształtniki, w których stosuje się cztero-kwadrantowe zasilanie komórek, mogą osiągać wyższą sprawność przez wystrzeganie się tworzenia pętli przepływu mocy pomiędzy komórkami, a proste przetwornice zastosowane do zasilania jedno-kwadrantowego pozwalają zminimalizować pojemnościowy zasobnik energii w obwodzie DC.
EN
A novel harmonic elimination pulse width modulated (PWM) strategy for three-phase inverter is presented. The torque ripple of the induction motor can be significantly reduced by the new PWM lechnique. The three-phase inverter is associated with a passive LC filter. The commutation angles are predetermined off-line and stored in the microcontroller memory in order to speed up the online control of the induction motors. Pre-calculated switching is modelled to cancel the greater part of low-order harmonics and to keep a single-pole DC voltage across the polarized capacitors. A passive LC filter is designed to cancel the high-order harmonics. This approach allows substantial reduction of the harmonic ratio in the AC main output voltage without increasing the number of switches per period. Consequently, the duties of the semiconductor power switches are alleviated. The effectiveness of the new harmonic elimination PWM technique for reducing torque-ripple in inverter-fed induction motors is confirmed by simulation results.
PL
Przedstawiono nowy sposób eliminacji harmonicznych w 3-fazowym falowniku napięcia, sterowanym metodą regulacji szerokości impulsów, prowadzący do zmniejszenia tętnień momentu. Na wyjściu falownika zastosowano pasywny filtr LC. Kąty komutacji wyznaczana są wstępnie i gromadzone w pamięci mikrosterownika dla przyśpieszenia sterowania silnika "on-line". Obliczenia wstępne łączeń falownika modeluje się w celu eliminacji większości harmonicznych niskiego rzędu i utrzymania jednobiegunowego napięcia na spolaryzowanych kondensatorach. Pasywny filtr LC dobrany jest tak, aby wyeliminować harmoniczne wyższego rzędu. Taka strategia pozwala na istotne wyeliminowanie harmonicznych z napięcia wyjściowego falownika bez zwiększania liczby łączeń w okresie. Dzięki temu zmniejszone są kąty przewodzenia łączników półprzewodnikowych. Efektywność nowej strategii eliminacji harmonicznych metodą PWM potwierdzono symulacyjnie.
EN
Possible operation modes of a full-bridge voltage-source series resonant inverter with PFM control used in induction heating have been dealt with in the paper. The mode the inverter is operated at is determined by the ratio of the used operating frequency to the frequency of free oscillations of the series resonant circuit created by the heating coil with workload and the series capacitor. The most important properties of the inverter have been presented like magnitudes of currents, voltages and power as well as conduction times of semiconductor elements, which depend on the selected operation mode. Fundamental requirements for thyristor and transistor inverters have been given.
PL
W artykule przedstawiono możliwe stany pracy sterowanego częstotliwościowo falownika rezonansowego szeregowego napięciowego pracującego w układzie mostkowym stosowanego do nagrzewania indukcyjnego, określone stosunkiem częstotliwości przełączania łączników do częstotliwości drgań własnych obwodu rezonansowego utworzonego przez wzbudnik ze wsadem i kondensator szeregowy. Przedstawiono najważniejsze właściwości falownika, takie jak wartości prądów, napięć i mocy oraz czasy przewodzenia elementów półprzewodnikowych, które są zależne od wybranego stanu pracy. Podano zasadnicze wymagania dla falowników tyrystorowych oraz tranzystorowych.
PL
W ciągu ostatnich kilku lat kwestia kompatybilności elektromagnetycznej EMC stała się palącym problemem. Szczególnie w Europie, gdzie normy dotyczące EMC uchwalono w roku 1992, a w roku 1996 wprowadzono w życie, temat ten stał się tematem "dyżurnym".
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.