Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 336

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
EN
Preconditioning of coal tailings with flocculants is a useful technology to improve filtration performance. In this study, anionic and cationic polyacrylamides were used for the pretreatment coal tailings before filtration. Nondestructive and rapid measurement of the filter cakes of coal tailings at different filtration stages was conducted using a nuclear magnetic resonance (NMR). The transverse relaxation time (T2) results of NMR provided the information concerned the state of water in filter cake, showing that free water entrapped in larger pores was removed mainly during coal tailings filtration, and the pressure in this study cannot remove the inherent moisture of filter cake of coal tailings. The significant increase in the amplitude of T2 value between 0.1 and 1.0 ms revealed that the flocs collapsed into smaller ones with water entrapped in them during filtration. Comparing the NMR results with different flocculants shows that anionic polyacrylamide of 800 g/Mg produced a larger structure in the initial stage of filter cake formation. The final filter cake entrapped more water. The NMR results well validated the filtration experiments.
2
Content available remote Ocena kompatybilności rop naftowych metodą pompową i filtracyjną
PL
Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w 2019 roku import ropy do Polski wyniósł 26,3 mln ton, z czego główny jej wolumen pochodził z Rosji. Konieczność zapewnienia większego bezpieczeństwa energetycznego kraju wymusza dywersyfikację dostaw ropy naftowej, przez co największe krajowe rafinerie z roku na rok zwiększają udział dostaw z różnych źródeł. Pociąga to za sobą potrzebę nieustannego uzyskiwania informacji o opłacalności przerobu nowych rodzajów ropy i potencjalnych problemach skutkujących podwyższeniem kosztów. Kontrole jakości oferowanych na rynku surowców pomagają zminimalizować ryzyko zakupu niekompatybilnych gatunków rop dzięki upewnieniu się, że proponowana partia spełnia właściwe wymagania jakościowe. Szczególne znaczenie ma fakt, że badania takie należy wykonywać wyprzedzająco, zanim zostanie podjęta decyzja o zakupie konkretnego surowca naftowego i wprowadzeniu go do instalacji w rafinerii. Często jednak zdarza się, że szczegółowe badania wykonywane są dopiero po zakupie. Należy zwrócić uwagę, że samo badanie właściwości fizykochemicznych i określanie wydajności poszczególnych frakcji nie jest wystarczające. Wytrącanie osadów w ciągu logistycznym ropy naftowej jest istotnym problemem zarówno w instalacjach rurociągowych, bazach magazynowych, jak też w instalacjach rafineryjnych, w których przerabiana jest ropa zawierająca zdyspergowane osady. We wcześniejszym etapie badań opracowano skuteczną metodę filtrowania pozwalającą na określenie kompatybilności rop i ich mieszanin. Obecnie uwagę skupiono na opracowaniu nowej metody, która pozwoliłaby na szybszą możliwość wykonania pomiaru kompatybilności przy jednoczesnej możliwości ponownego wykorzystania tej samej próbki. Opracowany nowy sposób badań kompatybilności metodą pompową przetestowano na dwóch ropach pochodzących z różnych kierunków dostaw. Pomiary wykonano dla rop i ich mieszanin w temperaturze 150°C pod ciśnieniem 25 bar. Pomiar kompatybilności rop metodą filtrowania wykorzystano do celów porównawczych, wyznaczając na podstawie masy osadu odseparowanego na specjalistycznych filtrach dopuszczalne udziały procentowe, w których mieszaniny węglowodorowe były kompatybilne.
EN
According to the National Bank of Poland, by the end of 2019, oil imports to Poland amounted to 26.3 million tonnes of crude oil, where the main volume came from Russia. The need to ensure greater energy security enforces the diversification of crude oil supplies, thus the largest domestic refineries are increasing the share of supplies from different sources each year. This entails the need for continuous information on the profitability of processing new types of crude oil and potential problems resulting in increased cost. Quality control of the crude oil offered on the market helps minimize the risk of purchasing incompatible oil types by ensuring that the proposed shipment meets the relevant quality requirements. Of particular importance is the fact that such tests should be performed prior to the decision to purchase a particular crude oil and introduce it to the refinery’s installation. It often happens, however, that detailed tests are performed only after the purchase. It is important to note that testing the physicochemical properties and determining the yield of individual fractions alone is not sufficient. Precipitation of sediments in the logistic chain of crude oil is a significant problem both in pipeline installations, storage depots, and refinery installations, where crude oil containing dispersed sediments is processed. In the previous stage of work, an effective filtration method was developed to determine the compatibility of crude oils and their mixtures. Now, attention was focused on developing a new method that allowed for a faster compatibility measurement capability along with reusing samples for another measurement. The developed new method of pump compatibility testing was tested for two crude oils from different supply directions. The measurements were performed for crude oils and their mixtures at 150°C under 25 bar pressure. Compatibility of crude oils with the filtration method was used for comparison, where based on the mass of sediment separated on special filters, the allowable concentrations where hydrocarbon mixtures were compatible were determined.
EN
The study has investigated the technical characteristics of a number of sorption materials (natural mineral) and the possibility of their use for the purification of surface and wastewater from oil and oil products. At the first step, regularities of the process of purification of oily waters have been established taking into account the processes of filtration and sorption. After that, the sorption capacity of the sorbents has been estimated, and the factors influencing it analysed. As a final step, the optimal conditions for the sorption process have been selected depending on the conditions and nature of purification. Results indicated that the maximum purification degree has been reached at the concentration of 500 mg∙dm–3 and temperature of 20°С.
EN
The presented study aimed to compare the effectiveness of ultrafiltration and filtration through a sand bed during the water treatment process after the coagulation and sedimentation. The study was conducted in two flow-type water treatment systems: the reference and the test system. Both systems functioned continuously with a throughput of 1 m3/h. The research has shown that both processes ensured a very effective removal of post-coagulation suspensions, however, ultrafiltration was more effective. The filtration process allowed a slightly higher removal of organic substances as compared to ultrafiltration. The effectiveness of the removal of organic substances was determined by the biological activity of sand beds, which is not allowed in the ultrafiltration process. Besides, during the filtration process, aluminum remaining after coagulation was more effectively removed. In turn, the ultrafiltration process ensured an almost 100% effectiveness in reducing the total microorganism cell count, while the effectiveness of the filtration process was approximately half of that. In the end, the possibility of replacing the filtration process with the ultrafiltration process is determined by the costs of both processes.
EN
Water purification from oil and oil products is the final stage of its preparation before injection into the oil reservoir. Natural sorbents are preferred over synthetic ones for use on drilling platforms. They have minimal negative impact on the environment as well as constitute renewable and biodegradable resources. Several adsorbents, based on various natural materials, which could be potentially used for wastewater treatment systems on drilling platforms, were selected. Comprehensive studies of natural sorbents were conducted to determine the possibility of their use as a filtration material for wastewater treatment from oil and oil products on the drilling platforms. As a result of laboratory studies, it was found that the most promising solution is the use of several types of nut shells, which showed the best ratio of abrasion resistance and adsorption characteristics. Among the studied shell samples, pecan shells showed the highest oil product adsorption. As a result of the temperature treatment of the sorbent, it was possible to increase the value of oil products adsorption twice and the value of adsorption activity by almost 13 times without reducing the strength characteristics. It was found that it is advisable to carry out carbonization at a temperature of 400°C.
PL
Monitorowanie parametrów wody basenowej jest istotne zarówno z uwagi na zdrowie osób korzystających z basenu, jak i pracowników obsługi. Niestety, przerwy świąteczne lub tzw. incydenty higieniczne są często powodem skażenia wody. Oczywiście, w takich przypadkach nieckę basenową wyłącza się z użytkowania i usuwa powstałe zanieczyszczenia poprzez zwiększenie przepływu wody przez instalację filtrującą oraz wzrost stężenia środków dezynfekujących. Podczas dezynfekcji powstają niebezpieczne produkty uboczne. Warto się zastanowić, jak szkodliwe są one szkodliwe dla zdrowia osób korzystających z basenowej rekreacji?
EN
Monitoring pool water parameters is important for the health of people using the pool and service staff. Unfortunately, breaks at work or the so-called Hygienic incidents are often a cause of water pollution. Of course, in such cases, the trough pool area is excluded from use, and removes the impurities produced by increasing the flow of water through the filter system and an increase in the concentration of disinfectants. During disinfection dangerous products are formed. It is worth considering, whether they can be harmful to the health of people using the pool recreation?
PL
W centrach miast występuje znaczne zanieczyszczenie powietrza. W związku z tym istnieje potrzeba lokalnego oczyszczania powietrza. W artykule przedstawiono analizę jakości powietrza w centrum Warszawy oraz sposoby poprawy jego jakości. Przeanalizowano dostępne filtry i sprawdzono ich przydatność. Wstępne badania przeprowadzono na zbudowanym stanowisku badawczym. Badano skuteczność filtracji, spadki ciśnienia i skład zanieczyszczeń przed i za przegrodą filtracyjną. Poszukiwano rozwiązania dla zanieczyszczeń o wielkości ziarna 1-2,5PM. Zbadano trzy rodzaje filtrów (pokrywę antysmogową do splita naściennego, filtr HEPA13 oraz trójstopniowy układ filtracyjny: warstwa węgla aktywnego + filtr F5 + filtr HEPA11) i określono ich przydatność do stosowania w warunkach wysokiego poziomu zapylenia w aglomeracjach wielkomiejskich.
EN
Air pollution is a significant problem in city centres. According to public health care there is a need for local authorities to propose good solutions for purification of an air. It is crucial for outdoor as well as indoor applications. In this paper the levels of PM10 and PM2.5 in the centre of Warsaw, Poland, are presented. Moreover, the experimental stand is introduced due to examination of different filtration materials. There are antismog cover for air conditioning split, HEPA13 class filter and 3-stage filtration (active carbon + F5 class filter + HEPA11 class filter) system for domestic applications. The filtration efficiency is defined and calculated upon experimental measurements of filtration materials. There is experimental stand where some parameters could be adjust. From experiments it is known the efficiency of filtration, the pressure difference and influence of moisture on filtration PM2.5 and less. A solution was considered for contamination of grain size from PM1 to PM2.5. Three types of filters were examined and their suitability for the proposed solution was evaluated. An air purification system was proposed at bus stops.
EN
Bath gray water organoleptically did not appear to be significantly contaminated liquid. However, in order to re-use them, they need proper treatment. When recirculated in a household, they cannot pose a threat to human life. Based on their appearance, it seems that the solution to the problem is the use of cartridges filter. The article presents the results of the filtration of gray water from the bath through the filtration system with a housing double stage polypropylene-carbon filter FCCA-STO and to determine the impact of individual filter layers on wastewater treatment, tests were carried out on a single polypropylene FCPS10 and carbon FCCA filtration cartridge. The aim of the study was to determine the suitability of the selected housing filter cartridges for the treatment of bathing gray water for their reuse. For the tests were used natural bathing gray water from a two-family building inhabited by seven people. Wastewater were fed to the filter with a constant flow rate of 0.1 dm3·s–1. The assessment of the work of the filters based on parameters such as: COD, BOD5, suspension, dry residue, decay and turbidity. The conducted tests have shown a slight improvement in most of the quality parameters of gray water after filtration through selected housing cartridge filters. Only for turbidity, the reduction in the value of the pollution indicator was noticeable. The cartridge filters used in tests, acted like ordinary mechanical filtration cartridges. For the considered gray water, the use of analyzed cartridge filters can only be used for their initial purification.
PL
Z danych Eurostatu wynika, że w w pierwszej połowie 2019 r. import ropy do Polski wyniósł 12,7 mln ton ropy, z czego 63% stanowiły dostawy z Rosji, podczas gdy jeszcze w 2013 r. było to aż 95%. Przy dążeniu do większego bezpieczeństwa energetycznego koncerny naftowe skłaniają się do pozyskiwania ropy naftowej z różnych źródeł, przez co istnieje silna potrzeba zintensyfikowania prac nad tematyką badań mieszalności różnych typów rop pod kątem wytrącania się osadów. Mieszanie rop dostarczanych z różnych źródeł generuje dodatkowy problem pojawiający się trakcie przetwarzania rop w rafinerii, a mianowicie ich kompatybilność. Ropy naftowe pochodzące z różnych źródeł potrafią diametralnie różnić się właściwościami fizykochemicznymi oraz składem grupowym, co determinuje konieczność odpowiedniego postępowania celem bezproblemowej pracy rafinerii z mieszaninami różnych gatunków. Problem niekompatybilności rop dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy wśród mieszanych rop jedna jest ropą wysokoparafinową, z natury zawierającą niewielką ilość asfaltenów, a inna ropą o niewielkiej zawartości węglowodorów nasyconych, za to o większej zawartości żywic i asfaltenów. Obie te ropy osobno mogą być całkowicie stabilne i nie powodować problemów z osadami asfaltenowymi, jednak ich mieszanie może skutkować pojawieniem się tychże osadów. W artykule przedstawiono autorską metodykę filtrowania w warunkach uwzględniających ciśnienie i temperaturę, jaka panują w trakcie procesu przeróbki ropy. Dodatkowo, wykorzystując odpowiednio skonstruowany układ filtrujący, określono ilość odseparowanego osadu dla czystych próbek rop, jak i ich mieszanin w różnych proporcjach. Filtrowanie rop i ich mieszanin wykonano w dwóch temperaturach: 20°C i 150°C pod ciśnieniem 20 bar. Badania kompatybilności rop przeprowadzono dla trzech rop, różniących się nie tylko kierunkiem dostawy, ale również składem i parametrami.
EN
According to Eurostat data, oil imports to Poland in the first half of 2019 amounted to 12.7 million tonnes of oil, of which 63% were supplied from Russia, wherein 2013 it was as much as 95%. In pursuit of greater energy security, oil companies are encouraged to acquire crude oil from various sources, which is the reason for the intensification of research on sedimentation caused by blending different types of crude oils. Mixing of crude oils supplied from different sources generates an additional issue accompanying processing of crude oils in the refinery, namely its compatibility. Crude oils from different sources can differ significantly in terms of physical and chemical properties and fractional composition, which determines the need for proper processing in the refinery to maintain the continuity of uninterrupted operations with different oil blends. The problem of incompatibility of crude oil is related mainly to the situation when one of the blended crude oils is a high-paraffin type containing a small amount of asphaltenes, and the second one has a low content of saturated hydrocarbons, but a higher content of resins and asphaltenes. These two are completely stable alone and would not cause problems with asphaltene sediments, but blending them could result in the formation of such sediments. The paper describes an original method of crude oil filtering taking into account the pressure and temperature conditions related to oil processing in the refinery. Moreover, using a properly designed filtering system, it was possible to determine the amount of sediment for pure oils as well as their blends in different proportions. Filtering of crude oil and its mixtures was performed at two temperatures of 20°C and 150°C, at pressure conditions of 20 bar. Crude oil compatibility tests were conducted for three oils differing in the source, composition and physical properties.
EN
The aim of the study was to determine the influence of the load on the water accumulation embankment crown on changes in the course of the filtration curve in its body. The study was carried out with a medium-size filtration apparatus. We made a model of hydrotechnical embankment with the following dimensions. Width: base 2.0 m, crown 0.5 m. Slope inclination: waterside 1:1.5, landside 1:1. Embankment height 0.6 m, width 1.0 m, weight 900 kg. The construction material included a homogeneous mineral subsoil classified as silty medium sand (siMSa). The embankment model made in a medium-size apparatus kept the accumulation level at a height of 0.5 m. With data from the recording systems, we determined the course of the filtration curve. Next, we kept on loading and relieving the embankment crown using an actuator and a VSS plate with a diameter of 300 mm. During this process, we recorded changes in the level of the water table inside the embankment. A decrease in the water table was observed as a result of increased load. Once the load on the embankment crown was reduced, the water level inside the embankment increased. The embankment model built from natural soil works well as a structure that keeps damming water in a continuous manner. The use of drainage in the form of a stone prism at the foot of the landside slope allows protecting the slope against the negative influence of filtration (piping, liquefaction).
11
Content available remote On computing of VDR rapid filters control system
EN
A simple and accurate method of solving the set of equations describing Variable Declining Rate Filters in a bank was described, based on the literature, including among the others the earlier papers of the author. Only the mathematical model developed by Di Bernardo was considered, as the most practical from the engineering point of view.
PL
Na podstawie znanej literatury, w tym między innymi własnych publikacji autora opisano prostą i dokładną metodę rozwiązania układu równań opisujących działanie stacji filtrów o skokowo zmiennej wydajności. Ta metoda obliczeń odnosi się do modelu matematycznego Luiz Di Bernardo, jako najpraktyczniejszego z inżynierskiego punktu widzenia.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań filtracji ciekłej stali przez wielootworowe filtry ceramiczne. Przedmiotem badań była stal wysokowęglowa z gatunku C70D. Proces przeprowadzono z zastosowaniem filtrów o różnej wysokości, a zarazem o różnej powierzchni filtracji, w układach filtru pojedynczego oraz podwójnego i potrójnego. Przeprowadzone badania miały na celu zbadanie procesu filtracji stali poprzez wyznaczenie ilości wtrąceń niemetalicznych i ich udziałów powierzchniowych przed i po procesie filtracji. Kolejnym etapem badań było określenie skuteczności filtracji względem ilości wtrąceń niemetalicznych i udziałów powierzchniowych.
EN
The paper presents the results of research on filtration process of high-carbon steel (grade C70D) through multi-hole ceramic filters. The process was carried out using filters with different highs - single filter, double and triple filter system. The research was aimed at determining the amount of nonmetallic inclusions and their surface shares before and after the filtration process. The next stage of the study was to determine the filtration efficiency relative to the amount of non-metallic inclusions and surface shares.
EN
To increase the dewatering effect, sewage sludge should be properly prepared before dewatering. Sludge conditioning is a process whereby sludge solids are treated with chemicals or various other means to improve dewatering characteristics of the sludge by reducing the specific resistance and compressibility of the sludge. The aim of the research was to determine the possibility of increasing the efficiency of sewage sludge dewatering by applying chemical agents and ultrasonic field. Some parameters, such as suspension, chemical oxygen demand (COD), phosphorus and ammonium nitrogen content in sludge supernatant, were also analysed. Digested sludge belonged to the group of hardly dewatered sludge, its capillary suction time (CST) was of high value (2639 s). The lowest CST value (88.5 s) was obtained for the unsonicated sludge prepared only with PIX 113 at a dose of 7.0 mg/g d.m. Both the dose and the type of chemicals used, as well as the time of sonication, had an impact on the changes occurring in sludge properties. The increase in mechanical dewatering efficiency was obtained by using a combination of methods applied for sludge preparation, where the sonication of sludge was used at the preliminary stage and followed by dosing chemical substances. This resulted in the reduction of sludge final hydration and changes of other parameters. In addition, combined action of PIX 113 and Zetag 8180 allowed to reduce the content of suspended solids and COD in sludge supernatant.
EN
The article presents ceramic and metal substrate filtration efficiency in the particulate filter of a spark-ignition engine with direct fuel injection. Gaseous exhaust components were taken into account. There are many publications on the solid particles mass and number reduction, so the authors examined the effect of catalytic carriers on gaseous compounds, such as CO, NOx, THC, whose content also poses a threat to human health and life, and this issue is not often described in the literature dedicated to measurements of modern internal combustion engines. During the tests, the length and carrier material effect on the emission of harmful substances in exhaust gases was determined.
15
Content available Sterilisation of nanobubble dispersions
EN
In this paper, three methods of sterilisation are compared to determine their usability in nanobubbledispersion sterilisation: filtration, thermal sterilisation and sonication (in twosystems: using a sonotrodeand sonication bath). Nanobubble dispersions are most commonly generated in non-sterile systemswhich precludes them from use in most biological research. As a result of this study, filtration waschosen as the best method for nanobubble sterilisation.
16
Content available remote Ultrasonic cleaning of catalytic mass grains from a pressure filter
EN
The article presents pilot research on the use of ultrasound during pressure filter backwashing to improve the efficiency of removing impurities from the surface of grains. Ultrasound is widely used in various fields for removing impurities, breaking or crushing. A low-frequency ultrasonic cleaning method was used to remove accumulated iron hydroxide deposits from the catalytic mass grains; this method did not remove manganese from the water. As the preliminary research has shown, the method gives satisfactory results. An improvement in manganese removal efficiency of around 40% was obtained.
EN
Filtration is one of the most efficient methods of removing Al2O3 inclusions from liquid steel. The efficiency of this process depends on the physicochemical parameters of liquid metal, inclusion and properties of the applied filters. The particles attracted during filtration undergo agglomeration, collisions and chemical reactions on the filter surface, with the emphasis on the mechanism of particle collisions and the role of material from which the filter was made. The aluminum oxide inclusions collide with the filter surface and as the growing process continues, the particles also collide with the previously adsorbed inclusions. At the interface of particle and filter the mixing of the metal bath is most intense, being a result of a sudden change of flow direction and breaking up the stream of liquid metal which is in a direct contact with material. The efficiency of filtration is defined not only by the behavior of individual particles but of all population. The simulations revealed that only a small fraction of these particles adheres directly to the filter material; most of them stick to the former ones. Attention should be also paid to the fact that some of the inclusions which contacted the filter walls do not form a permanent connection and are then entrained by metal. Authors solved the problem of agglomeration and collisions of Al2O3 inclusions with the ceramic surface of the filter with the PSG method, mainly used for the analysis of agglomeration of inclusions during steel refining in the ladle.
EN
The study discusses an experimental method for treatment of high strength domestic sewage on biofilters filled with polyurethane (PUR) waste in the form of trims of upholstery foam. We determined effectiveness of two biological preparations containing effective microorganisms in elimination of organic and biogenic compounds, indicator bacteria and total suspended solids from the sewage pretreated in a septic tank. After four months of work under a hydraulic loading of 76.4 mm·d-1 we found the filter with 60 cm foam layer to be the most efficient in the elimination of BOD5, CODCr, NH4+-N and coliform bacteria. An average reduction in these pollutants reached 79.4%, 67.8%, 58.0% and 88.0%, respectively. Vertical filters filled with trims of upholstery foam and supplied with effective microorganisms ensured favorable conditions for development of heterotrophic and nitrifying bacteria without any need for additional aeration.
PL
W artykule poddano analizie możliwość zastosowania odpadów z tworzyw sztucznych w postaci gąbek poliuretanowych do bezpośredniego oczyszczania ścieków bytowych po osadniku wstępnym. Przedstawiono wyniki badań nad oczyszczaniem ścieków bytowych z użyciem efektywnych mikroorganizmów immobilizowanych na gąbkach poliuretanowych. Oceniono sprawność usuwania ze ścieków wstępnie oczyszczonych związków organicznych, związków biogennych, zawiesiny ogólnej oraz bakterii wskaźnikowych przy obciążeniu hydraulicznym 76,4 mm·d-1 porównując dwa etapy pracy biofiltrów. Jako filtry eksperymentalne badano w skali półtechnicznej modele wycinkowe filtra o przepływie pionowym. Model badawczy składał się z trzech jednakowych kolumn wykonanych z PVC o średnicy 10 cm i wysokości 100 cm. Wypełnienie kolumn stanowiły ścinki gąbek o miąższości 60 cm. Na dnie każdej warstwy filtracyjnej znajdował się ruszt podtrzymujący złoże. Kolumna G1 z wypełnieniem z gąbek bez dodatkowej immobilizacji efektywnych mikroorganizmów okazała się najbardziej efektywna w procesie redukcji BZT5, ChZTCr, N-NH4+ oraz bakterii coli. Średnie zmniejszenie tych zanieczyszczeń w czasie trzymiesięcznego cyklu badań przy obciążeniu hydraulicznym 76,4 mm·d-1 wyniosło odpowiednio 80,6%, 43,7%, 60,0% oraz 88,0%. Równie efektywna pod względem usuwania ChZTCr okazała się kolumna z wypełnieniem, na którym zaimmobilizowano mikroorganizmy wchodzące w skład biopreparatu EM2. Użycie odpadów z pianki poliuretanowej w postaci ścinków gąbek tapicerskich, polegające na ich wykorzystaniu w układzie osadnik gnilny/pośredni – biofiltr o przepływie pionowym, okazało się skutecznym sposobem bezpośredniego oczyszczania ścieków. Ta nieskomplikowana, łatwa do sterowania oraz ekonomiczna ze względu na brak potrzeby dodatkowego napowietrzania technologia w porównaniu do większości istniejących systemów tlenowych wydaje się być interesującym rozwiązaniem biologicznego oczyszczania ścieków bytowych.
PL
Podsumowano niektóre wymagania stawiane doborowi skali w modelowaniu laboratoryjnym. Opisano przygotowanie roztworu koagulantu z uwagi na powtarzalność wyników prac eksperymentalnych. Podkreślono różnice przy wyborze dawki koagulantu, raz dla szybkiej sedymentacji, a drugim razem dla dobrej jakości filtratu. Zwrócono uwagę na zagęszczanie się złoża filtracyjnego w czasie filtrocykli i na wynikający z tego wzrost oporów przepływu, którego nie potrafimy modelować. Określono, w których przypadkach lepiej jest stosować mętnościomierz, a w których licznik cząstek.
EN
Some requirements for predicting the scale of experimental setups have been briefly summarized. Preparation of coagulant solutions has been described and predicting doses of coagulant for efficient flocs settling versus efficient filtration discussed. The impact of filter porous media compaction during a filter run on head loss to flow has been pointed out as being the phenomenon not described by any reliable theoretical model. It has been described in which situations turbimeters and in which particle counters should be used to evaluate solid liquid separation efficiency.
EN
The research was carried out on the full scale Water Treatment Plant with maximal capacity of 150 000 m3/d. Treated water is characterized by a high content of organic pollutants. In order to eliminate them from water and ensure the biological stability of water in the water supply network, in January 2015 a second stage of water treatment was launched, based on integrated ozonation and filtration through carbon filter beds. Between January and May 2016, samples of water and a filter bed were collected from four carbon filters and then physicochemical and bacteriological analysis were done. The FDA test and biochemical diagnostics were made to prove the microbiological activity of the filter bed. The studies showed a decrease in the content of organic compounds, meassured as TOC and COD (KMnO4), and the biological activity of the analyzed carbon filters. The carbon filter beds were populated by Pseudomonas fluorescens, Acinetobacter lwoffii, Aeromonas salmonicida and Sphingomonas paucimobilis. In none of the analyzed filters were found strains of the Enterobacteriaceae family which may have a potential threat to health of the consumers. The application of carbon filters has reduced the organic matter content in treated water.
PL
Badania prowadzono w skali technicznej na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) o maksymalnej wydajności 150 000 m3/d. Woda dopływająca do SUW charakteryzuje się zawartością specyficznych zanieczyszczeń organicznych. W celu ich eliminacji z wody oraz zapewnienia biologicznej stabilności wody w sieci wodociągowej, w styczniu 2015 r. uruchomiono drugi stopień oczyszczania wody, oparty o zintegrowane procesy ozonowania i filtracji przez złoże węglowe. Co miesiąc, w okresie od stycznia do maja 2016 r., pobierano próbki wody oraz złoża filtracyjnego z czterech filtrów węglowych. Próbki wody pobierano bezpośrednio znad złoża filtracyjnego oraz na odpływie z filtrów. Próbki złoża filtracyjnego pobierano z jego górnej warstwy, w pięciu punktach każdej komory filtracyjnej. Przeprowadzono analizy fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne wody oraz złóż filtracyjnych. W celu wykazania aktywności mikrobiologicznej złóż wykonywano test aktywności esteraz z dwuoctanem fluoresceiny FDA. W próbkach wody i węgla aktywnego w celu zidentyfikowania mikroorganizmów prowadzono diagnostykę biochemiczną z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu Vitek 2 Compact (bioMerieux). Przeprowadzone badania wykazały obniżenie zawartości związków organicznych wyrażonych jako OWO i ChZT (KMnO4) oraz biologiczną aktywność analizowanych filtrów węglowych. Złoża filtrów węglowych zasiedlone były przez Pseudomonas fluorescens, Acinetobacter lwoffii, Aeromonas salmonicida oraz Sphingomonas paucimobilis. W żadnym z analizowanych filtrów nie wyhodowano natomiast szczepów z rodziny Enterobacteriaceae stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów.Wprowadzenie filtrów węglowych do ciągu technologicznego SUW spowodowało obniżenie zawartości materii organicznej w wodzie uzdatnionej.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.