Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 103

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cleaning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Odpowiednie oczyszczenie przestrzeni pierścieniowej przed zabiegiem cementowania jest jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na prawidłowe uszczelnienie kolumny rur okładzinowych. Nieodpowiednie lub niecałkowite usunięcie płuczki lub pozostałości osadu płuczkowego może skutkować powstawaniem niekontrolowanych wypływów gazu (migracji bądź ekshalacji) na kontakcie płaszcza cementowego z formacją skalną oraz z powierzchnią zapuszczonych rur okładzinowych. Związane jest to z brakiem kompatybilności płuczki i tłoczonego po niej zaczynu cementowego, co objawia się tworzeniem na ścianach otworu żelujących kanalików, umożliwiających przepływ gazu. Dodatkowo brak odpowiedniego oczyszczenia przestrzeni pierścieniowej powodował będzie obniżenie wartości przyczepności płaszcza cementowego do powierzchni styku. Wynikiem powyższego może być brak odpowiedniej stabilizacji kolumny rur poprzez osłabione jej zespolenie w dolnej części ze ścianą otworu, a w górnej części z poprzednią kolumną rur o większej średnicy. W związku z tym w celu poprawy zarówno szczelności odwiertu, jak też jakości stanu zacementowania prowadzi się badania laboratoryjne efektywności oczyszczania przestrzeni pierścieniowej poprzez pomiar skuteczności usuwania osadu płuczkowego. Dotychczas pomiar skuteczności usuwania osadu lub działania cieczy przemywającej prowadzony był przy użyciu wiskozymetru obrotowego. Podczas badania osad płuczkowy wytwarzany jest na powierzchni rotora, a następnie usuwany za pomocą cieczy przemywającej. W ostatnim czasie w INiG – PIB opracowano nową metodę pomiaru skuteczności usuwania osadu płuczkowego przez zastosowanie nowo zaprojektowanego symulatora przepływu cieczy wiertniczych (patent P.423842). Urządzenie pozwala na symulację przepływu cieczy wiertniczej (płuczki, cieczy przemywającej, buforu) w symulowanej przestrzeni pierścieniowej. Możliwy jest dobór parametrów przepływu (wydatku tłoczenia) oraz czasu kontaktu cieczy z badaną powierzchnią. Ze względu na zróżnicowanie zasad pomiaru podczas badań przy użyciu wiskozymetru i symulatora – postanowiono przeprowadzić badania porównawcze w celu określenia stopnia zbieżności omawianych metod. Badania polegały na ocenie skuteczności usuwania tego samego rodzaju osadu przez te same ciecze przemywające, lecz przy użyciu różnych metod pomiaru. Uzyskane wartości skuteczności usuwania osadu poddano analizie korelacyjnej, na podstawie której możliwe było porównanie wyników analizowanych metod pomiaru.
EN
The proper cleaning of the annular space before cementing is one of the most important factors affecting the proper sealing of the casing column. Inadequate or incomplete removal of the mud cake or residues of the mud may result in the formation of uncontrolled gas outflows (migration or exhalation) at the contact of the cement sheath with the rock formation and with the surface of run-down casing. It is related to the lack of compatibility in the contact of the mud and the cement. Additionally, the lack of proper cleaning of the annular space will reduce the adhesion value of the cement sheath to the contact surface. The result of the above may be the lack of adequate stabilization of the column of pipes due to its weakened connection in the lower part with the wall, and in the upper part with the previous column of larger diameter pipes. Therefore, to improve both the tightness of the borehole as well as the quality of the cementation condition, laboratory tests of the efficiency of cleaning the annular space are carried out by measuring the efficiency of washing mud removal. So far, measuring the efficiency of mud removal or the effect of washing utilization have been done using a rotary viscometer. During the test, a mud cake is produced on the rotor surface and then removed with washing liquid. Recently, the Oil and Gas Institute – National Research Institute developed a new method for measuring the efficiency of drilling mud removal by using a newly developed drilling fluid flow simulator (Patent P.423842). The device enables the simulation of the drilling fluid flow (drilling fluid, washing fluid, spacer) in the simulated annular space. It is possible to select the parameters of the flow (delivery rate) and the contact time of the liquid with the tested surface. Due to the different measurement principles during the tests with the viscometer and the simulator, it was decided to conduct a comparison and determine the degree of convergence of the discussed methods. The same rinsing liquids were tested to remove the same type of mud, but using different measurement methods. The obtained values of mud removal efficiency were subjected to the correlation analysis, which made it possible to compare the results of the analyzed measurement methods.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z oczyszczaniem wód złożowych z zawiesin i osadów. W prowadzonych badaniach szczególny nacisk położono na techniki stosowania materiałów obciążeniowych w procesie oczyszczania wód. Materiałem badawczym były cztery rodzaje wód złożowych, które pobrano z separatorów odwiertów eksploatujących złoża gazu ziemnego. Wody te charakteryzowały się wysokimi zawartościami zawiesin (76–176 mg/dm3 ) oraz zróżnicowanym stopniem mineralizacji. Zawartość substancji rozpuszczonych oznaczono w granicach od 401 mg/dm3 do 306 428 mg/dm3 . Wydobyte wody złożowe w chwili obecnej zagospodarowane są najczęściej poprzez zatłoczenie ich do horyzontów chłonnych w wyeksploatowanych złożach węglowodorów. Przygotowanie wód do zatłoczenia ogranicza się jedynie do usunięcia łatwo opadających stałych cząstek i zawiesin obecnych w wydobywanych wodach złożowych. Porowatość i przepuszczalność skał złożowych determinuje rozmiary cząstek stałych obecnych w wodzie, które mogą zostać wtłoczone do wolnych przestrzeni w ośrodku porowatym. W procesie oczyszczania wód na drodze koagulacji i flokulacji, prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, jako koagulant zastosowano Flokor ASW, natomiast flokulant stanowił Stabpol. Osady pokoagulacyjne charakteryzują się wysokim uwodnieniem, w związku z czym ich gęstość jest zbliżona do gęstości wody, w wyniku czego sedymentacja cząstek osadów wymaga długiego czasu. W celu zwiększenia szybkości sedymentacji cząstek zawartych w oczyszczanych wodach do roztworów wprowadzano kolejno materiały balastujące, którymi były piasek kwarcowy oraz preparaty bentonitowe: bentonit pylisty i preparat bentonitowy DuoBent 1. Efektywność procesu oczyszczania wód oceniano, porównując stopień zmętnienia roztworu nad osadem przed i po dodaniu różnej ilości koagulantu, flokulantu i materiałów balastujących osady. Pomiar mętności badanych roztworów umożliwia oszacowanie zawartości w nich zawiesin i koloidów. Przeprowadzono badania laboratoryjne w zakresie możliwości wykorzystania wybranych materiałów balastujących zawiesiny w procesie oczyszczania wód złożowych. Określono efektywne dawki materiałów balastujących zalecanych do stosowania celem separacji zawiesin z wód złożowych. W artykule wykazano, że usuwanie zawiesin z wód złożowych można przeprowadzić z użyciem odpowiednio spreparowanego środka bentonitowego (DuoBent 1) bez wprowadzania dodatkowych substancji chemicznych. Dawki preparatu bentonitowego DuoBent 1 dozowane do wysokozmineralizowanych wód złożowych w celu usunięcia mętności są stosunkowo niewielkie. Wprowadzenie do oczyszczanych wód preparatu bentonitowego w ilościach powyżej 0,2 g/dm3 powoduje uzyskanie wysokiej klarowności wody przeznaczonej do zatłaczania (mętność na poziomie 0–5 FAU). Wyniki przeprowadzonych badań mogą zostać wdrożone do praktycznego stosowania opisanej prostej metody oczyszczania wód złożowych przed zatłoczeniem do górotworu.
EN
The article presents the issues related to of the removal of suspensions and sediments from reservoir waters. In the conducted research, particular emphasis was placed on the techniques of using loading materials in the water treatment process. The research materials were four types of reservoir water, which was collected from the separators of wells exploiting natural gas deposits. These waters were characterized by high suspended solids (76–176 mg/dm3 ) and a varied degree of mineralization. The content of dissolved substances was determined in the range from 401 to 306 428 mg/dm3 . The extracted reservoir waters are currently most often utilized by pumping into the absorbing horizons in depleted hydrocarbon reservoirs. The preparation of water for injection is limited only to the removal of easily settling solid particles and suspensions present in the extracted formation waters. The porosity and permeability of the deposit rocks determine the size of solid particles present in the water that can be forced into voids in the porous medium. In the process of water treatment by coagulation and flocculation, carried out in laboratory conditions, Flokor ASW was used as a coagulant, while Stabpol was used as a flocculant. Postcoagulation sludge is highly hydrated, so that its density is close to that of water, as a result of which sedimentation of sludge particles takes a long time. In order to increase the sedimentation rate of particles contained in the treated waters, ballasting materials, which were quartz sand and bentonites: powdery bentonite and bentonite preparation DuoBent 1, were successively introduced into the solutions. The effectiveness of the water treatment process was assessed by comparing the degree of turbidity of the solution above the sediment before and after adding a different amount of coagulant, flocculant and sediment-balancing materials. The turbidity measurement of the tested solutions allows to estimate the content of suspensions and colloids in them. Laboratory tests were carried out on the possibility of using selected materials ballasting suspensions in the process of reservoir water treatment. Effective doses of ballast materials recommended for use in the separation of suspensions from formation waters were determined. Research results presented in this paper show that the removal of suspended solids from formation waters can be carried out with the use of a properly prepared bentonite agent (DuoBent 1) with no need of adding other chemical compounds. The doses of the DuoBent 1 bentonite preparation, dosed into highly mineralized reservoir waters in order to remove turbidity, are relatively small. Adding bentonite into the treated waters in amounts exceeding 0.2 g/dm3 results in obtaining high clarity of the water intended for injection (turbidity at the level of 0–5 FAU). The results of the research can be implemented for practical use as a simple method of purifying reservoir water prior to injection into the formation.
EN
The Internet of Vehicles (IoVs) has become a vital research area in order to enhance passenger and road safety, increasing traffic efficiency and enhanced reliable connectivity. In this regard, for monitoring and controlling the communication between IoVs, routing protocols are deployed. Frequent changes that occur in the topology often leads to major challenges in IoVs, such as dynamic topology changes, shortest routing paths and also scalability. One of the best solutions for such challenges is “clustering”. This study focuses on IoVs’ stability and to create an efficient routing protocol in dynamic environment. In this context, we proposed a novel algorithm called Cluster-based enhanced AODV for IoVs (AODV-CD) to achieve stable and efficient clustering for simplifying routing and ensuring quality of service (QoS). Our proposed protocol enhances the overall network throughput and delivery ratio, with less routing load and less delay compared to AODV. Thus, extensive simulations are carried out in SUMO and NS2 for evaluating the efficiency of the AODV-CD that is superior to the classic AODV and other recent modified AODV algorithms.
PL
Poprawne działanie instalacji wentylacji i klimatyzacji zależy od wielu czynników. Na początkowym etapie ważne jest odpowiednie zaprojektowanie i zwymiarowanie poszczególnych elementów wyposażenia instalacji, a następnie poprawne jej wykonanie. Wielu użytkowników instalacji wentylacji i klimatyzacji zaniedbuje jednak kolejny istotny element, którym jest odpowiednie serwisowanie i czyszczenie instalacji. W artykule porównano efektywność odzysku ciepła centrali wentylacyjnej wyposażonej w wymiennik krzyżowy dla dwóch stanów jego czystości. Badania przeprowadzono na stanowisku znajdującym się w Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji Przemysłowej na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. W wyniku przeprowadzonych badań określono wzrost efektywności odzysku ciepła dla badanego wymiennika krzyżowego po jego czyszczeniu.
EN
Proper ventilation and air conditioning systems working depends on many factors. At the beginning it is very important to perform design each elements of the system. Next important step is construction of the installation. Many users neglect another important element, which is proper servicing and cleaning of the elements of the installation. In the article are presented heat recovery efficiency measurements conducted for air handling unit with cross-flow heat exchanger. Two different cleanliness are considered. Everything were made on research station in Laboratory of Ventilation and Air-Conditioning in Faculty of Mining and Geoengineering at AGH University in Krakow. At the beginning were conducted measurements for dirty cross-flow heat-exchanger. Next the heat exchanger were cleaned, and the same measurements were conducted. According to the achieved results the increase of heat recovery efficiency after heat exchanger cleaning were described.
EN
The grade of titanium dioxide (TiO2) from Panzhihua titanium concentrate (defined as the ilmenite rough concentrate in this paper) is generally around 47%. The high impurity content in the titanium concentrate causes difficulties for its successive use in the production of titania pigment. Further purification of the ilmenite concentrate will make it more useful for industrial use. In this study, a further cleaning process of the ilmenite rough concentrate is conducted using sodium silicate as the depressant, and the function of sodium silicate is determined by flotation, absorption measurements, Zeta potential measurements, and infrared spectral analysis. The results indicate that an ilmenite concentrate with a TiO2  grade of 50.37% can be achieved from 46.78% according to the stages on the flowsheet-one roughing, three cleaning and one scavenging-under the optimal conditions, and can also reflect the advantages of the excellent selectivity of sodium silicate. Sodium silicate can hinder the adsorption of salicylhydroxamic acid (SHA) on the titanaugite surface but has almost no effect on ilmenite. Multiple methods comprehensively confirm that sodium silicate provides a good selective depression effect for the further purification of the ilmenite rough concentrate.
7
Content available remote An Investigation on the Performance of Modified Coir Spinning Machine
EN
Coir fibre is a non-conventional fibre extracted from the husk of coconut fruit and is abundantly available in tropical countries. Coir yarn is produced in the decentralised cottage industry. Increase in the demand for the coir fibre yarns for value-added applications has forced the coir yarn manufacturers to improve the existing coir spinning machine in different ways. In this study, the working principle of the existing coir spinning machine has been studied from the perspective of further improvements in production rate, yarn quality and spinning performance. Modifications have been made in the existing coir spinning machine in fibre feeding, opening and cleaning. There is improvement in the production rate of up to 20% with significant improvements in the yarn quality and spinning performance.
EN
Rinsing wastewater from dyeing and bleaching processes in a cotton dyeing facility has been separately characterized to evaluate the suitable treatment processes and reuse options. Alternative treatment processes were proposed based on molecular weight distribution (MWD), ultraviolet absorbance of 254 nm (UV254) and specific ultraviolet absorbance (SUVA). Rinsing wastewater samples were sequentially filtrated to determine the MWD of 5-day biochemical oxygen demand (BOD5), chemical oxygen demand (COD), dissolved organic carbon (DOC), total Keldahl nitrogen (TKN) and ammonium (NH4+). Bleaching rinsing wastewater had higher organic and nitrogen contents than dyeing rinsing wastewater and concentrations of pollutants decreased after each membrane filtration step. During the sequential filtration, BOD5/COD ratio in bleaching rinsing wastewater slightly decreased while it significantly increased in dyeing rinsing wastewater. SUVA values indicated that organic matters in the rinsing wastewaters have hydrophilic characteristics in all conditions. The evaluation of all experimental data indicates that combination of anaerobic treatment and NF membrane filtration could provide high quality water for reuse within the facility and discharge into receiving environments.
9
Content available remote Nowe wyzwania i potrzeby w zakresie czyszczenia i konserwacji luf armat morskich
PL
W artykule scharakteryzowano nowoczesne rozwiązania technologiczne wykorzystywane w procesie eksploatacji uzbrojenia morskiego ze szczególnym uwzględnieniem procesu czyszczenia i konserwacji luf armat morskich, a urządzenia te mają zastosowanie uniwersalne, jako systemy czyszczące, smarujące oraz chroniące przed korozją. Przedstawiono wyroby firm współpracujących z wojskiem, w których oferowane rozwiązania powstają w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne i spełniające wysokie wymagania wojskowe.
EN
The article describes modern technological solutions used in the process of exploitation of maritime weaponry, with particular emphasis on the process of cleaning and maintenance of cannon barrels, These units are universally applicable as cleaning systems, lubricants and corrosion protection. The products of companies cooperating with the army are presented, in which the offered solutions are based on the latest technological solutions and meet the high military requirements.
10
Content available remote Bezpieczeństwo ekologiczne w odniesieniu do myjek warsztatowych dla przemysłu
PL
W referacie zwrócono uwagę na wdrażanie wybranych aspektów bezpieczeństwa ekologicznego w zakresie myjek warsztatowych dla przemysłu cywilnego i sektora militarnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu mycia, czyszczenia i konserwacji. Scharakteryzowano system pojęciowy na podstawie aktów prawnych odnoszących się do ochrony środowiska. Przedstawiono przykładowe wyroby firm współpracujących z wojskiem, jako przykłady rozwiązań powstających w oparciu o poszanowanie otoczenia i troskę o środowisko naturalne.
EN
The paper highlights the implementation of selected aspects of environmental protection in the field of workshop washes for the civilian industry and the military sector, with particular emphasis on cleaning, cleaning and maintenance. The conceptual system has been characterized on the basis of environmental legislation. Examples of co-operating companies are presented with the army, as examples of solutions based on respect for the environment and concern for the environment.
EN
This paper presents a study on the effect of cleaning factors on the energy consumption of the cleaning process in a CIP system, and the correlation between single components of electricity necessary to perform this process and the cleanliness degree obtained. Studies were carried out in a laboratory cleaning station, wherein a plate heat exchanger contaminated with hot milk was included. The research program was developed according to a 5-level statistical plan. Based on the results, obtained with Experiment Planner 1.0, a regression function of energy requirement considering variables such as: cleaning time, temperature and flow rate of the cleaning liquid via the cleaned exchanger has been developed. Describing this relationship, linear and quadratic functions with double interactions were used. Significance level for the analysis was established at α = 0.05. Correlation analysis between components of the electricity necessary to perform the cleaning process (pump drive and heating of the cleaning agent) and the resulting degree of cleaning of heat exchanger plates was performed.
PL
W artykule zaprezentowano mycie enzymatyczne jako innowacyjne rozwiązanie stosowane w przemyśle spożywczym. Zdefiniowano pojęcie enzym, dokonano klasyfikacji enzymów i omówiono teoretyczne modele ich działania. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące usuwania zanieczyszczeń z powierzchni produkcyjnych za pomocą enzymów. Szczególną uwagę zwrócono na skuteczne działanie preparatów enzymatycznych w usuwaniu biofilmów.
EN
The work presents the enzymatic cleaning, as innovative solution, employed in food industry. The enzyme term was defined. The classification of enzymes was carried out and their theoretical models were discussed. The positive results of research relative to cleaning effectiveness with the enzyme solutions were presented. Particular attention was paid to effective action to remove biofilm fouling.
EN
The magnetic fishing tools are widely used for eliminating accident risk and bottomhole cleaning from metal objects at the oil and gas wells. Efficiency of the fishing tools is impacted by the magnetic system construction and the materials used therein. Currently known magnetic fishing tools are characterized by rather low hoisting capacity, fast deterioration of the magnetic system working surface, and poor reliability of holding elongated metal objects. Thus, a new generation of the fishing tools with the original magnetic system constructions based on the high coercivity permanent magnets has been developed by Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ukraine). The rational geometric dimensions of the magnetic system elements are determined using a three-dimensional modeling by the finite element method. Hoisting capacity of the developed devices (the main feature of magnetic tools) 1.5÷2 times exceeds the known world analogues. Industrial testing in the deep oil and gas wells has confirmed high efficiency of the magnetic tools while extracting ferromagnetic objects of different shape and weight.
PL
W czyszczeniu dna odwiertów naftowych stosowane są szeroko urządzenia magnetyczne. Ich skuteczność zależy od konstrukcji i zastosowanych materiałów. Wadą dotychczas stosowanych urządzeń jest ich mała moc i szybkie zużycie materiałowe, co w znacznym stopniu obniża ich niezawodność. W Narodowym Uniwersytecie Technicznym Ropy i Gazu w Ivano-Frankivsku powstała nowa generacja sprzętu, oparta o wysokoenergetyczne magnesy wykonane z ziem rzadkich. Geometrię tych urządzeń ustalono na podstawie trójwymiarowych modelowań metodą elementów skończonych. Opracowane urządzenie wykazuje 1,5÷2 razy wyższą zdolność załadunkową od znanych światowych odpowiedników. Seria badań wykonanych w głębokich odwiertach potwierdziła ich wysoką skuteczność.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych oraz symulacji numerycznych procesu oczyszczania polimerowych materiałów porowatych przy użyciu płynów w stanie nadkrytycznym. Zbadano wpływ parametrów operacyjnych na przebieg procesu oraz opracowano i wstępnie zweryfikowano model matematyczny, który może być wykorzystany do symulacji i optymalizacji procesu oraz do projektowania aparatury wysokociśnieniowej. Wykazano, że płyny w stanie nadkrytycznym stanowią efektywne rozpuszczalniki w procesach oczyszczania polimerowych materiałów porowatych.
EN
Experimental results and numerical simulations of porous polymer material cleaning process using supercritical fluids are presented in the paper. An influence of process parameters on the process course was investigated and a mathematical model was developed and validated. The model can be used for process investigation and optimization, and also for high pressure equipment design. It was proven that supercritical fluids are effective solvents in porous polymer material cleaning processes.
PL
W artykule omówione zostały rola, miejsce i zadania identyfikujące logistyczne przedsiębiorstwa KTJ Kolor Sp. z o.o. Podejmowane w firmie działania logistyczne zostały ukierunkowane zarówno na potrzeby przedsiębiorstwa, jak też zorientowane na wymagania rynku. Jednym z kluczowych czynników konkurencyjności staje się właściwa i kompleksowa obsługa klienta. Przedstawione zostały warianty organizacji obsługi logistycznej w przedsiębiorstwie, która jest realizowane z wykorzystaniem własnego potencjału rzeczowego i osobowego.
EN
The article discusses the role, place and tasks of identifying logistics company KTJ Color Ltd. Attempts at logistics activities were aimed both for the enterprise, as well as oriented to market demands. One of the key factors of competitiveness becomes competent and comprehensive customer service. The variants were the organization of logistics services in the enterprise, which is accomplished with the use of their own potential and personal property.
PL
Przedstawiono wyniki badań oczyszczania ścieków koksowniczych w procesie Fentona, który wspomagano działaniem pola ultradźwiękowego (UD). Stwierdzono, że oczyszczanie ścieków koksowniczych w zaproponowanym układzie zintegrowanym przebiega średnio z 10-proc. wyższą efektywnością. Ścieki oczyszczone w układzie kojarzącym proces Fentona z polem UD charakteryzowały się wyższym wskaźnikiem BZT₅/ChZT (0,21) w porównaniu ze ściekami, które zostały poddane tylko pogłębionemu utlenianiu (0,11).
EN
Industrial wastewater from a Polish cokery was treated with ultrasound (frequency 40 kHz, amplitude 61.5 μm) for 8 min and then purified by addn. of FeSO₄ and H₂O₂ to remove org. impurities by advanced oxidn. The biol. to chem. O₂ demand ratio increased from 0.001 up to 0.21 (or up to 0.11 without sonification) at the H₂O₂/Fe²⁺ ratio 2.5.
PL
W artykule przedstawiono modelowanie oraz projekt i testy mobilnego robota gąsienicowego do inspekcji oraz oczyszczania zbiorników z wodą pitną. Urządzenia tego typu używane są do zwiększenia efektywności czynności związanych z utrzymaniem stanu technicznego obiektów przemysłowych. Przegląd dostępnych rozwiązań doprowadził do wyboru napędu gąsienicowego, zapewniającego najlepszą trakcję podczas poruszania się po dnie zbiorników. Zaprezentowany proces projektowania układów mechanicznych oraz elektronicznych zawiera opis doboru parametrów geometrycznych, materiałów konstrukcyjnych oraz tworzenie modelu trójwymiarowego robota. Zostały opisane różne warianty zastosowana robota w tym inspekcja przy użyciu sonaru 3D oraz transport robota pływającego. Wykonany zostały również analizy przy użyciu Metody Elementów Skończonych (MES), konieczne do poprawnego zaprojektowania konstrukcji. Analizy obejmowały badania wytrzymałościowe obudowy układu sterowania w warunkach zanurzenia w cieczy oraz analizę modalną ramy nierdzewnej robota. W artykule przestawiono model matematyczny dynamiki robota opisany równaniami Maggi'ego. Model pozwala na sterowanie silnikami w celu osiągnięcia zadanej pozycji i orientacji robota w przestrzeni roboczej. Na podstawie modelu matematycznego sporządzono symulacje ruchu robota, które zostały zweryfikowane laboratoryjnie. W symulacjach przedstawiono prędkości i momenty napędowe silników robota podczas ruchu po powierzchni płaskiej i po wniesieniu. W artykule przedstawiono również prototyp robota, który sprawdzono pod względem wymaganej funkcjonalności w środowisku pracy.
EN
This paper presents modeling, design and testing of a tracked mobile robot intended to cleaning and inspection of water tanks. This kind of devices is used to increase effectiveness of maintenance of industrial facilities. A market and literature research lead to selection of a track drive as the main motion unit due to good traction. The presented design process consists of design of mechanical components and electronics and creation of a 3D model. Different applications of the robot, including transport of a ROV robot and inspection tasks with the use of a 3D sonar were described. Finite Element Method analyses (FEM) were used to check strength of waterproof casing for power supply and electronics in environment simulating submersion. Additionally, modal analysis of the main frame of the robot was performed. A mathematical model of the robot that describes dynamics was presented with usage of Maggi equations. The model provides parameters required for the drives to control the robot's position and orientation. The mathematical model was used to create motion simulations of the robot that were verified experimentally in laboratory. The simulations and tests featured generation and measurement of velocities and driving torques of motors. The functionality of the prototype of the robot was tested in operating conditions.
PL
Dokonano oceny możliwości zmniejszenia zawartości wybranych metali (ołów, cynk, miedź, chrom, mangan, nikiel) w węglu kamiennym poprzez wzbogacanie węgla w instalacjach przemysłowych oraz określono dystrybucję tych metali pomiędzy poszczególne produkty wzbogacania. Zawartość badanych pierwiastków w surowym węglu kierowanym do poszczególnych węzłów wzbogacania waha się w granicach od kilkunastu do kilkuset mg/kg. Wraz ze znacznym zmniejszeniem zawartości substancji mineralnej obniżeniu ulega też zawartość metali ciężkich w węglu zarówno w wyniku zastosowanych procesów wzbogacania grawitacyjnego, jak i flotacji. Metale ciężkie kumulują się przede wszystkim w odpadach przeróbczych i/lub produktach pośrednich wzbogacania, a zawartość poszczególnych metali w koncentratach węglowych nie przekracza 64 mg/kg.
EN
Two Polish bituminous coals and products of their com. beneficiation by flotation and sedimentation were studied for ash, Pb, Zn, Cu, Cr, Mn and Ni contents by flame absorption spectrometry after microwave digestion in concd. HN03 and HF acids. The beneficiation resulted in accumulation of the metals in the mineral residues. The cleaning process in heavy liqs. was the most efficient method for removing the metals from coal.
PL
Komory wędzarnicze, to urządzenia, w których podczas procesu wędzenia powstają trudne do usunięcia zanieczyszczenia w postaci smółki i sadzy. W artykule zwrócono uwagę na zagrożenia związane z występowaniem tych zanieczyszczeń oraz trudności związane z ich usuwaniem podczas procesu mycia. Zaprezentowano nowoczesne rozwiązania i aplikacje technik mycia przeznaczonych do higienizacji komór wędzarniczych oraz realizowane w nich programy mycia.
EN
The article presents smoking chambers are shown as a tools in which during its work difficult to clean substances are build up. Those are meconium and smoke black. At the risks associated with their occurrence and the difficulties associated with their removal during the cleaning process attention has been paid. Modern solutions and applications of cleaning techniques intended to hygienisation of the smoking chambers are presented as well as realized cleaning programs.
PL
W pracy zaprezentowanej w artykule podjęto próbę określenia zależności pomiędzy skutecznością mycia płyt płytowego wymiennika ciepła a ilością energii elektrycznej potrzebną do przeprowadzenia procesu. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci graficznej wyznaczając korzystne i niekorzystne warunki mycia w aspekcie energetycznym.
EN
The paper attempts to define the relationship between the degree of cleaning plates the heat exchanger and the amount of energy needed to carry out the process. The results in graphical form, determining positive and negative conditions for cleaning in the aspect of energy consumed was shown at the figures.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.