Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 102

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regional transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule omówiono tematykę możliwości wdrażania rozwiązań integracyjnych transportu miejskiego z transportem kolejowym na obszarze zurbanizowanym miasta Lębork w oparciu o wyniki badań pierwotnych, które potwierdziły słuszność tej koncepcji. Zaproponowane kierunki rozwiązań integracyjnych znajdują odzwierciedlenie w realizowanym projekcie „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”, który stanowi realną szansę na usprawnienie funkcjonowania transportu zbiorowego w tym regionie. Zgromadzone opinie respondentów na temat propozycji przebudowy układu linii autobusowych w Lęborku, wraz ze zgłaszanymi postulatami dotyczącymi poprawy stopnia obsługi komunikacyjnej dworca kolejowego w Lęborku, przystanku kolejowego Lębork Mosty oraz dzielnicy Nowy Świat, mogą stanowić podstawę do wdrożenia działań integrujących system transportu miejskiego i kolejowego. W ten sposób możliwe byłoby skonstruowanie spójnej, jednolitej oferty przewozowej, umożliwiającej sprawne realizowanie podróży w tej części województwa pomorskiego.
EN
The subject of implementing integration solutions in public transport is an important issue for improving the functioning of transport systems in the regions. In connection with the progressive development of individual motorisation and deepening infrastructural and organizational problems in collective transport, the importance of implementing improvements and coordinating the functioning of transport is gradually increasing. The article discusses the subject of the possibilities of implementing integration solutions for urban transport with rail transport on the Lębork urbanized area based on the results of primary research. That results confirmed the validity of this concept. The proposed directions of integration solutions are reflected in the implemented project „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”, which is a real opportunity to improve the functioning of public trans-port in this region. The respondents’ opinions on the proposals for the reconstruction of the bus lines layout in Lębork along with the postulates regarding the improvement of the communication service of the railway station in Lębork and the Lębork Mosty stop and also in the Nowy Świat district could be the basis for implementing measures integrating the urban and railway transport system. On this way, it would be possible to construct a coherent, uniform transport offer, enabling efficient travel implementation in this part of the Pomeranian Voivodship.
PL
Wsparcie finansowe, udzielane podmiotom sektora transportu ze środków publicznych, stanowi istotny element realizacji polityki transportowej Unii Europejskiej. Na rynku kolejowych przewozów regionalnych umożliwia ono dostarczanie usług o pożądanej dostępności i jakości oraz akceptowalnej cenie. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących finansowania tych przewozów z budżetu samorządów wojewódzkich.
EN
Financial support, granted from public funds to entities of the transport sector is important element of implementation of EU transport policy. On regional raił transport market is allows to provide serwces of desired availability and quality with acceptable price. In the article has been presented result of financial research of financing the transport from budget of provincial governments.
PL
Obecny kształt rynku regionalnych przewozów pasażerskich transportem kolejowym w Polsce znacząco różni się od sytuacji z 2001 roku, kiedy dominującym podmiotem była państwowa spółka PKP Przewozy Regionalne. Dzięki dotychczasowej reformie tych przewozów osiągnięto wiele pozytywnych efektów, w tym przede wszystkim usamorządowienie, czyli przejęcie odpowiedzialności za organizację i finansowanie tych przewozów przez samorządy wojewódzkie. Żeby jednak reformę można było uznać za zakończoną, trzeba rozwiązać jeszcze wiele problemów. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę funkcjonujących kolejowych pasażerskich przewoźników regionalnych oraz wskazano podstawowe problemy dalszego rozwoju związane m.in. z przyszłością spółki Przewozy Regionalne, funkcjonowaniem spółek samorządowych, wdrożeniem efektywnej organizacji tych przewozów w regionach oraz wejściem w życie IV pakietu kolejowego.
EN
The current shape of the regional rail passenger transport market in Poland differs significantly from the situation in 2001, when the dominant entity was the state-owned company PKP Przewozy Regionalne. Thanks to the reform of these transports, a number of positive effects have been achieved, including, first of all, self-government, i.e. the assumption of responsibility for the organisation and financing of these transports by voivodeship self-governments. However, it cannot be said that the reform has been completed. There are still a number of problems to be solved so that the reform can be considered completed. The article presents the general characteristics of functioning regional railway passenger carriers and indicates the basic problems of further development related to, among others, the future of Przewozy Regionalne company, functioning of local government companies, implementation of effective organization of these transports in the regions and the entry into force of the fourth railway package.
PL
Głównym celem artykułu jest określenie poziomu dostępności publicznym transportem zbiorowym w podregionie pilskim. Badania zostały wykonane z perspektywy pasażerskiej w ramach analizy publicznie dostępnych informacji o rozkładach jazdy. Analizy dokonano w podziale na miejscowości według bazy PRNG, dzięki czemu możliwe było szczegółowe określenie miejscowości i odsetka osób posiadających określony poziom usług lub pozbawionych w ogóle możliwości dojazdów transportem publicznym. Przebadane zostały również kwestie taryfowe ofert, a także dostępność do informacji o usługach. Wyniki badań pokazują, iż w dni nauki szkolnej w podregionie pozbawionych połączeń autobusowych jest 22% mieszkańców. Problem radykalnie wzrasta w dni robocze w okresie ferii szkolnych (44%) oraz w soboty (60%) i niedziele (63%). Inaczej prezentuje się dostępność kolei. Wprawdzie ponad połowa mieszkańców regionu nie ma dostępu do jej usług, jednak oferta jest bardziej atrakcyjna pod względem stabilności rozkładów jazdy we wszystkie dni roku, a także systemu taryfowego. Zaletę kolei stanowi również dobry dostęp do informacji o rozkładzie.
EN
The main purpose of the paper is to examine the accessibility level of public transport in the Piła subregion. The research was conducted from a passenger perspective – by analyzing publicly available information about timetables. The studies were conducted for each village or town in the database of the State Register of Geographical Names. Thanks this approach was possible to describe a certain level of services for each settlement and calculate the percentage of people not having any access to public transport. Tariff issues regarding offers as well as availability of information on services were also analyzed. Research results show that on school days there are 22% of residents in the subregion without bus or rail connections. The problem, however, increases dramatically on business days during school holidays (44%) and on Saturdays (60%) and Sundays (63%). The issue of rail accessibility is different. Although more than half of the region’s inhabitants do not have access to services, the offer is more attractive in terms of timetable stability on all days of the year, as well as the tariff system. The advantage of rail is also good access to information about the timetable.
PL
W artykule przedstawiono analizę stanu aktualnego pasażerskich przewozów kolejowych o charakterze regionalnym świadczonych na obszarze województwa podkarpackiego. Dokonano analizy obecnie świadczonych usług przewozowych, obecnego stanu technicznego infrastruktury kolejowej oraz charakterystyki eksploatowanego taboru.
EN
The article presents an analysis of the analysis of the current state of regional rail passenger transport services provided in the Podkarpackie voivodeship. An analysis was made of the transport services currently provided, the current technical condition of the railway infrastructure and the characteristics of the rolling stock in service.
PL
W artykule przedstawiono w krótkim opisie powiązania występujące między rozwojem gospodarczym regionu, a stanem infrastruktury drogowej. Regionem wybranym do porównań i analizy badanych związków jest Polska Wschodnia. W pierwszej kolejności omówiono charakterystykę wytypowanego regionu. Następnie opisano ogólny stan zagospodarowania transportowego kraju w aspekcie infrastruktury drogowej. W ostatniej części artykułu omówiono kwestie wzrostu gospodarczego regionu w odniesieniu do jego sytuacji infrastrukturalnej, w związku ze stanem i rozwojem sieci drogowej. Przedstawiony materiał został zakończony podsumowaniem, w którym uwypuklono fakt istnienia badanych związków.
EN
The article presents, in the short description, a link between the economic development of the region and the condition of its road infrastructure. The region selected for comparisons and analysis of this compounds is Eastern Poland. First, the characteristics of the selected region were discussed. Next, the general state of transport development of the country was described, in aspect of road infrastructure. The last part of the article discusses the issues of the region's economic growth in relation to its infrastructure situation, in connection with the condition and development of the road network. The presented material was concluded with a summary, which emphasized the existence of the tested compounds.
PL
Kolejowe przewozy aglomeracyjne stanowią część systemu transportu miejskiego, przy czym, w odróżnieniu od połączeń aglomeracyjnych autobusowych, zapewniają czas przejazdu nienarażony na opóźnienia związane ze zmiennymi warunkami drogowymi, w szczególności kongestią pojawiającą się w godzinach szczytu. Powinny zatem zapewniać wygodne, szybkie i niezawodne połączenie przedmieść i miast satelickich z centrami aglomeracji. Spełniając ten warunek, kolejowe połączenia aglomeracyjne stają się jednym z rozwiązań na rzecz poprawy warunków ruchu w obszarach zurbanizowanych. Za przykład takiego rozwiązania może służyć połączenie aglomeracyjne Kraków Główny – Miechów, o którym traktuje niniejszy artykuł. W artykule przedstawiono charakterystykę porównawczą połączenia funkcjonującego w roku 2014 oraz dwa lata później, po włączeniu linii do systemu kolei aglomeracyjnej. Dokonano również analizy wielkości kształtowanego potoku na linii w stosunku do dostarczonej oferty przewozowej. Na podstawie przeprowadzonej analizy, można wysnuć wnioski o wpływie poprawy jakości oferty przewozowej (krótszy czas podróży, większa regularność i częstotliwość kursowania pociągów, wyższy komfort podróży, większa dostępność biletów i informacji, obniżenie cen biletów) na intensywny, ponad 60% wzrost przewozów pasażerskich.
EN
Railway agglomeration services are a part of an urban transport system, which ensures travel time not exposed to changing of road conditions, particularly during the peak hours. The service should supply convenient, fast and reliable connections between suburbs and satellite towns and centre of the agglomeration. In line with this requirements, railway agglomeration is becoming one of the solutions to improve traffic conditions in urban areas. An example of such a solution could be the case of the Krakow - Miechow agglomeration line, which has been discussed in this article. The article presents the comparative characteristics of the connection functioning in 2014 and two years later, when the line was incorporated into the agglomeration railway system (SKA). The analysis of the size of the passenger flow in relation to the delivered transport offer has been also conducted. On the basis of the analysis, it is possible to draw conclusions about the impact of improving the quality of the travel offer (shorter travel times, greater regularity and frequency of train travel, higher travel comfort, greater ticket availability and information, lower ticket prices) on over 60% increase in passenger traffic.
PL
W artykule odniesiono się do działań realizowanych w ramach projektu UE REGIO-MOB, którego głównym celem jest wypracowanie nowych strategicznych rozwiązań transportowych służących usprawnieniu polityki mobilności na szczeblu regionalnym. W ramach projektu w czerwcu 2017 roku przeprowadzono warsztaty dotyczące rozwiązań zwiększających dostępność transportową obszaru projektu REGIO-MOB, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Niepołomice i zlokalizowanej tam strefy inwestycyjnej. Dla wypracowania nowych rozwiązań przyjęto formę pracy warsztatowej z udziałem studentów i pracowników Politechniki Krakowskiej oraz Członków Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu REGIO-MOB, którzy mają bezpośredni wpływ na kształt rozwiązań komunikacyjnych w regionie. Praca odbywała się w grupach tematycznych, co pozwoliło na dokładną analizę stanu istniejącego oraz sformułowanie propozycji konkretnych zmian. Zaangażowanie wielu interesariuszy zaowocowało ich merytorycznym wsparciem oraz pozwoliło na weryfikację stopnia wykonalności rozwiązań.
EN
This article refers to the activities of the EU REGIOMOB project, which main objective is to develop new strategic transport solutions to improve mobility policy at regional level. In the framework of the project in June 2017 a workshop on solutions increasing transport accessibility of the REGIO-MOB project area, with particular focus on the Niepołomice Municipality and the Niepołomice Investment Zone, was organized. Students and employees of the Cracow University of Technology and the members of the Regional Stakeholder Group of the REGIO-MOB project were working together to develop new transport solutions. The work was organised in thematic groups, which allowed for an in-depth analysis of the existing state and formulation of proposals of changes. Involvement of many stakeholders resulted in their substantive support and allowed to verify the feasibility of the solutions.
PL
Artykuł dotyczy zmian stanu infrastruktury kolejowej w województwie łódzkim w latach 1990–2015. Stan infrastruktury kolejowej jest zasadniczym czynnikiem wpływającym na jakość usług świadczonych przez przewoźników pasażerskich i towarowych. Z ruchowego oraz handlowego punktu widzenia największe znaczenie mają te kryteria oceny, które wiążą stan infrastruktury z warunkami jej eksploatacji. Spośród tych wskaźników za najważniejsze uznano grupy kryteriów związanych z prędkościami maksymalnymi, ograniczeniami prędkości oraz dopuszczalnym naciskiem osi. W artykule przedstawiono ewolucję tych wskaźników w analizowanym okresie. Poszczególne wskaźniki obrazują, że infrastruktura kolejowa na terenie województwa łódzkiego ulegała w okresie od 1990 roku systematycznej degradacji, której najbardziej odczuwalnymi przejawami były zmniejszanie prędkości maksymalnych i rosnąca liczba stałych ograniczeń prędkości na wielu ważnych odcinkach linii. Widoczny efekt poprawy przyniosło w ostatnich kilku latach zrealizowanie inwestycji modernizacyjnych i rewitalizacyjnych, zarówno liniowych, jak i punktowych (dotyczących w szczególności rozjazdów oraz przejazdów w poziomie szyn), a także zwiększenie zakresu robót remontowych i utrzymaniowych. Praktycznym efektem eksploatacyjnym stanu infrastruktury są czasy przejazdu osiągane na poszczególnych odcinkach sieci. Przedstawiona została ewolucja tych czasów dla głównych połączeń o charakterze regionalnym.
EN
This article refers to changes in the state of railway infrastructure in the Łódź voivodship in the years 1990–2015. The state of railway infrastructure is an essential factor influencing the quality of services provided by passenger and freight carriers. From the operational and commercial point of view, the assessment criteria that bind the condition of the infrastructure to the conditions of its use are of utmost importance. Out of these indicators, groups of criteria related to maximum speeds, speed limits and acceptable axle load have been considered as the most important. The article presents the evolution of these indicators in the analyzed period. Particular indicators prove that since 1990 the railway infrastructure in the Łódź voivodeship has been systematically degrading. The most noticeable has been the reduction of maximum speeds and the increasing number of fixed speed limits on many important sections of the line. The visible improvement has been caused by modernization and revitalization investments, both linear and point-of-sale (in particular crossings and level crossings), as well as an increase in repair and maintenance works. Practical exploitation effect of the infrastructure’s condition is the passage time achieved on particular sections of the network. The evolution of these times has been presented for major regional links.
PL
W artykule omówiono zmiany zachodzące w dostępie do regionalnego transportu kolejowego w woj. zachodniopomorskim. Przeanalizowano liczbę pociągów na dobę na poszczególnych odcinkach linii kolejowych, dostępność czasową pociągami regionalnymi ze Szczecina oraz wielkość przewozów pasażerskich w 2014 r. Dostępność transportowa pociągami regionalnymi w badanym okresie uległa znacznej poprawie pod względem czasu przejazdu, liczby połączeń oraz jakości taboru. Analizując dane wielkości potoków pasażerów, można zaobserwować, że regionalny ruch kolejowy koncentruje się wokół Szczecina oraz w mniejszym stopniu wokół Koszalina. Zmiany w regionalnym transporcie kolejowym w województwie były spójne, tj,: w taborze oraz modernizacji tras, co wpłynęło na pozytywną zmianę funkcjonowania transportu zbiorowego w regionie. W 2015 r. zachodniopomorski regionalny transport kolejowy był jednym z najlepiej funkcjonujących w Polsce.
EN
The analysis was concerning the number of trains per day on particular sections of railway lines, timing availability of regional trains departing from Szczecin and the quantity of passengers, whitch had been transported in the year of 2014. Transport accessibility by the regional trains during the period of study has significantly improved in terms of travel time, number of connections and quality of rolling stock. The analysis of passengers stream shows that regional rail traffic is concentrated around the city of Szczecin and in the minor amount around the city of Koszalin. Changes in regional railway transport in the voivodeship were consistent, that is: rolling stock and modernization of routes had influenced on the positive change in the functioning of public transport in the region. In the year of 2015, West Pomeranian regional rail transport was one of the best performing in Poland.
PL
W artykule przedstawiono problem regionalizacji zbiorowego transportu pasażerskiego w Polsce. Celem artykułu jest zaprojektowanie odpowiedniego modelu organizacyjno-zarządczego tego transportu oraz dostosowanego do niego mechanizmu finansowania działalności przewozowej. W strukturze artykułu wyodrębniono w kolejności części poświęcone procesowi regionalizacji transportu pasażerskiego, funkcjonowaniu transportu regionalnego w wybranych krajach Unii Europejskiej, funkcjonowaniu transportu regionalnego w Polsce w świetle wojewódzkich planów transportowych oraz kierunkom restrukturyzacji transportu regionalnego w Polsce. W ramach ostatniej części zaprezentowano rozważania na temat przesłanek powołania zarządu transportu regionalnego jako podmiotu organizującego i zarządzającego usługami transportu regionalnego oraz finansowania działalności zintegrowanego transportu regionalnego.
EN
The article presents the problem of regionalization of passenger transport in Poland. The aim of the article is to design an appropriate organizational and managerial model of that transport and adapted financing mechanism of transport activity. The structure of the article extracted in the order of sections on the process of regionalization of passenger transport, regional transport functioning in selected countries of the European Union, the functioning of regional transport in Poland in the light of the provincial transport plans and directions of restructuring of regional transport in Poland. Within the last section reflections on the premises of the appointment of the board of the regional transport as the entity organizing and managing regional transport services and the financing of an integrated regional transport are presented.
PL
Uruchomienie w Polsce w grudniu 2014 r. połączeń międzyaglomeracyjnych pociągami ED250 (Pendolino), osiągającymi prędkość 200 km/h na zmodernizowanej linii CMK stanowi, zgodnie z dyrektywą 2008/57 o interoperacyjności kolei, uruchomienie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP). Jednocześnie po raz pierwszy zastosowano urządzenia ETCS poziomu 1 do prowadzenia ruchu pociągów. Wydarzenia te stanowią przesłankę do podjęcia szeregu prac badawczo-technicznych, które byłyby podstawą do zdobywania krajowych doświadczeń w zakresie przedmiotowym. Przygotowana z inicjatywy Instytutu Kolejnictwa monografia na temat KDP potwierdza [9], że już obecnie wielu polskich specjalistów dysponuje obszerną wiedzą teoretyczną na temat najnowszych rozwiązań technicznych w tym zakresie. Specyfika polskich uwarunkowań wymaga jednocześnie, aby zostały one odpowiednio zaadaptowane.
PL
Dostawy spalinowych pojazdów trakcyjnych w ostatnich kilkunastu latach w Polsce pozwoliły nie tylko na utrzymanie, ale także na rozszerzenie oferty przewozów pasażerskich na niezelektryfikowanych liniach kolejowych. Kluczową rolę odegrała tu postawa samorządów regionalnych, które dokonały znaczących zakupów taboru, udostępniając go następnie spółce Przewozy Regionalne i nowo powstałym przewoźnikom samorządowym. Po zrealizowanych do końca 2015 r. dostawach pojazdów z napędem spalinowym można uznać, iż rynek osiągnął stan względnego nasycenia. W niniejszym artykule scharakteryzowano dostawy taboru w poszczególnych regionach oraz parametry techniczne i eksploatacyjne nowego taboru.
EN
The number of vehicles equipped with diesel engines supplied for the rail operators in Poland has reached as many as should be finally yet. Although some operators order next vehicles, but the dynamics of this process steadily declining. Of the initial manufacturers - Pesa, Newag, ZNTK Poznan and Kolzam, two companies has remained until today - Pesa and Newag, others went into bankruptcy. These successful manufacturers have relatively stable position on the Polish market, and they have done implement already export orders. With the specificity of the railway network in Poland, where most lines are electrified, and the role of vehicles with diesel drive could be rather marginal. In addition, diesel cars and units could be used on electrified lines, if number of passengers is low. Certainly do-main of diesel vehicles is the Poland-Germany border railway lines, because in the event of further electrification of border crossings, since the current low volume of traffic is unlikely to persuade operators to purchase a dual-mode electric rolling stock. Communication Poland - Czech Republic / Slovakia, despite the lack of barriers in the form of a different voltage in the catenary, as in the case of Germany, has not resulted in massive employment of electrical units. If in case of the Czech Republic the local border crossings traffic level is rela¬tively small (low passenger volumes) and exploitation there of light diesel vehicles are adequate. In the case of Slovakia, the conventional trains are used (locomotive + cars), not EMU. In addition, most border crossings railway lines on both borders are non-electrified. The seasonal railway connection with Lith-uania was opened in July 2016 using diesel units, while for the other Polish neighbours, who are not members of the EU, similar connections are rather cancelled than inaugurated.
PL
W okresie ostatnich lat nowoczesne zespoły trakcyjne z napędem elektrycznym zostały zakupione przez większość polskich przewoźników, zarówno do obsługi ruchu dalekobieżnego, regionalnego czy podmiejskiego. Wśród producentów dominują polskie firmy – Pesa i Newag, choć także obecne są podmioty zewnętrzne – Alstom i Stadler. Liczba nowoczesnych i fabrycznie nowych pojazdów osiągnęła obecnie poziom około 300 egzemplarzy. W niniejszym artykule przedstawiono parametry techniczne i eksploatacyjne nowego taboru.
EN
Currently, the number of new modern electric units used in Poland is estimated of about 300 vehicles and continues to increase. In addition, a comparable number of EMUs has undergone extensive modernization - initially process of modernization included only their own interiors, and nowalso does the installation of modern drive (three-phase motors, traction cowerters) orairconditioningas standard. It can be argued that modern EMUs begin to determine the level of technical sophistication of rolling stock in Poland, easily outpacing most electric locomotives (EU07, EP09, ET22 class'), used by Polish operators. Except Pendolino trains media-present, the vast majority of modern rolling stock are the trains made by Polish manufacturers - Pesa and Newag. New purchased trains have been used in new systems oflight rail or city rail trains, previously rather absent in Poland. It is observed systematically increase ofthe number of passengers in national operator - PKP IC after the partially finishing of modernization process ofits own fleet through the purchasing, except Pendolino, media-favourite trains, also Flirt and Dart EMUs. It should be added that the new rolling stock fias higher operating speed, which reduces travel time, making tum a potential alternative to private cars.
PL
W opracowaniu przedstawione zostały koncepcje wykorzystania planowanych do budowy w Polsce linii dużych prędkości, w celu stworzenia sieci szybkich połączeń regionalnych w rejonach największych polskich aglomeracji. Przedstawione propozycje nie wyczerpują możliwości tworzenia nowych lub modyfikacji proponowanych relacji. Przygotowanie koncepcji obsługi regionów wymaga pogłębienia przedstawionych prac badawczych Instytutu Kolejnictwa, zwłaszcza w aspekcie zapewnienia optimum multimodalności z istniejącymi lub planowanymi systemami transportowymi.
PL
Koleje dużych prędkości (KDP) tworzone są jako szkieletowy element sieci kolejowej łączący największe miasta i aglomeracje. Budowa linii dużych prędkości (LDP) podyktowana jest z reguły ograniczeniem przepustowości sieci istniejącej i chęcią zaoferowania konkurencyjnego wobec transportu drogowego czasu przejazdu pomiędzy głównymi ośrodkami miejskimi. Sieć osadnicza dużych miast determinuje więc układ linii dużych prędkości. Nie oznacza to jednak, że sieć szybkich połączeń jest dla mniejszych miejscowości niedostępna czy niepotrzebna. Włączanie w obsługę przez sieć KDP miast średnich i małych jest rutynową praktyką. Wynika ona zarówno z chęci zmniejszenia tzw. „efektu tunelowego”, jak i potrzeby optymalizacji wykorzystania, drogiej przecież, infrastruktury. Podejmowanie działań na rzecz rozszerzenia kręgu użytkowników i beneficjentów linii KDP można zatem postrzegać zarówno jako działanie z dziedziny rozwoju regionalnego, jak i ekonomizacji eksploatacji infrastruktury. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań zrealizowanych wśród użytkowników systemu transportu pasażerskiego województwa zachodniopomorskiego w latach 2013 i 2015. Funkcjonowanie i kształtowanie systemów transportu pasażerskiego w regionach zdeterminowane jest szeregiem czynników. Z uwagi na przyjęte przez Unię Europejską kierunki polityki transportowej czynnikiem, który nabiera szczególnego znaczenia, jest identyfikacja potrzeb i preferencji transportowych zgłaszanych przez użytkowników transportu zbiorowego oraz indywidualnego. Celem artykułu było poznanie i ocena stopnia zaspokojenia potrzeb i preferencji użytkowników badanego systemu. Badania miały ponadto pokazać, czy i w jakim zakresie system odpowiada na oczekiwania jego użytkowników, a także jakie następują w tym obszarze zmiany. Do osiągnięcia założonego celu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury, metodę dokumentacyjną oraz metodę badań ankietowych. Badania pierwotne zrealizowane zostały na obszarze administracyjnym województwa zachodniopomorskiego.
EN
The article presents selected results of research carried out among users of West Pomerania Province passenger transport system in 2013 and 2015. The functioning and development of passenger transport systems in the regions is determined by a number of factors. Due to the EU transport policies, a factor which became of particular importance in recent years is to identify the needs and preferences of transport reported both by the users of public transport, as well as the individual transport. The aim of the article is to identify and evaluate the needs and preferences of passenger transport users in the West Pomerania region. Moreover, the research aimed to show whether and to what extent the system surveyed responds to the needs of its users and changes that occur in this area over the period studied. Respondents also indicated advantages and disadvantages of the public transport and individual transport. To achieve the objective the method of critical analysis of literature, documentary method and survey, followed by a questionnaire, were used. Primary research was carried out in the administrative area of West Pomerania Province. The survey method included direct survey and online survey.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki kompleksowych badań ruchu przeprowadzonych na terenie województwa małopolskiego w ramach prac nad Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz działania podejmowane przez Województwo, w celu osiągnięcia zrównoważonego systemu transportowego. Mieszkańcy Małopolski mieli możliwość oceny publicznego transportu zbiorowego, a także przedstawienia swoich preferencji dotyczących funkcjonowania poszczególnych gałęzi transportu. Zebrane informacje są wykorzystywane przez Województwo Małopolskie do realizacji zadań organizatora określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Ponadto Autorzy przedstawili działania podejmowane przez Województwo Małopolskie mające na celu podniesienie jakości w przewozach pasażerskich, takie jak rozwój systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, zakup nowoczesnego taboru kolejowego oraz wprowadzanie systemów wspomagających zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym.
EN
The article shows some results of Complex Traffic Survey of the development of Transport Plans for Malopolskie voivodeship and the actions aimed to achieve the sustainable transport system. The citizens of Malopolskie voivodeship were asked to evaluate the public transport system and to present their preferences concerning the operation of particular transport branches. The collected information are used by Malopolske voivodeship to carry out tasks, specified in the Act on the Public Transport. Moreover, the authors presented the actions undertaken by the Malopolskie voivodeship and aimed at improving the quality of passenger services, such as the development of Szybka Kolej Aglomeracyjna, purchase of modern rolling stock and the implementation of systems focused on the support of public transport system management.
EN
The article presents selected results of research carried out among the local selfgovernment units in the West Pomerania Province. The aim of the article was to identify the main tasks of local self-government in shaping the passenger transport system in the region and an analysis of the status and scope of its realization in the studied region. The research method applied involved critical analysis of literature, documentary method and the method of the survey using a questionnaire. The results indicated an unsatisfactory level of involvement of local self-government units in West Pomerania province in the process of developing the passenger transport system in the region in reference to the needs of its users. Actions taken by local self-governments in this area come down only to the minimum provided in the Act on public transport (and often taken with a significant delay).
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań zrealizowanych wśród jednostek samorządu terytorialnego na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Celem artykułu była identyfikacja głównych zadań jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu systemu transportu pasażerskiego w regionach oraz analiza stanu i zakresu ich realizacji w badanym regionie. Do osiągnięcia założonego celu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury, metodę dokumentacyjną oraz metodę badań ankietowych, zastosowaną przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki wskazały na niezadowalający poziom zaangażowania jednostek samorządowych w województwie zachodniopomorskim w proces kształtowania systemu transportu pasażerskiego regionu, odpowiadającego potrzebom jego użytkowników. Podejmowane przez jednostki samorządowe działania w tym zakresie sprowadzają się jedynie do wykonania założonego w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym minimum (częstokroć z dużym opóźnieniem).
PL
Artykuł dotyczy istotnej w ostatnim czasie problematyki planowania zrównoważonego rozwoju transportu pasażerskiego w ramach jednostek terytorialnych ze szczególnym uwzględnieniem transportu regionalnego (obejmującego przekraczanie granic powiatów). Zagadnienia planowania i optymalizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na kierunki jego rozwoju wymagają wnikliwego podejścia do jego planowania, jak i oceny. Problem badawczy stanowiło opracowanie spójnej metodyki umożliwiającej planowanie zrównoważonego rozwoju transportu w ramach jednostek terytorialnych. Opracowana metodyka składa się z czterech etapów merytorycznych: pozyskiwania dostępnych danych i dokumentów formalnych, kompleksowych badań ruchu, przetworzenia danych oraz optymalizacji oferty PTZ. Po ich przeprowadzeniu możliwe jest sporządzenie planu zrównoważonego rozwoju PTZ. Nowatorski walor stanowi tutaj procedura optymalizacyjna realizowana w ramach etapu czwartego. Jest ona prowadzona w dwóch zasadniczych krokach: optymalizacji najkorzystniejszych pod względem czasu połączeń oraz autorskiej metody heurystycznej wybierającej linie PTZ ze zbioru rozwiązań dopuszczalnych. Zaproponowana procedura ta została zaimplementowana w uniwersalnym narzędziu, pozwalającym na wspomnianą optymalizację.
EN
This article deals with what is currently considered a matter of increasing importance, i.e. the issues of planning sustained public transport used by passengers within territorial units as well as this used by people who travel across several counties. Due to the directions of its development, planning and optimization of public transport calls for an inquisitive approach both towards planning and its evaluation. The research problem was to develop a concise methodology of planning of sustained transport development within territorial units. The prepared methodology consists of four essential stages: acquiring data and formal documents, conducting all-embracing traffic studies, data processing, and finally, optimizing the PTZ offer. Having completed all these stages, a plan of sustained development of PTZ can be prepared. The innovative optimization procedure used at the fourth stage of the study is carried out in two steps: optimization of the most time-efficient connections and preparing a heuristic authorial methodology for choosing PTZ lines from the set of allowed solutions. The developed procedure was implemented into a universal tool which allows the aforesaid optimization.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.