Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja maszyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Environmental design feature
EN
The purpose of the study is to identify the need to address the environmental, usability and harmfulness of the structure (design), the rational development of the essence of the fourth design feature of machine components, equipment and other engineering and technical facilities as well as the environment. Known to the designers of machine construction and technology, three design features are commonly used: geometric, material and dynamic, oriented on the form, dimension and tolerance of the outer form, internal structure and the assembly capabilities of the design elements. The development of technology indicates the possibility of expending the concept of three design features, along with an environmental characteristic, as the root causes, functional and secondary existence of machinery, equipment, installation, also the environment. The aim of the study was achieved, indicating environmental useful values of the structure, in the proposal for a general outline of the essence of the fourth design feature of machine components, equipment and other engineering and technical facilities, on the example of turbine blades of windmills.
PL
Celem opracowania jest wskazanie potrzeby zajęcia się środowiskowością, użytecznością i szkodliwością konstrukcji, racjonalnym opracowaniem istoty czwartej cechy konstrukcyjnej elementów maszyn, urządzeń i innych obiektów inżynieryjno-technicznych oraz środowiska. Znane twórcom konstrukcji maszyn i techniki są powszechnie stosowane trzy cechy konstrukcji: geometryczna, materiałowa i dynamiczna, skierowane na postać, wymiar i tolerancję formy zewnętrznej, struktury wewnętrznej i możliwości montażowe elementów konstrukcji. Rozwój technologii wskazuje na możliwość rozszerzenia pojęcia trzech cech konstrukcyjnych, wraz z cechą środowiskową, jako pierwotnych, funkcjonalnych i wtórnych przyczyn istnienia maszyn, urządzeń, instalacji oraz środowiska naturalnego. Osiągnięto cel opracowania, wskazując środowiskowe, użyteczne wartości konstrukcji oraz formułując propozycję ogólnego zarysu istoty czwartej cechy konstrukcyjnej elementów maszyn, urządzeń i innych obiektów inżynieryjno-technicznych, na przykładzie łopat turbin wiatraków.
2
PL
Celem pracy jest opisanie nowego polskiego wynalazku silnika pneumatycznego według patentu PL 214371. W pracy przedstawiono budowę oraz zasadę działania, opisano stanowisko badawcze, wstępne wyniki pomiarów oraz wyznaczono podstawowe kierunki dalszych prac badawczych.
EN
The aim of this thesis is to describe a new, Polish pneumatic engine invention according to patent nr PL 214371. The construction, principals of functionality, the inspection facility, were described in the thesis. Initial measurement results and main directions of further research were also provided.
3
Content available remote Opis techniczny projektu łazika kosmicznego BekkerTruck
PL
Koło Naukowe BekkerTeam buduje łazik kosmiczny, aby wystartować w zawodach European Rover Challenge. Praca w kole ma dużą wartość naukową z zakresu konstrukcji maszyn, terramechaniki i mechatroniki pojazdów. Niektóre mechanizmy łazika są niestandardowe na tle innych konstrukcji tego typu. Szczególnym przykładem jest innowacyjne zawieszenie zaprojektowane przez autorów referatu. BekkerTruck powstaje przy użyciu urządzeń CNC i drukarek 3D stworzonych przez członków koła. Pojazd oraz jego składowe będą wykorzystane jako stanowiska laboratoryjne na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.
EN
The Science Club ‘BekkerTeam’ builds a space rover to take part in the competition ‘European Rover Challenge’. This project has got a high scientific value of the range construction machinery, terramechanics and mechatronics of vehicles. A few mechanisms of this space rover are unique. A specific example of that is an innovative suspension, which was projected by authors of this article. Some parts of the Space rover, called BekkerTruck, were made by CNC machine and 3D printer, created by members of the Science Club. The vehicle and its parts will be tested in laboratories at the Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering at Warsaw University of Technology.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy konstrukcyjne, dotyczące środków transportu, używanych w kopalniach węgla kamiennego. Analizie poddano ciągniki spalinowe podwieszane. Trudne warunki pracy tych urządzeń oraz eksploatacja w otoczeniu łatwopalnych substancji stanowią wyzwanie dla ich konstruktorów. Konsekwencją tego jest konieczność stosowania rozwiązań konstrukcyjnych, niespotykanych w środkach transportu naziemnego: bliskiego, czy też dalekiego zasięgu.
EN
In the article were presented the chosen problems of monorails locomotive using in underground transportation system especially in coal mines. It is a real problem to design locomotive powered by internal combustion engine under heavy condition of coal mines. Extremely flammable environment is a major challenge for engineers. In consequence most of design solutions are unusual for traditional rai transportation systems.
PL
Jeśli proces konstruowania maszyny ma być szybszy i bardziej efektywny, to konieczne jest wykorzystanie znormalizowanego oprogramowania. Bazę dla wszystkich automatyków stanowi obecnie standard IEC61131-3. Kierowanie ruchami skomplikowanej maszyny na ogół programuje się obecnie przy wykorzystaniu modułów funkcyjnych PLCopen Motion Control. Standardy te stanowią wprawdzie solidną podstawę oprogramowania, w oparciu o którą można zautomatyzować pracę maszyn, jednak dla zapewnienia optymalnego rozwiązania pod kątem uproszczenia inżynierii pracy i obsługi maszyny – to nie wystarcza. Naprawdę skuteczne programowanie będzie dopiero przy wykorzystaniu przemyślanych koncepcji maszyn, gdzie użyte zostaną nie tylko moduły PLCopen, lecz całe funkcje technologiczne. Tutaj spotykają się ze sobą metody z dziedziny inżynierii programowania, technologii sterowania i kontroli oraz wiedzy fachowej z branży budowy maszyn. Firma Lenze oferuje moduły technologiczne FAST, które tworzą standardowe oprogramowanie nawet przy bardzo skomplikowanych wymaganiach stawianych maszynom.
PL
Podstawowym celem pracy jest taki dobór cech konstrukcyjnych w poszczególnych typowielkościach typoszeregu, aby uzyskać identyczne stany: fizyczne, stereomechaniczne oraz proste jak w konstrukcji wzorcowej. Ten dobór cech konstrukcyjnych zintegrowano z optymalizacją różnorodności ilościowych cech konstrukcyjnych poprzez agregację wartości wymiarów. Agregacja wpływa na liczność typowielkości w typoszeregach konstrukcji, a więc możliwość tworzenia jak największej liczby złożeń ograniczoną ich liczbą.
EN
The main goal of this work is the selection of constructional features in the series of types to get the same states: physical, stereomechanical and simple as in the master constructions. The selection of constructional features are integrated with the optimization of quantitative constructional features by aggregating the value of dimensions. Aggregation effect on the size of series of types of construction, and therefore possibility of creating the greatest number of assemblies with a limited their number.
PL
Podstawowym zagadnieniem opracowanym w pracy jest aplikacja wspomagająca generowanie danych technologicznych dla typoszeregów konstrukcji maszyn. Dane generowane są w formie tradycyjnej (karty technologiczne i instrukcyjne) oraz kodów na obrabiarki sterowane numerycznie. Model przekształceń bazuje na opracowanej teorii podobieństwa technologicznego i algorytmach przekształceń cech konstrukcyjnych z zastosowaniem relacyjnych baz danych [6, 7, 8].
EN
The paper presents the applications supporting of technology date generating for series of types of constructions. The data are generated in traditional form (technological and instruction cards) and codes for numerically controlled machines. The model of transformation is based on the theory of similarity and algorithms of transformation constructional features using relational databases [6, 7, 8].
PL
W artykule omówiono trzy gatunki stali konstrukcyjnych S235, P265GH i Weldox700 (S690Q) produkowanych w oparciu o nowe normy. Materiały pochodziły z eksploatowanych elementów konstrukcji nośnych, maszyn i urządzeń energetycznych. Stwierdzono, że pomimo spełnienia wymagań sprecyzowanych w normach badane stale mogą wykazywać silne różnice pod względem mikrostruktury, składu chemicznego i właściwości mechanicznych. Rozbieżności te wynikają z nieprecyzyjnych zapisów norm, a jednocześnie mogą powodować trudności technologiczne oraz prowadzić do zagrożeń podczas eksploatacji maszyn i urządzeń.
EN
The paper three types of construction steels S235, P265GH and Weldox700 (S690Q) produced acording to the new standards was presented. The materials came from the exploited elements of the supporting structures, machines and power equipments. It was found that the tested steels meet the standards but, its can show strong differences in microstructure, chemical composition and mechanical properties. These differences were the result of the unclear wording of the standards and its can cause technological problems and hazard during the operation of the machines and equipment.
PL
Teoria podobieństwa konstrukcyjnego jest niezwykle przydatnym narzędziem w tworzeniu uporządkowanych rodzin konstrukcji, takich jak typoszeregi. Głównym założeniem teorii jest zachowanie identycznych stanów stereomechanicznych w każdej z typowielkości. W niniejszym referacie przeanalizowano zagadnienie wytrzymałości zmęczeniowej w typoszeregach konstrukcji maszyn. Uzyskane wyniki zweryfikowano obliczeniowo na przykładzie typoszeregu wałków.
EN
The construction similarity theory assumes that the series of types based on pattern construction can be developed. The identical states are conserved. This states are described by system with constructional similarity conditions and unified characteristic attributes use. Until now only the static strength was taken into account. However, during exploitation process of technical means, there is often material fatigue and hence it is necessary to analyze the fatigue strength in the context of the constructional similarity theory. The equation which describe construction similarity number was developed. The constant fatigue strength of every element size is the final result of presented research. The analyze was mathematically verified on shaft series of types example.
PL
W artykule przedstawiono zarys tworzenia uporządkowanych rodzin konstrukcji zgodnie z metodologią Szkoły Śląskiej. Na przykładzie typoszeregu drążarek do prac bezwykopowych scharakteryzowano strukturę systemową, hierarchiczną i wariantową, będące podstawą tworzenia rodzin konstrukcji według zaprezentowanej metodologii.
EN
The article presents the creation of ordered families of constructions in accordance with the Methodology of the Silesian School. The system structure, the hierarchical structure as well as the variant structure, which are the basis for creating the families of constructions, have been presented on the example of the type series of spark erosion machines used for microtunneling excavation works.
PL
Podstawą wspomagania komputerowego tworzenia typoszeregów konstrukcji maszyn jest integracja doboru cech konstrukcyjnych z zapisem konstrukcji. Takie możliwości dają prawie wszystkie programy graficzne klasy CAD. W celu wspomagania komputerowego doboru wymiarów konstrukcji zastosowano metodę algorytmiczną z operatorami. Na podstawie zestawionych operatorów w grafie relacji sprzężeń tworzone są programy obliczeniowe doboru ilościowych cech konstrukcyjnych. Natomiast podstawą zapisu konstrukcji jest parametryzacja. Najlepsze wyniki integracji doboru cech konstrukcyjnych z zapisem konstrukcji uzyskano z zastosowaniem parametryzacji programowej.
EN
Fundamental purpose of CAD systems is the integration of selection process of design parameters and 2D technical drawings or 3D models. These possibilities were achieved by application of an algorithmic parameters selection of design features using operators and programmed or graphical relational parametrization.
PL
Przedstawiono zakres i charakter badań nowego typu pomp i silników satelitowych SM o bardzo małej geometrycznej objętości roboczej. Pokazano udoskonalenia konstrukcji tych maszyn, zwłaszcza zespołu kompensacji luzów osiowych.
EN
The range and nature of the research of new SM type of satellite pumps and motors with a very small displacement have been presented. The aim of the research works was to improve the construction of those machines, especially the axial compensation and to correct determination of holes diameters in valve plate of pumps sand motors.
PL
W procesie redukcji ryzyka maszyny, zgodnie z normą PN-EN 12100-2, należy przede wszystkim położyć nacisk na konstrukcję bezpieczną samą w sobie, lecz oczywiście w praktyce całkowite wyeliminowanie ryzyka tą drogą zwykle nie jest możliwe. Należy wówczas zastosować techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić obsługę maszyny i inne osoby, które mogą znaleźć się w jej otoczeniu.
15
Content available Projektowanie sprężyn paraboloidalnych
PL
W pracy przedstawiono podstawowe wiadomości na temat taśmowych sprężyn paraboloidalnych oraz przykłady zastosowania ich w technice. Opisano aplikację internetową do projektowania taśmowych sprężyn paraboloidalnych, umożliwiającą obliczenie ich parametrów konstrukcyjnych.
EN
The paper presents basic information and examples of volute springs application in industry. There is described web application for designing volute springs to provide calculations of their parameters.
16
Content available remote Analiza technologiczności konstrukcji uchwytów frezarskich
PL
Przeprowadzono analizę technologiczności konstrukcji uchwytów frezarskich. Zdefiniowano wskaźniki ilościowe oceny technologiczności konstrukcji. Wskazano na istotność przyjętych kryteriów, szczególnie we wstępnym etapie projektowania pomocy warsztatowych.
EN
There was performed an analysis of producibility of milling fixture. A part from that, here was defined indexes of quantitative analysis of producibility. There was pointed on significance of accept criterions specialy at entry phase of designing.
17
Content available remote Optymalny dobór cech dynamicznych mechatronicznych układów napędowych
PL
Omówiono sposób modelowani zjawisk dynamicznych w elektromechanicznych układach napędowych maszyn ze starowaniem wektorowym. Opracowano algorytmy wrażliwości i optymalizacji cech dynamicznych, które zastosowano do doboru cech konstrukcyjnych układu napędowego maszyny, prowadząc do minimalizacji sił dynamicznych w parach kinematycznych.
EN
The paper deals with a modeling of electromechanical drive systems incorporating vector control unit. The algorithms of sensitivity analysis and optimization of dynamic features have been elaborated and applied for selection of design features of the system with the aim to minimize dynamic forces in kinematics pairs.
PL
Podstawowym problemem konstruowania ze względu na proces wytwarzania jest zapewnienie seryjności wytwarzania. Nowe wymagania stawiane procesom konstrukcyjnym są nie tylko zwrócone w kierunku stosowania najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych, ale także w kierunku ujmowania jak najszerszego spektrum zapotrzebowań na określoną klasę środków technicznych. Możliwe to jest przez stosowanie systemów modułowych konstrukcji. W pracy podjęto problem zapewnienia seryjności wytwarzania poprzez deagregację wartości wymiarów. Deagregacja wpływa na liczność modułów konstrukcyjnych w systemie modułowym konstrukcji, a więc możliwość tworzenia jak największej liczby złożeń ograniczoną liczbą modułów konstrukcyjnych.
EN
The level of discretisation of dimensions values is the base problem of the creating the module system of constructions. This process is called the deaggregation of the dimensions values. Deaggregations affects the number of construction modules in a module system. In this way it affects also the production costs of technical means.
19
Content available remote Inżynieria przyszłości według firmy Lenze
PL
Systemy automatyzacyjne przyszłości posiadać będą strukturę zdecentralizowaną. Poza tym maszyny będą budowane coraz częściej w sposób modułowy. Co do tego wszyscy ekspoerci są zgodni. Ten trend nie stanowi celu samego w sobie. Konstruktorzy maszyn i urządzeń, coraz bardziej odczuwając presję obniżenia kosztów, zmuszeni są do oszczędzania.
20
Content available remote Zastosowanie metod obiektowych w procesie projektowo - konstrukcyjno - wytwórczym
PL
W pracy zaprezentowano metody komputerowego wspomagania procesu projektowania, konstruowania i przygotowania produkcji wybranych grup maszyn. Jako pierwszą zaprezentowano metodę wspomagania procesu projektowania maszyn w oparciu o komputerowy system SWPK [9,10,12], bazujący na wiedzy i doświadczeniu projektowym. Jako drugą przedstawiono metodę integracji procesu konstruowania i wytwarzania, z naciskiem na przyspieszenie procesu przygotowania produkcji wybranej grupy elementów. Do tego celu zastosowano metodę obiektów elementarnych. Jako trzecią zaprezentowano metodę tworzenia obiektów funkcyjnych, zorientowanych na analizę ruchu środka technicznego. Przedstawiono algorytm wyodrębniania obiektów funkcyjnych, oparty na podejściu obiektowym.
EN
The paper presents computer methods of aiding the processes of designing, constructing and production preparation of chosen groups of machine elements. As the first method the method of computer design aiding of machine elements basing on the computer system SWPK [9, 10, 12] is described. This system bases on design knowledge and experiences. The second method considers the process of integration the design and manufacturing phases. The aim of this method is to accelerate the process of production preparation of a chosen group of elements. It is reached by the application of the features technique. The third method is the method of creating the functional feature. This features let us to analyze the move of a technical mean. Basing on the feature approach the method of extracting features has been developed. The paper includes also examples of presented methods.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.