Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 208

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telekomunikacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano wstępny projekt systemu rejestracji toru lotu obiektu latającego z wykorzystaniem algorytmu rejestracji danych (działającego w oparciu o zarejestrowane nieprzetworzone dane) oraz modułów transmisji radiowej. Przedstawiono działanie zaprojektowanego systemu opartego o mikrokontroler Atmega, moduł wyposażony w magnetometr, żyroskop, akcelerometr, miniaturowy nadajnik RF oraz odbiornik SDR. Zaprezentowany został wstępny zakres działania aplikacji do analizy zarejestrowanych danych. Ponadto dokonano przeglądu dostępnych na rynku podzespołów i wybrano moduły wchodzące w skład systemu. Dokonano analizy możliwości transmisji danych nawigacyjnych w celu ich rejestracji. Zaproponowano zastosowanie odbiornika SDR połączonego z aplikacją komputerową do monitorowania kanału transmisji danych na odległości do 1 kilometra oraz układ systemu, schemat modułu pomiarowo-nadawczego i odbiorczego oraz kontrolę jakości transmisji danych. Omówiono podstawowy algorytm działania aplikacji wykorzystującej odebrane dane do odtwarzania toru lotu i predykcji punktu upadku obiektu latającego. Przedstawiono również analizę możliwości zastosowania powyższego systemu.
EN
The paper presents an initial concept of a flying object trajectory recording system employing a datarecording algorithm (operating on the base of the raw recorded data) and radio transmittion modules. Operation of developed system is based on microcontroller Atmega, a magnetometer module, a gyroscope and acceleration meter, and a RF miniature transmitter and SDR receiver. The initial performance of application analysing and recording the data is provided. Moreover, subunits available on the market have been reviewed to select the modules dedicated to the system. A possibility for recording the transmitted navigation data was studied. Application of SDR receiver in combination with a computer application monitoring the data transmission channel up to 1 kilometre is described with the configuration of the system, and the schematic of measurement transmitting and receiving modules, and the surveillance of transmitted data quality. The basic algorithm of application using the received data for reconstruction of object’s flying path and prediction of a fall point is presented. Moreover an analysis is included for possible applications of the above mentioned system.
EN
The article compares the accuracy of receivers related to the geolocation process in the GPS system. To determine the accuracy of the receivers, a series of research experiments were conducted based on test cases. For the needs of the research, a research platform for collecting data from the GPS system was designed and constructed. The research results are presented in the form of tables and graphic charts.
PL
W artykule porównano dokładność odbiorników związanych z procesem geolokalizacji w systemie GPS. W celu okre-ślenia dokładności odbiorników przeprowadzono serię eksperymentów badawczych w oparciu o przypadki testowe. Na potrzeby badań została zaprojektowana oraz skonstruowana platforma badawcza służąca do gromadzenia danych z systemu GPS. Rezultaty badań przedstawiono w postaci tabel oraz wykresów graficznych.
PL
W artykule przedstawiona została implementacja systemu detekcji naruszenia strefy chronionej z wykorzystaniem urządzenia typu SDR (ang. Software Defined Radio – radio definiowane programowo). W publikacji opisano proces projektowania toru przetwarzania, uwarunkowania implementacyjne wnoszone przez parametry urządzenia SDR oraz wyniki symulacji i testów rzeczywistych systemu.
EN
This paper describes implementation of protected zone violation detector in a Software Defined Radio (SDR) equipment. Parameters determination and processing path designing, considering device-originated restrictions, were described, followed by simulation and real in-hardware test results.
PL
Nowoczesne systemy elektroenergetyczne bardzo często wykorzystują sprzętowe i programowe rozwiązania zaczerpnięte ze stosowanych od wielu lat systemów teleinformatycznych. Należą do nich m.in.: systemy pomiarowo-rozliczeniowe pozyskujące dane bezpośrednio z urządzeń podstacji energetycznych, cyfrowe układy kontrolno-sterujące oraz systemy wspierające proces przetwarzania danych. Infrastruktura teleinformatyczna stanowi więc platformę komunikacyjną dla wszystkich podmiotów rynku energii i jednocześnie wszystkich poziomów infrastruktury technicznej. Mając na uwadze tak mocną integrację systemów teleinformatycznych z systemami elektroenergetycznymi, należy zwrócić uwagę na fakt, że wraz ze wzrostem stopnia złożoności inteligentnych systemów elektroenergetycznych wzrasta również ryzyko wystąpienia awarii systemowej lub cyberataku, co w przypadku tak złożonego i rozproszonego systemu może mieć fatalne skutki. W związku z tym ochrona danych i dostępu do własnej infrastruktury staje się wręcz nieodzowna i stanowi duże, często trudne do realizacji zadanie [1].
EN
Modern power systems often apply hardware and software solutions used for many years in Information and Communication Technologies (ICT), amongst others: metering and billing systems, that collect data directly from energy substation devices, digital control and support data processing systems. ICT systems are communication platforms for every energy market entities and at the same time for every layers of technical infrastructure. Bearing in mind such strong integration of ICT systems with energy power systems, one should pay attention to the fact that with increase of Smart Grids complexity level rises also the risk of cyberattack occurrence. Listed above can have very bad effects in the case of complex and distributed systems. Therefore, security of data and access to its own infrastructure are becoming more and more necessary and often a hard to realize task [1].
5
Content available IT i ICT w logistyce przedsiębiorstw
PL
W artykule przedstawiono i omówiono rolę i znaczenie dwóch nurtów informatycznych IT ( technologii informatycznej) i ICT (internet i technologii komunikacji) w logistyce przedsiębiorstw. Omówiono również studium przypadku przedsiębiorstwa z branży informatycznej.
EN
The article presents and discusses the role and importance of two trends in IT (information technology) and ICT (internet and communication technologies) in enterprise logistics. A case study of an IT company was also discussed.
PL
Omówiono rolę sieci (systemów) teletransmisyjnych (transportowych) w telekomunikacji, wpływ technologii komunikacyjnych oraz modeli OSI, TCP/IP i NGN na ewolucję sieci (systemów) transportowych oraz konwergencję systemów transportowych w sieciach następnej generacji. Podkreślono znaczenie technologii MPLS-TP i OTN we współczesnych sieciach transportowych.
EN
The role of transmission (transport) networks (systems) in telecommunications. The impact of communication technologies and OSI, TCP / IP and NGN models on the evolution of transport networks (systems). Convergence of transport systems in the next generation networks. The importance of IP / MPLS, MPLS-TP and OTN technology in modern transport networks.
PL
Artykuł omawia rozwiązanie, jakim jest zrównoważone przypisanie UE (terminali użytkowników) będących w trybie idle (gdy dla UE nie ustanowiono połączenia RRC). Dzięki zrównoważonemu rozkładowi UE, urządzenia, które powracają do trybu Connected, będą dołączać do komórek na pożądanych warstwach. Rozwiązanie to zapobiega zarówno nierównemu rozmieszczeniu aktywnych użytkowników, jak i sytuacjom przeciążenia.
EN
The article presents the solution – a balanced distribution of UEs in idle mode (there is no RRC connection established for a UE). Thanks to a balanced distribution in idle mode, the UEs which return to connected mode will already be attaching to cells on the desired layers. Thus, this solution prevents both an unequal distribution of active users as well as the overload situations.
PL
W artykule zawarto podstawowe informacje na temat finansowania grantowego prac naukowych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), w szczególności w obszarze telekomunikacji i technik informacyjnych. Przedstawiono istotę finansowania oraz wymieniono rodzaje oferowanych grantów. Następnie zaprezentowano tematykę badawczą, w zakresie której przyznano granty. W kolejnej części omówiono i skomentowano wyniki badaczy z polskich jednostek naukowych. Podano także wskazówki umożliwiające zwiększenie skuteczności w ubieganiu się o granty ERC.
EN
The paper contains key information concerning grant-based research funding of the European Research Council (ERC), focused on the areas of telecommunications and information technologies. The financing principles and grant types are presented. The subject areas in on-going projects are discussed. The results of researchers from Polish research institutions are summarized and commented. Some hints allowing a higher success rate in ERC grant competition are given.
PL
Problemem badawczym podjętym w pracy jest odpowiedź na pytanie: jakie czynniki mogą wzmacniać lojalność klientów w sektorze usług telekomunikacyjnych oraz które z nich mają największy wpływ na decyzje klientów o lojalności. Celem artykułu w jego części teoretycznej jest zaprezentowanie ogólnej istoty lojalności oraz jej możliwych składowych, a w części empirycznej – przedstawienie wyników badań opartych na literaturze przedmiotu. Opracowanie składa się z pięciu części: dwóch teoretycznych, dwóch badawczych oraz podsumowania. W części teoretycznej przedstawiono zjawisko i pojęcia lojalności, zaprezentowano także jej składowe, opisane w literaturze przedmiotu. W części empirycznej przedstawiono czynniki, które mogą determinować lojalność klientów w sektorze usług telekomunikacyjnych oraz teoretyczny model, który opisuje proces podejmowania decyzji przez klientów o lojalności względem wybranego obiektu. Wyniki badań wskazują, że lojalność klientów w sektorze usług telekomunikacyjnych mogą kształtować zarówno czynniki jakościowe związane z usługą, jak również pozajakościowe, jak bezpieczeństwo czy aspekty społeczne.
EN
The research problem raised in the article is the answer to the question: what factors can strengthen customer’s loyalty in the telecommunications services sector and which of them have the greatest influence on customer’s decisions about loyalty. The aim of the article, in its epistemological part, is to present the general essence of loyalty and its possible components, and in the empirical part to present research results based on the subject literature. The study consists of five parts: two theoretical, two research parts and summary with conclusions. The theoretical part presents the phenomenon and concepts of loyalty. Its components described in the literature on the subject were also featured. The empirical part presents factors that may determine customer loyalty in the telecommunications service sector and the theoretical model that describes the customer’s decision making process about loyalty to the selected object. The results of research indicate that customer’s loyalty in the telecommunications services sector can shape both qualitative factors related to the service, as well as quality factors such as security or social aspects.
10
EN
The study aims at examining the effect of work satisfaction on employee engagement. The study was conducted using the quantitative method. The population consists of the employees of telecommunication network providers in the industry. The numbers of employees eligible to be included in the population were 14,000 people (2015), which came from various managerial levels. Upon restricting the population three managerial levels, including senior leaders, line managers, and supervisors, the number went down to 8,064 people. For the study, samples of 100 respondents were chosen using multistage-random sampling. The data were processed using the Structural Equation Modeling (SEM) method. The results of the study showed that in telecommunication network providers, work satisfaction could increase employee engagement. Work condition was the dominant driver in increasing employee engagement, followed by work relationship and promotion. Work conditions include work security, work comfort, stress levels, working hours, and management policies. These aspects could provide the highest support in shaping employee engagement. The results of this study provide an implication for telecommunication network providers in Indonesia, which is that employee engagement was mainly driven by employee satisfaction with their work condition, work relationship, and promotion.
PL
Badanie ma na celu analizę wpływu satysfakcji z pracy na zaangażowanie pracowników. Badanie przeprowadzono metodą ilościową. Próbka składa się z pracowników dostawców sieci telekomunikacyjnych. Liczba pracowników kwalifikujących się do włączenia do populacji wynosiła 14 000 osób (2015 r.), które pochodziły z różnych poziomów kierowniczych. Po ograniczeniu populacji do trzech poziomów kierowniczych, w tym wyższych rangą liderów, menedżerów liniowych i nadzorców, liczba ta spadła do 8 064 osób. Do badania wybrano próbki 100 respondentów przy użyciu wielostopniowego losowego pobierania próbek. Dane zostały przetworzone przy użyciu metody Modelowania Równań Strukturalnych (SEM). Wyniki badania wykazały, że w przypadku dostawców telekomunikacyjnych zadowolenie z pracy może zwiększyć zaangażowanie pracowników. Stan pracy był dominującym czynnikiem zwiększającym zaangażowanie pracowników, a następnie stosunki pracy i awans. Warunki pracy obejmują bezpieczeństwo pracy, komfort pracy, poziom stresu, godziny pracy i zasady zarządzania. Te aspekty mogą zapewnić najwyższe wsparcie w kształtowaniu zaangażowania pracowników. Wyniki tego badania dostarczają implikacji dla dostawców sieci telekomunikacyjnych w Indonezji, a mianowicie, że zaangażowanie pracowników było głównie spowodowane satysfakcją pracowników z ich warunków pracy, stosunków pracy i promocji.
PL
Nowe przepisy nałożyły na przedsiębiorców branży wodno-kanalizacyjnej obowiązek przekazywania Prezesowi UKE informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych.
12
Content available remote Using relay nodes in wireless sensor networks: a review
EN
To extend the lifetime of wireless sensor networks, recent works suggest the use of relay nodes. This paper surveys and examines representative approaches dealing with relay nodes deployment. It also discusses their shortcomings and presents a comparative study. Additionally, this paper provides a set of remarks and recommendations to improve the usage of relay nodes in wireless sensor networks and highlights open issues that need further investigation.
13
Content available remote Zastosowanie radaru szumowego do wykrywania obiektów ukrytych w gruncie
PL
W artykule przedstawiono koncepcję użycia radaru z szerokopasmowym sygnałem szumowym jako radaru penetracji gruntu (GPR). Zaprezentowano koncepcję systemu rozpoznania terenu ze względu na zakopane w nim np. miny czy improwizowane ładunki wybuchowe. Prezentowana koncepcja zakłada użycie sygnału szumowego generowanego analogowo w paśmie 1 ÷ 3 GHz z mocą rzędu pojedynczych mikrowatów. W artykule zaprezentowano wybrane układy radaru takie jak system antenowy, odbiornik Front-End, system akwizycji danych oraz przedstawiono koncepcję przetwarzania sygnałów w oparciu o struktury FPGA. Koncepcja użycia sygnału losowego umożliwia pracę wielu nadajników i wielu odbiorników w tej samej przestrzeni z uwagi na fakt, że sygnały szumowe są sygnałami wzajemnie ortogonalnymi. Przedstawiona koncepcja radaru szumowego GPR może być wykorzystana do budowy systemu rozpoznania terenu pod kątem poszukiwania min ukrytych np. na drodze przejazdu kolumny pojazdów wojskowych.
EN
This article describes a concept of use a wideband noise radar in the ground penetrating applications (GPR). Concept assumes using of analog-generated noise signal with frequency range from 1 to 3 GHz and power magnitude about single microwatts. Chosen radar sub-systems like antenna system, Front-End receiver, data acquisition system and concept of signal processing in FPGA will be presented. Usage of noise signal allows to correct work of multiple transmitters and receivers in the same space. Avoid of mutual jamming is possible due to orthogonality of noise signals. Presented conception of noise signal based GPR could be used in terrain recon and mine detector systems, where time of scanning is an essential requirement, for example in a military vehicles convoy.
PL
Pierwsze próby z wykorzystaniem telefonów zostały przeprowadzone w Krakowie pod koniec 1877 roku. Szeroka publiczność miała okazję zetknąć się z tym wynalazkiem za sprawą publicznych prezentacji, organizowanych przez takich wynalazców jak Henryk Machalski lub Emil Protaszewicz. Na początku lat 1880-tych telefonia zaczęła zyskiwać znaczenie jako praktyczny środek wewnątrz budynków. Pierwsza próba organizowania publicznej sieci telefonicznej została podjęta pod koniec 1882 roku przez prywatne przedsiębiorstwo i po kilku latach zakończyła się niepowodzeniem. W roku 1887 udało się natomiast uruchomić miejską sieć przeciwpożarową, w której zastosowanie znalazło kilkanaście aparatów telefonicznych. W tym samym roku wznowiono działania zmierzające do uruchomienia w Krakowie publicznej sieci telefonicznej, tym razem pod auspicjami państwa. Projekt został jednak opóźniony, przez co faktyczne prace budowlane rozpoczęto dopiero w roku 1892. Sieć rozpoczęła działanie jeszcze przed oficjalnym uruchomieniem, w dniu 1 stycznia 1893 roku.
EN
First experiments with telephones in Cracow were conducted at the end of the year 1877. Wide audience had an opportunity to see the new invention during public presentations, organized by such inventors as Henryk Machalski or Emil Protaszewicz. During early 1880s telephony gained popularity as means of communication inside of buildings. First failed attempt to create public telephone network in the city was was made in 1882, by private enterprise. In 1887 city-wide fire protection network was established, utilizing both telephone and telegraph devices. In the same year goal of creating public telephone exchange system was resumed by the State. Due to delays first construction works were performed in 1892. Network was operational before its official launch on January 1, 1893.
PL
W artykule przedstawiono problematykę implementacji szerokopasmowego niskoszumnego wzmacniacza mikrofalowego wykonanego w technologii MMIC. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wzmacniacza niskoszumnego pracującego w paśmie 6–26 GHz.
EN
The article presents the implementation problem of low noise wideband microwave amplifier produced in MMIC technology. The results of experimental tests of low noise amplifier operating in the band of 6–26 GHz has been presented.
EN
The development of telecommunications technology is currently one of the main driving forces, but also constraints, for the transport industry. Every year brings an increase in the number and complexity of modern transportation systems, including ITS and C-ITS, taking full advantage of the cutting-edge opportunities offered by telecommunications systems. Cities invest in intelligent traffic control systems and the technology of autonomous vehicles is already a reality. Under the circumstances, the most important goal is to create a digital single market. The existing telecommunications networks of the Member States are very different from each other, also in terms of their quality and pricing. The Internet and telecommunications services are already an integral and inseparable part of the economy and life of the inhabitants of Europe. While the digital single market brings many benefits, it must also overcome a number of both known barriers and those that have yet to be identified. This article presents the evolution of the Trans-European Telecommunications Network and the requirements that should be ensured for interoperability and competitiveness of telecommunications in the coming years. The next section outlines the factors that will influence the development of the information society related to the three-pillar strategy. As highlighting the value of IT education and access to information technology, the European countries’ analysis of IT skills and the development of society based on the Human Development Index was presented. A new phenomenon and a notable feature of science is the understanding of the value of IT education and telecommunications for the development of small states, which should be explored and analyzed in terms of economic development in relation to IT education and telecommunications within the digital single market.
PL
Rozwój technologii telekomunikacyjnych jest obecnie jednym z głównych sił napędowych, ale też potencjalnych hamulców rozwoju branży transportowej. Z roku na rok rośnie ilość oraz poziom skomplikowania nowoczesnych systemów transportowych, w tym tych z obszaru ITS oraz C-ITS, w pełni wykorzystujących obecne możliwości systemów telekomunikacyjnych. Miasta inwestują w inteligentne systemy sterowania ruchem, zaś technologie autonomicznych pojazdów są już faktem. Najważniejszym celem jest stworzenie jednolitego rynku cyfrowego. Istniejące sieci telekomunikacyjne poszczególnych państw członkowskich mocno różnią się od siebie, prowadząc do różnicy zarówno w jakości jak i cenie usług. Internet oraz usługi telekomunikacyjne na najwyższym poziomie są już integralnym i nieodłącznym elementem funkcjonowania gospodarki i życia mieszkańców Europy. Jednolity rynek cyfrowy niesie ze sobą szereg korzyści, ale też musi przezwyciężyć pewne bariery, zarówno te już zidentyfikowane, jak też te, które na identyfikację dopiero czekają.
EN
This paper presents an attempt to use an artificial neural network to investigate the churn phenomenon among the customers of a telecommunications operator. An attempt was made to create a data model based on the customer lifetime value (CLV) rather than on activity alone. A multilayered artificial neural network was used for the experiments. The results yielded a 99% successful identification rate for customers in no danger of leaving, while only 57% of those identified as in danger of leaving actually did so and stopped using the company's services.
PL
W pracy przedstawiono próbę wykorzystania sztucznej sieci neuronowej do badania zjawiska churn wśród klientów operatora telekomunikacyjnego. Podjęto próbę stworzenia modelu danych opartego o całkowitą wartość klienta (CLV), a nie tylko jego aktywność. Do przeprowadzenia eksperymentów wykorzystana została wielowarstwowa sztuczna sieć neuronowa. Uzyskano 99% skuteczność identyfikowania klientów nie zagrożonych odejściem, natomiast tylko 57% klientów wskazanych jako zagrożonych odejściem w rzeczywistości zaprzestało korzystania z usług firmy.
EN
Telework has become a common form of work for white-collar workers in recent years. Although the number of telework studies increases, there is still a lack of knowledge regarding telework – as the opportunities for this mode of work are developing rapidly. The purpose of the current study is to find out the spread and drivers of telework in the real estate sector. The current research uses empirical data from a survey with 127 respondents who work for real estate companies in Estonia. Data were collected through a quantitative questionnaire during 2017. Three hypotheses were presented regarding the drivers for the employees. The study confirmed that employees in the real estate sector use telework in order to save commuting time and costs, and to have more freedom and privacy. The results show that only a small number of employees have remained untouched by telework. Based on the current study on information-communication technology (ICT) and mobile devices’ daily use, telework has a high potential in the real estate sector. The decision to work remotely is usually made by workers themselves and therefore the main drivers for teleworking have been employee-centred. It is necessary to educate employees and employers concerning the advantages and risks connected with telework. That would contribute to introducing telework’s potential and suggestions to them.
PL
Telepraca stała się powszechną formą pracy dla pracowników umysłowych w ostatnich latach. Chociaż wzrasta liczba badań z zakresu telepracy, nadal brakuje wiedzy na jej temat – ponieważ możliwości tego trybu pracy rozwijają się szybko. Celem badania było znalezienie obszaru i motywacji do telepracy w sektorze nieruchomości. Aktualne badania wykorzystują dane empiryczne z badania przeprowadzonego wśród 127 respondentów, którzy pracują w Estonii dla firm zajmujących się nieruchomościami. Dane zbierano w ramach ilościowego kwestionariusza w 2017 r. Przedstawiono trzy hipotezy dotyczące motywacji pracowników. Badanie potwierdziło, że pracownicy sektora nieruchomości korzystają z telepracy w celu oszczędności czasu i dojazdu do pracy oraz większej wolności i prywatności. Wyniki pokazują, że tylko niewielka liczba pracowników nie korzysta z telepracy. Według wyników badania dotyczącego technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i urządzeń przenośnych codziennego użytku, telepraca ma duży potencjał w sektorze nieruchomości. Decyzja o pracy zdalnej odbywa się zazwyczaj przez samych pracowników, a zatem główne czynniki wpływające na telepracę zostały skoncentrowane na pracownikach. Konieczne jest wykształcenie pracowników i pracodawców w zakresie zalet i zagrożeń związanych z telepracą. To mogłoby przyczynić się do zapoznania ich potencjałem i propozycjami telepracy.
PL
We współczesnym świecie telekomunikacja zajmuje szczególne miejsce. Za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych nie wykonuje się już tylko połączeń głosowych, lecz wiele innych czynności, często niekojarzących się z telekomunikacją. Każda z nich jest rejestrowana na tych urządzeniach, każda, w której pośredniczy operator telekomunikacyjny, jest rejestrowana w jego systemach. Tak powstają dane telekomunikacyjne, które stają się powoli wiarygodnym źródłem informacji. Tym samym dane te coraz częściej stają się elementem postępowania dowodowego, nierzadko będąc jednym z głównych punktów oparcia całego postępowania.
EN
In the contemporary world, telecommunications occupies a special place. We use telecommunications devices not only to make voice connections, but also to do many other things, not associated with telecommunications. Each action performed with the use of a telecommunications device is recorded on that device; each action, in which a telecommunications operator intermediates, is recorded in its systems. This is how telecommunications data are created, which are slowly becoming a reliable source of information. Thus, telecommunications data are more and more often an element of an evidentiary hearing, not infrequently being one of the main foundations of opening the whole proceeding.
PL
W latach 2015–2017 firma Elproma uczestniczyła w międzynarodowym projekcie DEMETRA Horizon 2020. Projekt dostarczył 9 nowych usług synchronizacji, wspierających wdrażany przez UE system GALILEO. Aby dobrze wykonać powierzone zadania, DEMETRA poprzedzona była licznymi badaniami rynku określającymi zapotrzebowanie przemysłu na usługi synchronizacji. Przeprowadzono na terenie UE liczne audyty techniczne wybranych systemów synchronizacji opartych o satelitarny system GPS i sieć Ethernet TCP/IP, a ich wyniki odsłoniły liczne niedoskonałości obecnych rozwiązań.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.