Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wind speed
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Evaporation from reservoirs and lakes is an important processes frequently occurring in dry, hot regions such as Iraq. In order to preserve the environment and to reduce the amount of evaporation from open water bodies in this study, simulation was performed to reduce evaporation from evaporation basin class A by using windbreaks natural (Conocarpus trees). Three basic scenarios were made that depended on the values of the atmospheric elements affecting the evaporation process in summer according to the modified Penman equation for the conditions of Iraq, the climate factors are temperature, solar radiation, wind speed, dew point, and the effect of the number of windbreaks and their height was also introduced in sub- scenario. Experiments have shown that the best sub-scenario for all basic scenarios is when the windbreaks are placed in a direct direction to the wind blowing on the evaporation basin in the form of three rows, each row contains three trees where the windbreaks are in case cross and the height of the trees is 100 cm and the distance between each tree and another, and between each row and row 15 × 15 cm, the results of this subscenario recorded the highest rate of evaporation reduction up to 35% of its original value before using windbreaks.
2
Content available remote Indian Ocean wind speed variability and global teleconnection patterns
EN
The influence of the local sea surface temperature (SST) and remote ENSO (El Niño-Southern Oscillation) indices on the wind speed (WS) data were explored for the Indian Ocean region. Relationships among the parameters were studied using spatial correlation plots and significant correlation ranges. Two months (July and January) representing opposite monsoon phases were selected for analysis for the period 1950-2016. There was a significant negative correlation between WS and SST over the Bay of Bengal (BOB) during July. Although different ENSO indices correlated differently in different areas of the Indian Ocean, the region off the coast of Sri Lanka was most significantly teleconnected. The southwest monsoon locally impacted the WS and SST relationship and the WS parameter was remotely teleconnected in both the monsoon seasons. Further empirical orthogonal function (EOF) analysis was applied on the 67 years WS data of the BOB region to extract the dominant mode representing maximum variability of the total variance. The temporal pattern of the first principal component (PC1) of WS data was linked to the North Atlantic Oscillations in January and the Atlantic Multidecadal Oscillation in July respectively. The continuous wavelet power spectra of the PC1 of WS showed significant regions in the 2-4-year band resembling the ENSO variability. Wavelet coherence applied between PC1 of WS and the ENSO indices showed greatest values for January in the 8-16-year band and for July in the 0-4-year band. A close relationship was established between the WS variability in BOB and the ENSO indices.
PL
Oszacowano krytyczną prędkość wiatru w zdarzeniu zerwania dachu jednopiętrowego budynku podczas burzy wiatrowej. Obliczono ciężar konstrukcji i pokrycia dachu oraz oszacowano siły połączenia między murłatami i ścianami kolankowymi. Na podstawie porównania tych sił obliczono krytyczną prędkość wiatru, która jest znacznie większa od prędkości wiatru pomierzonych na stacjach meteorologicznych.
EN
The objective of the article is to estimate a critical wind speed in the event of a roof blow-off of a one-story brick building during a wind storm on August 11, 2017. The weight of the structure and roofing was calculated, and the strength of the connection between the rafter plates and knee walls was estimated. Comparison of both of these forces allowed for the calculation of critical wind speed that turned out to be much higher than the measured wind speeds at meteorological stations.
PL
W dniach 11-12 sierpnia 2017 r. nad Polską przeszła rozległa burza wiatrowa. Cała burza obejmowała obszar około 540 km od Wrocławia, przez Poznań, Bydgoszcz, wzdłuż Gdyni i Gdańska oraz część Wybrzeża. Z dużą siłą wiatru przeszła przez trzy województwa: Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie. Pomierzone prędkości wiatru osiągnęły 130 km/h, powodując duże zniszczenia na swojej drodze, a w jednej stacji synoptycznej, tj. w Elblągu prędkość wiatru przekroczyła 150 km/h. Maksymalne prędkości wiatru zostały pomierzone w następujących miejscowościach: Chojnice: 31.2 m/s (112 km/h), Gniezno: 34.8 m/s (125 km/h), Chrząstowo/Noteć: 36.0 m/s (130 km/h), Elbląg: 42,0 m/s (151 km/h). Ścieżka przejścia burzy była w przybliżeniu liną prostą, miała ponad 400 km długości i w trzech miejscach oddalonych około 70 km wiatr wiał z prędkością 100 km/, czyli burza spełniała kryteria burzy „derecho”. Burza wiatrowa spowodowała ofiary ludzkie i ogromne straty materialne opisane w pracy [8]. Celem artykułu jest oszacowanie krytycznej prędkości wiatru w zdarzeniu zerwania dachu jednopiętrowego ceglanego budynku podczas burzy wiatrowej w dniu 11 sierpnia 2017 r. W tym celu obliczono ciężar konstrukcji i pokrycia dachu oraz oszacowano siłę połączenia między murłatami i ściankami kolankowymi. Wzajemne porównanie obu tych sił umożliwiło obliczenie krytycznej prędkości wiatru, która okazała się znacznie większa od wartości pomierzonych na stacjach meteorologicznych.
EN
Types of wind storms in Poland and examples of economic damage, threats to human life and health caused by two extreme wind events are presented. Then, a house with the roof blown-off during the derecho wind storm in Poland on August 11-12, 2017, is considered. Based on the rafter framing of the house, i.e. wooden roof structure elements and roof covered, the weight of the roof is calculated. Two cases of the strong connection between rafter plates and knee walls are estimated. With the estimation of connection strength between rafter plates and knee walls, it was possible to calculate the total force required to blow-off the roof of the house. Next, an aerodynamic force acting on the house is calculated using pressure coefficients for a low-rise house with a gable roof. The pressure coefficients were taken from the Tokyo Polytechnic University aerodynamic database. The aerodynamic force acting on the roof blown-off was calculated for a low-rise building with a gable roof for similar ratios for length, width, and height. Three wind directions, for the unknown orientation of the building, were considered, i.e. the wind direction perpendicular, parallel, and oblique to the gable wall. By comparison, the aerodynamic force with the total force required to blow-off the roof of the house, it was possible to calculate the critical wind speed needed for the roof blown-off. This wind speed is much bigger than measured by meteorological stations on the path of the derecho.
5
Content available Some effects of wind on ship’s manoeuvrability
EN
All ships experience an air and wind resistance while under way of sea, and they may experience adverse effects on wind while manoeuvring in harbours and limited waterways. The wind resistance is proportional to relative wind speed squared, wind direction and the projected windage area of the ship. The paper describes the effect of wind pressure into the ship’s superstructures and houses on ship manoeuvrability, in the range of the wind speed, for the ship which is with the large windage area. The above is one of the recommended information to be included in the ship’s manoeuvring booklet, as per IMO Resolution A.601(15). In sea practice, the manoeuvring characteristics in wind, as wind forces and moments, course-keeping limitation, and drifting under wind influence are fare from these estimated. The results obtained during the several years of practice in ship’s exploitation are included in this paper.
6
Content available Wind Power as a Renewable Energy Source
EN
The work presents a description of wind speed and direction in terms of using wind power as a renewable energy source. The wind power in Poland and at the Zawady EF was characterised. Observations were collected from 2002 to 2006 by an automatic meteorological station installed at the Zawady Experimental Farm (EF). Average monthly and yearly frequencies of winds blowing from individual directions were determined, and the average monthly wind speed was analysed. The most frequently recorded wind speed ranged from 2 to 4 m/s (light wind), and the least frequent winds blew at the speed of more than 10 m/s (strong wind). The cold season of the year saw winds blowing at the greatest speed (December, January and February), it being the lightest in the summer months (June, July and August). Wind rose analysis (2002–2006) revealed that at Zawady Experimental Farm, the westerly wind was the most frequent. A wind turbine has a limited capacity of wind power use, so only a small portion of energy supplied by wind may be converted into usable energy.
PL
Przedstawiono wybrane prace pomiarowe pól prędkości wiatru wykonane za pomocą systemu PIV (Particle Image Velocimetry) w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej. Podano zasady pomiaru, scharakteryzowano główne elementy systemu oraz opisano podstawowe zalety i trudności realizacji pomiarów taką techniką. Określono podstawowe obszary badawcze inżynierii wiatrowej, w których pomiary tą techniką mogą mieć praktyczne zastosowania.
EN
The article presents chosen measurement works of wind velocity fields by means of a PIV system (Particle Image Velocimetry) fulfilled in Wind Engineering Laboratory of Cracow University of Technology. The principles of PIV system measurement are presented, the main elements of the system are characterised and fundamental advantages and difficulties of a measurement execution by this type of a technique are described. The basic research fields of wind engineering are defined, in which the measurements of this technique could have practical applications.
EN
The aim of this paper is to answer the question: Are the Łódź Hills useful for electrical energy production from wind energy or not? Due to access to short-term data related to wind measurements (the period of 2008 and 2009) from a local meteorological station, the measure – correlate – predict approach have been applied. Long-term (1979‒2016) reference data were obtained from ECWMF ERA-40 Reanalysis. Artificial neural networks were used to calculate predicted wind speed. The obtained average wind speed and wind power density was 4.21 ms–1 and 70 Wm–1, respectively, at 10 m above ground level (5.51 ms–1, 170 Wm–1 at 50 m). From the point of view of Polish wind conditions, Łódź Hills may be considered useful for wind power engineering.
PL
W pracy analizowano warunki termiczne, opadowe oraz anemometryczne w Gdyni w latach 1923-1950, które można uznać za ekstremalne. Wyniki z lat 1923-1950 oceniono w odniesieniu do wielolecia referencyjnego 1971-2000 oraz całego okresu pomiarowego 1923-2014. Analizowano rozkłady empiryczne i teoretyczne wybranych elementów meteorologicznych. W przypadku temperatury powietrza wyznaczono wartości kwantyli 5, 10, 90 i 95% rozkładów empirycznych temperatury maksymalnej i minimalnej oraz częstość występowania dni upalnych, fal gorąca i dni bardzo mroźnych. Wyznaczono sumę opadów w ciągu roku podczas dni z opadem o ekstremalnej sumie dobowej, liczbę dni z opadem silnym i bardzo silnym, a także najdłuższe ciągi kolejnych dni z opadem oraz bez opadów. Wyznaczono wartości kwantyli 10 i 90% rozkładu miesięcznych sum opadów. Wyznaczono wartości maksymalnej prędkości wiatru o okresie powtarzalności 5, 10 i 50 lat z zastosowaniem rozkładów GEV (ang. Generalized Extreme Value). Najbardziej znaczące różnice ekstremalnych warunków termicznych pomiędzy rozpatrywanymi wieloleciami stwierdzono w przypadku rocznego rozkładu temperatury minimalnej, który ulega systematycznemu przesunięciu w kierunku wyższych wartości. Wykazano również wzrost najniższych wartości temperatury maksymalnej oraz spadek liczby dni bardzo mroźnych. Różnice ekstremalnych warunków opadowych w poszczególnych wieloleciach mogą świadczyć o zwiększeniu intensywności opadów w niektórych miesiącach półrocza ciepłego oraz wzroście zagrożenia niedoborem opadów w ciągu całego roku. Dodatnie różnice maksymalnej prędkości wiatru, o możliwości wystąpienia co najmniej raz na 50 lat, mogą wskazywać na wzrost ryzyka strat spowodowanych wystąpieniem silnego wiatru.
EN
The aim of the research was to analyze the thermal, precipitation and anemometric conditions in Gdynia in the years 1923-1950, which can be considered as climate extreme. The results of the years 1923-1950 were evaluated for the reference period 1971-2000 and the whole measuring period 1923-2014. The empirical and theoretical frequency distributions of selected meteorological elements were analyzed. Statistical characteristics of the extreme thermal conditions (the values of 5, 10, 90 and 95% quantile of the empirical distributions) as well as the frequency of sweltering days, hot waves and very ice days were determined. Heavy and very heavy precipitation days, the amount of precipitation during days with extreme daily precipitation amount and the longest periods of consecutive days with precipitation and with no precipitation were determined. The maximum wind speed values of 5, 10 and 50-year return period was estimated with the use of Generalized Extreme Values analysis (GEV). The most significant differences in the extreme thermal conditions between the considered periods were found in the annual minimum temperature frequency distribution, which has been shifted towards higher values. It also showed an increase in the lowest values of the maximum temperaturę and a decrease in the number of very cold days. Results related to extreme precipitation conditions may indicate the intensity of precipitation events in some months of the warm season and an increase the risk of meteorological drought over the whole year. The expected return level of the extreme wind speed for 50 year return period, determined in relation to the periods considered, indicates an increase in the risk of losses caused by strong wind.
PL
Przedstawiono międzynarodowe skale opisujące intensywność tornad, raport Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczący wichur i tornad, częstość występowania tornad i propozycję klasyfikacji maksymalnych prędkości wiatru w Polsce oraz skutków ich działania. Informacje poddano analizie i na podstawie dostępnych danych statystycznych zaproponowano dwie skale klasyfikacji: skalę silnych wiatrów synoptycznych, halnych i fenowych oraz skalę intensywności tornad i szkwałów – oznaczoną jako skala P.
EN
The article presents an overview of international scales, describing the intensity of tornadoes. There is the report from the Government Security Centre on storms and tornadoes, the incidence of tornadoes in Poland, and the proposed classification in 2012 by Lorenc for the maximum wind speed in Poland and effects of their actions. This information was analysed and on the basis of available statistical data two separate intensity scales of strong winds, tornadoes and downbursts in Poland are proposed.
EN
There are various methods of generating electric power. This article analyzes electricity generation in the Wronki wind farm in Poland. Wind farm specifications and turbine parameters were presented. The correlations between the wind farm’s performance and wind speeds in 2014-2016 were analyzed. Turbine availability was estimated. The economic performance of the wind farm was analyzed by calculating the proceeds from the sale of generated electricity. The wind farm’s environmental impact was determined by calculating the volume of CO2, SO2, NOx, CO and dust emissions associated with the generation of equivalent amounts of electricity in a conventional power plant.
12
Content available Analysis of the air flow in selected buildings
EN
Airflow properties are most apparent adjacent to the surface of the building, because there take place any reactions between liquid and solid object. Air exchange rate is associated with air flow through a building by natural - through small openings and cracks in the structure. Due to leakages in the building construction, opening and closing of windows, the air in the building shifts. The value of air exchange rate is hard to predict and depend of several variables - wind speed, difference between outside and inside temperatures, the quality of the building construction. The paper analyzed the air flow in selected buildings and quantified the value of air pressure differences and the air exchange rate with the emphasis on specification of aerodynamic coefficients.
13
Content available remote Modelowanie wpływu warunków meteorologicznych na pracę siłowni wiatrowej
PL
Artykuł porusza problematykę modelowania wpływu parametrów meteorologicznych na pracę siłowni wiatrowej. W badaniach skupiono się na określeniu wpływu prędkości wiatru, jego podmuchów a także kierunku wiatru na ilość generowanej energii przez siłownię wiatrową. Z wykonanych badań wynika, że przy dużej zmienności warunków pogodowych to kierunek wiatru jest głównym czynnikiem decydującym o wielkości produkcji energii elektrycznej.
EN
This article addresses the problem of modeling the influence of meteorological parameters on the work of wind turbines. The study focused on determining the influence of wind speed, wind gusts and wind direction on the amount of energy generated by the wind turbine. The research shows that the conditions of high variability of weather conditions is the direction of wind is the main factor deciding the volume of electricity production.
14
Content available remote Autumn Irruptions of Red-Footed Falcons Falco vespertinus in East-Central Poland
EN
The red-footed falcon Falco vespertinus inhabiting SE Europe is known for its irruptive migrations. Here we attempt to outline the causes (weather conditions, dietary composition etc.) of the irruptions in 2014-2016 in east-central Poland. From 2004 to 2016 a total of 2873 falcons were counted during 542 observation bouts. The speeds of E and SE winds in August and September differed significantly between irruption and non-irruption years and were 1.3 km/h faster in the irruption years. Other weather factors, such as the number of days with E and SE winds, air temperature and the global North Atlantic Oscillation (NAO) and Scandinavia (SCAND) indexes, did not differ statistically between irruption and non-irruption years. The remains of 813 prey items were found in pellets collected in August and September, with a 93% dominance of insects; 84% of these were Coleoptera and Orthoptera. The irruptions of red-footed falcons in 2014-2016 may be also associated with increase in the number of breeding pairs in SE Europe.
PL
W artykule omówiono wpływ warunków hydrometeorologicznych ze szczególnym uwzględnieniem działania wiatru oraz prądu na kontenerowiec ULCV (Ultra Large Container Vessel) podczas postoju na kotwicy. W celu wyznaczenia granicznych wartości wiatru, przeprowadzono badania symulacyjne z wykorzystaniem reprezentatywnego modelu statku, a otrzymane wyniki badań porównano z wykonanymi obliczeniami teoretycznymi.
EN
Paper presents influence of hydro-meteorological conditions, especially wind and current on the ULCV (Ultra Large Container Vessel) container ship during anchoring. Wind speed limits, were determined by simulation study, based on representative ship model. Results of simulations were compared with theoretical calculations.
PL
Celem opracowania jest poznanie warunków anemologicznych w okresie 1901-2010 w rejonie północno-zachodniego Spitsbergenu. W tym celu posłużono się reanalizami ERA-20C. Uzyskane wyniki porównano z przebiegiem temperatury powietrza w tym rejonie. Nad obszarem NW Spitsbergenu przeważają kierunki wiatru NNE i NE (w sumie 21,9%). Najrzadziej występuje wiatr z kierunków zachodnich (W, WNW, NW, WSW, łącznie 9,7%). Można również zaobserwować, wyraźnie różniącą się strukturę częstości kierunków wiatru w porach roku. Średnia prędkość wiatru według reanaliz w latach 1901-2010 w przyjętym punkcie węzłowym wyniosła 5,6 ms-1. Prędkość wiatru w tym okresie wykazała znaczną zmienność z roku na rok. Stwierdzono przy tym istotny statystycznie (na poziomie 0,05) rosnący trend prędkości wiatru, wynoszący 0,5 ms-1 /100 lat.
EN
The aim of the study was to know the wind conditions in the period 1901-2010 over the north-western Spitsbergen. For this purpose they are used ERA-20C reanalises. The results were compared with the course of air temperature in this region. Over the area of NW Spitsbergen predominate wind direction NNE and NE (total of 21.9%). The least frequent wind direction is from the west (W, WNW, NW, WSW, a total of 9.7%). Observed also differing structure of the frequency of wind direction, depending on the season. The average wind speed in the years 1901-2010 in the was 5.6 ms-1. Wind speed during this period showed considerable variability from year to year. It has been found that a statistically significant (at the 0.05 level) growing trend of wind speed (0.5 ms-1 /100 years).
EN
The paper presents a set of wind tunnel tests performed for four box-shape solids. The tests were performed in a wind tunnel with a modelled boundary layer. The main objective of the research was to determine the mean wind velocity and turbulence at selected points. Potential placement of wind turbines is considered for those points. The paper includes a description of measurement, tests results and analysis of the results. Conclusions contain determination of necessary conditions for the best setup.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym na czterech prostopadłościennych bryłach budynków. Ich celem było określenie prędkości oraz turbulencji wiatru w określonych punktach wokół poszczególnych brył. We wskazanych punktach modelowych budynków rozważa się bowiem możliwość sytuowania siłowni wiatrowych. Artykuł zawiera opis eksperymentu, wyniki badań, a także ich analizę. Podsumowanie zawiera ponadto prezentację kryteriów niezbędnych w celu wykorzystania pełnego potencjału poszczególnych siłowni.
18
PL
W artykule przedstawiono propozycję układu sterowania elektrownią wiatrową z generatorem indukcyjnym klatkowym. Regulacja oraz ograniczenie prędkości kątowej turbiny wiatrowej następuje poprzez zmianę kąta natarcia łopat. Układ regulacji ma zapewnić maksymalizację mocy elektrycznej dla prędkości wiatru niższych lub równych prędkości znamionowej oraz ograniczenie mocy turbiny dla prędkości wiatru większych od znamionowej. Prędkość wiatru jest odtwarzana pośrednio w Filtrze Kalmana, na podstawie pomiaru prędkości kątowej turbiny oraz zależności współczynnika mocy wirnika od wyróżnika szybkobieżności. W artykule pokazano wyniki badań symulacyjnych układu odtwarzania prędkości wiatru.
EN
A proposal of the wind turbine control scheme with the induction generator is presented in this paper. The control system of the turbine should ensure the following objectives: maximum electrical power for below and equal to rated wind speed and limitation of the power for above rated wind speed. A Kalman Filter or are used for indirect wind speed estimation on the ground a characteristic of the power coefficient of the rotor vs. tip speed ratio. Simulations results of the estimation system are shown in the paper.
PL
W ramach projektu ENERGYREGION zostały przeprowadzone badania potencjału energetycznego wiatru dla małych i średnich turbin wiatrowych w wybranych lokalizacjach na Dolnym Śląsku. W tym celu na masztach pomiarowych zostały zainstalowane czujniki prędkości wiatru. Pomiary wiatru były wykonywane przez okres pełnego roku. Na podstawie uzyskanych danych przeanalizowano zależność potencjału energii od szorstkości terenu i prędkości wiatru mierzonej na różnych wysokościach. W publikacji przedstawiono opracowany autorski program „PowerCalculator”, który umożliwia oszacowanie wielkości produkowanej energii elektrycznej przez turbinę, z dostępnego potencjału energii wiatru dla zmiennych parametrów szorstkości terenu i prędkości wiatru mierzonego na różnych wysokościach.
EN
The wind energy potential studies for small and medium-sized wind turbines have been carried out within ENERGYREGION project. For this purpose, measuring masts at selected locations in the Lower Silesia were erected and wind measurements were realized for a full year. Based on the data from measurement sensors, the dependence of the wind energy potential with respect to the terrain roughness and wind speed measured at different heights has been presented. The “PowerCalculator” software has been developed to calculate the wind energy potential for varying values of parameters such as terrain roughness and wind speed at different heights, its applications presented in this paper.
20
EN
This paper analyzes the methods of mapping the velocity of wind flow, and using them to measure the performance of wind turbines. The dependencies of the two-parameter Weibull distribution function on the scale parameter are analyzed. It should be noted that the parameters of the distribution function, and therefore the repeatability are probabilistic. The characteristics of Rayleigh distribution for different values of the scale are presented. The analytical-expressions and peculiar velocities of the integer and half-integer values for the shape parameters reflect the relationship between the mean, mean square, average-cubic, and estimated wind-speeds. It is shown that the ratio of the square of the average speed to the standard, regardless of the values of the shape-parameters and the scale-ratio can be replaced by the corresponding G-functions.The theoretical-calculation to design the medium-speed and its relation to the current and average speeds for the Weibull distribution with a half-integer values and the shape-parameter is presented. It is proved that the recommendation considers the speed of the medium design to be proportional to the mean, and permissible only if the distribution is close to normal. It has been established that the ratio between average wind velocities (in the case of Weilbull distribution parameter) are determined only by its form and the average velocity through the scale parameter. Weibull distribution allows to facilitate and simplify their calculation methodology so as to assess the energy parameters of wind turbines.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.