Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  supply chain efficiency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Designing a More Effective Supply Chain
EN
Supply chain can be considered as a series of linked inventories. This paper considers the impact of inventory on the economics of the businesses and the whole chain and discusses causes of inefficiency. In most supply chains the goods are inactive for the majority of the time, and this leads to longer term and therefore less accurate forecasting. The result is typically excess inventory, shortages, and inflexibility.By analysing the wasted time and costs in the supply chain, a clearer view of the whole process can be created. Total supply time can be considered as three components, namely value added time, non-value added process time, and waste time. This basic approach shows where improvements should be focussed. Using this time-based measurement enables more relevant comparison between supply chains than the normal supply chain efficiency ratio.
EN
Background: Efficient management of dispersed and varied structure of supply chains is a complicated process both in terms of organisation and decision making. Merged companies forming groups with integrated capital consolidate to achieve internal coherence, also in the area of logistics. Overcoming differences resulting related to the fact that individual entities employ different rules of operation in carrying out logistic processes and their integration into one efficient system are the most challenging tasks the companies have to face. The purpose of the article is to present a concept of analysis of logistic actions efficiency in complex supply chains. Material and methods: The results of studies of economic practice in 2016-2017 and literature studies carried out as part of research and optimisation projects prove the insufficient degree of employing the analysis of efficiency of logistic actions in complex supply chains. On the basis of explorations performed, the methodology of studies focused on the analysis of logistic actions' efficiency was developed. The methodology is now the conceptual basis for analyzing efficiency in enterprises. Results: The study resulted in the development of the concept concerning the performance of efficiency analyses focused on logistic actions, the particular elements of which have been verified in terms of their usefulness in economic practice. Conclusions: Despite numerous references in literature, analysis of logistic actions' efficiency remains insufficiently defined. It makes it difficult to apply it in the economic practice of companies. The present article focuses on describing the concept of applying analysis of efficiency of logistic actions providing for the specific nature of dispersed supply chains.
PL
Wstęp: Zarządzanie rozproszoną i zróżnicowaną strukturą łańcuchów dostaw w sposób efektywny jest procesem skomplikowanym zarówno organizacyjnie, jak również w ujęciu podejmowania decyzji. Połączone firmy, współtworzące zintegrowane kapitałowo grupy, podejmują działania konsolidacyjne w celu uzyskania wewnętrznej spójności między innymi w obszarze logistyki. Pokonanie różnic związanych ze stosowaniem przez poszczególne podmioty różnych zasad działania w realizacji procesów logistycznych oraz ich integracja w jeden wydajny system stanowi wyzwanie dla firm. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji analizy efektywności działań logistycznych w rozbudowanych łańcuchach dostaw. Metody: Wyniki badań praktyki gospodarczej w latach 2016-2017 oraz badań literaturowych realizowanych w ramach projektów badawczych i optymalizacyjnych, świadczą o niezadowalającym stopniu wykorzystania analiz efektywności działań logistycznych w rozbudowanych łańcuchach dostaw. Na podstawie prowadzonych eksploracji dokonano opracowania metodyki badań nad analizą efektywności działań logistycznych z uwzględnieniem specyfiki rozbudowanych łańcuchów dostaw, która stanowi podstawę koncepcyjną do prowadzenia analiz efektywności w przedsiębiorstwach. Wyniki: Wynikiem prowadzonych badań jest koncepcja prowadzenia analiz efektywności działań logistycznych, której poszczególne elementy zostały zweryfikowane pod kątem przydatności w praktyce gospodarczej. Wnioski: Analiza efektywności działań logistycznych pomimo licznych odniesień literaturowych, wciąż jest niejednoznacznie zdefiniowana. Utrudnia to jej wykorzystanie w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw. W niniejszym artykule skoncentrowano się na prezentacji koncepcji zastosowania analizy efektywności działań logistycznych uwzględniających specyfikę rozproszonych łańcuchów dostaw.
PL
W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Analiza efektywności w łańcuchu dostaw jest jednym z podstawowych elementów analizy controllingowej. Procesy transportowe są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego w całym łańcuchu dostaw. Z tego względu w niniejszym artykule Autorzy skupili uwagę na efektywności procesów transportowych. Wyniki prac badawczych, które zostały zaprezentowane w artykule, świadczą o konieczności identyfikacji stopnia ważności poszczególnych procesów transportowych na efektywność łańcucha dostaw. Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji, Autorzy zmodelowali i opracowali algorytmy procesów transportowych wg notacji BPMN, która umożliwi Autorom przeprowadzenie wielowariantowych symulacji tych procesów w dalszych etapach prowadzonych badań naukowych.
EN
During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Analysis of supply chain efficiency is one of the fundamental elements of controlling analysis. Transport processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. Therefore, in this article Authors focus attention on the transport processes efficiency. The results of the research work presented in this paper demonstrate the necessity to identify the importance of individual transport processes on supply chain efficiency. Based on these research results and observations, authors have modeled and developed transport processes by BPMN notation. BPMN allows authors to conduct multivariate simulation of these processes in further stages of research.
EN
Background: During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Analysis of supply chain efficiency is one of the fundamental elements of controlling analysis. Transport processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. Therefore, in this article Authors focus attention on the transport processes efficiency. Methods: The research carried out in the second half of 2014 year, in 210 enterprises of the Wielkopolska Region. Observations and business practice studies conducted by the authors, demonstrate a significant impact of standardization processes on supply chain efficiency. Based on the research results, have been developed standard processes that have been assessed as being necessary to standardize in business practice. Results: Based on these research results and observations, authors have developed standards for transport processes by BPMN notation. BPMN allows authors to conduct multivariate simulation of these processes in further stages of research. Conclusions: Developed standards are the initial stage of research conducted by Authors in the assessment of transport processes efficiency. Further research direction is to analyze the use efficiency of transport processes standards in business practice and their impact on the effectiveness of the entire supply chain.
PL
Wstęp: W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Analiza efektywności w łańcuchu dostaw jest jednym z podstawowych elementów analizy controllingowej. Procesy transportowe są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego w całym łańcuchu dostaw. Z tego względu w niniejszym artykule Autorzy skupili uwagę na efektywności procesów transportowych. Metody: Prace badawcze prowadzono w drugim półroczu 2014 roku w 210 przedsiębiorstwach z terenów województwa wielkopolskiego. Obserwacje i badania praktyki gospodarczej przeprowadzone przez Autorów świadczą o znacznym wpływie standaryzacji procesów na efektywność łańcucha dostaw. Opierając się na wynikach badań zostały opracowane standardy tych procesów, które zostały ocenione jako konieczne do ustandaryzowania w praktyce gospodarczej. Wyniki: Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji, Autorzy opracowali standardy procesów transportowych wg notacji BPMN, która umożliwi Autorom przeprowadzenie wielowariantowych symulacji tych procesów w dalszych etapach prowadzonych badań naukowych. Wnioski: Opracowane standardy stanowią wstępny etap badań naukowych realizowanych przez Autorów w ramach oceny efektywności procesów transportowych. Kierunkiem dalszych badań jest analiza efektywności zastosowania standardów procesów transportowych w praktyce gospodarczej oraz ich wpływ na skuteczność całego łańcucha dostaw.
EN
The article presents selected issues concerning the modelling of the supply chain in the evaluation of the efficiency of tasks realization. In the process of determination, efficiency of the functioning of the supply chain it is necessary to determine the components of both the effects and expenditures in quantitative terms. It is assumed that the effect resulting from action taken depends on the problem under consideration, for example, the result may be the amount of the profits, savings resulting from implemented solutions or measurable improvement of the quality system, expressed e.g. percentage. While the outlay incurred for the implementation of the action is, in general, the expense of implementing this action. The article pointed out that the assessment of the efficiency can be used to decide on the choice of a decision of the many variants of solutions to the problem. In this respect, important are indicators of the efficiency both the technical, economic, quality, and organizational. In the article were also presented possible approaches to improve the efficiency of the supply chain. In the problems of assessing efficiency of functioning of systems with a complex functional structure such as supply, chains increasingly are applicable algorithms based on the so-called heuristics. Hence, in the article briefly have been characterized also chosen heuristic algorithms – genetic algorithms.
PL
W artykule przedstawiono ogólne podejście do pomiaru efektywności funkcjonowania obiektów magazynowych w łańcuchach dostaw. Wskazano, iż funkcjonowanie łańcuchów dostaw jest podyktowane właściwym dopasowaniem wyposażenia infrastrukturalnego do realizowanych zadań. Omówione zostały uwarunkowania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne definiowania wskaźników pomiaru efektywności. Zdefiniowano kryteria klasyfikacji mierników efektywności. Na przykładzie obiektu magazynowego zaproponowano układ wskaźników wraz z zapisem formalnym, pozwalających na pomiar efektywności funkcjonowania magazynów w łańcuchu dostaw.
EN
This paper presents a general approach to measuring the efficiency of the warehouse facilities in supply chains. It was pointed out that the functioning of the supply chain is dictated by the proper adjustment of infrastructure to tasks. Technical considerations were discussed, organizational and economic defining indicators to measure effectiveness. Defined criteria for classification efficiency measures. For example, a storage facility proposed system of indicators along with the record formal, allowing for the measurement of the effectiveness of the warehouses in the supply chain.
EN
The article presents certain aspects of decision of effective management of supply chains organized for companies. Companies service issues have been identified both in the supply and distribution area. Were defined factors affecting the organization of operating in various spheres of companies. It was pointed out that the basic functions directly related to the core business of companies resulting from the industry, the size and the conditions of competition, e.g. for the production facility, it could be manufacturing process itself, while for the commercial company implementation of marketing strategies and building brand image. The paper also presents the factors affecting the costs and benefits companies interested in outsourcing their logistics providers of comprehensive services. Inter alia the essence of the supply chain functioning, integrated management model of supply chain network including flow of stream of goods and flow of stream of information, objectives of supply chain management, decisions of effective supply chain management concerning on minimizing cost of logistics services and high level of quality of delivery services, performance evaluation measures of processes in the supply chain are presented in the paper.
PL
W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Procesy zaopatrzenia są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego w całym łańcuchu dostaw. W artykule przedstawiono problematykę analizy i oceny efektywności procesów zaopatrzenia. Obserwacje i badania praktyki gospodarczej przeprowadzone przez Autorów świadczą o znacznym wpływie standaryzacji procesów na efektywność łańcucha dostaw. W niniejszym artykule Autorzy przedstawiają badania dotyczące zastosowania standardów procesu zaopatrzenia i ich wpływ na efektywność łańcuchów dostaw oraz propozycje standaryzacji wybranych procesów zaopatrzenia.
EN
During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Procurement processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. The article presents the problem of analysis and evaluation of the procurement processes efficiency. Observations and business practice research, conducted by the authors, demonstrate a significant impact of the standardization process of supply chain efficiency. In this article, the authors present research on the application of procurement process standards and their impact of supply chain efficiency and present proposals of selected procurement processes standardization.
EN
This paper presents some approach for the formulation of the decision-making model in supporting the assessment of supply chain efficiency. Were presented factors affecting the efficiency of the functioning of individual links of supply chain. Was pointed out the technical, economic, organizational and reliability aspects affecting the efficiency and reliability of functioning of the supply chain both in terms of supply and distribution. Having regard to a comprehensive approach to assessing efficiency of the functioning of supply chains were proposed indicators for assessing the quality of functioning. Were distinguished technical, economic and quality indicators for which also were presented a formal record.
EN
Specifying the efficiency of both individual enterprise and the enterprises belonging to the supply chain is not a simple issue. Reason for this situation can be difficulty to choose the right set of indicators, defining indicators for all enterprises in a variety of ways, establish rules for the exchange of information and the use them by any of the enterprises or inadequate supporting the process by the systems. In this article was taken attempt to develop a process of measurement of indicators and the exchange of information, and prove impact of indicators at improve the effi-ciency logistics supply chains. In first step show areas of logistics, which to be assessed and been proposed a list of indicators to be measured in every area. In addition, open-ended questions were developed to help us assess the analyzed surfaceIs also discussed the process of exchange of information between companies, necessary is support this process by a computer system. In article also identifies the requirements which to be met by system due to the need to regularly generate and transmit values of individual indicators.
PL
Artykuł opisuje wybrane zakłócenia występujące podczas realizacji zadań transportowych oraz ich wpływ na efektywność łańcucha dostaw. Zakłócenia podzielono na 6 grup: dotyczące środka transportowego, dotyczące trasy, wynikające z winy nadawcy, wynikające z winy odbiorcy, dotyczące kierowcy oraz inne. Obszar, na którym autorzy skupiają uwagę obejmuje trasę transportu oraz punkty załadunkowe i rozładunkowe. W artykule szczegółowo opisano wpływ wybranych zakłóceń (tj. wypadek drogowy, brak wolnej rampy rozładunkowej, nagłe pogorszenie pogody) na efektywność łańcucha dostaw
EN
The purpose of this article is to present possible disturbances occurring during the realizing transport tasks and the impact of these disturbances on an efficiency and an sustainability of the supply chain. Disturbances were divided into 6 groups (like about means of transport, about route factors, etc.)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.