Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 212

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  smart grid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Rozwój inteligentnych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (smart-grid) musi przynosić wymierne korzyści, a nie tylko satysfakcję z gromadzenia bardzo dużych ilości danych, z którymi nie wiadomo co zrobić. W Polsce stoimy przed koniecznością opracowania nowej koncepcji systemu energetycznego, uwzględniającej fakt braku paliw kopalnych (może już w roku 2050). W koncepcji nowego systemu zmianie ulegnie wiele kwestii, również dotyczących zarządzania pracą minisystemów elektroenergetycznych. Operator utraci monopolistyczną pozycję i będzie musiał zarządzać pracą mikrosystemów elektroenergetycznych z wymiernymi korzyściami dla wszystkich interesariuszy. W artykule omówiono problem zarządzania pracą mikrosystemu elektroenergetycznego niskiego napięcia z dyskusją dotyczącą straty energii elektrycznej oraz mocy strat.
EN
The advantage of distributed generation in power systems is the reduction of electric power losses in these systems. Power loss in particular elements of power distribution network with distributed generation may decrease or increase. There is a borderline state of system operation, caused by the work of generating units with oversized power in comparison to receivers. Achieving this state leads to reduction of total ener-gy loss. In the article author characterizes the parameters of this borderline state of system operation and prove that the idea of prosumer microinstallations allows to achieve aforementioned advantages.
PL
W pracy przedstawiono pogłębioną, techniczno-ekonomiczną analizę integracji pojazdów elektrycznych z rozwijającym się systemem elektroenergetycznym zwierajacym coraz wiecej odnawialnych źródł energii. Omówione zostały podzespoły pojazdów elektrycznych i ich optymalna współpraca również z infrastrukturą stacji ładowania. Opisano wymagania i możliwości techniczne jak i protokoły komunikacyjne pozwalające na optymalną implementację procesu ładowania i rozładowania pojedynczych bądź zgrupowanych we floty pojazdów. Wyszczególnione i scharakteryzowane zostały aktualne projekty badawcze prowadzone na terenie Europy z zakresu V4G (Vehicles for Grid) ze sczególnym uwzględnieniem zalet i wad istniejących i planowanych rozwiązań systemowych.
EN
The paper deals with a technical and economic analyze related to the integration electric vehicles in to the today and future power systems with renewable energy sources. The electrical vehicle components as well as the optimal interactions also with the charging station infrastructure are discussed. Technical requirements and communication protocols that allow for the proper charging and discharging processes implementation of individual or grouped vehicle fleets are described in detail. Current research projects carried out in Europe in the field of V4G (Vehicles for Grid) are listed, regarding to the advantages and disadvantages of existing and further systems.
3
Content available remote Challenges of Implementing Demand Side Management in Developing Countries
EN
The energy crisis along with increasing per capita energy consumption of cities and nations poses a worldwide challenge. Smart grid technology facilitates the shift to more sustainable technologies such as microgrids, distributed generation, demand side management, and advanced metering infrastructure. This paper is mainly focused on demand side management (DSM); conventional and recent models of demand side management found in the literature are discussed. Implementation and practices of demand side management at various locations in India are also unveiled. With 16 pilot smart grid projects underway in India, there is a need to report on how smart grid technologies are living up to their potential. It is also essential to identify and discuss related challenges and the issues in the implementation of DSM. This paper focuses on analyzing global best practices in DSM and their implementation to fulfill the estimated potential, particularly in the residential, industrial and agriculture sectors.
4
EN
The increase in energy consumption and energy bills in Jordan have been escalating rapidly, which requires a special concern as a large percent of the energy is imported. The need for the reducing peak demand of the distribution network is essential to decrease the overall electricity generation cost. This study was aimed at presenting a model for a home that manages its energy consumption, and the maximum savings possible if the load shifting to off-peak times was applied. It also introduced a tariff that is more concerned in time of use rather than consumption only. The power consumption profile is collected for a sample house. The profile for a week was registered and graphed. The pricing suggested was calculated per day. Moreover, some samples applied worldwide were discussed to find a suitable model. It was found that a saving rate of 16% is achievable if the time of use charge is applied. Additionally, a peak load reduction of 3.5 kWH average per day (in the peak hours) is possible.
EN
The smart grid concept is predicated upon the pervasive use of advanced digital communication, information techniques, and artificial intelligence for the current power system, to be more characteristics of the real-time monitoring and controlling of the supply/demand. Microgrids are modern types of power systems used for distributed energy resource (DER) integration. However, the microgrid energy management, the control, and protection of microgrid components (energy sources, loads, and local storage units) is an important challenge. In this paper, the distributed energy management algorithm and control strategy of a smart microgrid is proposed using an intelligent multi-agent system (MAS) approach to achieve multiple objectives in real-time. The MAS proposed is developed with co-simulation tools, which the microgrid model, simulated using MATLAB/Simulink, and the MAS algorithm implemented in JADE through a middleware MACSimJX. The main study is to develop a new approach, able to communicate a multi-task environment such as MAS inside the S-function block of Simulink, to achieve the optimal energy management objectives.
PL
W artykule opisano badania modelu sieci SN wyposażonego w przekaźniki REF615 Serii Relion firmy ABB oraz tester zabezpieczeń CMC 256-6 firmy OMICRON. Na stanowisku badawczym na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przeprowadzono badania czasu przesyłania komunikatów GOOSE oraz retransmisji danych za pomocą testera zabezpieczeń CMC 256-6. Wyniki potwierdziły niezawodność oraz powtarzalność czasów przesyłu danych.
EN
The article describes the research of the SN network model equipped with REF615 relays of the ABB Relion Series and the CMC 256-6 security tester of the OMICRON company. The time of GOOSE messaging and data retransmission was tested using the CMC256-6 security tester. The results confirmed the reliability and repeatability of data transfer times.
PL
W artykule przedstawiono kompletny system do akwizycji danych pomiarowych prądów i napięć w sieciach smart grid. Opisano elementy systemu oraz sposób dowiązania danych pomiarowych do skali czasu UTC. System może być wykorzystywany do realizacji funkcji zabezpieczeniowych, monitorujących oraz kontrolnych a także do wyznaczania synchrofazorów na potrzeby monitoringu i kontroli sieci dystrybucyjnych
EN
In the paper the complete system for acquisition of measured voltage and current data has been presented. The elements of the system have been described as well as the method of binding the data to UTC time scale. The system can be used for realization of protection, monitoring and control functions and for synchrophasors determination which can be used for monitoring and control of distribution grids.
PL
W artykule omówiono jak w koncepcję Smart Systemu będą się wpisywać stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Wstęp artykułu jest to próba odpowiedzi – czy Smart to chwyt marketingowy? Czy wizja i filozofia? Pytanie zadane retoryczne, bo choć słowo smart jest obecnie nadużywane, to finalnie droga do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów energii, a wdrożone już na świecie aplikacje smart grid to potwierdzają. W dalszej części omówiono elementy smart grid, ich zadania oraz funkcję pojazdów elektrycznych w tym systemie. Wdrożone tryby pracy zasobników w pojazdach V2H oraz V2G będą określały miejsce stacji ładowania w systemie oraz przydzielone im funkcje.
EN
The article discusses how Electric Vehicle Charging Stations will be included in the Smart System concept. The introduction of the article is an attempt to answer: is Smart a marketing slogan? or vision and philosophy? A question asked rhetorical because although the word Smart is currently overused but finally it’s the way to more efficient use of energy resources. Smart Grid applications implemented already in the world, confirm that. Next was shown the elements of Smart Grid, their tasks and the role of electric vehicles in such system. The deployment modes V2H and V2G using of the energy storage in the vehicles, will determine the place of the charging stations in the system and the functions that will be allocated to them.
PL
Nowoczesne systemy elektroenergetyczne bardzo często wykorzystują sprzętowe i programowe rozwiązania zaczerpnięte ze stosowanych od wielu lat systemów teleinformatycznych. Należą do nich m.in.: systemy pomiarowo-rozliczeniowe pozyskujące dane bezpośrednio z urządzeń podstacji energetycznych, cyfrowe układy kontrolno-sterujące oraz systemy wspierające proces przetwarzania danych. Infrastruktura teleinformatyczna stanowi więc platformę komunikacyjną dla wszystkich podmiotów rynku energii i jednocześnie wszystkich poziomów infrastruktury technicznej. Mając na uwadze tak mocną integrację systemów teleinformatycznych z systemami elektroenergetycznymi, należy zwrócić uwagę na fakt, że wraz ze wzrostem stopnia złożoności inteligentnych systemów elektroenergetycznych wzrasta również ryzyko wystąpienia awarii systemowej lub cyberataku, co w przypadku tak złożonego i rozproszonego systemu może mieć fatalne skutki. W związku z tym ochrona danych i dostępu do własnej infrastruktury staje się wręcz nieodzowna i stanowi duże, często trudne do realizacji zadanie [1].
EN
Modern power systems often apply hardware and software solutions used for many years in Information and Communication Technologies (ICT), amongst others: metering and billing systems, that collect data directly from energy substation devices, digital control and support data processing systems. ICT systems are communication platforms for every energy market entities and at the same time for every layers of technical infrastructure. Bearing in mind such strong integration of ICT systems with energy power systems, one should pay attention to the fact that with increase of Smart Grids complexity level rises also the risk of cyberattack occurrence. Listed above can have very bad effects in the case of complex and distributed systems. Therefore, security of data and access to its own infrastructure are becoming more and more necessary and often a hard to realize task [1].
EN
In the opening section of this paper the author reminds reasons for creating the idea of Smart Grid, and then presents new solutions that are implemented in the Electric Power sector in the countries that are aiming at development of Information Society They include Consumer orientation, development of Renewable Energy Sources, Decarbonization, New measurement methods, a growing role of direct current and Microgrids, and the necessity of new energy market development. As a result of the comparisons it has been determined that different European developing countries are characterized by different levels of delay in terms of these new solutions, which will impact their economies.
PL
Po przypomnieniu przyczyn powstania idei Smart Grid, przedstawiono nowe rozwiązania wprowadzane w elektroenergetyce: w krajach zmierzających do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Są to: orientacja na odbiorców, rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE),dekarbonizacja, wprowadzanie nowych metod pomiarowych, wzrastająca rola prądu stałego i mikrosieci, konieczność wprowadzenia nowego rynku energii. Stwierdzono różny stopień braku tych rozwiązań w europejskich krajach rozwijających się, co będzie miało wpływ na gospodarkę tych krajów.
PL
Wzrost cen energii elektrycznej, rozwój generacji rozproszonej oraz konieczność ograniczenia emisji CO2 sprawia, że należy rozważać stopniowe instalowanie źródeł fotowoltaicznych (PV) na budynkach użyteczności publicznej. Trend ten obserwowany w Europie Zachodniej zaczyna również być widoczny w Polsce. Jest to spowodowane dostępnością na budynkach i wokół nich powierzchni dostosowanych do montażu instalacji PV oraz bliskością odbiorów energii. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia w miastach ze względu na ich budowę cechuje duża niezawodność. Struktura tych sieci dostosowana jest do stopnia zurbanizowania danego obszaru. Sieci te, szczególnie w nowobudowanych osiedlach, charakteryzują się dostateczną przepustowością kabli, krótszymi długościami poszczególnych obwodów oraz zapasem mocy w stacjach SN/nn. Artykuł ma za zadanie zaprezentowanie na przykładzie wybranego osiedla mieszkaniowego możliwości rozwoju instalacji PV w warunkach miejskich. Jest również próbą oceny ich wpływu na sieć nn, a także próbą wskazania korzyści i zagrożeń wynikających ze współpracy źródeł fotowoltaicznych z siecią miejską.
EN
Electricity price increase, development of distributed generation and the need to reduce CO2 emission mean that the gradual installation of photovoltaic sources (PVs) on public buildings should be considered. This trend observed in Western Europe can also be seen in Poland. This is facilitated by the availability on buildings and around them of surfaces adapted to the installation of PV sources and the proximity of energy consumers. Low-voltage power networks in urban areas, due to their structure, are characterized by high reliability. The structure of these networks is adapted to the degree of urbanization of the area. These networks, especially in newly built housing estates, are characterized by sufficient capacity of selected cables, shorter lengths of circuits and a reserve of installed power in the MV/LV substations. The article aims to present, on the example of a selected housing estate, the possibility of developing a PV installations in urban conditions. It is also an attempt to assess their impact on the LV network, as well as to indicate the benefits and threats resulting from the cooperation of photovoltaic sources with the urban network.
EN
This paper presents a growing role of direct current in transmission, distribution and microgrid. DC networks crossing AC networks supports their operation and flexibility. The first part contains a list of different DC networks applications: starting from DC singular (islanded) operation to its collaboration with AC system. The second part presents a deep penetration of phasor measurement units in transmission - through distribution to microgrid. The conclusion shows the distance of the Central and Eastern European Countries from developed countries in electric power industry.
PL
Artykuł poświęcony jest powiększającej się roli prądu stałego w przesyle, rozdziale energii elektrycznej oraz w mikrosieciach. Prąd stały na przemian z prądem przemiennym wspiera eksploatację i elastyczność sieci. W pierwszej części zestawiono różnorodne zastosowania prądu stałego od samodzielnej – do współpracy z prądem przemiennym. Druga część przedstawia różnorodne zastosowania w sieciach przesyłowych, rozdzielczych i mikrosieciach systemów Phasor Measurement Unit (PMU. W konkluzji wskazano na powiększające się opóźnienie rozwoju elektroenergetyki w krajach Europy środkowo-wschodniej.
EN
This study was designed to presents concise review of a novel subject regarding the use of large data sets (Big Data) which generates the functioning of the power system and their use to improve the operation and economic benefits of Smart Grids. Thanks to smart metering, we have current access to the data on the use of resources, which then using SCADA system and servers that support large data sets such as Apache Hadoop or Spark can be stored. Afterwards, these data are used for predictive calculations that are extremely important from an economic point of view. At the end of the paper, an interesting proposition of research is given by Author, namely to use, as ancillary information, the satellite data obtained from the Copernicus Programme provided by the European Space Agency ESA related for example with temperature to forecast energy consumption in electricity transmission and distribution networks.
PL
Praca ta zawiera zwięzły przegląd bardzo świeżej tematyki dotyczącej zagadnień wykorzystania dużych zbiorów danych (Big Data) jakie generuje funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego i użycie ich do ulepszania działania i ekonomicznych korzyści w tychże systemach typu Smart Grids. Dzięki inteligentnemu opomiarowaniu mamy bieżący dostęp do danych dotyczących wykorzystania zasobów, które następnie za pomocą systemu SCADA oraz serwerów obsługujących duże zbiory danych jak np. Apache Hadoop czy Spark mogą zostać składowane i następnie wykorzystane do obliczeń predykcyjnych niezmiernie istotnych chociażby z ekonomicznego punktu widzenia. Ponadto ciekawą propozycją Autora jest wykorzystanie jako informacji pomocniczych danych satelitarnych z Programu Copernicus udostępnianych przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA związanych przykładowo z temperaturą do prognoz zużycia energii w sieci energetycznej.
14
Content available remote Topologie instalacji hybrydowych OZE wraz ze strategią kontraktowania energii
PL
W artykule przedstawiono przegląd topologii instalacji hybrydowych OZE, możliwych do zastosowania jako alternatywne źródła energii w mikrosieciach i klastrach energii. Omówiono sposoby konfiguracji źródeł hybrydowych, możliwości tworzenia kombinacji danych technologii i ich wykonalność. Oszacowano także profil wytwórczy takiej instalacji dla różnych pór roku. Na podstawie otrzymanych danych zaprojektowano strategię kontraktowania energii elektrycznej, która maksymalizuje wykorzystanie źródeł energii wchodzących w skład instalacji hybrydowej OZE. Następnie oszacowano potencjalne przychody ze sprzedaży energii.
EN
The paper presents a review of the topologies of hybrid RES installations, possible to be used as alternative energy sources in microgrids and energy clusters. The methods of configuration of hybrid sources, possibilities of creating combinations of given technologies and their feasibility are discussed. The production profile of such an installation, for different seasons of the year, is also estimated. On the basis of the data received, a strategy of contracting electricity was designed, which maximizes the use of energy sources included in the hybrid RES installation. Then, potential income from the sale of energy from this installation was estimated.
EN
An increasing number of connected prosumer installations, mainly photovoltaic ones, can cause problems with the operation of lowvoltage networks such as voltage fluctuations. These problems can be solved by an adequate control of the sources operation within one transformer substation. The article presents a concept of a controller that ensures access to the data that describe the network operating conditions and the energy sources installed there as well as allows control of the micro installations output power.
PL
Coraz większa liczba przyłączanych instalacji prosumenckich, głównie fotowoltaicznych, może być przyczyną występowania problemów w pracy sieci niskiego napięcia, takich jak m.in. wahania napięcia. Problemy te mogą być rozwiązane poprzez odpowiednie sterowanie pracą źródeł w obrębie jednej stacji transformatorowej. W artykule zaprezentowano koncepcję sterownika, który zapewnia dostęp do danych obrazujących warunki pracy sieci i zainstalowanych w niej źródeł energii, jak również umożliwia sterowanie mocą wyjściową mikroinstalacji.
16
Content available remote Modelling microgrid as the basis for creating a smart grid model
EN
Intelligent networks are a broad topic these days, so new possibilities need to be explored in this area. This article describes network modelling through software that replaces mathematical computation, facilitates and speeds up this process. The model draws data from real distribution system conditions from the average village in Slovakia. This model also tests its reliability as well as the impact of various attributes such as prediction.
PL
Inteligentne sieci są istotnym, aktualnym tematem, dlatego należy badać nowe możliwości w tej dziedzinie. W artykule opisano modelowanie sieci za pomocą oprogramowania, które zastępuje obliczenia matematyczne, ułatwiając i przyspieszając proces analizy. Model bazuje na rzeczywistych danych systemu dystrybucyjnego średniej miejscowości na Słowacji. Model ten analizuje również jego niezawodność a także wpływ różnych aspektów, takich jak prognozowanie.
EN
Smart grid (SG) is the solution to solve existing problems of energy security from generation to utilization. Examples of such problems are disruptions in the electric grid and disturbances in the transmission. SG is a premium source of Big Data. The data should be processed to reveal hidden patterns and secret correlations to extrapolate the needed values. Such useful information obtained by the so-called data analytics is an essential element for energy management and control decision towards improving energy security, efficiency, and decreasing costs of energy use. For that reason, different techniques have been developed to process Big Data. This paper presents an overview of these techniques and discusses their advantages and challenges. The contribution of this paper is building a recommender system using different techniques to overcome the most obstacles encountering the Big Data processes in SG. The proposed system achieves the goals of the future SG by (i) analyzing data and executing values as accurately as possible, (ii) helping in decision-making to improve the efficiency of the grid, (iii) reducing cost and time, (iv) managing operating parameters, (v) allowing predicting and preventing equipment failures, and (vi) increasing customer satisfaction. Big Data process enables benefits that were never achieved for the SG application.
PL
W artykule omówiony został przegląd literatury w zakresie odzyskiwania energii z otoczenia (energy harvesting – EH) i możliwości zastosowania do zasilania pojazdów elektrycznych. Możliwość pozyskania energii przez EH staje się realnym sposobem zwiększenia energii dostępnej w pojazdach i transporcie szynowym. Przekształca się w tym celu energię ruchu (kinetyczną), ciepła, światła, pola elektromagnetycznego i innych źródeł.
EN
The article discusses the review of energy recovery from the environment (energy harvesting – EH) and the possibility of using EH in electric vehicles. The possibility of obtaining energy by EH is becoming a reality to increase the energy available in vehicles and rail transport. The energy of motion (kinetic), heat, light, electromagnetic field and other sources is transformed for this purpose.
PL
Operatorzy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej stoją przed koniecznością włączenia do sieci energetycznej coraz większej liczby rozproszonych źródeł energii, a jednocześnie są odpowiedzialni za zapewnienie ciągłości oraz odpowiedniej jakości energii dostarczanej odbiorcom. Autorzy opisują wdrożenie układu magazynowania energii w głębi sieci elektroenergetycznej jako elementu inteligentnej sieci elektroenergetycznej.
EN
Distribution system operators are faced with the need to integrate more and more renewables sources into the grid, while at the same time they are being responsible for ensuring the continuity and quality of energy delivered to their customers. The authors describe the implementation of the energy storage system in the grid as an element of the intelligent power grid (smart grid).
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.