Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  workstand
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Ocena hałasu tonalnego w środowisku pracy
PL
Hałas jako stresor może przyczyniać się do rozwoju różnego typu chorób, powodować rozproszenie uwagi, utrudniać pracę i zmniejszać wydajność pracowników. Elementy wyposażenia technicznego budynku, jak również urządzenia biurowe mogą emitować wyraźne dźwięki o charakterze tonalnym. Powszechne występowanie tych urządzeń w środowisku pracy przekłada się potencjalnie nawet na kilkaset tysięcy stanowisk pracy w Polsce. Liczne doniesienia literaturowe wskazują, że uciążliwość hałasu tonalnego oceniana subiektywnie jest większa niż hałasu szerokopasmowego. W ocenie środowiska pracy brak jest kryteriów dotyczących hałasu tonalnego zarówno w pomieszczeniach (normy budowlane), jak i w zakresie hałasu na stanowiskach pracy (ocena pod względem uciążliwości). W artykule dokonano przeglądu istniejących przepisów, przeanalizowano dane literaturowe oraz podano wyniki badań prowadzonych w CIOP-PIB w zakresie uciążliwości hałasu tonalnego.
EN
Noise as a stressor may contribute to the development of various types of illnesses, cause distraction, hinder work and reduce employee's productivity. The elements of the technical equipment of the building as well as office equipment can emit perceptible tonal sounds. The widespread presence of these devices in the work environment potentially translates into several hundred thousand jobs in Poland that may relate to this issue. Numerous literature reports indicate that the annoyance of the tonal noise assessed subjectively is greater than that of the broadband noise In the assessment of the working environment, there are no criteria regarding the tonal noise either in the rooms (building standards) or in the field of noise at workplaces (assessment in terms of annoyance). The article reviews existing legislation. analyses literature data and provide; the results of surveys regarding the tonal noise annoyance carried out in CIOP PIB.
PL
Autorzy przeprowadzili ocenę warunków pracy personelu na oddziale intensywnej terapii. Komfort akustyczny oceniano na podstawie pomiaru poziomu hałasu, a warunki oświetleniowe poprzez pomiar natężenia oświetlenia. W trakcie pomiarów uruchomione były dwa rodzaje istotnych źródeł hałasu: respiratory oraz kardiomonitory. Zmierzone na sali IT wartości poziomu hałasu przekraczały dopuszczalną wartość o ok. 24 dB. Na podstawie badań natężenia oświetlenia stwierdzono, że tylko w części punktów pomiarowych wartości normowe były spełnione.
EN
The authors assess the working conditions of medical staff on the w Intensive Care Unit (ICU). The acoustic comfort was evaluated on the basis of sound level measurement and the lighting conditions of the illumination value. During the measurements worked most important noise sources such as respirators and patient monitors. The sound level values which have been measured in the ICU room were exceeded the permissible value of approx. 24 dB. Based on the results of measurements illumination it has been found that only part of the measurement points were met of requirements of the current legislations.
PL
Problem zapewnienia dostępności urządzeń sanitarnych w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych w podziemiach kopalń węgla do dziś pozostaje nierozwiązany. W komunikacie autorzy przedstawiają uzasadnienie konieczności podjęcia działań w tym temacie po to, by go definitywnie rozwiązać.
EN
The question of accessibility of sanitary facilities and services for the safe disposal of human urine and feces in undergrounds of coal mines remains unsolved up today. In the announcement authors present reasons why it is necessary to undertake the efforts to definitely solve the problem.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze znajomością zasad ergonomii stanowiska komputerowego oraz stosowaniem ich przez pracowników call center w Polsce. Autorzy przekonują, że przekazanie wiedzy teoretycznej na temat organizacji stanowiska komputerowego jest niewystarczające. Szkolenia połączone z interwencją ergonomiczną umożliwiają pracownikowi bardziej efektywne korzystanie ze stanowiska pracy dzięki większej wiedzy ergonomicznej i zdobytym umiejętnościom. Praktyczne pokazanie pracownikowi, jak zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii i zwiększenie umiejętności pracownika w tym zakresie zmniejszają częstość i intensywność występowania dolegliwości.
EN
This article compares knowledge and skills in the context of ergonomics of call center workers. The authors prove that participation in theoretical training is not enough. Training combined with participation in an ergonomics intervention makes it possible for the workers to use their workstations more efficiently thanks to their knowledge and skills. Practical recommendations on an ergonomic organization of the workstation and increased skills reduce the frequency and intensity of MSD-related pain.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 30 zakładach pracy, takich jak zakłady mechaniczne, autoserwisy oraz warsztaty samochodowe znajdujące się na terenie Łodzi. Badania miały na celu przeanalizowanie rzeczywistych warunków użytkowania rękawic ochronnych podczas wykonywania rutynowych czynności przez pracowników narażonych na działanie olejów mineralnych, smarów oraz czynników mechanicznych. Wyniki badań potwierdziły, że jednoczesne oddziaływanie wymienionych czynników na materiał rękawic w ciągu 8 h wpływa na szybszą utratę ich właściwości ochronnych. Jest to identyfikowane przez użytkowników jako utrata szczelności zarówno na skutek stwierdzenia obecności olejów mineralnych po wewnętrznej stronie rękawic, jak i znacznych uszkodzeń mechanicznych.
EN
This paper presents the results of a questionnaire - based survey carried out in 30 workplaces such as mechanical work shops, car service centers and car workshops located in Łódź. The aim of the study was to analyze the actual usage conditions of protective gloves du routine work-related activities of employees exposed to mineral oils, lubricants and mechanical factors. The results of the survey confirmed that simultaneous exposure of the glove material to the aforementioned factors for 8 h contributed to more rapid deterioration of protective properties, identified by the users as loss of tightness, evidenced both by perceptible presence of mineral oils inside the gloves and by significant mechanical damage.
PL
Jednym z głównych zagrożeń powstających w środowisku pracy w trakcie produkcji odlewów żeliwnych są pyły przemysłowe a w szczególności pyły frakcji respirabilnej (pęcherzykowej). Pył całkowity to zbiór wszystkich cząstek otoczonych powietrzem w określonej objętości. Za frakcję respirabilną pyłu uważa się zbiór cząstek przechodzących przez selektor wstępny (metoda filtracyjno-wagowa) o średniej wartości średnicy aerodynamicznej 3.5 0.3 m z odchyleniem standardowym 1.5 0.1 m. Pyły respirabilne przyczyniają się w znaczącym stopniu do chorób płucnych a w szczególności pylicy płuc. W warunkach procesów odlewniczych cząstki pyłu respirabilnego zawierają także inne szkodliwe substancje między innymi metale i ich związki. Pomiary narażenia zawodowego na pyły na stanowiskach pracy w zakładach odlewniczych żeliwa wskazują, że szczególnie wysokie stężenia pyłów respirabilnych występują na stanowiskach pracy wybijacza odlewów, formierza, wytapiacza i wykańczacza odlewów. [...]
PL
W artykule przedstawiono przykładowe oprawy oświetlenia miejscowego przeznaczone do oświetlania stanowisk pracy osób o umiarkowanym stopniu upośledzeniu widzenia. Na podstawie analizy cech użytkowych tych opraw zaproponowano system oświetlenia składający się z opraw oświetlenia ogólnego i oprawy oświetlenia miejscowego. W obu tych oprawach jest możliwa regulacja poziomu natężenia oświetlenia oraz temperatury barwowej.
EN
This paper presents examples of local luminaires designed for lighting workplaces for people with moderately impaired eyesight. An analysis of the functional properties of luminaires results in a proposal for a lighting system. It consists of a general luminaire as well as a local luminaire. Both luminaires are equipped with a device for adjusting illuminance and colour temperature.
PL
Artykuł przedstawia metodę wykorzystania technik rzeczywistości wirtualnej podczas prowadzenia prac badawczych dotyczących osób niepełnosprawnych na stanowiskach pracy. Korzystając z symulowanego stanowiska pracy składającego się z komputerowych modeli wszystkich istotnych obiektów rzeczywistego środowiska, można ocenić możliwość wykonywania pracy przez osobę niepełnosprawną, zaproponować stosowne modyfikacje, a następnie przetestować ich zasadność oraz wpływ na wygodę i wydajność pracy. W każdym z tych etapów uczestniczy niepełnosprawny pracownik, dzięki czemu wynikowe stanowisko dostosowane jest do jego potrzeb i preferencji.
EN
This paper describes a method of adapting workplaces for workers with motion disability with virtual reality techniques. A simulated work space built with computer models of all important objects of a real workplace makes it possible to assess the ability of a worker with a disability to work, propose modifications and analyse their influence on ergonomics and work efficiency. All these tasks are performed with the participation of a worker with a disability, which ensures that the workplace fits the worker's needs.
PL
W artykule przedstawiono pomiary i ocenę hałasu ultradźwiękowego przeprowadzone na stanowiskach obsługi: pras wulkanizacyjnych, zrywarki uszczelek, obcinarki uszczelek, suszenia masek sitodruku, czyszczenia płytek drukowanych oraz kuwet. Ponadto podano zalecenia ograniczenia hałasu w pobliżu źródeł aerodynamicznych, jakie mogą stanowić stanowiska pracy maszyn i urządzeń ze sprężonym powietrzem. Wyniki badań dotyczące narażenia na hałas ultradźwiękowy pracowników obsługujących wymienione stanowiska wykazały, że największe przekroczenia wartości NDN hałasu ultradźwiękowego występują w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych 10 kHz, 12,5 kHz i 16 kHz.
EN
This article presents measurements and assessment of noise at workstations with vulcanization presses, machines used for cutting and tearing off gaskets, screen printing mask dryers and workstations where printed circuit boards and cuvettes are cleaned. It also makes recommendations for noise reduction near aerodynamic sources, such as workstations where machinery and devices with air compression are located. The results of measurements and assessment of occupational exposure to ultrasonic noise at selected workstations have shown that the highest values of MAI (maximum admissible intensities) occur in the 1/3 octave band with the central frequency of 10 kHz, 12 kHz and 16 kHz.
PL
W pracy przedstawiono stanowisko do badań właściwości mechanicznych materiałów w podwyższonych temperaturach, składające się z maszyny wytrzymałościowej MTS 858 MiniBionix wraz z oryginalnymi, (zaprojektowanymi i wykonanymi) specjalnymi uchwytami hydraulicznymi. Zaadaptowano także komorę środowiskową MTS 651. Do wyznaczania przemieszczenia odcinka pomiarowego został użyty wideoekstensometr ME 46 firmy MESSPHYSIK. Wideoeksten- sometr ME 46 umożliwia bezdotykowy pomiar przemieszczenia oraz śledzenie pomiarów „on-line” na ekranie komputera. Może być on używany w szerokim zakresie pomiarowym – umożliwia swobodny wybór bazy pomiarowej. Wykonano również serię badań polegających na monotonicznym rozciąganiu próbek ze stopu aluminium EN-AW 2024 w podwyższonych temperaturach: : 20oC, 100oC, 150oC i 200oC, w celu wyznaczania właściwości sprężysto-plastycznych, a w szczególności krzywej umocnienia. Wykonano także badanie sprawdzające - porównano działanie wideoekstensometru oraz tradycyjnego ekstensometru osiowego.
EN
In the following work, a workstand for research of materials mechanical properties in elevated temperatures is presented, consisting of duration machine MTS 858 MiniBionix together with original (designed and manufactured) particular hydraulic shafts. Environmental chamber MTS 651 was also adapted. Videoextenso- meter ME 46 manufactured by MESSPHYSIK was used to determine the translocation of the measurement section. The ME 46 videoexten- someter allows for contactless translocation measurement and tracking of “on-line” measurements on computer screen. This may be used in wide range of research, allowing for choice of measurement base. Series of research involving monotonic stretching of aluminum EN-AW 2024 samples in temperature of 20oC, 150oC, 150oC and 200oC was also undertaken in order to determine resilient-plastic properties of the material, particularly the strengthening curve. Research was also undertaken in order to check and compare operation of videoextensometer and traditional axial extensometer.
PL
W artykule przedstawiono proces tworzenia cyfrowego modelu rzeczywistego stanowiska pracy. Proces ten oparto o technologię Inżynierii Odwrotnej. Rzeczywiste stanowisko poddano wielkoformatowemu skanowaniu za pomocą specjalnego skanera. W oparciu o uzyskaną w procesie skanowania „chmurę” punktów opracowano przestrzenny model cy- frowy, odzwierciedlający dokładnie istniejące miejsce pracy. Model ten poddano modyfikacji i analizie ergonomicznej w programie CATIA uzyskując najbardziej optymalny wariant stanowiska.
EN
In the article, the process of creating digital model of real workplace is presented. The process is based on Reverse Engineering technology. The existing workplace was scanned, and on the basis of achieved point cloud, the spatial digital model has been worked out. What is more, the modification and ergonomic analysis of the model in CATIA program is provided.
PL
W artykule przedstawiono metodykę wykonywania badań zanieczyszczenia atmosfery na stanowiskach pracy i w środowisku, oraz sposoby interpretacji wyników zgodne z wymogami UE. Dokonano opisu sposobu wykonywania badań, pobierania próbek, obliczania wskaźników narażenia, interpretacji oraz ustalenia częstotliwości przeprowadzania pomiarów zanieczyszczeń powietrza w oparciu o obowiązujące normy i akty prawne. Przedstawiono także przykładowe wyniki i interpretację przeprowadzonych badań na stanowiskach pracy w obiektach naftowych.
EN
Methodology of performing tests of atmospheric pollution at the workstands and in the environment as well as method of results interpretation according to obligatory UE requirements were described in this article. Description of running tests, sampling, calculating of exposure indicators, interpretation and test frequency determination an air pollution based on obligatory standards and legislatives were presented. Examples of laboratory study which were performed in the workstands of petroleum plants and interpretation of them were also submitted.
PL
Podczas wykonywania pracy biurowej na stanowisku komputerowym często dochodzi do nadmiernego obciążenia i zmęczenia mięśni, co może prowadzić do powstawania dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Dlatego też, zarówno badanie występowania tych dolegliwości, jak również ocena obciążenia na stanowisku pracy mają bardzo duże znaczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych oraz wyniki oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego, występującego na stanowiskach pracy z komputerem.
EN
Office work performed at a computer workstand often leads to excessive muscle load and muscle fatigue, which may cause musculoskeletal disorders. That is why it is important to assess the presence of musculoskeletal disorders and of load during occupational tasks. This article presents the results of research on musculoskeletal disorders and of an assessment of musculoskeletal load at computer workstands.
PL
Naturalne promieniowanie UV stanowi zagrożenie dla dużej grupy pracowników wykonujących prace na wolnym powietrzu. Jest ono przyczyną występowania różnego rodzaju chorób oczu i skóry, w tym nowotworów skóry. Chociaż promieniowanie nadfioletowe jest uważane za czynnik szkodliwy dla zdrowia, to jedynie ekspozycja na sztuczne źródła tego promieniowania podlega szczególnej uwadze - istnieją odpowiednie wartości NDN, a także obligatoryjnie dokonywana ocena ryzyka zawodowego pracowników eksponowanych na ich promieniowanie. Dotychczas nie zajmowano się oceną zagrożenia pracowników eksponowanych na naturalny nadfiolet, choć ich liczba jest znacznie większa niż pracowników eksponowanych na sztuczne UV, a w okresie wiosenno-letnim dzienne dawki naturalnego UV otrzymywane przez pracowników są bardzo duże. Pomijanie tego szkodliwego czynnika przy ocenie ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych na zewnętrznych stanowiskach pracy jest zjawiskiem powszechnym.
EN
Solar ultraviolet radiation constitutes hazard for significant group of outdoor workers. It can be the cause of various eyes and skin ailments, including skin cancers. Even though ultraviolet radiation is considered a threat to one's health, exposure to artificial sources only is under particular attention. Exposure limit values to artificial UV are specified and the occupational risk assessment is carried out unconditionally. Risk assessment for workers exposed to solar ultraviolet radiation has been not carried out yet, however daily radiant exposure (doses) of natural UV in Spring & Summer seasons are very high and the number of workers exposed to natural UV and is much higher than workers exposed to artificial UV radiation. In general this hazardous factor is omitted in risk assessment for outdoor workers.
PL
W artykule omówiono szczegółowo metodykę prowadzenia oceny obciążenia termicznego pracownika eksponowanego na środowisko gorące. Procedurę oceny zobrazowano praktycznym przykładem badań na wybranych stanowiskach pracy w piekarni.
EN
This paper presents a detailed method of assessing thermal stress of a worker exposes to a hot environment. The assessment procedure is illustrated with a practical example of measurements at selected workstations in a bakery.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących analizy uciążliwości hałasu infradźwiękowego występującego na stanowiskach pracy biurowej. Badania obejmowały~ pomiary parametrów akustycznych charakteryzujących ten rodzaj hałasu i badania ankietowe w środowisku pracy oraz eksperyment w warunkach laboratoryjnych na modelowym stanowisku pracy. Zaproponowano wartość dopuszczalną hałasu infradźwiękowego dla stanowisk pracy koncepcyjnej wymagającej koncentracji uwagi, równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy LGeq'Te nie powinien przekraczać 86 dB. Dodatkowo równoważny poziom dźwięku A w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy LAeq'Te nie powinien przekraczać 35-45 dB.
EN
In this article the results of tests concerning the analysis of annoyance of infrasonic noise that occurs at the work station located in offices are presented. The tests covered measurements of acoustic parameters specific for this type of noise and a survey conducted in the working environment and an experiment in laboratory conditions on a model of a work station. Proposed admissible value for workplaces when performing conceptual work that requires attention focus; equivalent G-weighted sound pressure level LGeq'Te over duration Te (Tee≤ 8h) can not exceed 86 dB. Additionally equivalent-continuous A-weighted sound pressure level LAeq,Te over duration Tee (Tee ≤8h) should not exceed 35-45 dB.
PL
W artykule omówiono prognozy na temat narastających zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy, opracowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Wśród narastających zagrożeń, w opracowanych dotychczas raportach Agencji wymieniono wybrane czynniki fizyczne, biologiczne, psychofizyczne i psychospołeczne oraz zagrożenia wieloma czynnikami łącznie. Przedstawiono także wyniki prognoz i priorytety badawcze w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.
EN
This article presents experts' forecast on emerging safety and health risks, prepared by the European Agency of Safety and Health at Work. The reports prepared so far by the Agency cover selected – physical, biological, psychophysical, psychosocial factors and multi-factorial – emerging risks. The results of the forecasts and research priorities for occupational safety and health are also presented.
PL
Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy w Polsce jest określony jako hałas, w którego widmie występują składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych. W Polsce ocenę narażenia na hałas ultradźwiękowy wykonuje się na podstawie (równoważnego i maksymalnego) poziomu ciśnienia akustycznego w tercjowych pasmach częstotliwości (o częstotliwościach środkowych z przedziału od 10 kHz do 40 kHz). W artykule przedstawiono: metodę pomiaru hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy, wartości dopuszczalne hałasu ultradźwiękowego oraz metodę oceny ryzyka zawodowego wynikającego z ekspozycji na hałas ultradźwiękowy. Zamieszczono również przykładowe wyniki pomiarów i oceny hałasu ultradźwiękowego na przykładowym stanowisku pracy.
EN
Ultrasonic noise at workstations in Poland is defined as broadband noise containing high audible and low ultrasonic frequencies. In Poland, the assessment of ultrasonic noise exposure is based on equivalent and maximum sound pressure level in the 1/3 octave band (the central frequencies are from 10 kHz to 40 kHz). This article presents a method of measuring ultrasonic noise at workstations, limit values of ultrasonic noise and a method of assessing occupational risk which is connected with exposure to ultrasonic noise. In this article, sample results of an assessment of occupational exposure to ultrasonic noise at a workstation are presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze stosowaniem organicznych związków metali przy produkcji i przetwarzaniu polichlorku winylu (PVC). Przedstawiono grupy i rodzaje organicznych związków metali, aktualnie stosowanych jako stabilizatory PVC, do produkcji określonych produktów użytkowych. Wyniki wstępnych pomiarów stężeń związków cynoorganicznych, stosowanych jako stabilizatory, w kilku wybranych procesach przemysłowych wskazują na obecność tych związków w środowisku pracy.
EN
In the paper some problems connected with using organic compounds of metals in PVC manufacturing and processing are presented. Some groups and kinds of organic metal compounds currently used as PVC stabilizers in manufacturing specific goods are presented. Results of preliminary measurements of the concentration of tinorganic compounds used as stabilizers in selected manufacturing processes indicate the presence of those compounds in the working environment.
PL
W artykule przedstawiono metody badania stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu pomieszczeń pracy oraz omówiono procesy, w których są emitowane największe ilości cząstek drobnych.
EN
This article presents methods of investigating concentrations of fine particles suspended in the air of working rooms and discusses the processes in which the largest numbers of fine particles are emitted.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.