Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmiana funkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Architektura wrocławskich obiektów straży pożarnej z przełomu XIX i XX w. ma dużą wartość estetyczną i jest świadectwem rozwoju myśli technicznej tej epoki. Z siedmiu przedwojennych remiz ocalały cztery, pełniące nadal pierwotną funkcję. Pomimo iż projektanci tworzyli te strażnice z uwzględnieniem najnowszych standardów, obecnie większość zastosowanych w nich rozwiązań technicznych stała się archaiczna, a uszkodzenia powstałe w czasach II wojny światowej i naturalne zużycie sprawiają, że stan techniczny budynków jest zły. Wymusza to konieczność prowadzenia remontów i przebudów usprawniających funkcjonowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych. Działania te mogą prowadzić do destrukcji ich zabytkowej struktury, czemu sprzyja skomplikowana sytuacja własnościowa oraz fakt, że obiekty te nie są wpisane do rejestru zabytków. W wielu europejskich miastach, gdzie pojawił się podobny problem, zdecydowano się na budowę nowych remiz i rewitalizację założeń historycznych. Przystosowuje się je do funkcji komercyjnych lub kultury, tworząc kameralne muzea, gdzie eksponowane są pojazdy i sprzęt gaśniczy, hydranty czy sygnalizatory pożarowe. Przeanalizowanie reprezentatywnych przykładów takich działań adaptacyjnych daje możliwość stworzenia scenariuszy przydatnych w przypadku wrocławskich strażnic, a w szczególności najbardziej wartościowego architektonicznie kompleksu przy ul. Gdańskiej.
EN
The architecture of Wroclaw fire stations at the turn of the 19th and 20th centuries has a high aesthetic value and is a testimony to the development of technical thought of this epoch. Of the seven pre-war stations, only four have survived and still perform their original function. Although designers created these fire stations with the latest standards, most of their technical solutions today are archaic, and the damage caused during World War II, the natural wear and tear resulting from long-term use make the technical condition of the buildings poor. This necessitates the need for repairs and remodeling to improve the functioning of rescue and firefighting units. These actions can lead to the destruction of their historical structure, which is conducive to complicated ownership situation and to the fact that these objects are not included in the register of monuments. In many European cities, where a similar problemarose, it was decided to build new stations and revitalize historical assumptions. They are then tailored to commercial or cultural functions, creating intimate museums, where vehicles, firefighting equipment, hydrants, and fire alarms are exhibited. The analysis of representative examples of such adaptation activities gives the possibility to create scenarios for the use of Wroclaws fire stations and, in particular, of the most architecturally valuable complex on Gdanska Street.
PL
W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego brane są pod uwagę głównie zagadnienia konstrukcyjne i przeciwpożarowe. W niektórych sytuacjach, ze względu na wymagania technologiczne produkcji, równie istotna staje się jakość cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych. Dotyczy to przede wszystkim obiektów, w których ważne jest utrzymanie odpowiedniej zawartości pary wodnej w powietrzu. W artykule przeanalizowano wpływ zmiany obciążenia wilgocią na ryzyko kondensacji powierzchniowej na węzłach konstrukcyjnych lekkiego stropodachu z systemem świetlików i sformułowano zalecenia ograniczające możliwość spływania kondensatu do wnętrza pomieszczeń produkcyjnych.
EN
In case of change of usage way for building object there are taken into account mostly construction and fire protection issues. However, in some situations because of production technological requirements equally essential becomes the humidity and thermal quality of external partitions. It involve first of all objects in which it is important to keep proper content of steam in air. In the article there is an analysis of humidity charge change influence on surface condensation risk on construction nodes of a light flat roof with a system of skylights and there are formulated recommendations for limiting the possibility for condensate flow into production rooms.
PL
W artykule przedstawiono trudności związane z realizacją procesu inwestycyjnego na przykładzie remontu i adaptacji secesyjnej kamienicy zmodernizowanej w 1907 roku przez olsztyńskiego przedsiębiorcę Ottona Naujacka, która w 1989 roku została wpisana do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego. Z uwagi na znaczącą wartość historyczną budynku podstawową zasadą we wszystkich pracach było maksymalne zachowanie istniejącej substancji zabytkowej.
EN
The article presents the difficulties related to implementation of the investment process, within a case study covering the restoration and adaptation works pertaining to a Art Nouveau tenement house, modernized in 1907 by an Olsztynia entrepreneur, Otton Naujack. The building has been entered, in 1989, into the register of objects of cultural heritage of the Warmian-Masurian Voivodeship. Due to the high historical value of the building, the basic principle implemented within all of the undertaken work, was to retain the historical substance of the building to the largest possible extent.
PL
W artykule został opisany proces przekształceń zabytkowych dworców kolejowych związany z ich modernizacją i adaptacją do nowych funkcji w świetle uwarunkowań prawnych, projektowych i realizacyjnych. Problematykę przedstawiono na przykładzie badanych obiektów powstałych w okresie międzywojennym na terenie II Rzeczypospolitej i zmodernizowanych po roku 2006. Zauważalny jest brak istotnych elementów procesu projektowego i wykonawczego takich, jak identyfikacja i ocena wartości zabytkowych, badanie historii i specyfiki obiektu oraz dokumentacja wprowadzanych zmian. Nie istnieje także koncepcja zarządzania zabytkowymi obiektami kolejowymi. W rezultacie wiele z wyremontowanych obiektów traci swój unikatowy charakter, atrybuty zabytkowych wartości, a także pierwotne funkcje. Wprowadzenie nowych funkcji sprawia zarządcom trudności, przez co niektóre dworce pozostają niezagospodarowane.
EN
The article describes the process of transformation of historic railway stations for the modernization and adaptation to new functions in the light of legal, design and realization issues. Problems are presented on the example of studied objects - stations created in the interwar period in Poland and modernized after 2006. The study showed lack of significant elements in the design and the executive processes, such as the identification and evaluation of historic values, study of history and character of the object and documentation of changes. There is also no concept of managing historic station buildings . As a result, many of the renovated objects will lose its unique character, the attributes of historic value and original function. The introduction of new functions seems problematic for managers, what makes some stations remain unoccupied.
PL
Jednym ze sposobów pozyskiwania powierzchni użytkowych w centrach miast jest adaptacja strychów kamienic. Zainteresowanie wzbudza możliwość wytworzenia mieszkań o niepowtarzalnym, indywidualnym charakterze przy stosunkowo niskich nakładach finansowych. Adaptację strychów w strefie śródmiejskiej można traktować także jako działanie w ramach zrównoważonego rozwoju w kierunku przekształceniowym, przeciwstawiającym się trendowi rozlewania się miast (urban sprawl). Liczne korzyści płynące z takiego działania pojawiają się zarówno w skali budynku jak i miasta. W praktyce, proces pozyskania i przekształcenia strychu na mieszkanie może okazać się długotrwały, a przede wszystkim złożony tak na płaszczyźnie formalnej jak i projektowej. Występujące uwarunkowania projektowe można podzielić na kilka zasadniczych grup obejmujących: stan techniczny budynku, uwarunkowania formalno-prawne, uwarunkowania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne. Pełne rozpoznanie istniejących uwarunkowań w ramach analizy przedprojektowej jest niezbędną podstawą optymalnego wyznaczenia założeń adaptacji. W artykule omówiono zagadnienia uwarunkowań projektowych na tle trzech przykładów adaptacji czterokondygnacyjnych kamienic w Rzeszowie, różniących się pod względem wymagań konserwatorskich: kamienicy przy ul. Kraszewskiego 1 leżącą w strefie ochrony konserwatorskiej, kamienicy przy pl. Śreniawitów 2 wpisaną do ewidencji zabytków i kamienicy przy ul. Grodzisko 3 wpisaną do rejestru zabytków. Podjęto kwestię ogólnych uwarunkowań projektowych związanych ze zmianą sposobu użytkowania, przedstawione zostały przyjęte założenia i rozwiązania adaptacji omawianych strychów w zakresie układów funkcjonalnych, stropów, więźby dachowej.
EN
One of obtaining ways of usable areas in city centers is an adaptation of attics of buildings. Interest is the ability to produce housing a unique, individual character at relatively low cost. Lofts adaptation in the downtown area can be treated as well as action in the framework of sustainable development, opposed to the trend of urban sprawl. Numerous benefits of such action appear both in the building and the city. In practice, the process of acquisition and conversion of loft on the apartment can be a long and complex, as at the formal as the design level. Existing conditions of design can be divided into several major groups, including: the technical condition of the building, the formal and legal level, considerations of architecture, construction, and plants . Full study of the existing conditions in the predesign stage is an essential foundation for an optimal designation of assumptions the adaptation. The article discusses of issues the design phase on three examples of adaptation four-storey tenement houses in Rzeszów, which differ in terms of monuments conservation requirements: the building at 1 Kraszewski Street lying in the zone of protection and conservation, the building at 2 Śreniawitów Square entered in the municipal files of monuments and building at 3 Grodzisko Street entered in the register of monuments. The article presents the general design considerations related to the change of using, assumptions and solutions to adapt these lofts in the field of function, ceilings and roof truss.
6
Content available remote Przebudowa stacji badawczej na terenie zakładu produkcji wody
PL
W artykule przedstawiono przebudowę konstrukcji żelbetowo-stalowego budynku technologicznego w zakładzie produkcji wody, w którym zmiany konstrukcyjne wynikły z nadania budynkowi funkcji stacji badawczej. Zaprezentowano sposób skonstruowania nowych stropów o dużej nośności, małym ciężarze i szybkim montażu oraz ich wbudowania w istniejącą konstrukcję budynku. Omówiono przebudowę budynku, która pozwoliła ograniczyć zakres prac rozbiórkowych, zachować maksimum starej substancji konstrukcyjnej oraz wyeksponować charakterystyczne elementy dawnej konstrukcji, wpasowane w nowy układ funkcjonalny. Podkreślono znaczenie przeanalizowania schematów statycznych elementów konstrukcyjnych, powstałych po przebudowie.
EN
The paper presents the reconstruction of reinforced concrete and steel technical building in water production plant. The structural changes in the building were caused by change of function into a research station. The paper presents way of constructing new ceilings of high load bearing capacity, low weight, fast assembly and their connection to the existing building. The discussion is presented about the reconstruction of the building, planned to limit the scope of the demolition work, maintain the maximum of structure and expose the characteristic visual elements of the old structure, fitted into a new functional system. The paper emphasizes the importance of change of static schemes of existing structural elements, changed during the reconstruction.
7
Content available remote Contemporary threats to selected palace-park complex of the Zamoyski Entail
EN
The Zamoyski Entail was the 4th entail to be created in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Its establishment is associated with Jan Zamoyski, Chancellor and Grand Crown Hetman. The Zamoyski family became the owners of the estates through its inheritance and purchase. They also erected their own residences, surrounded by park complexes. For example Klemensów founded by the 7th entailer Tomasz Zamoyski, Różanka on the Bug River with the no longer existent palace or the palace and park in Adampol, which currently houses a tuberculosis hospital. The purpose of the presented article is to present representative buildings of palace and park complexes of the entail as well as their spatial transformations especially resulting from defragmentation of garden complexes during the agrarian reform and the transition period. The research also analyses changes in ownership of palace and park complexes and their evolving functions. The article also attempts to describe the greatest threats, along with their characteristics and impact on the historic gardens belonging to the former Zamoyski Entail.
PL
Ordynacja Zamoyska była czwartą utworzoną na ziemiach Rzeczypospolitej. Jej powstanie wiąże się z osobą Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. Ród Zamoyskich stawał się właścicielem majątków w wyniku dziedziczenia, a także zakupów. Wznosił również własne siedziby, którym towarzyszyły założenia parkowe. Jednym z takich przykładów był Klemensów, fundacji VII Ordynata Tomasza Zamoyskiego, Różanka nad Bugiem z niezachowanym obecnie budynkiem pałacu czy zespół pałacowo-parkowy w Adampolu, na którego terenie mieści się obecnie szpital przeciwgruźliczy. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie reprezentacyjnych obiektów założeń pałacowo-parkowych Ordynacji oraz ich przekształceń pod względem przestrzennym – defragmentacji kompozycji ogrodowej w wyniku reformy rolnej i transformacji ustrojowej. Pod uwagę wzięte zostaną także zmiany własności zespołów pałacowo-parkowych oraz pełnionych przez nie funkcji. W artykule podjęto też próbę opisania największych zagrożeń wraz z ich charakterystyką oraz wpływem na historyczne ogrody wchodzące w skład dawnej Ordynacji Zamoyskiej.
PL
Artykuł prezentuje próbę wykorzystania energii odnawialnej (słonecznej) przy adaptacji Fary Gubińskiej na funkcje Centrum Kultury i Dialogu. Wieloletni proces ratowania i rewitalizacji późnogotyckiego kościoła doprowadził do przeprowadzenia konkursu urbanistyczno – architektonicznego mającego umożliwić wykorzystanie znajdującej się dziś w ruinie budowli fary przez mieszkańców miast Gubina i Guben. Gotycki kościół stanowi ważny element krajobrazu pogranicza polsko–niemieckiego. Wieloletnie badania dostarczyły wiedzy o licznych fazach powstawania i przebudowy budynku kościoła. Problem wprowadzania proekologicznych rozwiązań związanych z produkcją energii odnawialnej przy projektowaniu w obrębie zabytkowych budynków i zespołów jest tematem bardzo aktualnym. Polityka promowania rozwiązań proekologicznych coraz częściej wpływa na projektowanie konserwatorskie. Poszukiwania rozwiązań celem połączenia nowoczesnej technologii i zabytkowych wartości dają bardzo różnorodne rozwiązania. W przypadku koncepcji adaptacji średniowiecznej fary zabytkowe i architektoniczne wartości budowli wymusiły poszukiwanie nie ingerującego w bryłę budynku sposobu umiejscowienia instalacji paneli fotowoltaicznych (pod przeźroczystym pokryciem dachowym). Prezentowany eksperyment pokazał możliwość niestandardowego podejścia do próby połączenia nowoczesnych technologii z historyczną bryłą obiektu. Pomimo prób minimalizowania wpływu nowych instalacji na obiekt zabytkowy najlepszym rozwiązaniem pozostaje właściwe kształtowanie formy i poszukiwanie takiego programu funkcjonalnego dla obiektu, który wykorzysta jego atuty, oraz lokowanie zaawansowanych technologicznie funkcji poza obiektami zabytkowymi. Efekt wprowadzania do zabytkowych obiektów nowoczesnych, „proekologicznych” instalacji jest zwykle kontrowersyjny. Pytanie czy jest to właściwe rozwiązanie czy tylko chwilowa moda.
EN
The article presents an attempt to use renewable (solar) energy to the adaptation of the parish church in Gubin for the functions of Center for Culture and Dialogue. The long process of rescuing and revitalization of the late Gothic church led to an urban-architectural contest designed to allow the use of the ruined parish church by urban residents of Guben and Gubin. The Gothic church is an important element in the landscape of the Polish–German borderland. The issue of introducing eco-friendly solutions related to the production of renewable energy in designs of historic buildings and sites is very up-to-date. The policy of promoting ecological solutions increasingly affects restorative designs. The search for solutions to combine modern technology and historic values provides varied outcome. In the case of the concept of adaptation of the medieval parish church, historic and architectural values of the building necessitated the search for the way of positioning photovoltaic panels (under the transparent roof covering) not interfering with the body of the building. An attempt to minimize the impact of new technologies on the historical object is always a kind of compromise. The best solution remains to create a form and searching for proper functional program. This should use the advantages of certain object. A fine way out might be also to localize necessary advanced technologies outside the monument. The result of implementation of modern and so-called ecological installations is usually controversial. The question is, if this is a well solution or only temporary trend.
PL
Artykuł opisuje zmiany, jakie człowiek podejmuje w otoczeniu w momencie, kiedy opuszczone miejsca zaczynają być tylko smutnym wspomnieniem historii. Zapomniane, zamknięte w mieście tracą swego ducha. Pragnienie jego powrotu, w nieco odmienionej postaci i przy równoczesnym zachowaniu pierwotnego charakteru towarzyszy artystom już od wielu lat. Pozostaje zadać sobie tylko jedno pytanie: na ile jesteśmy w stanie ingerować w stan istniejący aby całość założenia nadal emanowała swoja indywidualnością?
EN
The article describes the changes the men-made environment, when abandoned places start to be only history's sad memory. Forgotten, locked in the city and losing its spirit. The desire for its return, in a slightly altered form while preserving its original character engages artists for many years. There is one question that needs to be asked: to what extent are we able to interfere with the existing state of the whole establishment so it doesn't lose its original individuality?
PL
Praca przedstawia technologię wykonywania mikropali iniekcyjnych i możliwości ich zastosowań w modernizacji obiektów przemysłowych i zabytkowych. Przeanalizowano dwa przykłady z praktyki projektowej autorów. Przedstawiono nietypowe zastosowanie mikropali przy zmianie funkcji z chłodni na obiekt produkcyjny w warunkach zmarzliny gruntu sięgającej do głębokości 5,0 m. Opisano również zastosowanie mikropali do wzmocnienia posadowienia, odspajającego się od elewacji, zabytkowego wykusza Sali Rajców Muzeum Miejskiego w Świdnicy.
EN
The work presents the technology of single micropiles, as well as the micropile groups and networks, and their typical applications. Two case studies were explored. The first case study contains the analysis of foundation of a new construction in place of the dissembled deep freezingmikropal iniekcyjny, przebudowa, zmiana funkcji
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.