Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 149

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nowelizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z uzyskiwaniem zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych na etapie projektowania obiektów budowlanych, koniecznej dla możliwości uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz ze zmianami w tym zakresie wprowadzonymi ostatnią nowelizacją ustawy Prawo budowlane.
EN
The article discusses the issues related to obtaining the consent of the architectural-construction administration body for a deviation from the technical-construction regulations at the stage of designing buildings, necessary for the possibility of obtaining a building permit, together with the changes in this respect introduced by the latest amendment to the Construction Law.
2
Content available remote Projekt budowlany w nowej formie
PL
W zaktualizowanej w grudniu 2019 r. normie PN-EN 13791 wprowadzono gruntowne zmiany w zasadach oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji. Przedstawiono jedno z dwóch zasadniczych zagadnień, dotyczące oceny betonu w konstrukcjach istniejących. Zwrócono uwagę na bardziej precyzyjne zasady dotyczące wyznaczania miejsca pomiarowego i koniecznych w jego obrębie punktów pomiarowych, a później na zasady szacowania wytrzymałości betonu w konstrukcji. W podsumowaniu zestawiono główne różnice między starą i nową wersją normy.
EN
The update of PN-EN 13791 announced in December 2019 introduces profound changes in the principles of concrete strength assessment in construction. This article presents one of the two main issues regarding the assessment of concrete in existing structures. Attention was drawn to more precise rules regarding the determination of the test region and necessary test locations points within it, and later to the principles of estimating the strength of concrete in a structure. The summary presents the main differences between the old and the new version of the standard.
PL
W artykule wskazano najczęściej spotykane nieprawidłowości i uchybienia w zakresie udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (tzw. zamówienia bagatelne) oraz zalecenia, których realizacja może zminimalizować ryzyko: nieefektywnego wydatkowania środków publicznych, niezapewnienia przejrzystości postępowań i wyboru wykonawców, nieuczciwej konkurencji i nierównego traktowania wykonawców oraz wystąpienia zjawisk o charakterze korupcyjnym [1].
EN
The article indicates the most common irregularities and deficiencies in the award of contracts with a value not exceeding the PLN equivalent of € 30,000 (the so-called “dematerialized contracts”) and recommendations whose implementation may minimize the risk of: ineffective spending of public funds, failure to ensure the transparency of proceedings and selection of contractors, unfair competition and unequal treatment of contractors and the occurrence of corrupt practices [1].
PL
Przedmiot opracowania odnosi się do nowelizacji prawa budowlanego z dnia 13 lutego 2020 r., które weszło w życie 19 września 2020 r. W artykule udzielono odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące zmian obejmujących strukturę projektu budowlanego. Zostały przedstawione nowe przepisy regulujące procedurę tworzenia i składania dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zasadniczym celem autorki było kompleksowe omówienie przepisów przejściowych oraz wykonawczych, w tym rozporządzenia do ustawy w przedmiotowym zakresie.
EN
The article answers key questions concerning planning permission in 2020’ amendment to the building law. The paper discusses the conditions and procedure of outline planning permission in Poland. The main aim of the author was to make through and comprehensive interpretation of current regulations and amandend ones.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z uzyskiwaniem zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych na etapie projektowania obiektów budowlanych, koniecznej dla możliwości uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz ze zmianami w tym zakresie wprowadzonymi ostatnią nowelizacją ustawy Prawo budowlane.
EN
The article discusses the issues related to obtaining the consent of the architectural-construction administration body for a deviation from the technical-construction regulations at the stage of designing buildings, necessary for the possibility of obtaining a building permit, together with the changes in this respect introduced by the latest amendment to the Construction Law.
PL
Opracowanie odnosi się do nowelizacji Prawa budowlanego z dnia 13 lutego 2020 r., która wejdzie w życie 19 września 2020 r. Jego zasadniczym celem jest omówienie, czym jest samowola budowlana, wskazanie przesłanek i trybu legalizacji. Analizie została poddana obecna procedura legalizacji. Przedstawiono także nową procedurę tzw. uproszczonej legalizacji samowoli budowlanej. Ponadto na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych wskazano nieścisłości popełnione przez ustawodawcę w omówionej nowelizacji.
EN
The article answers key questionas concerning the building lawlessness in 2020’ amendment to the building law. The paper discusses the conditions and procedure of lawless building legalisation in Poland. The main aim of the author was to make through and comprehensive interpretation of current regulations and amandend ones. It also discusses views expressed in administrative and judicial matters of unpermitted buildings.
PL
Kolejna nowelizacja ustawy Prawo telekmunikacyjne została przygotowana w celu umo żliwieniabardziej elastycznej gospodarki zasobami cz ęstotliwości w obliczu rosnącego popytu na zasoby oraz rozwoju nowych technologii. W czasie przygotowania referatu, nowelizacja została zaakceptowana przez Sejm i Senat a następnie przekazana do podpisu przez Prezydenta RP. Część przepisów wydaje się być korzystna dla rozwoju rynku, jednak niektóre zmiany budzą wątpliwości.
EN
Subsequent amendment to the Telecommunications Law has been prepared in order to allow more flexible spectrum management, facing growing demand for resources and development of new technologies. Currently, the bill has been adopted by both chambers of the Parliment and passed for approval of President of RP. Some changes seems to be convenient for the market, although several clauses raise concerns.
PL
Parlament zakończył prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, co oznacza konieczność dostosowania gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi do nowych rozwiązań prawnych.
PL
W formie komunikatu informacyjnego zapoznano z postanowieniami po raz drugi znowelizowanej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, podstawowego w Unii Europejskiej dokumentu prawnego inicjującego, promującego i wspierającego działania na rzecz rozwoju nowoczesnego, niskoemisyjnego, niskoenergochłonnego i energoefektywnego budownictwa.
EN
In the form of an information message, the provisions for the amended directive on the energy performance of buildings has been presented, i.e. the basic legal document in the European Union that initiates, promotes and supports activities for the development of modern, low-emission, low-energy and energy-efficient construction.
19
Content available Ocena betonu wg znowelizowanej normy. Cz.3
EN
In April 2014 the new Polish version of the standard covering concrete PN-EN 206:2014-04 was approved. In December 2016 it was superseded by the standard PN-EN 206+A1:2016-12. They replaced the standard PN-EN 206-1:2003 which had been present for more than 10 years. A cursory reading of the standard may suggest that the changes are insignificant. However, a deeper analysis shows that the rules of evaluation of conformity and evaluation identity testing have been expanded and significantly modified. What is more, the standard introduces issues related to self-compacting concrete SCC and concrete for geotechnical applications. Thus there are no separate volumes covering special concretes (eg. PN-EN 206-9 for SCC concrete) but the new content has been included in one volume number 206.
PL
1 czerwca 2017 r. weszła w życie Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona zmiany odnoszące się do postępowania administracyjnego. Nie każda zmiana może jednak zostać odniesiona do każdego szczegółowego postępowania. Niemniej jednak warto przedstawić najważniejsze kierunki dokonanej nowelizacji.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.