Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 214

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwiązanie konstrukcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
The present article relates to the subject of the relocation of buildings. It presents a historical background of operations of this type carried out in the past around the world, as well as in Poland. It goes on to discuss in more detail some pioneering structural and technological solutions used during the relocation of the Rogatka Grochowska (Grochowska tollgate) building, carried out in 1961 in Warsaw. The article’s main theme is the process of relocation of a historic building No. 15 within the old Norblin Factory in Warsaw, which took place during the final months of 2018. The article briefly presents the factory’s history. It also describes the assumptions of the related project, which covers the development of the old Norblin Factory. It discusses in detail the concept and the scope of the relocation of building No. 15, with the description of the structural and technical design related to this process. The progress of the relocation which took place in 2018 has been reported in detail.
PL
W artykule podjęto tematykę związaną z przemieszczaniem budynków. Przedstawiono tło historyczne tego typu operacji jakie miały miejsce na świecie, jak również na terenie Polski. Omówiono szerzej pionierskie rozwiązania konstrukcyjnej i technologiczne, które zastosowano podczas przesunięcia budynku Rogatki Grochowskiej, jaka miała miejsce w 1961 roku w Warszawie. Zasadniczym przedmiotem artykułu była operacja przesunięcia zabytkowego budynku nr 15 w starej Fabryce Norblina w Warszawie, która zrealizowano pod koniec 2018. Krótko scharakteryzowano historię fabryki. Przybliżono założenia inwestycji, obejmującą adaptację starej Fabryki Norblina. Szczegółowo omówiono koncepcję i zakres przesunięcia budynku nr 15, przedstawiając projekt konstrukcyjny i technologiczny dotyczący tej operacji. Zdano szczegółową relację z przebiegu przesunięcia obiektu dokonanego w roku 2018.
PL
Głównym powodem podjęcia tematu napraw i wzmocnień stropów drewnianych było napotkanie problemu znacznego ugięcia konstrukcji w budynku zabytkowym z 1887 roku. Strop ten wykazuje znaczne ugięcie, co stwierdzono podczas wizji lokalnej i wykonania odkrywek stropu. Dla przedstawienia stanu obecnego stropu w opracowaniu zamieszczono zdjęcia wykonane podczas wizji lokalnej. Ważnym aspektem opracowania są zagadnienia związane z tematyką zabytków, które dodatkowo generują warunki, do których należy się dostosować podczas prac remontowych. W celu przystosowania nośności ustroju do zadanych obciążeń zaprojektowano cztery warianty rozwiązania wzmocnienia konstrukcji.
EN
The main reason for taking up the topic of repairs and reinforcements of wood ceilings was the encountered problem of significant deflection of construction in a historic building from 1887. This ceiling shows a significant deflection, which was found during the on-site inspection and uncovering of the ceiling. In order to present the current state of the ceiling, photos taken during the on-site inspection have been included in the paper. An important aspect of the study is constituted by issues related to the subject of monuments which additionally generate conditions that need to be addressed during renovation works. In order to adapt the load-bearing capacity of the structure to the given loads, the four variants of construction reinforcement solution were created.
4
Content available remote Wybrane rozwiązania konstrukcyjne obiektów mostowych
PL
Węzeł stanowi trzypoziomową konstrukcję drogowo-mostową zlokalizowaną na przecięciu istniejącej drogi krajowej DK2 oraz przyszłej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW). Istotny element węzła stanowi dwuprzęsłowa estakada kablobetonowa. Omówiono zastosowane rozwiązania konstrukcyjne ustroju nośnego, podpór i posadowienia. Opisano przebieg prac projektowych i rozważane warianty przekroju przęsła. Skomentowano metodykę obliczeń statycznych obiektu.
EN
The road node is a three-level road and bridge structure located at the intersection of the existing DK-2 national road and the future Eastern Ring Road of Warsaw (WOW). An important element of the node is the two-span cable-concrete overpass. In the article applied structural solutions of the superstructure, supports and foundation are discussed. In addition the course of design works and variation of the span cross-section are described. In the paper the methodology of static calculations of the object is commented.
PL
Scharakteryzowano ogólnie rozwiązania cienkościennych konstrukcji powłokowych i tarczownicowych. Omówiono konstrukcję tarczownicową przekrycia nad wejściem do peronów przy Dworcu Głównym w Rzeszowie.
EN
In the paper thin-walled structures have been characterized generally. In detaii the thin-walled structure of the roof above the entrance to platforms at the Main Railway Station in Rzeszów has been discussed.
PL
Omówiono rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne kościoła z wieżą oraz podstawowe zagadnienia związane z realizacją. Podano informacje dotyczące robót wykończeniowych i instalacyjnych.
EN
Architectural solutions and contructions of a church with a tower and basic issues related to implementation, were discussed. Information regarding finishing and installation works were indicated.
PL
29 sierpnia 2019 r. oddano do użytkowania drugą nitkę nowego mostu Kościuszki w Nowym Jorku. W artykule scharakteryzowano tło historyczne tej budowy, a następnie szczegółowo omówiono projektowanie i wykonawstwo mostu. Główną uwagę poświęcono konstrukcji nośnej, w tym doborowi ustroju przęsła podwieszonego, pomostowi, dźwigarom i cięgnom systemu podwieszenia. Wyjaśniono poszczególne rozwiązania konstrukcyjne i porównano je z realizacją podobnego projektu mostu w Polsce.
EN
On August 29, 2019, the New York second new Kosciuszko Bridge crossing opened to traffic. The article briefly presents the origins of this project, followed by a detailed discussion of its design and construction. The discussion focuses on the superstructure and includes the selection and main features of the structural system, main span, its deck, and the stay-cable suspension system. It gives backgrounds of various design choices and comparisons to a similar bridge project Poland.
PL
Projektowany strop składa się z płyty żelbetowej monolitycznej na blachach trapezowych jako deskowaniu traconym, opartej na stalowych belkach drugorzędnych IPE 450, łączonych z podciągiem HEA 800. Opisano konstrukcję wzmocnienia istniejącego słupa żelbetowego i dodatkowych fundamentów. Przedstawiono analizę wariantową dwóch koncepcji belki drugorzędnej: jako belki stalowej o węzłach podatnych lub zespolonej z płytą żelbetową.
EN
Conception of additional floor in the shopping centre hall in the form of a mezzanine has been presented in the paper. The floor consists of reinforced concrete slab casted on the corrugated steel sheets considered as a permanent formwork, supported on secondary steel beams of IPE 450 section, connected to main beam of HEA 800 section. Proposed structural solution of existing columns strengthening and additional foundation was described. Alternative two conceptions of secondary beam as a steel beam with semi-rigid joints and composite steel-concrete beam were also analyzed.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne stosowane w stacjach wysokich napięć na terenie kraju. Przedstawiono stacje elektroenergetyczne 110 kV i określono ich rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Przeanalizowano stosowane w stacjach elektroenergetycznych 110 kV rozwiązania konstrukcyjne oraz technologie.
EN
In this paper, selected constructional and technological solutions used in High Voltage (HV) substations are shown. 110 kV substations in distribution grid are shown and their role in National Electric Power System (NEPS) is described. Constructional solutions and technologies ol HV substations are analysed.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące realizacji procesu budowy, stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologii w stacjach najwyższych napięć. Przedstawiono stacje elektroenergetyczne 400 i 220 kV i określono ich rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Omówiono uwarunkowania formalno-prawne realizacji budowy stacji najwyższych napięć. Przeanalizowano stosowane w stacjach elektroenergetycznych 400 i 220 kV rozwiązania konstrukcyjne oraz technologie.
EN
In this paper, selected aspects concerned realization of construction process, applied constructional solutions and technologies in Ultra High Voltage (UHV) power substations are shown. 400 and 220 kV power substations are shown and their role in National Electric Power System (NEPS) is described. Formal, legal conditionings of realization of construction of UHV power substations are described. Constructional solutions and technologies of 400 and 220 kV power substations are analyzed.
12
Content available remote 90 lat pierwszego na świecie drogowego kratownicowego mostu spawanego
PL
W 2019 r. mija 90 lat od oddania do eksploatacji pierwszego na świecie drogowego kratownicowego mostu spawanego nad rzeką Słudwią koło Łowicza. Jednocześnie w grudniu 2018 r. minęła 75 rocznica śmierci prof. Stefana Bryły, który był autorem projektu tego mostu. Z okazji tych rocznic, w artykule skrótowo przedstawiono działalność projektowo-konstrukcyjną profesora oraz szczegółowo omówiono historię mostu. Przedstawiono założenia projektowo-wykonawcze oraz rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. Omówiono również wyniki badań diagnostycznych przeprowadzonych w latach 1958 i 1960.
PL
W artykule przeanalizowano współczesne systemy elewacji z zastosowaniem przestrzeni wentylacyjnej, tj. elewacje podwójne typu DSF i elewacje wentylowane. Skupiono się na analizie współczesnej wiedzy z zakresu efektywności termicznej tych elewacji oraz wykorzystania ich w klimacie umiarkowanym ze względu na oszczędności energii. Przeanalizowano również możliwość dalszego rozwoju elewacji z zastosowaniem przestrzeni wentylacyjnej.
EN
The article analyzes contemporary facade systems with ventilation space i.e. double skin façades and opaque ventilated façades. The article analyzes contemporary knowledge of thermal efficiency of these façades and their use in a temperate climate due to energy savings. The possibility of further development of such elevations was analyzed.
15
PL
Bezpieczeństwo pracy w wykopach tymczasowych powinno być priorytetem, dlatego też obowiązujące przepisy i normy powinny być bezwzględnie przestrzegane. W artykule zawarta jest informacje na temat podstawowych zasad montażu i demontażu obudowy. Zwłaszcza wykorzystania rozpór w najczęściej używanej obudowie skrzynkowej. Znajomość tych zasad pozwala na bezpieczne i wydajne stosowanie obudów ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy rozporami ślizgowym a uchylnymi.
EN
Work safety in temporary excavations should be a priority, that is why all applicable regulations and standards should be strictly observed. The article contains information on casing assembly and disassembly process. Especially as regards the use of struts in the most widely used box casing. Such knowledge allows you to use casings that are safe and efficient, with special reference to the differences between sliding and tilting struts.
16
Content available remote Stropodachy nad halami basenowymi
PL
Omówiono wybrane aspekty projektowe, konstrukcyjne i obliczeniowe kratownicowego mostu kolejowego o rozpiętości 75,0 m nad rzeką Drawą km 87+819,20 linii kolejowej E59. Obiekt zaprojektowano zgodnie z normami PN-EN (eurokodami). Przedstawiono szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych mostu, metodykę obliczeń statycznych i wymiarowania elementów ustroju oraz wnioski z oceny dynamicznego zachowania się ustroju.
EN
The paper discussed selected aspects of design, construction and calculation of a truss railway bridge with a span 75.0 m above the river Drawa km 87 + 819,20 of the E59 railway line. This railway bridge was designed in accordance with the PN-EN (Eurocode) standard system. Moreover, details of bridge construction solutions, methodology of static calculations and designing of structure elements as well as conclusions from the assessment of the dynamic behavior of the structure were presented.
PL
Mosty kolei dużych prędkości to konstrukcje o bardzo wysokich wymaganiach w odniesieniu do sztywności, nośności i stabilności dynamicznej. Jednocześnie muszą być trwałe i charakteryzować się niskimi kosztami utrzymania, a także smukłe i estetyczne oraz dopasowane do otoczenia. Aby spełnić te wymagania, w ostatniej dekadzie w Niemczech opracowano i zbudowano nowe półintegralne i integralne mosty betonowe. Omówiono rozwój takich konstrukcji w Niemczech, a także technologię ich budowy. Przedstawiono także kierunki rozwoju w tej dziedzinie.
EN
High speed railway bridges (HSRB) are structures with extremely high requirements for stiffness, load bearing capacity and dynamic stability. At the same time, they have to be durable and require low maintenance costs. Additionally, they also need to be slender and aesthetic and fit to their environment. To meet all this requirements, a new generation of semi-integral and integral concrete bridges was developed and built during the last decade in Germany. In this contribution, the development of HSRB in Germany is firstly be introduced. Subsequently, this new generation of bridges is thoroughly discussed. Finally, this paper concludes with a short summary about the current situation and future trend of HSR bridges.
PL
Podstawowymi kryteriami projektowania budynku wysokiego są wytrzymałość (nośność), użytkowalność, komfort użytkowników oraz ekonomiczność. Omówiono rozwiązania konstrukcji zespolonych stosowanych obecnie coraz częściej w budynkach wysokich. Przedstawiono przykłady tego rodzaju budynków zrealizowanych bądź zaprojektowanych, scharakteryzowano rozwiązania elementów zespolonych (słupów, ścian, połączeń) oraz odniesiono się do przyszłości konstrukcji zespolonych.
EN
Basic factors in designing of tall buildings are safety, occupant’s comfort and economy. The application of composite construction in tall and super tall buildings is reaching presently more than 40% of total number of tall buildings. The paper describes various solutions applied in the structural systems of composite tall buildings. Several examples of recently erected tall buildings are mentioned and their structural systems are characterized (solutions of composite mega-columns, composite walls, connections). Trends for the future of composite construction in tall buildings are discussed.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.