Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Polish standards
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Odzież ciepłochronna w aspekcie zmian wymagań w normie PN-EN 342
PL
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi bezpieczne warunki pracy. W przypadku narażenia pracownika na szkodliwe oddziaływanie środowiska zimnego, pracodawca musi zapewnić mu odpowiednio dobraną ciepłochronną odzież, spełniającą wymagania zapisów normy PN-EN 342:2018-01. Z uwagi na istotne zmiany, jakie zostały wprowadzone w nowym wydaniu wymienionego dokumentu, w szczególności w aspekcie metodyki badań izolacyjności cieplnej z wykorzystaniem manekina termicznego, w artykule zamieszczono informacje nt. różnic pomiędzy wydaniami normy PN-EN 342 z 2006 r. oraz 2018 r. Wyjaśniono również pojęcia związane z oceną skuteczności ochrony odzieży przed zimnem.
EN
In accordance with the Polish law, employers are expected to provide employees with safe working conditions. In case of the possible exposure of the employees to the harmful influence of the cold environment, the employer has to provide them with properly selected protective clothing against cold, and in this instance "properly" equals meeting the requirements of PN-EN 342:2018-01. Due to significant changes that were introduced in the new edition of the above-mentioned document, in particular in relation to methodology of testing of thermal insulation with a use of a thermal manikin, the following publication contains Information about the differences between the editions of the PN-EN 342 standard from 2006 and 2018. The concepts related to the assessment of the performance of clothing protecting against cold were also explained.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza prowadzenia obliczeń statyczno-wytrzymałościowych prowadzonych zgodnie z polską normą oraz Eurokodami. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w przyjmowaniu obciążenia eksploatacyjnego, na różne podejście obu systemów norm do wyznaczania współczynnika dynamicznego tego obciążenia oraz na przyjmowaną wytrzymałość betonu na ściskanie. Artykuł wskazuje, że istnieje możliwość redukcji dynamicznej oddziaływania ruchomego przyjmowanego zgodnie z Eurokodem.
EN
The article describes in detail differences between various assumptions made in the two systems. Particular attention has been paid to the live load, the dynamic amplification factor and the design value of concrete compressive strength. The article indicates that there is a possibility for a dynamic reduction in live loads according to Eurocodes. The results are acceptable. Moreover, the author has proposed the αcc coefficient value.
3
Content available remote Norma EN-14509-2 – nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych
PL
W artykule omówiono wstępną wersję normy EN 14509-2, która określa wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych. W artykule wyjaśniono zakres normy EN 14509-2 i jej relację w stosunku do obowiązującej normy EN-14509. Dodatkowo przedstawiono kilka szczegółowych wymagań dla płyt stabilizujących elementy konstrukcyjne.
EN
This article presents a draft version of EN 14509-2, a standard that sets the requirements the sandwich panels used for stabilization of individual structural elements. The article explains the scope of EN 14509-2 and its relation to the existing standard EN-14509. Additionally, some specific requirements for structural element stabilizing panels are presented.
PL
Termin recepcja, zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN [1] oznacza „przyjmowanie lub przyswajanie sobie czegoś". W pracach filologicznych jest on używany często i chętnie w tytułach prac dotyczących przyjęcia książek czy też różnego typu publikacji analizowanych autorów przez czytelników w poszczególnych krajach. W tym artykule, który nie jest pracą filologiczną, termin recepcja jest używany w odniesieniu do europejskiej normy EN-752 (Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Drain and sewer systems outside buildings). Warto, a nawet trzeba zadać sobie pytanie na ile zapisy, czy może jeszcze ogólniej mówiąc filozofia projektowania i eksploatacji systemów kanalizacyjnych sformułowana w tej normie generalnie dla całego obszaru Europy jest przyjmowana, rozumiana i na koniec stosowana w Polsce? Pytanie to jest bardzo aktualnym, gdyż ostanie lata przyniosły olbrzymie inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy systemów kanalizacji zwłaszcza bytowo-gospodarczych, realizowane głównie w ramach Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) i współfinansowane znacząco ze środków europejskich.
6
Content available remote Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
PL
W artykule przedstawiono szczegółowo zmiany wprowadzone w znowelizowanej normie PN-EN 1504:2013 oraz zasygnalizowano planowane zmiany w pozostałych częściach normy PN-EN 1504. Podano informacje dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
EN
The article details the changes made to the amended standard PN-EN 1504:2013 and briefly indicates certain changes planned to be introduced in the remaining parts of PN-EN 1504. The article provides information on marketing the products and systems designed for protection and repair of concrete structures.
PL
Zgodność wymiarowa, powtarzalność wykonania oraz jednolity program badań to kluczowe zagadnienia, mające swoje odzwierciedlenie w ocenie wyrobów i zastosowanych rozwiązaniach praktycznych. Istotnym instrumentem spełnienia tych elementów są wymagania normalizacyjne, które w przypadku braku norm europejskich często definiowane są na poziomie norm krajowych. W artykule przedstawiono efekty prac normalizacyjnych Komitetu Technicznego 285 w zakresie definiowania wymagań technicznych dla dysz zraszających, stosowanych w maszynach i urządzeniach pracujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
EN
Dimensional consistency, testing repeatability and uniform testing schedule are the key issues in assessment of products and practical solutions. Standard requirements, which in the case of lack of European regulations are defined on the local national level, are the tool in proper assessment of products. The results of the standardization work of Technical Committee 285 in defining the technical requirements for the spraying nozzles used in the machines operating in underground mine workings are described.
8
Content available remote Quality evaluation of selected mustard available on the market
EN
Mustard paste is finely ground seeds of various species of mustard mixed with water, food acids and salt, sugar and various spices. It is commonly used condiment and on the market there can be found many of its types. Seven mustard paste type Sarepska were procured from the Tricity market and tested. The aim of this study was comparison of selected quality features. The content of sodium chloride, total acidity, dry matter content due to PN-A-86964 were analyzed. Additionally the color of the tested samples was determined using the CIE Lab method and the selected sensory features were rated. Studies have confirmed the differences in the quality of mustards, they meet most of the requirements of the standard, but their sensory evaluation was diverse.
EN
Investigations were carried out at timber storage sites (depots) on large-sized pine (110 pieces) and beech (130 pieces) wood from three forest districts within the territory of the Regional Directorates of the State Forests (RDSF) of Łódź, Lublin and Kraków. As a result of a comparison of both classification systems, it was proved that in the case of pine wood classified according to EU norms, the shares of the number of pieces and volume in classes B and C decreased, whereas they increased in class D when compared with Polish classification. Analogically, in the case of beech wood, a decrease in the share of the number of pieces and volume in classes A, B and D, and an increase in class C were recorded. Among the most common defects that influence the classification of both sorts of wood, open and burl knots as well as curvatures are recognised, while in the case of beech wood, shakes and galls (disease T stains) are encountered. The results of the classification determined differences in the wood value. According to the pricelists for wood standing in forest districts where the raw wood under investigation originated, it was established that the value of the pine wood classified according to the EU norm decreased by ca. 7.6% when compared with the value estimated using the Polish norm. The value of the beech wood was nearly identical in both cases, which was mainly due to the higher share of wood of class C and lower share of class D upon applying the EU standards, in comparison with the Polish classification system.
PL
Stosowanie Polskich Norm w budownictwie wodnym jest dobrowolne? Tak wynika z podsumowania tego ważnego artykułu. Zachęcamy do refleksji i uwag.
EN
Is the application of Polish standards in water construction voluntary? Such is the conclustion of this important article. We invite you to share your reflections and remarks.
12
Content available remote Efekty zastosowania eurokodów w obliczeniach szkieletu stalowego budynku
PL
Na przykładzie szkieletu stalowego budynku 2 4-kondygnacyjnego porównano procedury i rezultaty obliczeń metodą stanów granicznych według eurokodów i dotychczasowych norm polskich. Otrzymane z przykładu wnioski jakościowe i ilościowe mają znaczenie dla całej klasy konstrukcji stalowych, obejmującej szkielety budynków wielokondygnacyjnych.
EN
Procedures and results of calculation according to eurocodes and hitherto polish standards were compared each other on the example of an existing steel frame of 2 4 storey building. The quantitative and qualitative conclusion are relevant to entire steel structures class- they cover steel frames of tall buildings.
EN
Surface and underground elements of engineering constructions are made with materials such as steel, iron, reinforced concrete or concrete, ceramic brick and wood. Each material has its durability, tens of times greater than the ground itself. Construction materials used for object formation have specific characteristics and quite unified composition. When choosing certain material, the designer has its strength table values at aid. Construction design is only limited by two border states: load capacity and usability. The author of the article indicates that taking the complexity of ground into account, many types of these border states can be distinguished. Within geotechnical design Polish standard N-81/B-03020 applies, however soon the European standard, EUROCODE 7 will be introduced. The two standards have subtle differences which have been discussed.
14
Content available remote Ocena jakości wody pitnej w powiecie siedleckim
EN
Valuation of water quality needs estimating the value of all the physical, chemical and biological indicators. In the study it was shown the valuation of drinking water quality in Siedlce district which was made based on data coming from the period 2004-2006. The results of water examine come from the District Sanitary Epidemiological Station in Siedlce. The examined water was taken from 31 water-supplies in Siedlce district. In 2004 water coming from 14 water-supplies met its Polish standards. Whereas the number, frequency and amount of excess of acceptable standards rose in 2005 and 2006. In analysed period among physical parameters hue and turbidity were exceeded predominatingly whereas among chemical ones - manganese and iron. Biological indicators exceeding the acceptable standard most often are: total number of bacteria in 37°C (23 times) and number of bacteria coli group (17 times). Nitrites, taste, smell, conductivity and reaction are the parameters which did not exceed valid standards in any examined water-supply. The water-supplies with best water quality in which the indicators did not exceed the standards are Stok Lacki and Stasin.
15
Content available remote Wodorozcieńczalne wyroby lakierowe w świetle zagadnień normalizacyjnych
PL
Przedstawiono Polskie Normy na wyroby lakierowe wodorozcieńczalne do malowania drewna, tynków, betonu i stali z określeniem zakresu badań dla danego rodzaju wyrobu lakierowego. Podano również definicje wyrobów lakierowych stosując nazewnictwo zgodne z obowiązującą Polską Normą.
EN
Polish Standards concerning waterborne coatings applied on wood, plasters, concrete and steel as well as determination of the scope of testing for the specific kind of coating were presented. Definitions of coatings according to the names mentioned in Polish Standards were described.
PL
Szerokie wykorzystanie w praktyce usług inwentaryzacyjnych (budownictwo, architektura) metod naziemnego skaningu laserowego uświadomiło wszystkim zainteresowanym tą nową technologią konieczność weryfikacji dotychczasowych przepisów obowiązujących w istniejących instrukcjach technicznych. Zwłaszcza dotyczy to zagadnień standaryzacji ostatecznej postaci produktu jaki stanowi dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu w powiązaniu z obowiązującymi w Unii Europejskiej znowelizowanymi normami technicznymi opartymi o wdrożone normy serii ISO. Referat sygnalizuje wszystkie te aspekty w kontekście zaproponowanej metodyki w podejściu do rozwiązania zaistniałego problemu.
EN
The wide application of laser scanning for inventory purposes (housing, architecture) has convinced all the interested parties that the existing regulations, as specified in obligatory technical instructions, should be verified. This is particularly relevant to issues related to standardization of the final product, i.e., the inventory documentation of a site, combined with modified technical standards, based on the implemented ISO series, obligatory in the European Union. The paper discusses all those aspects in the context of the proposed methodology developed to solve the existing problems.
PL
W artykule przeprowadzono analizę wymagań dotyczących SELV i PELV zawartych w wybranych polskich normach oraz aktach prawnych obejmujących wymaganiami podziemia zakładów górniczych. Wskazano na trudności interpretacyjne, niejednoznaczność i niespójność tych wymagań. Przedstawiono praktyczne, konstruktorskie podejście do problemu i jego konsekwencje. Zaproponowano inne podejście do wymagań, którego celem jest osiągnięcie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku bezpośrednim i wskazano racjonalne przesłanki potwierdzające zasadność tak sformułowanych wymagań. Wskazano na konieczność zmian wymagań w tym zakresie w polskich normach dotyczących maszyn i urządzeń górniczych.
EN
In the article an analysis of requirements with respect to SELV and PELV has been made, which are contained in selected Polish standards and legal acts covering requirements with respect to underground mining companies. Indicated have been difficulties in the interpretation of these requirements, of their equivocalness and incoherence. Presented has been a practical, constructive approach to this problem and its consequences. Proposed has been a different approach to the requirements aimed at an effective protection against electric shock at direct touch and indicated have been reasonable premises which are confirming that such a formulation of the requirements is justified. Indicated has been the necessity of changing requirements in this respect in the Polish standards covering machines and mining equipment.
18
Content available remote Biopaliwa w normach ISO, EN i PN
PL
Przedstawiono aktualny (2006 r.) stan znormalizowania biopaliw w normach międzynarodowych (ISO), europejskich (EN) oraz polskich (PN). Zwrócono uwagę na rozbieżności w terminologii w zakresie biopaliw, stosowanej w normach oraz dokumentach prawnie obowiązujących. Sytuacja taka może prowadzić do licznych nieporozumień, co jest szczególnie groźne zwłaszcza na styku technika i gospodarka – fiskus. Postuluje się podjęcie działań zmierzających do nawiązania ścisłej współpracy miedzy instytucjami zajmującymi się biopaliwami, a także szerszą współpracę polskich ekspertów z Grupami Roboczymi (WG) ISO/TC 28 oraz CEN/TC 19, zajmującymi się problematyką normalizacji biopaliw.
EN
A review with 17 refs. covering the 2006 status attained in the standardization of biofuels, fatty acid ester as blending components, describing the biofuel and biomass notions, and showing biofuel definitions used in the standards to differ from those used in legal documents (e.g. EU Directives).
PL
W artykule podano zasady dopuszczania oceny kruszyw w oparciu o wymagania norm polskich wycofanych ze zbioru norm. Opisano stosowanie nowego systemu znakowania CE kruszyw w krajach Unii Europejskiej.
EN
In article, the principles for attestation of conformity of aggregates on the ground of withdraw polish standards are given. A new CE marking system of aggregates in EU countries are described.
PL
W opracowaniu autorzy przedstawiają stan prawny związany z harmonizacją norm polskich z normami unijnymi w obszarze wyposażenia drogi w odniesieniu do Dyrektywy 89/106/EWG, dotyczącej wyrobów stosowanych przy budowie i wyposażeniu dróg. Opracowanie obejmuje listę norm oraz metodologię dopuszczania wyrobów do stosowania zgodnie z europejskimi i polskimi regulacjami w tym zakresie.
EN
Present legal status with regard to harmonisation of Polish standards to European Union standards in the field of road equipment concerning directive 89/106/EWG, relating to materials used for road construction and equipment have been presented in the paper. The list of standards and methodology of articles permit for application according to European and Polish standards in this field have been also given.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.