Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sala dydaktyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Viewing conditions on worktops when writing in a hall lighted by electric lamps
EN
Multimedia projectors are used increasingly in academic centres and ensuring good visibility of the screen requires the limiting of light in classrooms. The purpose of the paper was to evaluate the quality of artificial general lighting on worktops used for writing in a didactic room. It was measured with full lighting and for three variants (degrees) of lighting dimmed during the display of a multimedia presentation. There were 24 measuring points set in the room and the intensity of the lighting was measured with a luxmeter. After setting the potentiometer half-way between the maximum and minimum level of lighting, which switched on automatically once the projector was on, the brightness at most of the measuring points was less than the required 500 Lx. With the minimum lighting for this mode, the visual discomfort was recorded in the students’ working areas. Therefore, a conclusion was made that didactic spaces with multimedia projectors should be additionally equipped with task lighting such as lamps fixed on every worktop used for note taking. Introducing smart lighting systems which facilitate dynamic collaboration of general and local lighting would help to improve viewing conditions in the room and reduce energy consumption of electric lamps.
PL
Natężenie oświetlenia ogólnego mierzono na ławkach w niewielkiej pracowni, czyli w polach zadań wzrokowych studentów. Jakość komfortu widzenia identyfikowano przy dwóch rodzajach oświetlenia: naturalnym i mieszanym. W przypadku naturalnego fotoklimatu w pustym audytorium stwierdzono przeszło dwukrotnie gorsze warunki widzenia na ławce tuż przy filarze międzyokiennym (207 Lx) – niż na dwóch pozostałych przy ścianie zewnętrznej (522 Lx i 483 Lx). Nie miał on jednak wpływu na warunki widzenia na stolikach przy ścianie z oknami oświetlanymi światłem mieszanym, zapewniającym jasność 1157 Lx, 1168 Lx oraz 1175 Lx.
EN
The general illumination intensity in a small studio was measured on benches, i.e. in the fields of visual tasks of students. The quality of visual comfort was identified with two types of lighting: natural and mixed. With a natural photoclimate in an empty auditorium found more than double lowering of visual conditions on the bench located next to the window pillr (207 Lx) – compared to the two other measuring stands in the row by the external wall (522 Lx and 483 Lx). Window pillar did not have the slightest effect on the vision conditions on the tables near the wall with the windows with the mixed lighting. The brightness was then fairly even and amounted to 1157 Lx, 1168 Lx and 1175 Lx.
PL
Celem pracy była ocena kształtowania się jasności na ławkach ustawionych w narożach akademickiej sali dydaktycznej w porównaniu do stojących w środkowej części pomieszczenia przy oświetleniu naturalnym, sztucznym i mieszanym. Badania przeprowadzono w stosunkowo małej pracowni z dwoma dużymi oknami, zorientowanymi na południową stronę świata. Pomieszczenie wyposażone było w lampy typu świetlówki. Sondę luksomierza ustawiano na blatach ławek, czyli w płaszczyźnie roboczej, w której studenci wykonywali operacje typu pisanie lub kreślenie. Nie stwierdzono bardziej niekorzystnych wartości natężenia oświetlenia na ławkach znajdujących się w narożach audytorium przy jego oświetleniu w sposób naturalny, za pomocą elektryczności oraz w przypadku łącznego wykorzystania okien i lamp do uzyskania komfortu wizualnego we wnętrzu. Jednak dla uzyskania bardziej uogólnionych wyników badań należałoby wykonać podobne pomiary w pomieszczeniu dydaktycznym o dużo większej powierzchni i z większą ilością ławek.
EN
The aim of this study was to evaluate formation of brightness on benches in corners of didactic room compared to benches in center of the room at natural lighting, artificial and mixed. Researches were conducted in small lab with two large windows oriented to the south side of the world. The room was equipped with a fluorescent lamp. The probe of the light meter set on benches that is, in a working plane where students wrote and scrabbled. Not found more adverse illuminance on benches in corners of the lab at natural lighting, artificial and mixed. However, to obtain more generalized findings should perform similar measurements in bigger didactic room with more benches.
PL
Zamieszczono wyniki badań parametrów jakości powietrza w pomieszczeniach dydaktycznych różnej wielkości. W pomieszczeniach, w których realizowany jest proces dydaktyczny z udziałem dużych grup studentów, powinien być zapewniony odpowiedni komfort klimatyczny, na który mają wpływ przede wszystkim: temperatura oraz wilgotność powietrza, jakość fizyczna i biologiczna powietrza, koncentracja CO2. W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano, iż w pomieszczeniach dydaktycznych nie powinno się stosować wentylacji grawitacyjnej. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono współczynniki emisji CO2 przez studentów umożliwiające określenie parametrów pracy systemu wentylacji gwarantujące zapewnienie jakości powietrza w salach dydaktycznych.
EN
Poor ventilation of didactic rooms can interfere with students’ ability to concentrate and even cause them to suffer headaches. This is a significant issue as the ventilation systems of most lecture buildings in Poland do not provide proper air exchange. This paper presents findings of research on air parameters research in the didactic rooms of various sizes. Rooms for classes should ensure climatic comfort i.e. proper humidity and air temperature, physical and biological air quality, and low concentration of carbon dioxide. The research suggested that natural ventilation should not be used, and further research was done after the upgrading of ventilation systems and installation of exhaust fans. The coefficients of carbon dioxide emissions by one student depend on the number of people and size of the room were calculated. Designated coefficients will be used in the algorithm for determining the parameters of the fans in the ventilation system of the classrooms and lecture halls.
EN
Poor ventilation of didactic rooms can interfere with students’ ability to concentrate and even cause them to suffer headaches. This is a significant issue as the ventilation systems of most lecture buildings in Poland do not provide proper air exchange. This paper presents findings of research on air parameters research in the didactic rooms of various sizes. Rooms for classes should ensure climatic comfort i.e. proper humidity and air temperature, physical and biological air quality, and low concentration of carbon dioxide. The research suggested that natural ventilation should not be used, and further research was done after the upgrading of ventilation systems and installation of exhaust fans. The coefficients of carbon dioxide emissions by one student depend on the number of people and size of the room were calculated. Designated coefficients will be used in the algorithm for determining the parameters of the fans in the ventilation system of the classrooms and lecture halls.
PL
W artykule zamieszczono wyniki badań parametrów powietrza w pomieszczeniach dydaktycznych różnej wielkości. W pomieszczeniach, w których realizowany jest proces dydaktyczny z udziałem dużych grup studentów, powinien być zapewniony odpowiedni komfort klimatyczny, na który mają wpływ przede wszystkim: temperatura oraz wilgotność powietrza, jakość fizyczna i biologiczna powietrza, koncentracja CO2. W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano, iż w pomieszczeniach dydaktycznych wentylacja grawitacyjna nie powinna być wykorzystywana. Po modernizacji pomieszczeń i zainstalowaniu w systemach wentylacji wentylatorów wyciągowych dokonano pomiarów, na podstawie których wyznaczono współczynniki empiryczne emisji CO2 przez studentów, uzależnione od kubatury pomieszczeń i liczby osób. Współczynniki te uwzględniono w algorytmie wyznaczającym parametry pracy wentylatorów w systemie wentylacji.
PL
Celem pracy była analiza rozwiązań architektonicznych oświetlenia naturalnego sali dydaktycznej, kształtujących warunki widzenia podczas prowadzenia zajęć akademickich. W serii pomiarów wykonanych w warunkach bez zacieniania stołów tylko na jednym stanowisku jasność przekraczała wymagane dla sal wykładowych 500 Lx. Sporządzanie notatek przez słuchaczy spowodowało zmniejszenie się natężenia oświetlenia na blatach średnio o 58%. Zatem jakość środowiska wewnętrznego w aspekcie fotoklimatu w badanym pomieszczeniu oświetlonym tylko w sposób naturalny była nieodpowiednia.
EN
The aim of this study was to analyze architectural solutions of natural lighting in the teaching room, which shape conditions of view during academic classes. In a series of measurements, which were made in conditions without shading of tables, only at one place the required brightness for classrooms exceeded 500 Lx. Taking notes by students caused decreasing light intensity on the tops an average of 58%. Therefore, indoor environmental quality in area of photo-climate in the tested room only with natural lighting was inappropriate.
PL
W artykule omówiono zagadnienia komfortu cieplnego osób w budynkach szkolnych. Scharakteryzowano obiekt przed termomodernizacją, w którym przeprowadzone zostały pomiary podstawowych parametrów powietrza i badania ankietowe dotyczące komfortu użytkowników.
EN
The article shows the issues related to the thermal comfort of students in school buildings. There was presented the characteristic of the object before thermal modernization, where the tests were carried out and the data of surveys was collected.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z jakością powietrza wewnętrznego. Zaprezentowano wyniki pomiarów podstawowych parametrów powietrza, takich jak temperatura, wilgotność i stężenie dwutlenku węgla, w salach lekcyjnych.
EN
The article shows issues related to indoor air quality. The results of the measurement of air parameters such as temperature, humidity and carbon dioxide levels in classrooms were presented.
PL
W referacie przedstawiono analizy wyników badań mikroklimatycznych przeprowadzonych w wielkokubaturowych salach dydaktycznych placówki zamiejscowej Politechniki Warszawskiej w Płocku. Oceniono stan termiczno-wilgotnościowy badanych pomieszczeń w kontekście komfortu cieplnego.
EN
The report presents the analysis of the findings of the research into microclimate in large capacity teaching halls in off-campus unit of Warsaw University of Technology in Płock. The thermic and humidity conditions of examined rooms have been estimated in the context of thermal comfort.
PL
Niewielkie stężenie dwutlenku węgla w powietrzu jest naturalnym stanem powietrza. Zbyt duże jego stężenie w powietrzu może mieć negatywne skutki dla zdrowia. Dopuszczalne stężenie dwutlenku węgla zalecane przez europejski oddział Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w salach dydaktycznych (jak i we wszystkich pomieszczeniach o przeznaczeniu ogólnym) wynosi 1000 ppm.
EN
A small concentration of carbon dioxide in the air is the natural state of the atmosphere. Too large concentration may have negative effects on health. The permissible concentration of carbon dioxide, recommended by the European branch of the World Health Organization (WHO) in the classrooms (as well as in all areas of general-purpose), amounts to 1000 ppm . A small concentration of carbon dioxide in the air is the natural state of the atmosphere. Too large concentration may have negative effects on health. The permissible concentration of carbon dioxide, recommended by the European branch of the World Health Organization (WHO) in the classrooms (as well as in all areas of general-purpose), amounts to 1000 ppm.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.