Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Roman cement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Decorative multicomponent cements for finishing mortars
EN
The paper is devoted to the research of decorative multicomponent cements and Roman cement for finishing mortars that are characterized by improved quality parameters. The use of fine mineral additives allows to obtain multicomponent low energy consumption cements. The chemical composition of multicomponent cement is similar to Roman cement. XRD and SEM carried out on cement paste allow the identification of the AFm and AFt type phases as hydration products responsible of the flash setting typical to multicomponent cement. The results of physical and mechanical properties of multicomponent cement and Roman cement are shown. The use of decorative multicomponent cement is an alternative solution, suitable for restoration, finish works and to decorate facades.
PL
Artykuł przedstawia rozwój i badania dekoracyjnych wieloskładnikowych cementów oraz cementu romańskiego do zapraw tynkarskich, które cechują lepsze parametry jakościowe. Stosowanie drobnoziarnistych dodatków mineralnych pozwala na uzyskanie wieloskładnikowych cementów zawierających niższą ilość klinkieru. Skład chemiczny cementów wieloskładnikowych jest podobny do składu cementu romańskiego. Identyfikację faz AFm i AFt przy hydratacji wieloskładnikowych cementów prowadzono metodami XRD i SEM. Podano wyniki fizycznych i mechanicznych właściwości cementów wieloskładnikowych oraz cementu romańskiego. Zastosowanie dekoracyjnego cementu wieloskładnikowego jest alternatywą i nadaje się do renowacji, prac wykończeniowych oraz do dekoracji elewacji budynków.
EN
In article are shown examples allow confirming that Roman cement was widely used in Lviv in the second part of the 19th century while erecting the public and residential buildings. The creating and develop a program on research, preservation and restoration of historical and architectural monuments, on which the architectural and ornamental finishing of facades was carried out with application of Roman cement is proposed.
PL
W artykule przedstawiono przykłady potwierdzające, powszechne zastosowanie cementu romańskiego we Lwowie w drugiej połowie 19 wieku podczas wznoszenia budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych. Uzasadnia się konieczność tworzenia i rozwijania specjalnego programu skierowanego na inwetaryzacja i badania obiektów, sprecyzowanie metody konserwacji i restauracji architektonicznych zabytków, posiadających elementy architektoniczne i dekoracyjne wykonane z cementu romańskiego.
PL
Wapienne spoiwo, kompozycja podobna do rzymskich cementów, było zsyntetyzowane w temperaturach 900, 1000, 1100 [stopni]C używając węglanu wapnia (odczynnik) i surowców gliniastych (kaolin lub glina, glina kamionkowa, odpowiednio do składu chemicznego i mineralogicznego). Aby regulować czas wiązania użyto gipsu. Otrzymane spoiwa zostały użyte do przygotowania zaprawy murarskiej, gdzie stosunek spoiwa do kruszywa wynosił 1 do 3. Wypełniaczem był piasek kwarcowy o wielkości ziarna mniej niż 1 mm. Dla tych zapraw murarskich określono: wytrzymałość na zginanie i na ściskanie, gęstość, otwartą porowatość. Wytrzymałość na ściskanie zapraw murarskich, testowana po 65 dniach, zależnie od typu surowca, użytej gliny i temperatury wypalania spoiwa, wynosiła w zakresie 3,8 - 33 MPa. Najwyższa wytrzymałość została uzyskana dla spoiwa na bazie kaolinu, przy wypalaniu w temperaturze 900 [stopni]C i z dodatkiem gipsu. Kolor wypalonych spoiw zmieniał się od ceglastej czerwieni do kremowego.
EN
Lime binder, a composition similar to the Roman cements was synthesized at temperatures of 900,1000, 1100 [degrees]C using calcium carbonate (reagent) and clayey raw materials (kaolin, or clay, stoneware clay, depending on their chemical and mineral composition). Gypsum was used to adjust setting time. The obtained binders were used to prepare mortar, where the ratio of binder to the aggregate was 1 to 3. The filler was quartz sand of grain size less than 1 mm. For the mortars the following features were determined: bending strength and compressive strength, density, open porosity. Compressive strength of mortars, tested after 65 days, depending on the type of raw material, the clay used and the temperature of burning of binders, ranged 3.8 - 33 MPa. The highest strength was obtained for the kaolin-based binder, burned at the temperature 900[degrees] C and with an addition of gypsum. The color of burned binders changed from brick red to cream-white.
4
Content available Przeszłość i przyszłość cementu romańskiego
PL
Cement romański, naturalne spoiwo hydrauliczne opatentowane przez Josepha Parkera w 1796 roku, dzięki stosunkowo łatwej i szybkiej produkcji, wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych oraz pięknej, ciepłej barwie, idealnie nadawał się do kształtowania elewacji budowli za pomocą różnego rodzaju elementów architektonicznych i dekoracyjnych. Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie (OMMB) opracował technologię produkcji cementu romańskiego w piecu obrotowym i wprowadził materiały wytwarzane na jego bazie na rynek konserwatorski. Dzięki temu uzyskano możliwość właściwego odnawiania zabytkowych obiektów za pomocą produktu, który wiernie odpowiada materiałowi historycznemu i pozwala na zachowanie, a niekiedy nawet uchronienie od całkowitego zniszczenia, oryginalnych tynków, detali architektonicznych i zdobień.
EN
Roman cement, a natural, hydraulic binder, invented by Joseph Parker in 1796, thanks to its relatively easy and quick production, high resistance to weather conditions and nice colour was ideal to form buildings' elevations with different architectural elements and decorations. Mineral Building Materials Branch in Cracow (MBMB) worked out the technology of Roman cement production in rotary kiln and started the production for conservation market. Thanks to it conservators now have a possibility to renovate historical buildings with a product, which faithfully corresponds to historical material and gives an opportunity to preserve and sometimes even to save from total destruction original plasters, architectural details and decorations.
5
Content available remote Współczesny cement romański i jego właściwości
PL
W artykule omówiono możliwości wytwarzania w Polsce (w Zakładzie Doświadczalnym OMMB w Krakowie) współczesnego cementu romańskiego o właściwościach podobnych do historycznego materiału. Omówiono właściwości uzyskanego materiału, porównując je z właściwościami podobnego produktu austriackiego. Przedstawiono przykłady zastosowania tego materiału do rekonstrukcji budynków zabytkowych w Krakowie.
EN
In the paper the possibilities of production of the roman cement In Poland (In Research Centre of Building Materials in Krakow) were shown. The roman cement is produced by calcinations of marls. The properties of the produced Polish roman cement are presented and the comparison with Austrian calcinated marl is given. Some examples of application of this material for historical building renovation in Cracow are also included.
PL
W poprzedniej części (1/2008) opisano historię powstania i rozwoju cementu romańskiego oraz współczesną technologię jego wytwarzania. Niniejszy artykuł przedstawia właściwości polskiego cementu romańskiego, jego dzień dzisiejszy i przyszłość, odlewy architektoniczne, renowację i konserwację historycznych zapraw romańskich, współczesną renowację budowli wzniesionych w technologii cementu romańskiego w Krakowie.
PL
W rozwoju cywilizacji materiały budowlane od zarania dziejów zajmowały jedno z najbardziej eksponowanych miejsc. Od początku ludzkości były one stosowane do budowy obiektów mieszkalnych, sakralnych oraz inżynieryjnych. Jedno z kluczowych miejsc, wśród tych materiałów zajmują materały wiążące, wśród nich cement, znany jako materiał budowlany od okresu, w którym człowiek zaczął używać ognia. W artykule zawarto historię powstania i rozwoju cementu romańskiego, przedstawiono współczesną technologię wytwarzania, opisano rozwiązania technologiczne produkcji cementu romańskiego w OMMB w Krakowie. W numerze 2/08 magazynu ukaże się II część artykułu. W niej m.in. o właściwościach polskiego cementu romańskiego oraz dzień dzisiejszy i przyszłość cementu romańskiego.
8
Content available remote Produkcja i zastosowanie cementu romańskiego
PL
Cement romański to materiał uzyskiwany z margli ilastych - skał wapiennych z dodatkiem materiałów ilastych. Skały te wypala się poniżej temperatury zeszklenia, a następnie mieli na mączkę.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.