Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wycena nieruchomości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The subject of the considerations presented in the article is the question of the criteria according to which the comparables, in the market value estimating process, should be selected. As the most important in the selection of comparative properties, the factor of similarity in relation to the subject property (measured by the Euclidean distance) was considered. As the key issue, the similarity assessment criterion and the influence of the adopted critical value of this criterion on the accuracy of estimates were chosen. The analysis of the above was carried out with taking into account the role of the significance of independent variables (measured by their correlation with the vector of the dependent variable). The results of the simulation tests carried out in the variants set by the criteria adopted were presented. On this basis, it has been shown that there is a potential most relevant solution in the collection of obtainable estimation results. This solution corresponds with the smallest sum of the differences of model prices (accepted as known) and corresponding estimates. The found minimum occurs for a specific layout of the above criterion values only.
EN
The scope of the examination of the actual condition, and the examination of the legal status of real estate property has long raised practical doubts and dilemmas. In particular, the issue of the expert’s obligation to take into account irregularities in construction proceedings raises a number of reservations. In the first part of the article, the concept of illegal construction works (performed without a building permit) had been presented; the duties of the appraiser provided for in the Real Estate Management Act were listed; the consequences of illegal construction works performed without a building permit, and other defects in the construction process were described, as well as difficulties in determining whether a given object had in fact been illegally constructed. Examples of decisions and permits issued in the construction process and their significance for the property appraiser were discussed. The second part of the article analyses the impact of the building permit on the price of the real estate property and discusses the scope of the obligation for the property appraiser to examine the compliance of the valued property with building regulations. Examples of bank’s requirements for property appraisers are indicated, and the problem of the practical significance of clauses included in real estate appraisal reports are presented. The discussion of all the above issues concludes with a summary. As a rule, a real estate property appraiser is not a person authorized to assess whether a given object, in whole or in part, has been built or is being used in accordance with building regulations. The appraiser, due to the statutory duty to exercise special diligence appropriate to the professional nature of his or her activities, is required to collect and use all necessary and available data on the given real estate property. If a discrepancy is found in the analysed documentation, the appraiser should mention it in the report. The appraiser is neither entitled nor obliged to determine the causes of the discrepancies. The indicated circumstances justify the inclusion in the report a clause that the valuation of the property in question may change due to discrepancies revealed, or proceedings being conducted. Failure to provide relevant information and reservations may justify the expert’s liability under the applicable provisions of the Civil Code.
PL
Zakres badania stanu faktycznego oraz badania stanu prawnego nieruchomości od dawna budzi wątpliwości praktyczne. W szczególności wątpliwości wywołuje kwestia obowiązku uwzględniania przez rzeczoznawcę nieprawidłowości w postępowaniu budowlanym. W pierwszej części przedmiotowego artykułu przybliżone zostało pojęcie samowoli budowlanej, wskazane zostały obowiązki rzeczoznawcy przewidziane w ustawie o gospodarce nieruchomościami, przedstawione zostały konsekwencje samowoli budowlanej i innych wad procesu budowlanego oraz zasygnalizowane zostały trudności związane z określeniem, czy dany obiekt stanowi taką samowolę. Omówione zostały przykładowe decyzje wydawane w procesie budowlanym i ich znaczenie dla rzeczoznawcy majątkowego. W drugiej części artykułu dokonana została analiza wpływu pozwolenia na budowę na cenę nieruchomości oraz omówiona została kwestia zakresu obowiązku badania przez rzeczoznawcę majkowego zgodności wycenianej nieruchomości z przepisami budowlanymi. Wskazane zostaną także przykładowe wymagania stawiane rzeczoznawcom majątkowym przez banki oraz przybliżony zostanie problem praktycznego znaczenia klauzul zamieszczanych w operatach szacunkowych. Całość rozważań zakończona została podsumowaniem. Co do zasady rzeczoznawca majątkowy nie jest osobą uprawnioną do oceny czy określony obiekt w całości lub części został wybudowany lub jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Rzeczoznawca z uwagi na ustawowy obowiązek zachowania szczególnej staranności właściwej dla zawodowego charakteru jego czynności ma obowiązek zgromadzić i wykorzystać wszelkie, niezbędne i dostępne dane o nieruchomościach. W przypadku wykrycia rozbieżności w analizowanej dokumentacji rzeczoznawca powinien uczynić o tym wzmiankę w operacie. Rzeczoznawca nie jest uprawniony ani zobowiązany do ustalania przyczyn zaistniałych rozbieżności. Wskazane okoliczności uzasadniają zamieszczenie w operacie klauzuli, że wycena przedmiotowej nieruchomości może ulec zmianie z uwagi na wykryte rozbieżności, czy też prowadzone postępowania. Brak zamieszczenia stosownych informacji i zastrzeżeń może uzasadniać poniesienie przez rzeczoznawcę odpowiedzialności cywilnej na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.
EN
The scope of the examination of the actual condition, and the examination of the legal status of real estate property has long raised practical doubts and dilemmas. In particular, the issue of the valuation expert’s obligation to take into account irregularities in construction proceedings raises a number of reservations. In the first part of the article, the concept of unauthorized construction works (performed without a building permit) is presented; the duties of the appraiser provided for in the Real Estate Management Act are listed; the consequences of unauthorized construction works performed without a building permit, and other defects in the construction process are described; as well as difficulties in determining whether a given object has in fact been unauthorizedly constructed. Examples of decisions and permits issued in the construction process and their significance for the property appraiser were discussed. The second part of the article analyses the impact of the building permit on the price of the real estate property and discusses the scope of the obligation for the property appraiser to examine the compliance of the valued property with building regulations. Examples of bank’s requirements for property appraisers will also be indicated, and the problem of the practical significance of clauses included in real estate appraisal reports will be presented. The discussion of all the above issues concludes with a summary. As a rule, a real estate property appraiser is not a person authorized to assess whether a given object, in whole or in part, has been built or is being used in accordance with building regulations. The appraiser, due to the statutory duty to exercise special diligence appropriate to the professional nature of his or her activities, is required to collect and use all necessary and available data on the given real estate property. If a discrepancy is found in the analysed documentation, the appraiser should mention it in the report. The appraiser is neither entitled nor obliged to determine the causes of the discrepancies. The indicated circumstances justify the inclusion in the report a clause that the valuation of the property in question may change due to discrepancies revealed, or proceedings being conducted. Failure to provide relevant information and reservations may justify the expert’s liability under the applicable provisions of the Civil Code.
PL
Zakres badania stanu faktycznego oraz badania stanu prawnego nieruchomości od dawna budzi wątpliwości praktyczne. W szczególności wątpliwości wywołuje kwestia obowiązku uwzględniania przez rzeczoznawcę nieprawidłowości w postępowaniu budowlanym. W pierwszej części przedmiotowego artykułu przybliżone zostało pojęcie samowoli budowlanej, wskazane zostały obowiązki rzeczoznawcy przewidziane w ustawie o gospodarce nieruchomościami, przedstawione zostały konsekwencje samowoli budowlanej i innych wad procesu budowlanego oraz zasygnalizowane zostały trudności związane z określeniem, czy dany obiekt stanowi taką samowolę. Omówione zostały przykładowe decyzje wydawane w procesie budowlanym i ich znaczenie dla rzeczoznawcy majątkowego. W drugiej części artykułu dokonana została analiza wpływu pozwolenia na budowę na cenę nieruchomości oraz omówiona została kwestia zakresu obowiązku badania przez rzeczoznawcę majkowego zgodności wycenianej nieruchomości z przepisami budowlanymi. Wskazane zostaną także przykładowe wymagania stawiane rzeczoznawcom majątkowym przez banki oraz przybliżony zostanie problem praktycznego znaczenia klauzul zamieszczanych w operatach szacunkowych. Całość rozważań zakończona została podsumowaniem. Co do zasady rzeczoznawca majątkowy nie jest osobą uprawnioną do oceny czy określony obiekt w całości lub części został wybudowany lub jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Rzeczoznawca z uwagi na ustawowy obowiązek zachowania szczególnej staranności właściwej dla zawodowego charakteru jego czynności ma obowiązek zgromadzić i wykorzystać wszelkie, niezbędne i dostępne dane o nieruchomościach. W przypadku wykrycia rozbieżności w analizowanej dokumentacji rzeczoznawca powinien uczynić o tym wzmiankę w operacie. Rzeczoznawca nie jest uprawniony ani zobowiązany do ustalania przyczyn zaistniałych rozbieżności. Wskazane okoliczności uzasadniają zamieszczenie w operacie klauzuli, że wycena przedmiotowej nieruchomości może ulec zmianie z uwagi na wykryte rozbieżności, czy też prowadzone postępowania. Brak zamieszczenia stosownych informacji i zastrzeżeń może uzasadniać poniesienie przez rzeczoznawcę odpowiedzialności cywilnej na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.
EN
This publication is a case study on the analysis of the level of detail of the selected Local Spatial Information System in Poland, in terms of the content of databases and the possibility of using them in property valuation. The scope of research covered in particular the Spatial Information System (SIS) for the city of Częstochowa, operating as part of a project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Regional Operational Program of the Silesia Region for the years 2007–2013. The main purpose of implementing this system is to increase the availability and scope of public services provided electronically, as well as to simplify and speed up administrative procedures. In this publication, we present results of research that was carried out in order to determine the suitability of information collected in the analysed system for the purposes of preparing an appraisal (property valuation) report by a property appraiser. The case study contains a comparative analysis of information available in the Częstochowa spatial information system with similar systems operating in several selected cities. These include the SIS for Kraków, Wrocław and the capital city of Warsaw. Studies have shown that Kraków’s city portal is the most useful in terms of property valuation needs, while the information contained in the Częstochowa spatial information system is not sufficient.
PL
Publikacja stanowi studium przypadku dotyczące analizy stopnia szczegółowości wybranego Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Polsce, pod względem zawartości baz danych i możliwości wykorzystania ich w wycenie nieruchomości. Obiektem badań objęto w szczególności System Informacji Przestrzennej dla miasta Częstochowy, działający w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Głównym celem wdrożenia tego systemu jest zwiększenie dostępności oraz zakresu usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną, uproszczenie oraz przyśpieszenie procedur administracyjnych. W niniejszej publikacji przeprowadzono badania mające na celu określenie przydatności informacji gromadzonych w analizowanym systemie dla potrzeb sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego. Studium przypadku zawiera analizę porównawczą informacji dostępnych w systemie informacji przestrzennej Częstochowy z analogicznymi systemami działającymi w kilku wybranych miastach. Należą do nich SIP dla Krakowa, Wrocławia oraz miasta stołecznego Warszawy. Badania wykazały, że najbardziej przydatny pod względem potrzeb wyceny nieruchomości jest portal miasta Krakowa, natomiast informacje zawarte w częstochowskim systemie informacji przestrzennej nie są wystarczające.
EN
Hedonic pricing models in real property valuation have been frequently applied in many research studies and projects since it was introduced by Rosen in 1974. The development of Geographic Information Systems (GIS) in the recent decades has gradually supports the usage of hedonic model in the spatial data pricing model studies. Beside the basic advantages of GIS to position properties in terms of their geographic coordinates, it has the capabilities of dealing with reasonable amount of data, and wide choices of analysis that make it powerful tool to facilitate the building and implementation of the hedonic models within its framework. Many studies have employed GIS in real property valuation in their present work and for the future prediction. This paper reviews the works of literature on the GIS applications in the real property valuation employing the hedonic pricing models.
EN
The Act of August 21, 1997, on Real Estate Management lays down a series of procedures for which a property appraiser is required to estimate the value of a property built up on the theoretical assumption that the land is undeveloped, thus excluding the components of the property. Determining the value of such land using a comparative approach methodology has many problems associated with the correct selection of similar properties, especially in the areas of compact urban development and areas for which a local spatial management plan does not apply. This article points to problems related to determining the value of built-up properties that assume that they are undeveloped land. The procedures for managing real estate that require such a valuation are presented in a synthetic manner. For the selected procedures, the practical difficulties were identified. The authors draw attention to the relevance of the issue in the context of its financial implications, especially in view of the introduction of universal taxation of real estate.
PL
Przepisy prawa w zakresie gospodarki nieruchomościami określają szereg procedur, na których potrzeby rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do szacowania wartości nieruchomości zabudowanych przy teoretycznym założeniu, iż stanowią one grunty niezabudowane, tj. bez uwzględniania części składowych nieruchomości. Określenie wartości takich gruntów z wykorzystaniem metodologii podejścia porównawczego przysparza licznych problemów związanych z prawidłowym doborem nieruchomości podobnych, szczególnie w wypadku obszarów o zwartej zabudowie śródmiejskiej oraz obszarów, w odniesieniu do których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Artykuł wskazuje na problemy związane z ustalaniem wartości nieruchomości zabudowanych przy założeniu, że stanowią one grunty niezabudowane. W sposób syntetyczny przedstawiono procedury gospodarowania nieruchomościami wymagające przeprowadzenia takiej wyceny. Wskazano trudności praktyczne przy stosowaniu wybranych procedur. Autorzy zwracają uwagę na istotność omawianego zagadnienia w kontekście jego skutków finansowych, szczególnie w perspektywie wprowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości.
PL
W związku ze zmianami granic państwowych, jakie miały miejsce w wyniku działań wojennych prowadzonych w Europie w pierwszej połowie XX wieku, część przemieszczającej się ludności pozostawiła swoje nieruchomości na terenie innych państw. Państwo polskie rekompensuje swym obywatelom straty związane z nieruchomościami pozostawionymi poza obecnymi granicami Polski. W polskim prawie powstały procedury umożliwiające wycenę tego typu nieruchomości. Oparte są one na ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wycena wykonywana jest na podstawie nieruchomości podobnych, położonych na obszarze rynków porównywalnych w aktualnych granicach Polski. Celem pracy była weryfikacja, czy tak wyznaczona wartość odpowiada aktualnej wartości rynkowej na lokalnym rynku nieruchomości. Jako przykład posłużyła nieruchomość położona we Lwowie. Wartość nieruchomości szacowano dwukrotnie – na podstawie danych z rynku lokalnego (lwowskiego) oraz z rynku uznanego zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi za porównywalny, tj. na podstawie danych o nieruchomościach z Krakowa.
EN
As an outcome of the state border changes determined by the warfare in Europe during the first half of the 20th century, some of the migrating population were forced to leave their properties located in what had suddenly become a different country. The country of Poland compensated its citizens for real property losses resulting from leaving such properties outside of the new country borders. The Polish legislation then came out with new procedures that enabled such a property valuation. These are based on the Real Estate Management Act. The valuation is conducted based on similar real property appraisal; properties that are located in comparable market areas within the current borders of Poland. The purpose of the study is to verify whether the determined value corresponds with the current market value within a local real estate market. As an example, we used a sample property located in Lviv. Value estimation was exercised twice – based on data available for the local market (Lviv) and for the market determined according to the comparability to Polish regulations; i.e., on the basis of real estate data in Krakow.
9
Content available remote Property valuation using hedonic price method – procedure and its application
EN
This paper discusses one of the property valuation methods, i.e. property valuation using the hedonic price method, which makes use of a classical linear regression model. The study characterises the calculation procedure of the selected method and indicates the fields of application of the hedonic approach in the construction sector. The operation of the hedonic price method is presented based on a valuation of flats in Lublin.
PL
Niniejszy artykuł traktuje o jednej z metod wyceny nieruchomości, tj. hedonicznej metodzie wyceny nieruchomości, która wykorzystuje klasyczny model regresji liniowej. W pracy scharakteryzowano procedurę obliczeniową wybranej metody oraz wskazano obszary stosowania podejścia hedonicznego w budownictwie. Działanie metody hedonicznej wyceny przedstawiono na przykładzie wyceny lokali mieszkalnych w Lublinie.
PL
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w podejściu kosztowym wyceny wyznaczana jest wartość odtworzeniowa nieruchomości. Określanie kosztu odtworzenia budynków jako składowej wartości odtworzeniowej nieruchomości zabudowanych wymaga zastosowania cenników jednostkowych robót lub elementów scalonych. Katalogi z cenami różnych specjalistycznych wydawnictw różnią się odniesieniem cen do innych regionów Polski. Wymagana jest przy tym korekta kosztu odtworzenia tzw. współczynnikiem regionalnym. Autor zdefiniował rynkowy współczynnik regionalny wynikający z odniesienia kosztu odtworzenia do danych rynkowych z lokalnego rynku nieruchomości. Przedstawione zostały wzory do estymacji rynkowego współczynnika regionalnego wraz z zależnościami do analizy dokładności. Rozważania teoretyczne zostały poparte przykładem liczbowym.
EN
According to the Act on real property management, replacement value of the property is determined in the cost approach. The estimated value of the developed land property in the cost approach takes into account, inter alia, the replacement cost of the building which based on pricebooks of works. Pricebooks contain calculated unit prices and rates related to various Polish regions. Therefore, the replacement cost is corrected using the regional indicator. The author has defined the market-based regional indicator that results from reference the replacement cost to the transaction data of properties. The article presents an algorithm for the estimation of the market-based regional indicator. The presented formulas for the analysis of variance allow to infer the degree of confidence relative to the obtained results. The considerations have been supported by the numerical example.
EN
Transactional price is the result of some kind of free market game, and of independent decisions taken by the parties to the transaction. Prices depend on a number of factors, specific to the local real estate market. The impact of some factors is fixed, while others are dependent on the location of the property. Therefore, research into the determination of rules that would describe the relationship between the market price of the real estate, and its market characteristics, remain valid. The article presents the possibilities of applying linear artificial neural networks to real estate valuation. Using a database, the artificial linear neural network is developing a regression model, which produces the results that oscillate close to the market value of the property. The necessary condition is the creation of a database that is representative of the given real estate market.
PL
Cena transakcyjna to wynik pewnego rodzaju gry rynkowej oraz suwerennych decyzji podejmowanych przez strony transakcji. Ceny uzależnione są od szeregu czynników charakterystycznych dla danego lokalnego rynku nieruchomości. Wpływ pewnych czynników jest niezmienny, inne zaś zależne są od lokalizacji nieruchomości. Dlatego badania nad określeniem reguł opisujących zależność pomiędzy ceną rynkową nieruchomości a jej cechami rynkowymi są wciąż aktualne. Artykuł przedstawia możliwości aplikacyjne sztucznych liniowych sieci neuronowych w wycenie nieruchomości. Sztuczna liniowa sieć neuronowa na podstawie bazy danych, opracowuje model regresyjny uzyskujący wyniki oscylujące w pobliżu rynkowej wartości nieruchomości. Warunkiem koniecznym jest utworzenie bazy danych, reprezentatywnej dla danego rynku nieruchomości.
PL
W efekcie różnorodnych uwarunkowań planowania przestrzennego powstają linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, które bardzo często przecinają granice katastralne. W ten sposób pojedyncze nieruchomości gruntowe mogą znaleźć się w obszarach o różnym przeznaczeniu. Ponieważ przeznaczenie jest jedną z tych cech, która ma znaczny wpływ na wartość rynkową nieruchomości, zasadne wydaje się sprawdzenie, czy niejednorodne przeznaczanie nieruchomości powinno być uwzględniane w wycenie nieruchomości w sposób szczególny. Jedną z możliwości specjalnego postępowania w takim przypadku jest rozdzielenie cen transakcyjnych otrzymywanych za nieruchomości podobne do nieruchomości wycenianej, która jest położona w obszarach o różnym przeznaczeniu, na składowe cen odpowiadające fragmentom nieruchomości o konkretnym przeznaczeniu. Postępowanie takie umożliwia część modeli statystycznych, które mogą być wykorzystywane w podejściu porównawczym. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości zastosowania modelu parametrycznego do wyceny nieruchomości gruntowych objętych obszarami o różnym przeznaczaniu oraz sprawdzenie, czy zasadne jest uwzględnianie niejednorodności w przeznaczeniu nieruchomości gruntowych podczas określania ich wartości.
EN
Various spatial planning conditions result in the establishment of lines delimiting specific land-use classes. These lines often cross cadastral boundaries. In this way, individual land properties may be located in different land-use zones. Since the land-use class is one of the attributes that significantly influences the market value of real estate, it seems reasonable to verify whether the non-homogeneous land use of a property should be included in its valuation procedure in a special way. One of the options of special procedure in this case is dividing the transaction prices obtained for real properties similar to the one being valued (covered by different land-use zones) into components of those prices that correspond to fragments of the property that have different land uses. This procedure is made possible by some statistical models that can be used in a comparative approach. This paper aims to present the possibility of using a parametric model for the valuation of land properties located in different land-use zones and to verify whether it is reasonable to consider non-homogeneity in land-use classes when determining the value of land.
PL
Opracowanie dotyczy oceny przydatności ręcznych odbiorników nawigacyjnych GARMIN GPSmap62st do celów jednoznacznej identyfikacji położenia w terenie działek katastralnych. Badania składały się z dwóch etapów. W pierwszym z nich dane w postaci przybliżonych współrzędnych (N, E) kursora wewnątrz działki katastralnej zostały sczytane z serwisu Geoportal2 oraz wgrane w pliku tekstowym do pamięci odbiornika GPSmap62st. Kolejnym krokiem był pomiar w terenie polegający na wykorzystaniu funkcji nawigacyjnych odbiornika i nawigacja do wskazanych punktów. Pozycjonowanie przebiegało w optymalnych warunkach pomiarowych charakterystycznych dla grupy odbiorników ręcznych i miało na celu doprowadzenie do wskazanych punktów i zapisu (N1, E1) w trybie WAYPOINT. Drugi etap prac polegał na rejestracji w pamięci odbiornika GPSmap62st rzeczywistych współrzędnych punktów wewnątrz działek katastralnych, na podstawie wywiadu terenowego, a następnie wykonaniu powtórnej nawigacji do wskazanych punktów w celu identyfikacji położenia działki na podstawie współrzędnych (N2, E2). Wyniki eksperymentu wykazały zadowalający stopień jednoznaczności identyfikacji działek katastralnych przy użyciu GPSmap62st zarówno na podstawie współrzędnych z Geoportalu, jak i zarejestrowanych w terenie WAYPOINT-ów.
EN
The issue of this study relates to investigation of the suitability of the handheld navigation receivers GARMIN GPSmap62st for the unambiguous identification of the position in the field of cadastral plots. The study consisted of two stages. In the first one data in the form of approximate coordinates (N, E) of the cursor inside the cadastral plot, have been read from the service Geoportal 2 and stored in a text file in the memory of the receiver GPSmap62st. The next step was field measurement consisting in the use of navigation functions of the receiver and navigation to the indicated points. Positioning took place in optimal measurement conditions, characteristic for the group of handheld receivers and was aimed at achieving the indicated points and saving (N1, E1) in the WAYPOINT mode. The second stage consisted in registration in the GPSmap62st receiver’s memory the actual coordinates of the points inside cadastral plots, based on field inquiry, and then reperforming the navigation to the indicated points to identify the position of the plot based on coordinates (N2, E2). The experimental results showed a satisfactory level of unambiguous identification of cadastral plots using GPSmap62st both based on the coordinates from Geoportal and WAYPOINTS registered in the field.
PL
Wynikiem szacowania wartości rynkowej nieruchomości najczęściej jest wartość jednostkowa, która ostatecznie zostaje przemnożona przez pole powierzchni przedmiotowej nieruchomości. Można się zatem spodziewać, że błędy średnie pól powierzchni działek będą wpływały na finalny rezultat wyceny nieruchomości gruntowych. Na podstawie pozyskanych z ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej danych, uzupełnionych o wygenerowane przykłady obiektów spełniających narzucone w procesie badawczym kryteria, przeprowadzono analizę wielkości i zakresu wpływu błędów średnich pól powierzchni działek na ostateczny wynik wyceny nieruchomości gruntowych. Wykazano, że wpływ ten jest tym większy, im większa jest wartość jednostkowa przypisanych praw do nieruchomości. Zależnie od rozpatrywanego przypadku badane oddziaływanie może mieć nawet bardziej istotne znaczenie aniżeli dokładność szacowania wartości jednostkowej. Oznacza to, że bezkrytyczne korzystanie z pól powierzchni ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków do wyznaczania wartości rynkowej nieruchomości nie jest poprawnym rozwiązaniem. Takie postępowanie może prowadzić do istotnego obniżenia dokładności oraz wiarygodności całego procesu wyceny. W związku z tym warto, aby wpływ błędów średnich pól powierzchni na wartość rynkową nieruchomości był weryfikowany i uwzględniany, co niewątpliwie przyniesie pozytywne skutki.
EN
The result of the appraisal of a market value is most often a unit value, which is finally multiplied by the surface area of a real estate. It could be estimated that average errors in parcels’ surface areas would influence the final result of land property valuation. On the basis of the data obtained from geodesic and cartographic documentation centres, complemented by generated examples of the objects fulfilling the imposed criteria of the research process, the analysis of the scale and scope of average errors of parcel’ s surface area and their influence on the final result of valuation was conducted. It was presented that, with the greater unit value of a real estate, the influence is more significant. Depending on the case in question, the researched impact may be even more important than an accurate estimation of a unit value. It means that uncritical usage of the surface areas revealed in the register of land and buildings to estimate a market value of real properties is not a good solution. Such a practise may lead to a significant reduction of accuracy and credibility of the whole valuation process. It would be a good option if the influence of average errors of parcel’s surface area on real properties’ market value was verified and considered, which would undoubtedly bring positive results.
PL
Ochrona gruntów i lasów jest zadaniem powszechnym i znajduje się w zainteresowaniu wielu dyscyplin naukowych, administracji rządowej i samorządowej, a także posiadaczy nieruchomości. Z tego tytułu występuje szereg ograniczeń w gospodarowaniu nieruchomościami i ma to wpływ na wartość rynkową nieruchomości. Z tych powodów zagadnienia ochrony gruntów rolnych i lasów są przedmiotem zainteresowania rzeczoznawców majątkowych, którzy w tym zakresie mają także swój udział bezpośredni, dokonując określenia wartości dla potrzeb związanych z realizacją przepisów prawnych dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych. Niniejsze opracowanie ma celu przedstawienie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości oraz ukazaniu zadań rzeczoznawców majątkowych wynikających z aktów prawnych dotyczących ochrony gruntów rolnych i lasów.
EN
Protection of land and forests is a universal project and is in the interest of many scientific disciplines, government and local government, as well as holders of real-estate. In this respect, there are a number of restrictions on real estate management and this has an impact on the market value of the property. For these reasons, the issue of protection of agricultural land and forests are of interest appraisers, who in this respect have also contributed directly by making a determination of the value for con-related to the implementation of the legislation on protection of agricultural land and forests. Ni-important paper aims to present the restrictions on the use of real estate and property appraisers release of the tasks arising from instruments for the protection of agricultural land and forests.
PL
Szereg czasowy to uporządkowany zbiór obserwacji, którego dziedziną jest czas. Strukturę większości szeregów scharakteryzować można za pomocą dwóch podstawowych składników: trendu i składowej okresowej. Znajomość matematycznego modelu procesu opisanego szeregiem umożliwia generowanie na jego podstawie predykcji analizowanego zjawiska. Skoro celem analizy szeregów czasowych jest wskazanie istoty zjawisk nimi opisanych albo prognozowanie przyszłych ich wartości, autorzy proponują wykorzystać je w wycenie nieruchomości do analizy trendu zmiany cen w czasie oraz określenia wartości rynkowej nieruchomości.
EN
Time series is an ordered set of observations whose domain is time. The structure of most series can be defined by two basic components: the trend and the seasonal component. The knowledge of a mathematical model of a process described by the series allows us to generate a prediction of the analyzed phenomenon on its basis. In view of the fact that the purpose of time series analysis is to identify the essence of the phenomena they describe, or to forecast their future value, the authors therefore propose to use them in the valuation of real estate to analyze a trend of price changes in time and to determine their market value.
PL
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie metod i procedur wyceny nieruchomości leśnych (gruntu leśnego bez drzewostanu) w wybranych krajach europejskich (Niemcy, Szwecja) na tle rozwiązań polskich. W artykule przedstawiono podstawę prawną wyceny nieruchomości leśnych oraz definicję gruntu leśnego w Polsce i wybranych krajach. W artykule porównano metody i procedury wyceny gruntu leśnego bez drzewostanu oraz przyjęto założenia do zastosowania w warunkach polskich tzw. metody , ,niemieckiej’’. Porównując metody wyceny gruntu leśnego bez drzewostanu w Polsce i w wybranych krajach europejskich stwierdzono że: filozofia wyceny jest podobna i opiera się na zastosowaniu podejścia porównawczego (rzadko ze względu na małą ilość transakcji) lub podejścia mieszanego.
EN
The objective of this paper was to present methods and procedures of validation of forest real estates (forest lands without tree stands) in selected European countries (Germany, Sweden) and to compare them to the Polish solutions. The paper presents legal bases for validation of forest real estates and the definition of forest lands, which are obligatory in Poland and in selected countries. In the paper methods and procedures of validation of forests lands, without tree stands, have been compared and assumptions concerning the application of the, so-called, "German" method in Poland have been presented. Basing on the comparison of methods of validation of forest lands without tree stands in Poland and in other European countries it has been stated that: the philosophy of validation is similar and it is based on application of the comparative approach (seldom, due to the low number of transactions) or the mixed approach.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.