Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zaprezentowano możliwości wykorzystania środowisk symulacji do projektowania węzłów internetu rzeczy. Najpierw scharakteryzowano problematykę budowy i zastosowania urządzeń internetu rzeczy oraz konstrukcji środowisk symulacyjnych. Następnie przedstawiono eksperyment badawczy projektowania węzła internetu rzeczy do pomiaru pyłu. Oceniono przydatność środowisk symulacyjnych do wspierania procesów projektowych.
EN
The article presents the possibilities of using simulation environments for designing Internet of Things nodes. At the beginning, the issues of the construction and use of Internet of Things devices and the construction of simulation environments were characterized. Next, a research experiment on designing the IoT node for dust measurement was presented. The work is summarized by the evaluation of the usefulness of simulation environments to support design processes.
2
Content available remote Implementacja wirtualnego środowiska w dydaktyce studiów e-learningowych
PL
W pracy przedstawiono koncepcję projektu zwirtualizowanego i zintegrowanego środowiska oferującego możliwość pracy zdalnej studentów studiujących w trybie e-learningowym. Wykorzystano najnowsze technologie informatyczne do budowy, zarządzania środowiskiem informatycznym oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Przedstawiono projekt i pilotażowe wdrożenie dla niewielkiej grupy użytkowników. Tworzone jest środowisko dostosowane do potrzeb realizacji zajęć dla specjalistycznych studiów, które korzysta z sprzętowego wsparcia serwerów kasetowych (blade) stanowiących skalowalną o wysokiej niezawodności bazę sprzętową umożliwiającą utrzymanie środowiska wirtualizacji. Specyfika budowy środowiska wirtualnego stawia wysokie wymagania technologiczne dla infrastruktury informatycznej, a w szczególności dla pamięci masowych, które muszą charakteryzować się dużą pojemnością, niskimi czasami dostępu i wysokim transferem danych.
EN
The paper presents the design concept virtualized and integrated environment offering the opportunity to work remotely students studying in e-learning. It uses the latest technologies to build, manage IT environment and ensure safety. The paper presents the design and pilot implementation for a small group of users. It creates an environment tailored to the needs of the course for specialized studies that benefit from hardware support blade servers as a scalable, highly reliable database that maintains the hardware virtualization environment. The specificity of building a virtual environment sets high technological requirements for infrastructure, in particular for storage that must have a large capacity, low access times and high data transfer.
3
Content available remote Ceramika noszona
PL
Ceramika Noszona jest kolekcją z pogranicza mody, w której specjalnie dopasowane obiekty ceramiczne zakładane są na ciało i w taki też sposób prezentowane, zbliżając się tym samym do konwencji pokazu haute couture. Działanie jest efektem poszukiwania nowych form wypowiedzi, kreowania sytuacji, w której radykalnie zmienia się sposób eksponowania i odbiór rzeźby oraz jej charakter.
4
Content available remote Pewne rodziny charakterystyczne kodów liniowych
PL
W pracy przedstawiono metodę generowania pewnych rodzin kodów liniowych nad ciałami skończonymi charakterystyki większej niż dwa w najobszerniejszej klasie ze względu na rozmiar rozmaitości Grassmanna, tzn. gdy wymiar jest równy kowymiarowi. Metoda oparta jest na zanurzeniu pewnej prostej rzutowej w rozmaitość Grassmana.
EN
The paper presents a method to generate some families of linear codes over finite fields of characteristics greater than two in the widest class due to the size of Grassmann manifold, i.e. when the dimension is equal to codimension. Our method applies some simple embedding of projective line into the Grassman manifold.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję budowy zwirtualizowanego i zintegrowanego środowiska usługi katalogowej. Omówiono wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych do budowy i zarządzania środowiskiem informatycznym. Przedstawiono projekt i pilotażowe wdrożenie dla niewielkiej grupy użytkowników. Tworzone jest środowisko dostosowane do potrzeb realizacji zajęć dla specjalistycznych studiów podyplomowych, które korzysta z sprzętowego wsparcia serwerów kasetowych (blade) stanowiących skalowalną o wysokiej niezawodności bazę sprzętową umożliwiającą utrzymanie środowiska wirtualizacji. Specyfika budowy środowiska wirtualnego z implementacją usług katalogowych stawia wysokie wymagania technologiczne dla infrastruktury informatycznej a w szczególności dla pamięci masowych które muszą charakteryzować się dużą pojemnością i szybkim dostępem i transferem danych.
EN
This paper presents the concept of constructing a virtualized environment and integrated directory services. Discusses the use of the latest technologies for building and managing IT environment. The paper presents the design and implementation for a small group of users. Creates an environment tailored to the needs of the course for specialized postgraduate studies. Implemented project uses hardware support of blade servers which are scalable, high reliability, as to maintain the base hardware virtualization environment. Specificity of the construction of a virtual environment with the implementation of directory services technology puts high demands on the infrastructure and in particular for storage which shall have an large capacity and fast access and data transfer.
PL
W pracy omówiono wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych do budowy i zarządzania środowiskiem informatycznym umożliwiającym budowę sieci laboratoriów wirtualnej organizacji działań w odległych miejscach geograficznych. Tworzenie infrastruktury laboratoriów WOD wymaga powiązania technologii sprzętowych i oprogramowania do budowy i zarządzania środowiskiem informatycznej z szeregiem usług sieciowych umożliwiających realizację indywidualnego i pełnego dostępu do zróżnicowanego środowiska systemów operacyjnych i serwerów oraz aplikacji użytkowych. Koncepcja jednolitego sieciowego dostępu do infrastruktury informatycznej zakłada, że użytkownicy korzystają z wirtualnego środowiska systemów operacyjnych i sieci komputerowych zarówno podczas pracy prowadzonej w laboratoriach na uczelni oraz przy własnej samodzielnej pracy poza siecią uczelni. Tworzone jest dostosowane do aktualnych potrzeb środowisko, które korzysta z sprzętowego wsparcia serwerów kasetowych (blade) stanowiących skalowalną o wysokiej niezawodności bazę sprzętową umożliwiającą utrzymanie środowiska wirtualizacji. Specyfika gridowego systemu dostępu do maszyn wirtualnych wymaga pewności działania oferowanych usług od strony zarówno działania aplikacji sieciowych jak i spójności i nadmiarowości gromadnych danych w postaci replik i niskopoziomowych rozwiązań redundancji danych
EN
The work discusses the use of the latest technology in the construction and management of environmental information for the construction of a network of laboratories of virtual organization of activities in distant geographical locations. Building of infrastructure VOA laboratories requires binding of hardware and software technologies to the construction and management of environmental information from a number of network services that enable the implementation of the individual and full access to the diverse environment of operating systems, servers, and application performance. The concept of a single network access to the information infrastructure is that the users use the virtual environment of operating systems and computer networks, both during the work carried out in laboratories on campus and in their own independent work outside the University network. Then, created is adapted to the current needs of the environment, which uses hardware support Blade (blade) which are scalable, high-reliability hardware base to maintain the environment of virtualization. Specific of grid system access to a virtual machine requires certain activities offered the services of both Web applications and the consistency and redundancy of data collection in the form of replicas and low-level data redundancy solutions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań kompozycji i kompozytów epoksydowych sieciowanych mieszaniną 2-etyloimidazolu lub 2-metyloimidazolu (w ilości 1 cz.wag. przypadających na 100 cz.wag. żywicy) z produktem degradacji poli(tereftalanu etylenu) - PET/TEA (w ilości 5, 10 i 15 cz.wag. przypadających na 100 cz.wag. żywicy). Do badań użyto żywicę epoksydową Epidian 6, kompozyty sieciowano w temperaturze 140°C w czasie 4 godzin. Wprowadzenie PET/TEA znacznie zwiększa udarność kompozytów powodując nieznaczne zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej i termicznej usieciowanych materiałów.
EN
The epoxy compositions and composites hardened with mixture of 2-ethyl-imidazole (2EI) or 1-methyl- imidazole (2EI) - 1 phr of epoxy resin with different content of PET degradation product - PET/TEA (5, 10 and 15 phr epoxy resin) have been investigated. Epoxy resin was used Epidian 6, epoxy composites were hardened with using of procedure 140°C for 4 hour. The introduction of PET/TEA increased impact strength and slightly decreased mechanical and thermal strength of epoxy composites.
8
Content available remote Podstawy budowy i analiza funkcjonalności wirtualnego systemu rekrutacji
PL
W referacie opisano zastosowanie wirtualnego modelu rekrutacji studentów, stosowanego w procesie rekrutacji, wynikające ze zmian uregulowań prawnych wprowadzonych w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 27 lipca 2005 r
EN
In the paper applying the virtual model of the recruitment of students, applied in the process of the recruitment, resulting from amendments of entered regulations in the act was described in "Higher education law" from 27 July 2005.
9
Content available remote Implementacja modelu wirtualnego systemu rekrutacji
PL
W referacie opisano zastosowanie wirtualnego modelu rekrutacji studentów, stosowanego w procesie rekrutacji. W omawianym projekcie zastosowano rozwiązanie VMware ESXi umożliwiające stworzenie środowiska, w którym pracują maszyny wirtualne odpowiedzialne za środowisko aplikacji internetowych w tym serwery Apache, Tomcat, serwery baz danych Oracle MySQL.
EN
In the paper using the virtual model of the recruitment of students, applied in the process of the recruitment was described. In the project in question a solution enabling VMware ESXi was applied of environment, in which the virtual machines responsible for the environment of Internet applications are working including servers Apache, Tomcat, database servers Oracle MySQL.
10
Content available remote Komputerowa organizacja działań wspierająca proces rekrutacji studentów
PL
Kilka lat pracy przy opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu aplikacji sieciowych związanych z obsługą procesu rekrutacji daje podstawy do stwierdzenia, że zastosowane rozwiązania ogólne i szczegółowe sprawdziły się podczas zarządzania procesem rekrutacji i ułatwiają szybkie podejmowanie trafnych decyzji przez kandydatów. Połączenie w ramach jednego zadania organizacyjnego systemów informatycznych i bezpośrednich kontaktów z osobami kompetentnymi w zagadnieniach naboru kandydatów oraz studentami uczelni przynosi oczekiwane efekty w postaci dobrych opinii o sposobie zarządzania rekrutacją i zwiększonego naboru kandydatów. Typowa w systemach informatycznych wymiana informacji nie oznacza jeszcze w istocie komunikowania się ludzi. Słowo „komunikacja” (od łac. communis – wspólny) oznacza tworzenie więzi między osobami, budowane jest zaufanie w relacjach miedzy kandydatami i pracownikami uczelni. Pozostawienie komunikacji z kandydatem tylko do wymiany danych poprzez system informatyczny jest znacznym ograniczeniem możliwości budowania dobrych relacji z młodymi osobami i tworzenia pozytywnego wizerunku uczelni. Komunikacja to nie tylko wzajemne wysłanie komunikatów, to również przetworzenie i przyjęcie go, co prowadzi do wymiany myśli i osądów. Element bezpośredniej komunikacji z kandydatem często decyduje o jego dalszej drodze edukacji. Wydzielenie poszczególnych funkcji systemu i jego elastyczność pozwala na szybkie dostosowanie do zmieniających się warunków prawnych oraz zmieniającej się oferty edukacyjnej uczelni.
EN
Implementation of the unified recruitment system in the form of the secondary school leaving examination enables students to select any course of study at all universities in Poland as well as in all EU member states. The paper presents the main assumptions on the basis of which a computerized system of management of the recruitment process was created. A computerized organization of the recruitment process is a part of virtual management of activities which is a fundamental issue in the development of the IT society.
11
Content available remote Vibration modeling of a large power induction motor
EN
Paper presents the approach to the modeling of the vibration of large induction machines. The key property of the described method it is the decomposition of the slotted structure into the simpler one of the hollow shape. The interaction between assembled core and modular frame is the reason of the dense spectrum of the natural vibration, what in turn can be the origin of the significant acoustic emission.
PL
W pracy przedstawiono uproszczoną metodę wyznaczania drgań mechanicznych wywołanych siłami elektromagnetycznymi obiektów o znacznych gabarytach i skomplikowanej budowie. Takimi obiektami są silniki indukcyjne dużych mocy. Wykorzystywaną metodą obliczeniową jest metoda MES. Pełne odwzorowanie konstrukcji silnika indukcyjnego dużej mocy wymagałoby zastosowania bardzo dużej liczby elementów skończonych, w wyniku otrzymujemy układ o ilości stopni swobody przekraczającym możliwości obliczeniowe standardowych systemów komputerowych. Znaczna liczba stopni swobody układu mechanicznego prowadzi do wyznaczenia wielu częstotliwości własnych obiektu związanych z detalami konstrukcyjnymi. Powstanie drgań rezonansowych jest uwarunkowane nie tylko podatnością układu mechanicznego, ale również siłami wymuszającymi (kierunek działania, częstotliwość i miejsce działania). Siły radialne pochodzenia magnetycznego zostały wyznaczone metodą harmonicznych przewodnościowych z uproszczonym uwzględnieniem nasycenia obwodu magnetycznego. Rozkład sił na obwodzie maszyny określony przez rząd sił oraz ich częstotliwości dają podstawy do analizy występowania rzeczywistych drgań silnika. Dzięki takiemu postępowaniu można określić podstawowe i pod względem generowania hałasu zasadnicze postacie drgań. Metoda ta umożliwia wskazanie elementów konstrukcyjnych biorących udział w drganiach i możliwość ich przeprojektowania pod względem akustycznym.
PL
Przedstawiono wyniki wstępnych prac dotyczących otrzymywania nanokompozytów polimerowych z udziałem żywicy epoksydowej i bentonitu (montmorillonitu). W pracy stosowano zarówno handlowy organobentonit, jak i bentonity modyfikowane we własnym zakresie za pomocą czwartorzędowych soli amoniowych o różnej budowie chemicznej (tab. 1). Stosowano takie modyfikatory, jak: Kamin RMR-50 (mieszanina chlorków alkilotrimetyloamoniowych - łańcuch alkilowy od C11 do C17), Kamin RM2D-50/A (chlorek didecylodimetylo-amoniowy) - producent: ICSO Chemical Production Sp. z o.o., Kędzierzyn Koźle oraz Barquat MB-50 (mieszanina chlorków alkilodimetylobenzylo amoniowych - łańcuch alkilowy od C11 do C15) i Barquat PQ-2 (polimeryczny chlorek N,N dimetylo-2-hydroksypropyloamoniowy) - producent: Lonza. Porównawczo stosowano klasyczne napełniacze - kredę i talk. Następnie wytwarzano kompozyty epoksydowe z udziałem napełniaczy w ilości 1 i 5 cz. wag. na 100 cz. wag. żywicy. Badano wpływ rodzaju i ilości napełniacza na wybrane właściwości otrzymanych kompozytów, takie jak wytrzymałość na zginanie (rys. 1), moduł sprężystości przy zginaniu (rys. 2), strzałka ugięcia przy zginaniu (rys. 3), wytrzymałość na rozciąganie (rys. 4), moduł sprężystości przy rozciąganiu (rys. 5), wydłużenie względne (rys. 6) i udarność (rys. 7). Stwierdzono, że stosowane jako nanonapełniacze modyfikowane bentonity poprawiają większość badanych właściwości mechanicznych, w tym szczególnie udarność, oraz mają uelastyczniający wpływ na żywicę epoksydową. Najlepsze właściwości osiągnięto, stosując polimeryczny związek kationowy - Barquat PQ-2. W wielu przypadkach lepsze właściwości uzyskano przy mniejszej zawartości napełniacza (1 cz. wag.), co należy wiązać z łatwiejszą eksfoliacją cząstek nanonapełniacza. W kilku przypadkach uzyskano zaskakująco dobre wyniki dla kompozytów zawierających talk, co może być spowodowane wytworzeniem nanokompozytów z udziałem tego minerału. Prace nad przedstawianym zagadnieniem są kontynuowane.
EN
Results of preliminary works on synthesis of epoxy/bentonite (montmorillonite) nanocomposites were presented in this article. Commercial organobentonite and modified in our laboratory (with different types of quaternary ammonium compounds - Tab. 1) bentonite were used. As modifiers were used Kamin RMR-50 (alkyltrimethyl ammonium chloride - alkyl chain from C11 to C17), Kamin RM2D-50/A (didecyldimethylammonium chloride) - producent: ICSO Chemical Production Sp. z o.o., Kędzierzyn Koźle, Poland oraz Barquat MB-50 (alkyldimethylbenzylammonium chloride - alkyl chain from C11 to C15), Barquat PQ-2 (polymeric N,N-dimethyl-2-hydroxypropyloammonium chloride) from Lonza Ltd. Also traditional fillers - calcium carbonate and talc were used for comparison. Epoxy composites with modified bentonite and other fillers (1 and 5 weight part by 100 part of epoxy resin) were synthesised and influence of filler type and quantity on such properties as flexural strength (Fig. 1), flexural modulus (Fig. 2), deflection (Fig. 3), tensile strength (Fig. 4), Young's modulus (Fig. 5), elongation at break (Fig. 6) and impact strength (Fig. 7). Addition of modified bentonites to epoxy resin improves most of tested mechanical properties, particularly impact strength and elasticity were improved. Nanocomposites with bentonite modified with polymeric cationic compound - Barquat PQ-2 shows the best properties. In many cases nanocomposites with lower filler content shows better properties than with higher filler content, what is probably connected with easier exfoliation of filler particles. In some cases composites with talc shows very good mechanical properties. Works on presented subject will be continued.
PL
Przegląd najnowszej literatury (2000-2001) poświęcony metodom otrzymywania i właściwościom nanokompozytów zawierających krzemiany warstwowe oraz polimery termoplastyczne - poliamidy, poliolefiny (polipropylen, polietylen), polistyren i kopolimery styrenu, poli(tereftalan etylenu), poli(metakrylan metylu). Omówiono sposoby wytwarzania kompozytów polegające bądź na mieszaniu składników w fazie stopionej, bądź też na spęcznianiu montmoryłonitu (MMT) w monomerach (substratach w przypadku PET) oraz sposoby modyfikacji MMT. Szczególną uwagę zwrócono na korzystne właściwości mechaniczne nanokompozytów (wytrzymałość na zginanie, naprężenie zrywające, moduł sprężystości przy zginaniu, udarność oraz odporność cieplną).
EN
A review (years 2000-2001) concerns the methods of synthesis and properties of nanocomposites containing layered silicates and thermoplastic polymers such as polyamides, polyolefines (polypropylene, polyethylene), polystyrene and styrene copolymers, poly(ethylene terephthalate) and poly(methyl methacrylate). The methods of composites preparing either by mixing of the components in melt or by swelling of montmorillonite (MMT) in the monomers (substrates in case of PET) as well as the ways of MMT modification have been discussed. Special attention has been paid to the advantageous properties of nanocomposites such as flexural strength, stress at break, flexural modulus, impact strength and thermal resistance.
14
Content available remote Nanokompozyty polimerowe
PL
Niniejszy artykuł przeglądowy jest oparty na publikacjach, które ukazały się w latach 2000-2003. Przedstawiono w nim definicje terminów nanotechnologia oraz nanokompozyty polimerowe. Omówiono gwałtowny wzrost liczby publikacji dotyczących nanokompozytów (rys. 1) i nanokompozytów polimerowych (rys. 2), jaki ma miejsce w ostatnich latach. Podkreślono rosnący udział publikacji związanych z polimerami w ogólnej liczbie publikacji dotyczących nanokompozytów (rys. 3). Zaprezentowano wybrane substancje przydatne do wytwarzania nanokompozytów polimerowych. Omówiono strukturę najczęściej używanego nanonapełniacza, tj. montmorillonitu - MMT (rys. 4). Przedstawiono ponadto metody wytwarzania nanokompozytów polimerowych i możliwe do uzyskania struktury (rys. rys. 5 i 6). Krótko zaprezentowano rodzaje metod badania struktury nanokompozytów polimer/MMT. W dalszej części artykułu przedstawiono sposoby otrzymywania i właściwości nanokompozytów zawierających krzemiany warstwowe i polimery termoplastyczne, takie jak: poliolefiny, polistyren i jego kopolimery oraz poliamidy. Wspomniano również o innych termoplastach stosowanych do otrzymywania tych materiałów, takich jak: PET, PMMA, EVA, PVC, poliimidy, polidiacetylen, polieteroimidy, polisulfony, poli(tlenek etylenu), kopolimer etylen/octan winylu, polianilina, poliwinylopirolidon, poli(4-winylopirydyna) i polimery ciekłokrystaliczne. Następnie krótko opisano wytwarzanie i właściwości nanokompozytów z udziałem krzemianów warstwowych i duroplastów (żywice epoksydowe, nienasycone żywice poliestrowe, poliuretany i silikony).
EN
This review article is based on the publications mainly from the years 2000-2003. Definition of the terms ,,nanotechnology" and ,,polymer nanocomposites" were done. Dynamic increase of nanocomposites (Fig. 1) and polymer nanocomposites (Fig. 2) publication number in the last years were presented. Growing percent share of polymer nanocomposites publication number in total nanocomposites publication number were stated (Fig. 3). Some substances useful for nanocomposites preparation were listed. The structure of MMT (Fig. 4) - the most often nanofiller used - were presented. Nanocomposites preparation methods and the structures possible to be obtained were described (Figs. 5 and 6). Chosen nanocomposites' structure investigations methods were presented. In the next part of article, synthesis method and properties of nanocomposites containing layered silicates and thermoplastic polymers such as polyolefines, polystyrene and polystyrene copolymers and polyamides were described. Also publications concerning others thermoplastics such as: PET, PMMA, EVA, PVC, polyimides, polydiacethylene, polyeterimides, polysulphones, poly(ethylene oxide), ethylene/vinyl acetate copolymer, polyaniline, polyvinylpirolidone, poly(4-vinylopirydyne) and liquid crystal polymers were presented. Finally the synthesis methods and properties of some thermoset polymers (epoxy resin, unsaturated polyester resin, polyurethanes and silicones) were discussed.
PL
Opracowanie przeglądowe oparte na publikacjach pochodzących w przeważającej mierze z lat 2000-2001. Zwięźle scharakteryzowano obszar nanotechnologii, definiując podstawowe pojęcia z tej dziedziny oraz przedstawiając dynamiczny rozwój prac naukowych w zakresie nanokompozytów polimerowych, jaki ma miejsce w ostatnich latach. Opisano wybrane metody oceny takich nanokompozytów. Dokonano przeglądu stosowanych do ich wytwarzania napelniaczy, mianowicie krzemionki, metali i soli metali, niektórych innych związków oraz krzemianów warstwowych (montmorylonitu), a także możliwych do uzyskania struktur. Omówiono metody otrzymywania oraz właściwości użytkowe nanokompozytów na podstawie krzemianów warstwowych i polimerów utwardzalnych (żywice epoksydowe, nienasycone żywice poliestrowe, poliuretany, polisiloksany).
EN
This article is a review based on the publications mainly from the years 2000-2001. A brief characteristic of nanotechnology field has been done and basic terms have been defined. Recent ynamic development of scientific investigations on polymer anocomposites has been presented. Chosen methods of such anocomposites' assessment were described, A review of the illers used for nanocomposites preparation, different than ayered silicates (silica, metals and metal compounds, some ther compounds) as well as layered silicate (montmorillonite) as been done. The structures possible to be obtained were resented. Methods of preparation and functional properties od nanocomposites based either on the layered silicates or thermosetting polymers (epoxy resins, unsaturated polyester resins, polyurethanes, polysiloxanes) have been discussed.
PL
W pracy przedstawiono badania symulacyjne rozkładu pola magnetycznego i sił elektrodynamicznych silnika synchronicznego z magnesami trwałymi. Zbadano wpływ położenia wirnika na przebiegi sił promieniowych i normalnych.
EN
The paper presents simulations of magnetic field and electrodynamic forces distributions in a synchronous motor. Analysis of the influence of the rotor position on transient response of normal and radial forces is carried out.
PL
Na podstawie danych z literatury dokonano przeglądu sposobów recyklingu chemicznego odpadowych poliestrów nasyconych (głównie PET) i poliuretanów, prowadzonego w celu otrzymania surowców do produkcji polimerów uretanowych. Najczęściej spotykanym sposobem recyklingu chemicznego poliestrów jest ich glikoliza, w której stosuje się zazwyczaj glikol etylenowy, dietylenowy, propylenowy lub dipropylenowy. Otrzymane w tym procesie produkty można wykorzystać do syntezy pianek, elastomerów i kitów poliuretanowych. Degradacje poliuretanów prowadzi się także metodą glikolizy, bądź też aminoglikolizy przy użyciu alkanoloamin, a jej produkty mają podobne zastosowania. Większość opisanych sposobów realizuje się w skali przemysłowej. Uzyskane produkty degradacji pozwalają na otrzymanie nowych materiałów poli-uretanowych o dobrych właściwościach użytkowych i korzystnej cenie.
EN
Chemical recycling techniques of waste saturated polyesters (mainly PET) and of waste polyurethanes to produce polyurethanes are reviewed. The most frcquent technique used for polyesters involves glycolysis with ethylene, diethylene, propylene or dipropylene glycol. The recyclate is uscd to mąkę polyurethane foams, elastomers and sealants. Waste polyurethanes also can be degraded by glycolysis or alcoholysis with alkanolamines and the recyclates reprocessed in a similar manner. Most techniques described have been applied industrially. The reprocessed-polyurethane articles have good properties and are cheap.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.