Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 207

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  permanent magnet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W pracy krótko omówiono historię zjawiska magnetyzmu oraz podstawowe cechy współczesnych magnesów trwałych. Spośród licznych zastosowań magnesów trwałych, szczególną uwagę zwrócono na przykłady bezstykowych układów transformacji energii mechanicznej - przekładni magnetycznych. Omówiono budowę, zasadę działania, wady i zalety oraz najważniejsze zjawiska występujące we współosiowej przekładni magnetycznej. Opisano stanowisko badawcze wraz z prototypami oraz przedstawiono charakterystyki sprawności takiego przetwornika.
EN
The paper briefly discusses the history of the phenomenon of magnetism and the basic features of modern permanent magnets. Among the numerous applications of permanent magnets, special attention has been paid to the examples of contactless systems of mechanical energy transformation - magnetic gears. The structure, principle of operation, advantages and disadvantages as well as the most important phenomena occurring in the coaxial magnetic transmission are discussed. The test stand with prototpes was described and the efficiency characteristics of such a converter were presented.
EN
A variety of magnetic fishing tools poses the task of the optimal choice of tool for eliminating accidents during the construction, operation and repair of wells. Existing criteria for assessing the quality of fishing magnets are characterized by the complexity of the determination and the ambiguity of the results. Therefore, the aim of research is development of a new approach to determining the technical level of fishing tools of various types and designs. A complex criterion has been developed that allows to evaluate the technical level of magnetic systems by correlating the actual and theoretical values of the total and specific lifting forces. Also it has been carried out a qualimetric analysis of magnetic tools, which are currently offered by world manufacturers. As a result, mathematical models are found that describe the average and modern world level of devices with specific lifting force. Technical decisions are proposed, the implementation of which in the design of magnetic systems of fishing tools will allow to achieve high values of lifting force. Application of the proposed complex criterion along with the results of qualimetric analysis will make it possible to objectively assess the technical level of magnetic fishing tools both at the design stage and during serial production.
EN
In this study, the optimization of air gap magnetic flux density of open slotted axial flux permanent magnet (AFPM) machine which was developed for wind turbine has been obtained using the Taguchi experimental method. For this, magnetic analyzes were performed by ANSYS Maxwell program according to Taguchi table. Then the optimum values have been determined and the average magnetic flux density values have been calculated for air gap and iron core under load and no-load conditions with ANSYS Maxwell. Traditionally, 15625 analyzes are required for 6 independent variables and 5 levels when experimental method is used. In this study, optimum values are determined by 25 magnetic analyzes, which use L25 orthogonal array. For this purpose, both factor effect graph and signal to noise ratios are used, according to the factors and levels which are obtained from the factor effect graph and the signal to noise ratio. Parameters are re-analyzed by Maxwell. The optimum factors and levels are determined. For optimized values, the air gap magnetic flux density is improved by 65.7% and 173.26%, respectively, according to the average value and the initial design. Therefore, the variables are optimized in a shorter time with Taguchi experimental design method instead of the traditional design method for open slotted AFPM generator. In addition, the results were analyzed statistically using ANOVA and Regression model. The variables were found to be significant by ANOVA. The degree of influence of the variables on the air gap magnetic flux density was also determined by the Regression model.
4
Content available remote Start-up of large power electric motors with high load torque
EN
This paper deals with issues relating to the start-up of AC motors with high load torque, presenting the results of measurements of current, voltage and power during the start-up of the following three types of motors: an asynchronous motor synchronized with a resistance starter, an asynchronous motor synchronizing with an eddy current starter, and a line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM). The measurement results, show that it is possible to use the direct start-up of a synchronous motor with permanent magnets and thereby eliminate external start-up systems.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z rozruchem silników prądu przemiennego w układach o dużym momencie obciążenia. Pokazano wyniki pomiarów prądu, napięcia i mocy podczas rozruchu trzech typów silników: asynchronicznego synchronizowanego z rozrusznikiem rezystorowym, asynchronicznego synchronizowanego z rozrusznikiem elektromagnetycznym, synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi. Na podstawie wyników pomiarów stwierdzono, że można zastosować bezpośredni rozruch silnika synchronicznego z magnesami trwałymi i wyeliminować zewnętrzne układy rozruchowe.
5
Content available remote Design of high-speed permanent magnet machines
EN
The actual trend in high speed electromechanical drives technology is to use permanent magnet (PM) brushless motors The following issues, which are essential in electromagnetic, mechanical and thermal design of high-speed PM brushless motors have been discussed: 1) main dimensions and sizing procedure, 2) mechanical requirements, 3) stator design guidelines including bad practices, 4) rotor design guidelines, 5) retaining sleeves (cans), 6) losses in the rotor, 7) thermal and cooling issues.
PL
We współczesnych napędach elektromechanicznych wysokiej prędkości stosowane są głównie silniki bezszczotkowe o magnesach trwałych. W artykule przedstawiono najważniejszcze problemy wystepujące w projektowaniu tych maszyn: 1) wymiary główne, 2) wymagania mechaniczne,3) projektowanie stojana z uwzględnieniem złych praktyk, 4) projektowanie wirnika, 5) tuleja nieferromagnetyczna wirnika, 6) straty w wirniku, 7) zagadnienia cieplne oraz chłodzenie.
PL
W artykule udowodniono słuszność wyboru silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim (GZM-1612L) zamiennego montażowo za silnik asynchroniczny synchronizowany (SASf-1612LX). Wywodu tego dokonano poprzez porównanie właściwości eksploatacyjnych obu maszyn o tej samej mocy znamionowej na wale, tj. 3200 kW. Porównaniom poddano właściwości rozruchowe, przeciążalność, sprawność oraz obsługowość obu maszyn.
EN
This article presents the pertinence of choosing a line start permanent magnet synchronous motor (GZM-1612L) replacement assembly of synchronized asynchronous motor (SASf-1612LX). This is done by comparing the operating properties of both machines with the same rated power on the shaft, as 3200 kW. The starting current, overloading, efficiency and maintenance of both machines are compared.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wstępnej identyfikacji parametrów jednego z pierwszych prototypów wielobiegunowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (PMSM) budowanego przez INiME KOMEL. Wartości wstępnie oszacowanych parametrów, uzupełniające dane techniczne silnika podawane przez producenta, pozwalają na zbudowanie zastępczego modelu matematycznego trakcyjnego napędu elektrycznego z takim silnikiem. Dzięki temu modelowi na drodze symulacji komputerowej możliwe jest przeanalizowanie pod względem spodziewanej efektywności energetycznej napędu pewnego przykładowego autobusu elektrycznego, rozumianej jako energia zużywana i/lub akumulowana w czasie trwania późniejszego testu drogowego rzeczywistego pojazdu, polegającego na przejeździe zadanego odcinka drogi w sposób zgodny z wymaganiami standardu SORT.
EN
The article presents the results of the preliminary parameter identification in one of the first prototypes of a multipolar synchronous motor with permanent magnets (PMSM), currently constructed by INiME KOMEL. The values of these initially estimated parameters, supplementing the motor’s technical data provided by the manufacturer, allow to build a substitute mathematical model of an electric traction drive with such a motor. Thanks to this model, on the way of computer simulation it is possible earlier to analyze in terms of expected energy efficiency of the electric bus drive with such an engine, understood as energy consumed and/or accumulated during the subsequent road test of a real vehicle, the course of a later road test of such a vehicle, relies on passing a given road section in a manner consistent with the requirements of the SORT standard.
8
Content available remote The analysis of own signals of PM electrical machines – example of eccentricity
EN
This article presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) electrical machines. Those machines are commonly used in small wind or water systems. The described method is very innovative and unique. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. There was analyzed number of publications which describe vibration diagnostic methods and tests of electrical machines and there was no method found to determine the technical condition of such machine basing on their own signals. This work presents: field-circuit model, results of static tests, results of calculations and simulations.
PL
Praca przedstawia zastosowanie wibracyjnej metody diagnostycznej dla maszyn z magnesami trwałymi. Maszyny te są wykorzystywane w małych elektrowniach wiatrowych oraz wodnych. Opisywana metoda jest innowacyjna i unikalna. Wykorzystuje ona specyficzne właściwości konstrukcyjne maszyn z magnesami trwałymi, tj. indukowanie się SEM pod wpływem wibracji. Przeanalizowano liczne publikacje opisujące diagnostykę maszyn elektrycznych i nie napotkano na metody bazujące na wykorzystaniu własnych sygnałów maszyny do określenia ich kondycji układu wibroakustycznego. W pracy przedstawiono m.in. model polowy, wyniki obliczeń oraz symulacji komputerowych.
PL
W pracy przedstawiono analizę najważniejszych parametrów użytecznych silnika z magnesami trwałymi i z uzwojeniem skupionym, który zaprojektowano do napędu pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Dla zaprojektowanej konstrukcji prototypu silnika synchronicznego z magnesami umieszczonymi wewnątrz rdzenia wirnika (IPMSM) przedstawiono jego najważniejsze zalety. Zaprojektowany silnik o znamionowej mocy 80kW charakteryzuje się niskimi stratami mocy w magnesach i żelazie oraz momentem zaczepowym nie większym niż 0.98Nm.
EN
The article presents the results of basic parameters of a permanent magnet motor with concentrated winding in the electric /hybrid vehicle application. The potential benefits resulting from the use an interior permanent magnet synchronous motor (IPMSM) are presented. The 80kW IPMSM is characterized by low magnet losses and iron losses and the cogging torque is not higher than 0.98Nm.
EN
The paper deals with the magnetic system of the disk separator with permanent magnets. It is shown that the developed magnetic system can be used to purify finely dispersed friable substances from unwanted ferromagnetic inclusions. The main advantage of the magnetic system is the ability to self-clean the surface of a non-magnetic rotating discharging disk. The research of the distribution of the force function acting on multi-domain ferromagnetic particles in the working zone of the disk separator was carried out. To solve the main tasks of the study, a finite element method was implemented, realized in the COMSOL Multiphysics software environment. It is shown that when changing the air gap or the effective length of the poles, the distribution of the force function over the height of the working zone, as well as the magnitude of force, varies. The rational size of the air interpolar gap, which provides the maximum value of power force, was determined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów prądów krytycznych w taśmach nadprzewodnikowych HTS znajdujących się w polu magnetycznym pochodzącym od magnesów trwałych. W celu zwiększenia wartości pola magnetycznego magnesy zostały ułożone w liniową macierz Halbacha. W ramach badań został przeanalizowany wpływ pola magnetycznego na wartość prądów krytycznych w taśmach pierwszej (1G) oraz drugiej (2G) generacji nadprzewodników. Przedstawiona analiza stanowi podstawę do opracowania nadprzewodnikowego silnika liniowego i ma na celu przebadanie taśm HTS znajdujących się w warunkach odpowiadających warunkom panującym w silnikach liniowych PM HTS.
EN
The results of measurements of critical currents in HTS superconducting tapes located in a magnetic field originating from permanent magnets are presented in the paper. In order to strengthen the magnetic flux, the magnets were arranged in a linear Halbach array. As a part of the study, the effect of magnetic flux density on the value of critical currents in first (1G) and second (2G) generation of superconducting tapes has been analyzed. The presented analysis is the basis for the development of a superconducting linear motor and is aimed at testing of HTS strips exposed for a conditions corresponding to the conditions prevailing in PM HTS linear motors.
12
Content available Samoczynna synchronizacja silników LSPMSM
PL
W artykule przedstawiono numeryczną analizę procesu ponownego załączenia i synchronizacji silników synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim (LSPMSM) różnej mocy, wykorzystując opracowane ko-symulacyjne polowo-obwodowe modele silników. Zbadano wpływ okresowego zmniejszenia wartości napięć zasilających podczas procesu łagodnego załączenia wirującego silnika na sieć zasilającą, bez konieczności zatrzymania maszyny i podczas procesu synchronizacji, na jego przebieg i skuteczność. Zaproponowany układ sterowania, pozwalający na łagodne załączenie wirującego silnika, może zostać zastosowany podczas procesów synchronizacji silników synchronicznych o rozruchu dwustopniowym i jednej docelowej, znamionowej prędkości synchronicznej.
EN
The article presents a numerical analysis of the process of automatic self reconnection and synchronization of low- and medium-power energy-efficient line-start permanent magnet synchronous motors, using a specially developed co-simulation field-circuit models of the motors. The influence of periodic reduction of the supply voltage values during the process of smooth switching of the rotating motor to the supply network, without the need to stop the machine and during the synchronization process has been examined. The proposed control system, allowing for gentle connection of the rotating motor, can be used during synchronization processes of synchronous motors with two-stage start-up and one target, rated synchronous speed.
EN
An analysis of heat transfer in a low power line-start permanent magnet synchronous motor is presented. A three-dimensional numerical model together with its experimental verification are reported. The model takes into account the mixed convection and heat conduction inside the motor. Radiative heat transfer is assumed to be negligible due to relatively low temperature difference between the motor’s surface and the environment. The analysis was performed for steady state operation conditions at rated load. To determine the loss density distribution in the motor, electromagnetic calculations were performed. The temperature distribution on the surface of the frame in a steady state calculated numerically was compared with pictures taken with an infrared camera. To verify the thermal images four thermocouples placed on the frame were used. Furthermore, the surface temperature of the rotor was measured using pyrometers.
PL
W pracy opisano analizę wymiany ciepła w silniku synchronicznym małej mocy o rozruchu bezpośrednim i jego otoczeniu. Zaprezentowano trójwymiarowy numeryczny model cieplny obiektu oraz jego weryfikację doświadczalną. Model uwzglednia konwekcję naturalna i wymuszoną oraz przewodzenie ciepła wewnątrz silnika. Oddawanie ciepła przez promieniowanie pominięto, jako nieznaczące ze względu na zbyt niską róźnicę temperatur powierzchni i otoczenia. Analizę przeprowadzono w stanie ustalonym podczas pracy silnika ze znamionowym obciążeniem. W celu wyznaczenia rozkładu gęstości strat w silniku wykonano obliczenia na modelu elektromagnetycznym. Rozkład temperatury na powierzchni korpusu w stanie ustalonym obliczony metodą numeryczną i porównano ze zdjęciami wykonanymi kamerą termowizyjną. Do weryfikacji termogramów uzyskanych przy pomocy kamery termowizyjnej wykorzystano cztery termopary umieszczone w korpusie. Ponadto zmierzono temperaturę powierzchni czołowej wirnika wykorzystujac pirometry.
14
Content available remote Synchronous motors excited by permanent magnets in high power drives
EN
The paper presents the results of research on the use of a LSPMSM motor in the drive of the ball mill. The essence of these engines is their simple construction and operation, and the start-up is carried out by a direct connection to the supply voltage. The operational characteristics have been shown and the start-up properties of a synchronous motor excited by permanent magnets (P = 630 kW, U = 6000 V n = 187.5 rev / min) driving the mill in ZWR KGHM have been analyzed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zastosowania silników typu LSPMSM w napędzie młyna kulowego. Istotą tych silników jest ich prosta budowa i eksploatacja a uruchomienie odbywa się przez bezpośrednie przyłączenie do napięcia zasilającego. Pokazano charakterystyki eksploatacyjne oraz przeanalizowano właściwości rozruchowe silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi (P=630 kW, U=6000 V n=187,5 obr/min) napędzającego młyn w ZWR KGHM.
15
Content available remote Starzenie się magnesów trwałych stosowanych w maszynach elektrycznych
PL
W ostatnich latach wzrosło znaczenie maszyn elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi będące kompozytem neodymu, żelaza i boru. Magnesy te są jednak dość kruche, podatne na korozję oraz mogą pogarszać swoje parametry pod wpływem zewnętrznych pól magnetycznych. W artykule zawarto porównanie podstawowych parametrów prądnic synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi zmierzonych w roku ich wyprodukowania i po upływie kilku lat. Ponadto zamieszczone są obserwacje wpływu warunków środowiskowych na korozję magnesów w maszynach elektrycznych i ocena skuteczności stosowanych powłok ochronnych.
EN
Recently enlarged meaning of electrical machines exited by permanent magnets based of neodymium. However these magnets are quite brittle, susceptible to corrosion as well as can worsen their parameters under the influence of magnetic external fields. Comparing basic parameters of synchronous generators was included in the article aroused measured with permanent magnets in the year of producing them and after several years have passed. Moreover observation of the influence of environmental conditions on the corrosion of magnets is placed in the electrical machinery and assessment of effectiveness of applied protective coatings.
16
Content available remote Starting process of medium power line start permanent magnet synchronous motor
EN
The paper deals with analysis of line start permanent magnet synchronous motor start and synchronization process. Four-pole 160 kW low-voltage LSPMSM was investigated. FEM method was applied
PL
Artykuł zawiera wyniki badań procesu rozruchu i synchronizacji silnika synchronicznego średniej mocy wzbudzanego magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim. Badania wykonano wykorzystując model polowo-obwodowy.
EN
Three dimensional field modelling and the simulation results for a hybrid magnetic bearing are presented in the paper. The magnetic field distributions and the values of electromagnetic parameters in the function of the current intensity and the rotor position are given. The aim of the investigation was the determination of the magnetic bearing stiffness through the calculations of the magnetic force acting on the bearing rotor and the flux linkages with the windings. The simulations are important to the actuator designing and determination of its controlling parameters for proper operation of an electric drive system.
PL
W artykule przedstawiono trójwymiarowe modelowanie pola oraz wyniki symulacji dla hybrydowego łożyska magnetycznego. W pracy podano rozkłady pola magnetycznego oraz wartości parametrów elektromagnetycznych w funkcji prądu i położenia wirnika. Celem badań było określenie sztywności łożyska magnetycznego poprzez obliczenia siły magnetycznej działającej na wirnik łożyska oraz strumienia skojarzonego z uzwojeniami. Symulacje są istotne w procesie projektowania siłownika oraz przy określeniu parametrów sterowania dla właściwej pracy elektrycznego systemu napędowego.
18
Content available remote Silnik synchroniczny liniowy jako napęd pojazdu typu PRT
PL
Artykuł opisuje możliwość wykorzystania silnika synchronicznego liniowego w napędzie przyszłościowego transportu miejskiego typu PRT (personal rapid transit). W artykule opisana została jedna z odmian „zautomatyzowanego transportu” jaką jest PRT. Przedstawiono istniejące rozwiązania systemów PRT w tym, z silnikiem liniowym. Zwrócono też uwagę na historię samych silników liniowych oraz ich zastosowanie. W artykule opisano również nowatorską metodę wykonania uzwojenia falistego dla silnika liniowego.
EN
This paper describe possibility of using linear synchronous motor as drive in PRT (personal rapid transit) vehicles. There are also information about Personal Rapid Transit as a type of automated transport. Authors describe some of existing solution of PRT systems. Some of them include linear motors as a drive. There are also some information about the history of linear motors and theirs application. Authors describes new method of making waves winding for linear synchronous motor application.
19
Content available remote Properties and parameters of the synchronous motors with permanent magnets
EN
This paper presents the results of transient torque simulations during start-up of permanent magnet synchronous motor for various initial rotor positions. The influence of input voltage on starting torque transients is also considered. Examples of applications for large electric drives are shown.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacyjnych obliczeń momentów podczas rozruchu silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi dla różnych kątów początkowych położenia wirnika. Wykonano obliczenia tych momentów dla różnych wartości napięć zasilających. Pokazano przekłady zastosowań takich silników w napędach elektrycznych dużej mocy.
EN
The paper deals with two solutions of limitations of torque ripple in medium power low-voltage 4-pole line start permanent magnet synchronous motor. Influence of the rotor slots number and various rotor top slots openings on the motor torque ripple was investigated. Double cage permanent magnet synchronous motor is presented.
PL
Artykuł przedstawia dwa rozwiązania ograniczenia pulsacji momentu w czterobiegunowym silniku synchronicznym z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim. Zbadano wpływ liczby żłobków wirnika oraz szerokości otwarcia górnych żłobkach wirnika na pulsację momentu. Przedstawiono konstrukcję dwuklatkowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.