Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Giełda Papierów Wartościowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Using blockchain to access cloud services: a case of financial service application
EN
Most cloud providers use centralized servers to manage data. However, centralized servers still suffer the risks of single point of failure and data theft. We add a blockchain to the cloud service and propose a new architecture to manage data. Using blockchain as a connector to utilize the tamperproof, traceable, and data-sharing features of the blockchain to ensure that the transaction data are properly stored in each node. We use the stock simulation trading service to extend and divide the research design into two levels, namely, system and application services. First, we directly write the data into the blockchain. Second, we alternatively store the data in the cloud and then write it into the blockchain. Finally, the two versions are compared and analyzed to investigate their feasibility and performance. At the application service, we implement the smart contract for the existing stock transaction process to achieve real-time settlement.
2
Content available NewConnect
PL
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest spółką akcyjną powołaną do życia w 1991 roku przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa, w tym ministra przekształceń własnościowych, oraz ministra finansów, które podpisały akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. System obrotu na GPW bazuje na kojarzeniu zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, a realizacja transakcji ma miejsce podczas sesji giełdowych. W obrębie grupy kapitałowej obrót realizowany jest na rynkach: Główny Rynek GPW (obrót akcjami i innymi instrumentami udziałowymi i instrumentami pochodnymi), New- Connect (alternatywny system obrotu, nieregulowany – obrót akcjami i innymi instrumentami o specyfice udziałowej — dotyczy małych i średnich spółek), Catalyst, Treasury BondSpot Poland. W 2007 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła rynek NewConnect. Jest to rynek organizowany, prowadzony przez giełdę poza rynkiem regulowanym, w formule systemu obrotu. Zadaniem tego rynku jest finansowanie rozwoju małych i średnich firm o wysokim potencjale wzrostu (na przykład: z sektora elektronicznych mediów), krótko działających na rynku, o względnie niskiej przewidywalnej kapitalizacji, poszukujących relatywnie niedużego kapitału. Inwestycje, z którymi wiąże się oczekiwanie ponadprzeciętnych zysków, równocześnie odznaczają się podwyższonym ryzykiem. Na NewConnect obowiązują bardziej liberalne wymogi formalne i informacyjne w stosunku do rynku giełdowego. Wymogi stawiane spółkom zgłaszającym zamiar debiutu na New- Connect są niewielkie w porównaniu z Głównym Rynkiem. NewConnect umożliwia przedsiębiorstwom na względnie szybkie pozyskanie nowego, dodatkowego koniecznego kapitału. Debiut na NewConnect możliwy jest poprzez emisję prywatną i emisję publiczną.
EN
The Warsaw Stock Exchange (WSE) is a joint-stock company established in 1991 by entities representing the State Treasury, including the minister of ownership transformation and the minister of finance, which signed the founding act of the Warsaw Stock Exchange. The trading system of the WSE is based on matching buy and sell orders for financial instruments, and the transaction takes place during stock exchange sessions. Within the capital group, the turnover is carried out on the following markets: Main Market Of the WSE (trading in shares and other equity instruments and derivatives), NewConnect (alternative trading system, unregulated trading – trading in shares and other instruments with share specifics – for small and medium companies), Catalyst, Treasury Bondspot Poland. In 2007 the Warsaw Stock Exchange launched the NewConnect market. It is an organized market run by the stock exchange outside the regulated market in the formula of an alternative trading system. The task of this market is to finance the development of small and medium-sized enterprises with high growth potential (for example: from the electronic media sector), short- lived on the market, with a relatively low predictable capitalization, looking for relatively small capital. Investments, which involve the expectation of above-average profits, are simultaneously characterized by increased risk. On NewConnect, more liberal form and information requirements apply to the stock market. The requirements for companies submitting their debut on NewConnect are small compared to the Main Market. NewConnect enables companies to acquire new, additional and necessary capital relatively quickly. The debut on NewConnect is possible through private emission and public broadcast.
3
Content available remote Wpływ efektu stycznia na WIG20
PL
Celem badania jest zweryfikowanie wpływu efektu stycznia na instrumenty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do przeprowadzenia badania obliczono średnie miesięczne stopy zwrotu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 za okres od stycznia 2007 do grudnia 2015 roku. Obliczenia przeprowadzono na podstawie dziennych notowań, wykorzystując zwykłą stopę zwrotu. Z przeprowadzonego badania wynika, że od roku 2007 efekt stycznia wystąpił na giełdzie jeden raz w roku 2012. Wyniki mogą mieć praktycznie zastosowanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
EN
The aim of the study is to verify the impact of the January effect on the instruments on the Stock Exchange in Warsaw. To carry out the study calculated the average monthly returns of companies included in index WIG20 for the period from January 2007 to December 2015. The calculations were based on daily quotations of selected indices, using a simple rate of return. A study shows that since 2007, the January effect has occurred in the stock market, once in 2012. Conclusions from the analysis of the results can be practically applied in making investment decisions.
PL
Artykuł analizuje etapy powstawania i etapy tworzenia rynku papierów wartościowych w Europie. Analizie poddano główne etapy procesu prywatyzacji przemysłu węglowego na Ukrainie, zbadano podstawowe typy rynków papierów wartościowych i ich uwarunkowania przestrzenne, informacyjne i technologiczne. Opisano podstawowe obszary stosowania innowacyjnych technik zarządzania niestandardowym rozwojem infrastruktury rynku akcji.
EN
The article examines the stages of formation and milestones of monocentric stock markets formation in Europe. The main stages of the privatization process in Ukraine as the foundation infrastructure of the stock market are analized. The basic types of fragmentation stock market infrastructure: spatial, informational, technological are studied. The basics fields of application of innovative management techniques nonstandard infrastructure development of the stock market are described.
5
Content available remote Rok PKP Cargo S.A. na giełdzie
PL
Artykuł omawia wejście i rok obecności PKP Cargo S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Autorzy wspominają o podziale Przedsiębiorstwa Państwowego PKP i jego procesie prywatyzacji. Przedstawione są cele sprzedaży PKP Cargo oraz szansę i ryzyka związane ze spółką. Omówiona jest pierwsza oferta publiczna (IPO). Autorzy omawiają kolejne emisje akcji, zmiany akcjonariatu i analizują zmienność cen akcji. We wnioskach przedstawiona jest ocena wejścia na giełdę i prognozy dotyczące PKP Cargo.
EN
The article discusses the presence of input and year PKP Cargo SA on the Stock Exchange in Warsaw. The authors mention the division of the State-station and the privatization process. Are shown PKP Cargo sales targets and opportunities and risks associated with the company. Discussed the initial public offering (IPO). The authors discuss the further issue of shares, the shareholder and analyze changes in volatility. In the conclusions presented to evaluate the IPO and forecasts for PKP Cargo.
EN
Application of the simple least mean squares (LMS) adaptive filter of to the Warsaw Exchange Market (GPW) has been analyzed using stocks belonging to WIG20 group as examples. LMS filter has been used as a binary classifier, that is, to forecast the sign of changes in the (normalized) stock values. Two kinds of data has been used, namely, the differenced and double differenced normalized close values of stocks. It has been shown that while the predictive power of LMS filter is virtually zero for the differenced series, it rises significantly in the case of double-differenced series for all analyzed stocks. We attribute this to the better stationarity properties of the double differenced time series.
PL
Zmiany związane z przekształcaniem struktury własności giełd papierów wartościowych ze spółdzielczej/państwowej na formę spółki akcyjnej spowodowały zmiany charakteru działalności giełd z non profit na zasady komercyjne. Giełdy stały się szczególnego rodzaju przedsiębiorstwami usługowymi, od których akcjonariusze oczekują dobrych wyników i pomysłów na przyszłość, stąd też pojawił się problem związany z podwyższaniem efektywności działań. Jak pokazuje praktyka, giełdy papierów wartościowych coraz częściej łączą się, by poprawić efektywność funkcjonowania.
EN
Changes related to the transformation of the ownership structure of stock exchanges from cooperative / state into form of a joint stock company have changed the nature of stock exchanges from non-profit organizations into commercial principles. Stock exchange has become a special kind service company, from which shareholders expect good results and ideas for the future. Hence, there is a problem related to the increase effectiveness of actions. As practice shows, the stock exchange more and often combine to improve the efficiency of the operation.
PL
W artykule opisano problem prognozowania cen akcji na giełdzie papierów wartościowych i przedstawiono sposób rozwiązania tego problemu za pomocą sieci neuronowej i algorytmu ewolucyjnego. Dokonano implementacji algorytmu i przedstawiono jego ocenę.
EN
In the paper the issue of predicting the shares' prices on the stock- exchange was considered. The problem of forecasting the shares' prices on the stock- exchange was described and the solution of this problem by means of neural network and evolutionary algorithm was presented. The implementation of the algorithm was made and the evaluation was submitted.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano możliwość przeprowadzenia oceny innowacyjności produktowej giełdowych spółek informatycznych, w oparciu o model przedstawiony w artykule pt. "Model rozmyty oceny rezultatywnej innowacyjności produktowej giełdowych spółek informatycznych" oraz możliwość wykorzystania otrzymanych wyników do zbadania zależności pomiędzy rezultatywną innowacyjnością produktową badanych spółek a ich rentownością sprzedaży.
EN
This article presents possibility of evaluating product innovativeness of IT companies quoted on stock exchange, based on model presented in article "Fuzzy model of resultative product innovativeness assessment for IT companies quoted on stock exchange" and using obtained results to examine the relationship between resultative product innovativeness of investigated companies and their sales profitability.
PL
Wybór sposobu finansowania jest jednym z dylematów zarządzających i zależy od wielu czynników takich jak etap rozwoju, potrzeby kapitałowe oraz specyfika działalności przedsiębiorstwa [4]. Mimo dynamicznego rozwoju rynku usług finansowych, tradycyjne formy finansowania są wciąż najpopularniejsze, choć nie zawsze i nie dla wszystkich dostępne. Ostatnie miesiące dowiodły jednak, że popularny kredyt bankowy był trudno dostępny nawet dla przedsiębiorstw posiadających zdolność kredytową. Wiele przedsiębiorstw zmuszonych jest sięgać po alternatywne źródła finansowania. Szczególnie dotyczy to firm nowo powstających lub z krótką historią działalności, charakteryzujących się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Są to jednak przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu i dostęp do nowych sposobów finansowania stanowi dla nich często jedyną szansę na rozwój. Na szczególną uwagę zasługuje Giełda, która staje się coraz łatwiejszym sposobem pozyskania kapitału i coraz więcej przedsiębiorstw wybiera debiut giełdowy.
EN
Selecting the way of financing is one of the management’s dilemma and depends on many factors, such as company’s stage of development, capital needs and specificity of the enterprise business activity [4]. Despite the dynamic development of the financial services market, traditional forms of financing are still the most popular, although not always available and not for everybody. However, recent months proved that the popular bank loan has always been difficult to obtain, even by enterprises with credit capacity. Many enterprises are forced to resort to alternative sources of financing. This refers especially to start-ups or enterprises with a short operation record, which are characterised by high investment risk. These are enterprises with high growth potential and access to new forms of financing is their only opportunity for development. Stock exchange deserves particular attention since it is becoming an easier way of acquiring capital and more and more enterprises choose stock exchange listing.
PL
Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie 30 września 2009 r. uruchomiła rynek Catalyst - dedykowany dla dłużnych papierów wartościowych. Obejmuje on dwa obszary - handlu detalicznego oraz handlu hurtowego. Pierwszy jest obsługiwany bezpośrednio przez GPW, drugi zaś - przez jej spółkę zależną, tj. BondSpot (dawniej MTS Ceto).
12
Content available remote An one day ahead prediction system for stock market movements
EN
To build the next day investment decision system we propose to use wavelets analysis as a consistent tool for raw data preprocessing. Then wavelets coefficients that it returns are fed into SOM neural networks for clustering. For every cluster the measure of the next day forecast of share price movement is calculated. Test made on shares of PKOBP bank, shows good effectiveness of the method.
PL
Proponujemy wykorzystanie analizy falkowej do przygotowania danych dla sieci neuronowej SOM. Sieć dokonuje grupowania danych w postaci współczynników falkowych. Dla każdej grupy obliczana jest miara zmiany cen w następnym dniu. Testy przeprowadzone na akcjach banku PKOBP wskazują na skuteczność opisanej metody.
PL
W referacie przedstawiono występowanie efektów kalendarzowych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Zbadano występowanie efektu dnia tygodnia. Przeprowadzono badania w oparciu o indeks WIG oraz o wyniki spółki giełdowej Żywiec S.A. Zaobserwowane różnice nie zawsze są statystycznie istotne. Otrzymane wyniki w sposób jednoznaczny nie potwierdzają występowania efektów kalendarzowych na warszawskiej giełdzie.
EN
The occurrence on exchange of valuable papers the calendar effects in Warsaw in paper was introduced. The occurrence was examined the effects of day of week. It investigations were conducted was in support about index of wig as well as about results of stock company Żywiec S. A. Observe differences are statistical not always essential. Received results in unique way do not confirm occurrence on Warsaw exchange calendar effects.
PL
W artykule podjęto próbę oceny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle innych giełd europejskich. Podstawą porównań był zestaw odpowiednio wyselekcjonowanych kilkudziesięciu wskaźników miesięcznych ilustrujących rozmiar rynku kapitałowego, rozwój rynku akcji oraz rynku obligacji w okresie od 01.2003 do 12.2005. W badaniu zastosowano 6 metod rangowania obiektów, w tym m.in. metodę taksonomicznej miary rozwoju. Przeprowadzone procedury badawcze plasują warszawską giełdę w okolicach środkowych pozycji w rankingach. Ponadto w obserwowanym okresie widoczna jest stopniowa poprawa ogólnej sytuacji ekonomicznej polskiej giełdy, przejawiająca się m.in. w niewielkim wzroście jej pozycji w uszeregowaniach.
EN
The paper aims at evaluating the Warsaw Stock Exchange in comparison with other European stock markets. The analysis was based on a number of selected monthly indicators characterising the size of the capital market, equity trading as well as bond trading in the period from January 2003 to December 2005. There were 6 different ranking methods applied in the research, including the method of a taxonomic measure. The procedures of the research reveal that the Warsaw Stock Exchange is placed around the middle positions of the ranks. Moreover, a steady improvement of the general economic condition of the Polish stock market can be observed in the analytical period, which is shown by a slight growth of its ranking position.
PL
W niniejszym artykule zostały przedstawione wyniki badań dodatkowych stóp zwrotu osiąganych przez akcjonariuszy spółek przejmowanych i notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Badana populacja obejmowała spółki, na których akcje zostało ogłoszone wezwanie do sprzedaży w latach 1998- 2004. Badania miały charakter krótkookresowy, tj. 60 dni przed i po ogłoszeniu wezwania. Uzyskane rezultaty dla całej populacji są zbieżne z wynikami dotyczącymi przejęć na rynkach rozwiniętych. Wskazują na pozytywne wartości dodatkowych stóp zwrotu osiąganych przez akcjonariuszy w badanym okresie zdarzenia. Wyniki dodatkowych stóp zwrotu dla poszczególnych sektorów nieznacznie się różnią i wskazują na wrażliwość wyników od przyjętego modelu.
EN
The paper provides evidence on abnormal returns performance in acquisitions on the Warsaw Stock Exchange. The research sample has included firms quoted on the Stock Exchange and selected according to the open market share repurchase announcement in 1998-2004. The research study has focused on announcement period returns (60 day before and after) The evidence leads to the conclusion that positive reaction of investors to acquisition announcement on Polish market is similar to reaction of investors on developed markets, and results in positive abnormal return for shareholder of acquired firms but results for sectors are slightly differed.
PL
Produkty strukturyzowane to ciekawe połączenie krańcowo różnych instrumentów finansowych - dłużnych i pochodnych. Dzięki temu możliwe jest realizowanie najróżniejszych strategii inwestycyjnych, dostosowanych do oczekiwań inwestorów odnośnie stopy zwrotu oraz akceptowanego przez nich ryzyka. Niestety te produkty są trudno dostępne dla większości polskich inwestorów indywidualnych, głównie za sprawą braku rozwiniętego rynku wtórnego produktów strukturyzowanych, zwłaszcza giełdowego, oraz wysokich barier kapitałowych w dostępie do emitentów tych instrumentów. Artykuł prezentuje ogólną charakterystykę produktów strukturalnych oraz przybliża aktualną ofertę tychże produktów w ramach usług bankowości prywatnej. Sedno rozważań skupiono na problemie komercjalizacji tych instrumentów za pomocą giełdy papierów wartościowych, co dodatkowo zilustrowano przykładami z rozwiniętych rynków giełdowych na świecie.
EN
Structured products are interesting combination of two extremely different securities - debt securities and derivates. These products make execution of different investment strategies possible, joining the variety of expected profitability and risk approval. Unfortunately the structured products are quite hard to get because of lack of wide securities market, especially stock market and high capital limits made by product's issuers. The article presents general characteristics of the structured products and shows its actual offer serviced from private banking sector. The goal of the paper is focused on commercialization of the structured products by a public stock market. The consideration are illustrated by same numerical examples taken from well developed foreign stock exchanges.
EN
The aim of this article was to verify deterministic model of market value change. This model is greater then other, older models of financial analysis, because shows exactly change in value because of separate model elements. It cause better strategy identification of creation or destruction of market value.
PL
Przedstawiono podstawowe tendencje w rozwoju giełdowego rynku akcji w Polsce w lalach 1991-2005 (1 kwartał). Przedmiotem analizy są: rodowód i liczba spółek akcyjnych, przestrzeganie zasad lądu korporacyjnego, wartość obrotów, kapitalizacja, struktura inwestorów, zależność między giełdą a sytuacją makroekonomiczną oraz zagrożenia i szanse dla rozwoju rynku.
EN
Fundamental tendencies in stock market development in Poland in years: 1991-2005 (the 1st quarter) were showed in this paper. Further there were analysed source and number of joint stock companies, corporation order rules, capital turnover value, capitalization, investors structure, dependence between sccurilies exchange and macrocconomic situation and threats and chances for market development.
PL
Wykorzystanie grupowania danych przy pomocy samoorganizujących sieci neuronowych typu Kohonena do generowania finansowych strategii decyzyjnych na giełdzie papierów wartościowych to nowatorskie podejście, które zaproponowali autorzy niniejszego artykułu. Jak pokazano, stworzony model przynosi całkiem dobre rezultaty i można przypuszczać, że wykorzystanie tych metod także na gruncie technologii materiałów przyniesie zadowalające efekty.
EN
A method of generation of initial grouping of input values vectors, using self-organizing neural network - Kohonen network as an instrument, is described in this work. This main aim of the paper is demonstration of new methodology for grouping data during producing strategies decisions, which can be further applied in the filed of materials engineering. Described approach is illustrated by example, which characterizes share market condition.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.