Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie ruchem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Wdrożenie i rozwijanie wielopoziomowego modelu podróży i sieci transportowej (MST), w ramach Systemu Planowania Ruchu (SPR), usprawniającego zarządzanie transportem w systemach transportowych z wykorzystaniem usług oferowanych przez Inteligentne Systemy Transportu, może stanowić wsparcie naukowe dla krajowych, regionalnych lub lokalnych administracyjnych jednostek planistycznych i operacyjnych w usprawnieniu systemowego zarządzania ruchem drogowym, w działaniach zmierzających do poprawy poziomu sprawności i bezpieczeństwa w transporcie. W artykule przedstawiono koncepcję, realizację oraz przykłady zastosowań SPR wraz z MST jako kluczowych elementów systemów zarządzania transportem. Zostały one wdrożone w wyniku badań naukowych nad integracją modeli podróży, ruchu i sieci transportowej w ramach realizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Trójmieście oraz projektów badawczych CIVITAS DYN@MO „DYNamic citizens @ctive for sustainable Mobility”, FLOW „Furthering Less Congestion by Creating Opportunities For More Walking and Cycling” i RID-4D „Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
EN
The implementation and development of a multi-level travel model and network (MST), within the framework of a Traffic Planning System (SPR), improving transport management in transport systems with the use of services offered by Intelligent Transport Systems, may provide scientific support to national, regional or local planning and operational administrative planning and operational units for the optimisation of systemic traffic management, in activities aimed at improving transport efficiency and safety levels. This article presents the concept, implementation and examples of applications of SPR together with MST as key elements of transport management systems. They have been implemented as a result of scientific research on the integration of travel models, traffic and transport network in the framework of the implementation of the Integrated Traffic Management System TRISTAR in Tri-City and research projects CIVITAS DYN@MO “DYNamic citizens @ctive for sustainable Mobility”, FLOW “Furthering Less Congestion by Creating Opportunities for More Walking and Cycling” and RID-4D “Impact of Intelligent Transport Systems services on the level of road safety”.
2
Content available remote Innowacyjne oznakowanie skrzyżowań typu Yellow Box w Szczecinie
Drogownictwo
|
2020
|
nr 7-8
231--232, III-IV okł.
PL
Przedstawiono neutralność sieci jako zasadę jednakowego traktowania wszystkich komunikatów przesyłanych w Internecie niezależnie od treści, wykorzystanej aplikacji lub usługi, urządzenia oraz adresu nadawcy i odbiorcy. Omówiono wpływ neutralności sieci na rozwój wolnego Internetu. Przytoczono przykłady nieprzestrzegania zasady neutralności sieci w praktyce. Omówiono przyczyny zmiany przepisów dotyczących neutralności Internetu zaproponowanych przez BEREC oraz możliwe skutki decyzji Federalnej Komisji Łączności (FCC) unieważniającej zasadę neutralności Internetu. Przeanalizowano wpływ ograniczenia neutralności sieci na zwiększenie przychodów operatorów telekomunikacyjnych oraz na rozwój gospodarki.
EN
The article presents the network neutrality as a principle of equal treatment of all messages sent on the Internet regardless of content, kind of application or service used, device and the address of sender and recipient. It discusses the effects of network neutrality on the development of free Internet. The examples of failure to comply with the network neutrality in practice are quoted. Also the causes of changes in legislation on network neutrality proposed by BEREC and possible effects of decisions of the Federal Communications Commission (FCC) annulling the principle of network neutrality are discussed. The article analyzes the impact of network neutrality restrictions on increasing the revenues of telecommunications operators and the economic development.
EN
Many European airports are located in close proximity to residential or protected areas. Aircraft noise emissions caused by the landing and taking off of aircraft are a big problem in these areas. From an operational point of view, the method for reducing noise is to reduce traffic volume or change its organization, especially during the night. Some procedures and tools have been developed to support air traffic management in the implementation of operational constraints necessary to maintain noise at an acceptable level. The objective of this paper is to analyse the effectiveness of these tools. For this purpose, we have analysed existing methods of operational noise reduction, taking into account their influence on the structure, smoothness, punctuality and, especially, the safety of air traffic. As a result, existing risks have been identified, while methods have been proposed to combine two important air traffic service tasks: ensuring safety, while taking into account the environmental constraints, especially in relation to the acoustic climate.
PL
W niniejszym artykule opisano zalety funkcjonowania, przyczyny wdrażania i wskazano ścieżkę rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych w miastach. Przedstawiono krótką analizę podstaw prawnych wdrażania systemów ITS. Opisano dwa praktyczne przykłady wdrażania systemów ITS w Polsce, na przykładzie wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w mieście Łodzi i mieście Bydgoszczy. Cechą charakterystyczną obu projektów był krótki termin wdrożenia i sposób działania obu z nich, polegający na tym, że dane z czujników i podsystemów akwizycji danych są przesyłane od razu po wykonaniu pomiaru do centrum zarządzania ruchem, w którym są wykorzystywane na bieżąco do monitorowania, sterowania i zarządzania ruchem drogowym. W przypadku obu systemów uzyskano stosunkowo wysokie wskaźniki poprawy warunków ruchu pojazdów, wyższe aniżeli pierwotnie zakładano, co potwierdza tezę, że systemy ITS są jednym z tańszych rozwiązań umożliwiających uzyskanie istotnej poprawy w obrębie miejskiej sieci drogowej, w odniesieniu do poniesionych nakładów.
EN
This article describes the advantages of the operation, the reasons for implementation, and the development path of intelligent transport systems in the cities. A brief analysis of the legal bases for implementing ITS is presented. Two practical examples of implementing ITS systems in Poland are described, based on the example of the implementation of integrated traffic management system in the city of Łódź and the city of Bydgoszcz. The characteristic feature of both projects was short implementation deadline and the way they both operated, where the data from sensors and the data acquisition subsystems are sent immediately after the measurement to the traffic management centre where they are used on a regular basis to monitor, control and traffic management. For both systems, relatively high rates of improvement in the vehicle traffic conditions were achieved, higher than originally assumed, confirming the belief that ITS systems are one of the cheaper solutions to achieve significant improvements within the urban road network with respect to the outlays incurred.
PL
Najistotniejszym elementem obszarów miejskich są ich systemy transportowe, które są czynnikiem napędzającym rozwój gospodarki. W świetle nowych problemów i wyzwań w zakresie miejskich systemów transportowych coraz większą rolę zaczynają odgrywać inteligentne systemy transportowe i zarządzanie operacyjne ruchem drogowym w mieście. Niniejszy artykuł przedstawia analizę zagadnień składających się na operacyjne zarządzanie ruchem drogowym w miastach. W dalszej części wskazano obszary oraz czynniki determinujące stosowanie inteligentnych systemów transportowych ITS w miastach w obszarze zarządzania operacyjnego. Jednocześnie podkreślono znaczenie zarządzania ruchem drogowym jako usługi świadczonej wszystkim użytkownikom dróg i zaproponowano etapy postępowania związane z dostosowywaniem procesów funkcjonujących w organizacjach zarządzających ruchem do zmian wynikających z wdrażania ITS. Wytyczony cel osiągnięto w oparciu o analizę literatury oraz obserwacje i doświadczenia w obsłudze inteligentnego systemu zarządzania ruchem.
EN
Transport systems are the most important elements of urban areas. They are also drivers of economy development. In the light of new problems and challenges in the field of urban transport systems, the role of intelligent transport systems and traffic operational management is growing. This article presents the analyse of issues making up traffic operational management in cities. Later on areas and factors determining the use of intelligent transportation systems in the field of traffic operational management in city are indicated. Additionally, the importance of traffic management as a service provided to all road users have been highlighted. At the end, stages of the proceeding with adjustment to processes which are functioning in traffic management organizations, to changes resulting from implementation of the ITS have been proposed. The goal of the article has been achieved on the base of literature analysis, observations and experience in operating the intelligent transportation system.
7
Content available remote Nowe systemy w zarządzaniu ruchem kolejowym w Polsce
PL
Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych oraz techniki mikroprocesorowej, mikrokomputerów i sterowników programowalnych PLC do zarządzania ruchem pociągów przyczyniło się do powstania nowych systemów sterowania ruchem kolejowym, które zapewniają wysoką niezawodność, mały pobór mocy, stabilność pracy i bezpieczeństwo przemieszczania się pociągów. Również bardzo ważną kwestią dla zarządów kolejowych państw europejskich jest ujednolicenie systemów transportowych kolejowych, a w szczególności unifikacja systemów sygnalizacyjnych i sterowania ruchem kolejowym. Dobrym rozwiązaniem jest jak najszybsze wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), który łączy w sobie system bezpiecznego prowadzenia pociągów ETCS i system cyfrowej łączności komórkowej GSM R przeznaczonej dla kolejnictwa.
EN
The new computer’s solutions and microprocessor technology, microcomputers and the programmable controllers (PLC) for management of train traffic, which are implemented, contribute to the creation of modern rail traffic control systems. These systems provide high reliability, low power consumption, stability and safety of the trains’ movement. One of the most important things for the boards of railway European countries is unification the systems of rail transport, in particular unification the signaling systems and control of the rail traffic. A good solution is as soon as possible implementation the European Rail Traffic Management System (ERTMS), which connect the system of safe operation of trains ETCS and the digital Global System for Mobile Communications - Railways GSM-R.
PL
Aby sprostać wymaganiom mieszkańców miast, niezadowolonym z narastającego ruchu, powstały inteligentne systemy transportowe. Czy wdrażane rozwiązania w pełni wykorzystują swój potencjał i osiągają wyznaczony cel? Jakie korzyści odnoszą miasta w wyniku zastosowania ITS?
PL
Ostatnie lata rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce wiązały się z powstaniem wielu rozwiązań z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Systemy te powstają na poziomie miast, województw czy kraju, służąc przede wszystkim zarządzaniu ruchem drogowym, ale także realizując inne ważne społecznie funkcje, związane np. z wykrywaniem naruszeń przepisów ruchu drogowego, informacją dla podróżnych itp. W skład budowanych systemów wchodzi wiele podsystemów. Istotnym zagadnieniem jest ich integracja w ramach warstwy nadrzędnej, ułatwiająca operatorom Centrum Zarządzania Ruchem zarządzanie całością systemu.
EN
The recent years of the road infrastructure development in Poland have been connected with the development of many solutions in the field of intelligent transportation systems (ITS). These systems are developed at the level of cities, provinces or countries, primarily in order to be used in traffic management but also for other important social functions such as traffic violation detection, travel information, etc. Many built-in subsystems exist. It is important to integrate them into the parent layer, which supports the operators of the Traffic Management Center in the management of the entire system.
EN
The characteristics of seasonal variations in traffic volumes are used for a variety of purposes, for example to determine the basic parameters describing annual average daily traffic – AADT, and design hourly volume – DHV, analyses of road network reliability, and traffic management. Via these analyses proper classification of road sections into appropriate seasonal factor groups (SFGs) has a decisive influence on results. This article, on the basis of computational experiments (models of artificial neural networks, discriminatory analysis), aims to identify which factors have the greatest impact on the allocation of a section of road to the corresponding SFG, based on short-term measurements. These factors are presented as qualitative data: the Polish region, spatial relationships, functions of road, cross-sections, technical class; and quantitative data: rush hour traffic volume.
PL
Ciągła automatyczna rejestracja ruchu drogowego dostarcza wielu cennych informacji niezbędnych do celów planistycznych, projektowych i eksploatacyjnych odcinków i skrzyżowań drogowych. Dzięki temu możliwe jest określenie sezonowych wahań ruchu umożliwiających wykonanie uproszczonych przeliczeń natężeń z pomiarów krótkotrwałych na średni dobowy ruch w roku (SDR). W praktyce, dokonuje się podziału sieci dróg na tzw. grupy zmienności sezonowej (SFG) i wyznacza się dla nich wskaźniki przeliczeniowe natężeń dobowych na SDR. Ponadto charakterystyki te wykorzystywane są w analizach niezawodności sieci dróg [17], w nowym podejściu wyznaczenia natężeń miarodajnych w oparciu o uogólnione koszty (analizy ekonomiczne) [2] a także są przydatne w podejmowaniu decyzji w Inteligentnych Systemach Transportowych i zarządzaniu ruchem. W Polsce obecnie wyróżnia się dwie grupy SFG tj. drogi o gospodarczym i turystyczno-rekreacyjnym charakterze przenoszonego ruchu [14], co w świetle wcześniejszych analiz [18, 19] wydaje się zbyt dużym uogólnieniem. Klasyfikacji odcinków do danej grupy dokonuje się na podstawie ruchu niedzielnego oraz wakacyjnego. Drogi o gospodarczym charakterze przenoszonego ruchu charakteryzują się występowaniem niewielkich sezonowych wahań ruchu oraz średnim dobowym ruchem w niedziele mniejszym niż 140% wartości średniego dobowego ruchu w dni robocze, natomiast drogi o turystyczno-rekreacyjnym charakterze – ruchem w miesiącach wakacyjnych (VII, VIII) ponad 40% większym od SDR lub średnim dobowym ruchem w niedziele większym niż 140% wartości średniego dobowego ruchu w dni robocze. Jak widać jest to bardzo nieprecyzyjna informacja trudna do stwierdzenia bez znajomości natężeń ruchu pochodzących z dłuższego okresu. Celem artykułu jest zatem określenie dla warunków polskich, jednoznacznych atrybutów umożliwiających przydzielenie odcinka drogi, na podstawie pomiarów krótkotrwałych, do odpowiedniej grupy zmienności sezonowej.
PL
Dynamiczna informacja dla kierowców stanowi jeden z kluczowych elementów współczesnych systemów zarządzania ruchem. Systemy zapewniające przekazywanie kierowcom aktualnych danych o ruchu od dłuższego czasu są stosowane w krajach europejskich, zarówno na drogach szybkiego ruchu, jak i w miastach. W Polsce rozwijane są systemy, które za pośrednictwem znaków i tablic elektronicznych prezentują dane m. in. o utrudnieniach w ruchu, czy aktualnych czasach przejazdu w sieci drogowej. Tego typu informacje wspomagają wybór optymalnej trasy, co umożliwia minimalizację uciążliwości oraz kosztów podróży. Znaki zmiennej treści pozwalają ponadto w sposób dynamiczny zarządzać dopuszczalnym limitem prędkości, np. na podstawie informacji o zmianach warunków atmosferycznych, robotach drogowych, czy zdarzeniach na drodze. Przedstawione funkcjonalności wpływają na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu i niezawodności systemu transportu. Artykuł prezentuje przegląd rozwiązań Systemów Informacji dla Kierowców (SIK) w Polsce oraz założenia modułu informacji dla kierowców w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Ruchem TRISTAR. Przedstawiono również powiązania modułu informacji z innymi komponentami systemu TRISTAR zapewniającymi dostęp do aktualnych danych o ruchu oraz plany rozwoju systemu.
EN
Dynamic information for drivers is one of the key elements of modern traffic management systems. Systems providing current traffic information for the drivers have been used for a long time in a wide scale in Europe on motorways and urban roads. The infrastructure that allows to present traffic related information with dedicated electronic boards (i.a. traffic congestions, updated journey times on the road network) is being developed also in Poland. Such information allows drivers to choose optimal routes which contribute with minimization of inconveniences and cost of the journey. Variable Message Signs also allow to manage dynamically with the traffic speed with reference to the information about weather conditions, temporary impediments (i.a. road works), traffic incidents. This actions influence the level of traffic safety of road users and the level of transport system reliability. The article presents Advanced Traveler Information Systems implemented in Poland. The foundations of ATIS in TRISTAR and the infrastructure applied in this system is described. Also connection of different TRISTAR components which supply ATIS with various data is presented together with the vision of its development.
12
Content available remote Systemy automatycznego wykrywania zdarzeń niepożądanych w miastach
PL
Pierwsze systemy automatycznego wykrywania incydentów pojawiały się na amerykańskich drogach już w drugiej połowie ubiegłego wieku. Obecnie obserwujemy wiele przykładów wdrożeń metod Inteligentnych Systemów Transportu w Polsce, które także stwarzają szanse na zarządzanie zdarzeniami niebezpiecznymi i ich wykrywanie zarówno na drogach zamiejskich, jak i w sieciach ulicznych obszarów zurbanizowanych. W referacie przedstawiono przegląd metod wykrywania zdarzeń niepożądanych w obszarach miejskich. Przedstawiono ponadto metodykę opracowywania modeli, które posłużą do wykrywania zdarzeń niepożądanych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną natychmiast po wystąpieniu nietypowych zaburzeń w ruchu i wstępne wyniki badań.
EN
The first automatic incident detection systems appeared on American roads in the second half of the last century. We can find many examples of implementations of methods of Intelligent Transport Systems in Poland, which also offer opportunities to manage incidents and their detection on both rural roads and street networks in urban areas. The paper presents an overview of methods for detecting incidents in urban areas. The paper presents also the methodology for developing models that will be used for the detection of incidents at intersections with traffic lights immediately after the occurrence of unusual disturbances in traffic and preliminary results of researches.
PL
W środowisku drogowym coraz częściej dyskutuje się o potrzebie wprowadzenia rozwiązań wspierających administrację drogową w procesie zarządzania drogami. Najczęściej poruszane zagadnienia dotyczą przede wszystkim kwestii finansowania, w niniejszym artykule natomiast nacisk został położony na zagadnienia organizacyjne. Przedstawiono rozwiązania stosowane w Niemczech, we Francji oraz w Portugalii, a także na Bliskim Wschodzie oraz omówiona jest możliwość wprowadzenia standardów zarządzania w Polsce.
EN
The road sector is increasingly discussing the need to introduce arrangements supporting the road administration in the management of roads. They usually concern the issue of financing. This paper focuses on organizational issues. The article presents the solutions used in Germany, France and Portugal, as well as in the Middle East, and discusses the possibility of introducing management standards in Poland.
PL
Artykuł opisuje opracowanie określające propozycję warunków technicznych dotyczących drogowej sygnalizacji świetlnej, wykonane przez członków konsorcjum działającego pod przewodnictwem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Opisano w skrócie problemy związane ze stosowaniem obowiązujących przepisów, jak również proponowane zmiany. Celem artykułu jest przybliżenie osobom zainteresowanym genezy zaproponowanych zmian oraz rozszerzenie wiedzy o opracowaniu.
EN
The paper encapsulates the elaboration defining proposed technical conditions concerning traffic lights, worked out by the members of the consortium under the leadership of the Road and Bridge Research Institute. The problems resulting from the application of the current legislation, as well as the proposed amendments, have been described. The main goal of the paper is to explain the origin of the proposed amendments to persons concerned and to increase the knowledge of the elaboration content.
15
Content available remote Enhancement of Road Safety through More Effective Road and Traffic Management
EN
To make the policy aimed at mitigating the risk of road incidents more effective, Poland should see the introduction of the more efficient road and traffic management. In November 2008 the European Parliament and the European Council published the Directive on "infrastructure safety management" which provides guidance on the procedures for carrying impact assessments of traffic safety, traffic safety audits, safety management on the road network and monitoring traffic safety in Member States. In this article, the authors have proposed a systemic approach to road and traffic management, involving the implementation of consistent procedures that should include regular revisions of roads, eliminating hazardous sites, speed management, as well as the approval and implementation of traffic organization designs.
PL
Aby polityka związana ze zmniejszaniem ryzyka zdarzenia drogowego była skuteczna należy w Polsce prowadzić bardziej efektywne zarzadzanie drogami oraz ruchem drogowym. W artykule autorzy zaproponowali systemowe podejście do zarządzania drogami i ruchem drogowym polegające na wdrożeniu stałych procedur systematycznego przeglądu dróg, likwidacji miejsc niebezpiecznych, zarządzania prędkością oraz zatwierdzania i wdrażania projektów organizacji ruchu.
PL
Artykuł przedstawia miejsce Centrów Zarządzania Ruchem w systemach zarządzania ruchem, przede wszystkim w organizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Krajowym Systemie Zarządzania Ruchem. W tekście wskazano podstawowe regulacje prawne dotyczące inteligentnych systemów transportowych, a także omówiono pojawiający się w związku z budową systemów zarządzania ruchem problem podatkowy.
PL
Pierwsze systemy automatycznego wykrywania zdarzeń niebezpiecznych pojawiały się na amerykańskich drogach już w drugiej połowie ubiegłego wieku. Obecnie obserwujemy wiele przykładów wdrożeń metod Inteligentnych Systemów Transportu w Polsce, które także stwarzają szanse na zarządzanie zdarzeniami niebezpiecznymi i ich wykrywanie zarówno na drogach zamiejskich, jak i w sieciach ulicznych obszarów zurbanizowanych. W artykule przedstawiono przegląd metod wykrywania zdarzeń niepożądanych na odcinkach międzywęzłowych autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg głównych ruchu przyspieszonego w przypadku braku zaburzeń, wynikających z zatłoczenia, powodowanego sygnalizacją świetlną. Przedstawiono ponadto koncepcję systemu zarządzania incydentami w ramach systemu ITS na Obwodnicy Trójmiasta.
EN
The first incident detection systems appeared on American roads in the second half of the last century. Currently there are many examples of implementations of Intelligent Transport Systems methods in Poland, which however should pay more attention to the traffic incidents management and detection both on rural roads and street networks in urban areas. The paper provides an overview of methods for detecting incidents on sections of motorways, expressways and major roads in the absence of disturbances, resulting from congestion caused by traffic signals. Idea of incidents management on in the Tri-City Bypass Road was presented as well.
18
EN
Transport is among the key sectors that play crucial roles in the effort to achieve sustainable economic growth and poverty reduction thereby bringing about sustainable development in Africa. By 2010, traffic accidents in Africa will kill almost the same number of people annually as now die from HIV/AIDS in East and Southern Africa combined. And, for every 20 Africans who die in 2010, one will be killed in a traffic accident. Intelligent Transport Systems play an important role in shaping the future ways of mobility and the transport sector. It is expected that through the use of ITS applications (Telematics), transport will become more efficient, safer and greener. The huge potentials and benefits, however, can only be reaped if ITS solutions are put in place and be well managed. By investing now in reducing the number of traffic accidents, Africa can save millions of lives over the coming decades and reap significant economic and social benefits.
PL
Artykułem objęto podstawowe tezy sformułowane w drugiej części referatu „Raport Buchanana 50 lat później” z IX konferencji nt. „Problemów komunikacyjnych miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego” 3. Analizie poddano tendencje w praktyce i nurty w teorii optymalizacji miejskich sieci drogowych mijającego półwiecza z punktu widzenia tez raportu dotyczących struktury sieci drogowej. Zdefiniowano układy głównych ulic rozprowadzających jako sieci buchananowskie. Na podstawie rozwinięcia idei raportu do formy sześciu tez optymalnego kształtowania sieci autorzy analizują różne nurty w badaniach teoretycznych i empirycznych. W podejściu do problemu optymalizacji za Steenbrinckiem wyróżniono zagadnienie optymalnej architektury sieci od efektywnego kreowania jej wydajności. W architekturze sieci wykazano tendencje izomorficznej zbieżności miejskich układów sieci drogowych z ochroną środowiska miejskiego w rozumieniu Buchanana. Poparto to wynikami eksperymentów symulacyjnych dla czytelnie skonfigurowanego rzeczywistego układu rusztowego sieci ulic Poznania. Wskazano na spójność problemu optymalności z nurtem badań teoretycznych i symulacyjnych związanych z paradoksem Braessa w sieciach przegęszczonych i zatłaczanych. W podejściu do wydajności sieci buchananowskiej wskazano na problem funkcji celu – maksymalizacji pojemności transportowej sieci zatłaczanej i jej związku z dynamicznym zarządzaniem ruchem. Wskazano na problem generalnie związany z brakiem kompatybilności między modelem popytu (macierzy podróży) i teorii strumienia ruchu. Wsparto hipotezę optymalności wynikami badań nad Fundamentalnym Wykresem Makroskopowym (MFD, NFD).
EN
The article discusses basis thesis formulated in the second part of a paper “The Buchanan Report 50 years on”, published in proceedings of IX Conference on “Transportation problems in cities burdened with motor traffic congestion”. An analysis was made on practical tendencies and theoretical searches for a theory of an urban road network’s optimisation, appearing during the past half century. The Report’s thesis on the road network’s structure was used as a benchmark for the analysis – a set of main streets was described as a Buchanan’s network. The Report’s ideas were formed into a set of six basic rules of an optimal network design, allowing Authors to use these rules for an analysis of theoretical and empirical traffic developments. Concerning the optimisation problem, Steenbrinck’s approach was followed, extracting a question of optimal road network architecture from a problem of an optimal management of the network’s effectiveness. A tendency of an isomorphic convergence of the optimal road network for both: traffic management and protection of city environment described by Buchanan, has been found. The outcome was strengthened by simulation experiments done for a road network of Poznań, the network being close to an optimal grid shape. It was proven, that an optimisation problem is coherent with theoretical and simulation searches dealing with the Braess paradox for networks oversaturated or during a saturation process. Effectiveness of a Buchanan’s network presented a problem of a goal function – maximisation of transport capacity of a network being saturated and it’s connection with dynamic traffic management. The problem generally caused by a compatibility deficiency between a demand model (OD–Matrix) and the traffic flow theory has been presented. The optimisation hypothesis was strengthened by results of a research on Macroscopic and Network Fundamental Diagrams (MFD, NFD).
Logistyka
|
2014
|
nr 4
3607--3612
PL
Artykuł przedstawia nowoczesne rozwiązania w logistyce miejskiej na przykładzie Warszawy. Wskazuje dostępne rozwiązania i możliwości rozwoju. Dotyczy udogodnień dla podróżujących zarówno komunikacją miejską, jak i samochodami osobowymi.
EN
This article presents a modern urban logistics solutions to the example of Warsaw. Indicates the available solutions and opportunities. Subject facilities for travelling by public transport and private cars.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.